(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Ugens kendelse er afsagt af Voldgiftsretten ultimo december 2019 og vedrører blandt andet spørgsmålet om, hvorvidt en entreprenør har krav på betaling for ekstraarbejder på trods af manglende iagttagelse af formkrav.

Bygherren (BH) – en kommune – og hovedentreprenøren (HE) indgik i juni 2016 en entreprisekontrakt vedrørende udførelse af jord-, afvandings- og belægningsarbejder i forbindelse med etablering af nogle cykelstier. Den aftalte kontraktsum var ca. 9,5 mio. kr.

AB 92 var vedtaget mellem parterne, men med BH’s fravigelser og tilføjelser. Det fremgik af entreprisekontrakten, at parterne havde indgået en sædvanlig aftale om, at ekstraarbejde ikke måtte igangsættes uden forudgående skriftlig aftale, og at aftaler om ekstraarbejder skulle indgås skriftligt mellem parterne for at være gyldige.

HE og BH blev blandt andet uenige om krav på betaling for en række ekstraarbejder, og BH afviste HE’s krav i denne anledning. Spørgsmålet var derfor blandt andet, om BH’s afvisninger var sket med rette.

HE krævede betaling af ca. 12,8 mio. kr. (hvoraf ca. 8,1 mio. kr. omfattede krav i anledning af forsinkelse og forstyrrelse). BH påstod frifindelse og selvstændig dom for ca. 3,5 mio. kr. (i dagbøder).

Voldgiftsretten

Om HE’s krav vedrørende ekstraarbejder på ca. 1,5 mio. kr. bemærkede Voldgiftsretten indledningsvist, at det fremgik af entreprisekontrakten, at ekstraarbejder ikke måtte igangsættes uden forudgående skriftlig aftale, og at aftaler om ekstraarbejder skulle indgås skriftligt mellem parterne for at være gyldige.

Voldgiftsretten fandt, at en sådan bestemmelse efter praksis ikke kan føre til, at entreprenøren er afskåret fra at kræve betaling for ekstraarbejder, selvom der ikke foreligger en skriftlig aftale mellem parterne.

Til gengæld påhviler bevisbyrden, for at der er indgået en aftale, og at der er tale om ekstraarbejde, entreprenøren.

Voldgiftsretten fandt ikke grundlag for – i medfør af AB 92 § 22, stk. 7 – at afskære HE fra at fremkomme med krav vedrørende ekstraarbejder, da en mail fra HE med oplæg til slutmængder ikke kunne anses for en samlet opgørelse af HE’s krav.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Kendelsen viderefører praksis vedrørende manglende iagttagelse af formkrav i forbindelse med krav om betaling for ekstraarbejder.

Af kendelsen kan udledes, at et (ikke iagttaget) skriftlighedskrav ikke kan afskære en entreprenørs krav på betaling for udførte ekstraarbejder, hvis entreprenøren kan løfte bevisbyrden for, at der er indgået en aftale, og at der er tale om ekstraarbejder.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2020.179 / Sag nr. C-14670

#ugensdom #entrepriseret #ekstraarbejder

 

-oOo-

 

Kendelsen i fuld længde

Hovedentrepenør HE (advokat Kristian Skovsgaard) mod … Kommune (advokat Håkun Djurhuus og advokat Alexandre Latif Schleimann-Jensen)

Indledning

Mellem klageren, hovedentreprenør HE, herefter HE, og indklagede,

… Kommune, …, herefter … Kommune, er der opstået en tvist om ekstraarbejder, kompensationskrav og dagbodskrav i forbindelse med anlæggelse af cykelstier på … i ….

I den anledning er der nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« med projektdirektør, civilingeniør Steffen Moe, kontraktchef Hans Henrik Clemmesen og landsdommer Thomas Jønler med sidstnævnte som formand.

Påstande og hovedforhandling

HE har endeligt nedlagt påstand om, at … Kommune skal betale 12.834.027,57 kr. med procesrenter […] [Beløbsangivelser og datoer er udeladt].

… Kommune har heroverfor nedlagt påstand om frifindelse.

… Kommune har endvidere nedlagt en selvstændig påstand om, at HE skal betale kommunen 3.548.108,04 kr. ekskl. moms med tillæg af rente i henhold til rentelovens § 5, stk. 1, af de fortløbende dagbøder hver på 14.324,75 kr., der sammenlægges dag for dag i perioden fra den 23. december 2016 til den 15. juli 2017 afsluttende med 3.548.108,04 kr., der forrentes fra den 15. juli 2017 – alt som anført i kommunens påstandsdokument af 9. november 2019.

… Kommune har subsidiært nedlagt påstand om, at HE skal betale 3.548.108,04 kr. ekskl. moms med procesrente fra den 22. juni 2018.

HE har over for … Kommunes selvstændige påstand påstået frifindelse.

Hovedforhandling har fundet sted den 18.-20. november 2019 på … Hotel i …. [I alt 12 personer] har afgivet forklaring under hovedforhandlingen.

Det er aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

Kort sagsfremstilling

Sagen, der er anlagt den 4. april 2018, angår et projekt med anlæggelse af cykelstier på … i … Kommune.

HE fik opgaven som hovedentreprenør til at udføre entreprisen, der i hovedtræk omfattede jord-, afvandings- og belægningsarbejder for etablering af ca. 2.600 m vej på X-vej og …vej (herefter X-vej) samt ca. 1.100 m cykelstier på Y-vej.

… Kommune var bygherre, og kommunen antog R1 som teknisk rådgiver. Det fremgår af udbudsbrevet vedrørende rådgