(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGD 2021.6.1

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo juli 2020, og vedrører bl.a. en hovedentreprenør (HE) som afgiver et tilbud på to entrepriseaftaler. HE misforstår en bestemmelse i bygherrens (BH) udbudsmateriale, og kræver derefter en tillægspris for yderligere omkostninger.

HE og BH indgik den 29. maj 2017 to entrepriseaftaler vedrørende udskiftning af brugsvandsinstallationer, og renovering af badeværelser i henholdsvis afd. 1 og afd. 2.

Der opstod bl.a. uenigheder vedrørende tillægspris for fliseudskiftning i både afd. 1 og 2. HE gjorde gældende, at være berettiget til en tillægspris på ca. 1,185. mio. kr. for fliseudskiftning i afd. 1, da HE i sit tilbud alene havde indregnet 448 fliser, men måtte udskifte 4873 fliser. HE krævede desuden en tillægspris på ca. 128.000 kr. i afd. 2, da der var regnet med en udskiftning af 272 fliser, men der måtte udskiftes 928 fliser.

BH anerkendte kun en tillægspris på ca. 131.000 kr. for afd. 1, og påstod modsat, at have et tilgodehavende for afd. 2.

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten foretog en ”almindelig læsning” af bestemmelserne i udbudsmaterialet, hvor det fremgik, at ”Arbejdet omfatter reparation af gulvfliser efter udboring af eksisterende bøsninger fra gamle brugsvandsstigstrenge i badeværelser i afd. 1, der ikke totalrenoveres. Der skal i tilbuddet medregnes reparation af 8 stk. gulvfliser (10×10 cm) og 8 vægfliser (15×15 cm) pr. lejlighed. Der regnes med at 28 lejligheder har gulvfliser.”. Den samme bestemmelse gjaldt for afd. 2, med den forskel, at der var tale om 17 lejligheder i stedet for 28.

Voldgiftsretten slog fast, at der var tale om en misforståelse, som HE’s beregner havde været skyld i. Beregnerne havde læst bestemmelsen således, at der kun var henholdsvis 28 lejligheder i afd. 1 og 17 lejligheder i afd. 2,  hvor der skulle udskiftes væg- og gulvfliser. Denne misforståelse måtte HE bære risikoen for. På denne baggrund fandt voldgiftsretten, at HE alene kunne kræve ekstrabetaling for 2897 fliser i afd. 1.

Udbudsmaterialet indeholdt ligeledes en reguleringsbestemmelse, hvor det fremgik at ”Det skal påregnes at prisen efterfølgende kan anvendes som reguleringspris efter det eksakte antal flisereparationer.”. Som følge af denne fandt voldgiftsretten, at HE alene kunne kræve ca. 175.000 kr. i tillæg for ekstra fliser. HE’s krav blev derfor reduceret med ca. 1 mio. kr.

Voldgiftsretten bemærkede ift. afd. 2, at HE havde leveret det antal fliser som skulle medregnes i tilbuddet efter udbudsmaterialet, hvorfor der ikke var grundlag for et fradrag heri, men heller ikke grundlag for et tillægskrav.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Et udbudsmateriale skal være entydigt formuleret jf. AB 18 § 4, stk. 2 (AB 92 § 2, stk. 2). Voldgiftsretten fandt i denne kendelse, at dette var tilfældet, hvorfor HE måtte bære ansvaret for at læse udbudsmaterialet forkert. Hvis der er tale om en misforståelse eller fejl beregning fra HE’s side, skal BH ikke bære ansvaret for dette. Hvis der derimod var tale om et helt uigennemskueligt udbudsmateriale, kunne det godt tænkes at udfaldet havde været anderledes.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2020.784 / Sag nr. C-14492

#ugensdom #entrepriseret #udbudsmateriale

 

-0O0-

 

Hovedentrepenør E (advokat Anders Lindquist) mod Bygherre BH1 (advokat Niels Meldgaard) og Bygherre BH2 (advokat Jens Anker Hansen)

Indledning
Mellem klageren, hovedentreprenør HE, herefter HE, og indklagede, bygherre 1 og bygherre 2, herefter BH (evt. tillige afd. 1 og afd. 2), er der opstået en tvist om bygherrens manglende betaling for udført ekstraarbejde i forbindelse med to entrepriseopgaver i BH’s afd. 1 og 2 i ….

I den anledning er der nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« med landsdommer Ulla Langholz som eneste voldgiftsdommer.

Påstande og hovedforhandling

Klageren har nedlagt følgende påstande:

Indklagede, BH afd. 1, skal til klageren skal betale 2.701.035,66 kr. med tillæg af procesrente af 19.148,81 kr. fra den 21. januar 2018, af 215.797,38 kr. fra den 21. januar 2018, af 86.202,96 kr. fra den 21. marts 2018, af 202.333,74 kr. fra den 21. april 2018, af 186.886,03 kr. fra den 21. juli 2018 og af 1.990.666,74 kr. fra den 21. september 2018.

Indklagede, BH afd. 2, skal til klageren betale 378.152,06 kr. med tillæg af procesrente af 231.684,66 kr. fra den 21. januar 2018, 37.440,84 kr. fra den 21. marts 2018 og 109.026,56 kr. fra den 21. juni 2018.

De indklagede har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb.

Hovedforhandling har fundet sted den 11. juni 2020 i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

Kort sagsfremstillingHE og BH indgik den 29. maj 2017 to entrepriseaftaler vedrørende udskiftning af brugsvandsinstallationer og renovering af badeværelser i henholdsvis afd. 1, der omfattede 272 boliger, og afd. 2, der omfattede 116 boliger. I afd. 1 skulle 25 badeværelser totalrenoveres, mens det tilsvarende antal i afd. 2 var 10. Entreprisesummen androg 11.648.250 kr. inkl. moms for afd. 1 og 5.454.750 kr. inkl. moms for afd. 2.

Under og efter arbejdets udførelse opstod der tvist mellem parterne om, hvilke ydelser der var indeholdt i aftalerne, hvilket førte til, at BH undlod at betale fakturaer svarende til de påståede beløb. Efter at de indklagede har frafaldet nogle modkrav, vedrører BH’s indsigelser betaling for ekstra fliser, genmontering af toiletter og isolering af stigestrenge samt fradrag som følge af mindre ydelse ved reetablering af terrazzogulve, i alt 1.613.521 kr. vedrørende afd. 1 og 342.709 kr. vedrørende afd. 2. BH har således ikke under hovedforhandlingen bestridt at skylde 1.087.514 kr. (afd. 1) og 35.443 kr. (afd. 2) til HE.

Forklaringer
A (fra HE), C (fra BH), rådgiver R, D (fra HE), F (fra HE), og … har afgivet forklaring under hovedforhandlingen.

Procedure
Parterne har procederet i det væsentlige i overensstemmelse med deres påstandsdokumenter.

Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat
Vedrørende fliser

Tvisten på dette punkt drejer sig om, hvorvidt HE er berettiget til en tillægspris på 1.185.291 kr. for fliseudskiftning i afd. 1, idet HE i sit tilbud alene har indregnet 448 fliser, men måtte udskifte 4873 fliser i alt. I afd. 2 har HE regnet med 272 fliser, men har udskiftet 928 fliser, hvorfor man har krævet en tillægspris på 128.428 kr. De indklagede har alene anerkendt en tillægspris på 131.520 kr. for afd. 1, mens man mener at have et tilgodehavende på 10.281 kr. vedrørende afd. 2.

I udbudsmaterialet er under pkt. 3.4.4.1 anført:

»Flisereparationer i baderum

Arbejdet omfatter reparation af gulvfliser efter udboring af eksisterende bøsninger fra gamle brugsvandsstigstrenge i badeværelser i afd. 1, der ikke totalrenoveres. Der skal i tilbuddet medregnes reparation af 8 stk. gulvfliser (10×10 cm) og 8 vægfliser (15×15 cm) pr. lejlighed. Der regnes med at 28 lejligheder har gulvfliser.

Det skal påregnes at prisen efterfølgende kan anvendes som reguleringspris efter det eksakte antal flisereparationer.«

Pkt. 3.4.4.2. indeholdt en enslydende bestemmelse angående afd. 2, bortset fra at det vedrørende afdelingen var anført, at der regnes med, at 17 lejligheder har gulvfliser.

I tilbudslisten var anført 96.000 kr. vedrørende flisereparationer i afd. 1 og 42.600 kr. vedrørende samme i afd. 2.

A (fra HE) har forklaret bl.a., at hans beregner læste bestemmelsen således, at der kun var 28 lejligheder, hvori der skulle udskiftes væg- og gulvfliser i afd. 1 og tilsvarende 17 lejligheder i afd. 2. De har derfor i tilbuddet medregnet 448 vægfliser i afd. 1 og 272 vægfliser i afd. 2.

Han besigtigede 3-4 lejligheder forud for tilbudsafgivelsen, og i nogle af dem stod der stigstrenge i brusenichen, som skulle fjernes, hvorfor han regnede med, at flisereparationerne angik vægfliser i forbindelse hermed. 1 arbejdet indgik imidlertid også udskiftning af håndvaske i alle lejligheder, og i den forbindelse viste det sig, at de gamle fliser kun sad fast i fugerne og derfor faldt ned, når de tog håndvaskene ned. De udskiftede i alt 4873 fliser i afd. 1 og 928 fliser i afd. 2. Han har beregnet, at udgiften pr. ekstra flise er 214,29 kr. + moms i afd. 1 og 156 kr. + moms i afd. 2. Det er omstændeligt at udskifte eksisterende fliser enkeltvis, så man undgår, at hele flisevæggen falder ned. De brugte ikke aftalesedler i forbindelse med arbejdets udførelse, men lavede opgangsopgørelser, hvori fliseforbruget blev angivet. R kontrollerede fliseforbruget og spørgsmålet om ekstrabetaling for fliserne blev drøftet på et byggemøde. BH’s byggeudvalg ville imidlertid ikke godkende hans fortolkning af bestemmelsen i udbudsmaterialet og fastholdt, at der i tilbuddet var indregnet 247 lejligheder à 8 vægfliser i afd. 1 og 106 lejligheder à 8 vægfliser i afd. 2. Det er rigtigt, at han forud for tilbuddets afgivelse havde fået adgang til dropbox med fotos af 80 % af lejlighedernes badeværelser. Som han husker det, var der nogle lejligheder uden vægfliser.

R har forklaret bl.a., at han har lavet udbuddet, og han udførte også tilsynet med arbejdet. Hans erfaring er, at der ved den type badeværelsesrenovering gennemsnitlig skal udskiftes 8 vægfliser, hvilket er baggrunden for formuleringen af bestemmelsen i pkt. 3.4.4.1 og 3.4.4.2. Der var vægfliser i alle lejligheder. Da han fik opgangsopgørelserne, blev han opmærksom på misforståelsen, og han undersøgte de 4 tilbud på licitationen, hvoraf han kunne se, at 2 andre tilbudsgivere lå på linje med HE med hensyn til vægfliser, mens en tredje var betydelig højere. Han indstillede på den baggrund til byggeudvalget, der skulle godkende tillægsarbejder, at man accepterede en tillægspris, men det ville byggeudvalget og byggerådgiveren ikke. Han tog dette og de øvrige omtvistede punkter – bortset fra isoleringen af stigstrenge – med i byggeregnskabet for at få det afsluttet, selvom han vidste, at det ikke ville blive godkendt. Det er rigtigt, at han i et senere udbud har anvendt samme bestemmelse som pkt. 3.4.4.1, men udtrykkelig anført, hvor mange lejligheder udskiftningen af vægfliser omfatter for at undgå misforståelser.

F (fra HE) har forklaret bl.a., at han er murerformand hos HE. Udskiftningen af en enkelt flise tager ca. 15 minutter, hvis underlaget er i orden og ellers 25 minutter. Fliserne i afd. 1 sad meget dårligt fast.

Voldgiftsretten bemærker, at det er ubestridt, at udbuddet omfattede helt eller delvis renovering af samtlige badeværelser i afd. 1 og afd. 2. Det lægges efter R’ s forklaring til grund, at der var vægfliser i alle badeværelser, og at der var 247 lejligheder, hvori badeværelset blev delvist renoveret. En almindelig læsning af bestemmelserne i pkt. 3.4.4.1 og 3.4.4.2. giver ikke noget grundlag for at antage, at der i tilbuddet alene skulle indregnes udskiftning af 8 vægfliser i henholdsvis 28 og 17 lejligheder. HE må derfor bære risikoen for den misforståelse, som deres beregner har gjort sig skyldig i, og den omstændighed at R har indstillet, at det fulde krav anerkendes, kan ikke føre til andet resultat. Herefter kan HE kræve ekstrabetaling for 4873 – 1976 = 2897 fliser. Efter indholdet af reguleringsbestemmelsen i pkt. 3.4.4.1 kan HE herefter alene kræve 175.931 kr. inkl. moms i tillæg for ekstra fliser. Da der i HE’s krav indgår 1.185.291 kr. inkl. moms, skal dette reduceres med 1.009.360 kr.

Vedrørende afd. 2 bemærkes, at HE har leveret det antal fliser, som efter udbudsmaterialet skulle medregnes i tilbuddet, og der er derfor ikke noget grundlag for fradrag heri, men heller ikke grundlag for et tillægskrav.

Vedrørende terrazzo

I klagerens arbejde indgik udbedring af huller i terrazzogulvene efter gamle rør og stigstrenge. Dette var beskrevet således i udbudsmaterialets pkt. 3.4.5.1:

»Arbejdet omfatter reparation af terrazzogulve efter udboring af eksisterende bøsninger fra gamle stigstrenge i afd. 1. Der skal i tilbuddet medregnes reparation af 0,5 m2 terrazzogulv pr. lejlighed. Der regnes med at i alt 244 lejligheder har terrazzogulve…«

Der var under pkt. 3.4.5.2. anført tilsvarende for afd. 2, dog skulle der kun regnes med 102 lejligheder i denne afdeling. I tilbudslisten var afsat 195.200 kr. til reparation af badeværelsesgulvene i afd. 1 og 81.600 kr. i afd. 2.

C (fra BH) har forklaret, at han skønner, at reparationen af terrazzogulvene snarere andrager 0,05 m2 end 0,5 m2 terrazzo, idet det viste sig, at det ikke var muligt at udbedre terrazzoen mellem nye stigrør, som stod for tæt, og bag disse pga. en hulkel. De har fået et samlet afslag på 29.470 kr. i den anledning, hvilketer for lidt, da der både er sparet materialer og en arbejdsgang. Efter BH’s opfattelse bør afslaget være på 80 % svarendetil 168.050 kr. for afd. 1 og 70.000 kr. for afd. 2.

A (fra HE) har forklaret, at de steder, hvor der er fjernet gamle rør, har HE fyldt beton i hullerne og reetableret terrazzoen. Det er dog rigtigt, at det ikke var muligt at genetablere terrazzoen omkring de nye stigrør, hvor der blev fyldt op med beton og pudset. Besparelsen bestod således alene i, at der ikke blev lagt terrazzo omkring disse rør. Han aftalte med de indklagedes rådgiver, R, at HE i den anledning ydede en dekort på 80 kr. pr. lejlighed svarende til det ydede fradrag.

Voldgiftsretten bemærker, at bevisbyrden for, at de indklagede har krav på en større dekort, påhviler dem. Der er ikke afholdt syn og skøn, og det kan ikke alene ved C’ s (fra BH) forklaring anses for bevist, at afslaget er urimelig lavt. Der er herefter ikke grundlag for at give de indklagede yderligere fradrag i denne anledning.

Vedrørende genmontering af toiletter

I tilbudslisten er under pkt. 3.4.3 er afsat 185.200 kr. til de- og genmontering af toiletter i afd. 1 og 42.600 kr. til samme opgave i afd. 2.

HE har krævet et tillæg hertil på henholdsvis 62.300 kr. i afd. 1 og 25.900 kr. i afd. 2. De indklagede har bestridt, at der er grundlag for tillægget.

A (fra HE) har forklaret, at genmonteringen tog længere tid end forudsat, idet gulvene i 2/3 af lejlighederne var usædvanligt skæve. Der var en forskel på mellem 5 mm og 35 mm i toiletfoden, hvilket er usædvanligt. Et toilet skal stå i vater. Han har beregnet tillægsprisen ud fra, at arbejdet tog ca. 1/2 time à 480 kr. samt 40 kr. til materialer. Han bemærkede ikke de skæve gulve, da han var på besigtigelse forud for tilbudsafgivningen.

D (fra HE) har forklaret, at han er vvs-formand i HE og stod for genmonteringen af toiletterne. I 2/3 af alle lejlighederne var gulvene så skæve, at de måtte bruge kiler for at få toiletterne i vater, ligesom de måtte fuge af flere omgange. Der medgik ca. 1/2 time til genmonteringen af toiletterne.

Voldgiftsretten bemærker, at entreprenøren som udgangspunkt bærer risikoen for, at han har kalkuleret rigtigt med hensyn til materiale og tidsforbrug i forbindelse med sin tilbudsafgivelse. Såfremt entreprenøren skal kunne kræve tillægsbetaling for et kontraktsarbejde, må han derfor bevise, at der foreligger ekstraordinært store omkostninger forårsaget af omstændigheder, som han ikke med rimelighed kunne have taget i betragtning ved aftalens indgåelse.

Forholdet er ikke søgt belyst gennem syn og skøn. Det fremgår af udbudsmaterialets pkt. 3.4.3, at arbejdet omfattede 275 toiletter i afd. 1 og 116 toiletter i afd. 2. De i tilbudslisten afsatte beløb svarer til 673 kr. pr. toilet i afd. 1 og 367 kr. pr. toilet i afd. 2. Det er herefter ikke ved de afgivne forklaringer bevist, at der er grundlag for en tillægspris, og beløbene skal derfor fradrages i HE’s krav.

Vedrørende isolering af stigstrenge

I udbudsmaterialet er under afsnittet om vvs-arbejder pkt. 2.1.3.11, der bl. a. omhandler rørisolering, anført, at »synlige rør i badeværelser/toiletrum isoleres ikke«. I afsnittet om Følgearbejder er anført under pkt. 3.4.15:

»Isolering af rør og ventiler samt rørmærkning

Arbejdet omfatter varme- og kondensisolering af nye hoved- og fordelingsledninger i kældre i afd. 1.

Endvidere skal tilbuddet indeholde isolering af nye stigstrenge i badeværelser.

….«

Der var anført tilsvarende bestemmelse vedrørende afd. 2.

I tilbudslisten er angivet pos. 3.4.15 Isolering af rør og ventiler samt rørmærkning afd. 1 kr. 422.000 og afd. 2 kr. 239.600

I sagen foreligger en skrivelse fra isolatøren MP-Isolerings advokat til Tekniq Installatørernes Organisation, hvoraf fremgår, at kostprisen for isolering af stigstrengene i afd. 1 og afd. 2 androg 240.951,50 kr.

HE har krævet en tillægspris på 263.520 kr. + moms for afd. 1 og 86.480 kr. + moms for afd. 2.

A (fra HE) har forklaret bl.a., at isoleringsarbejderne blev udført af deres underentreprenør MP-Isolering. Efter at stigstrengene var blevet isoleret, modtog han ekstrakravet fra MP-Isolering. Han forelagde problemet på byggemøde 28, hvor R straks afviste det under henvisning til udbudsmaterialets pkt. 3.4.15. Han rettede derefter henvendelse til sin faglige organisation Tekniq, som efter at have gennemgået udbudsmaterialet ikke mente, at MP-Isolering havde krav på ekstrabetaling. Han afviste derfor kravet over for MP-Isolering. Underentreprenøren har ikke anlagt sag mod ham, men har ikke villet frafalde kravet, hvilket er årsagen til, at det er medtaget under denne sag.

R har forklaret bl.a., at bemærkningen om synlige rør i afsnittet om vvs-arbejder vedrører vandrette rør, som også kaldes koblingsrør. Lodrette vandrør kaldes normalt stigstrenge, og det var direkte anført under pkt. 3.14.15, at disse skulle isoleres. I tilbudslisten er der også henvist direkte til dette punkt. Han fandt derfor ikke, at der kunne være tvivl herom, og afviste derfor straks tillægskravet, da det blev fremsat.

Voldgiftsretten finder efter bevisførelsen, hvorunder der ikke er afgivet forklaring af underentreprenøren og efter den af R afgivne forklaring, ikke, at HE har godtgjort, at udbudsmaterialet lider af en sådan uklarhed, at der med rette kan kræves tillæg for isoleringen af stigstrenge. Beløbene skal derfor fradrages i HE’s krav.

Sammenfatning

Som følge af det ovenfor anførte skal der i HE’s krav på 2.701.035,66 kr. overfor afd. 1 fradrages 1.009.360 kr. + 62.300 kr. + 329.400 kr. = 1.401.060 kr. Kravet udgør herefter 1.299.975,66 kr. med renter heraf som påstået.

I HE’s krav på 378.152,06 kr. overfor afd. 2 skal fradrages 25.900 kr. + 108.100 kr. = 134.000 kr. Kravet udgør herefter 244.152,06 kr. med renter heraf sompåstået.

Efter sagens forløb og udfald forholdes med sagens omkostninger som nedenfor bestemt.

Thi bestemmes:
Indklagede, BH, afd. 1, skal til klageren HE A/S betale 1.299.975,66 kr. inkl. moms med procesrente af 19.148,81 kr. fra den 21. januar 2018, af 215.797,38 kr. fra den 21. januar 2018, af 86.202,96 kr. fra den 21. marts 2018, af 202.333,74 kr. fra den 21. april 2018, af 186.886,03 kr. fra den 21. juli 2018 og af resten fra den 21. september 2018.

Indklagede, BH, afd. 2, skal til klageren HE A/S betale 244.152,06 kr. inkl. moms med procesrente af 231.684,66 kr. fra den 21. januar 2018 og af resten fra den 21. marts 2018.

I sagsomkostninger skal BH, afd. 1 og afd. 2, til HE A/S betale 65.000 kr. Beløbet er ekskl. moms.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af HE A/S og BH, afd. 1 og afd. 2, med halvdelen hver efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.

Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter dens modtagelse.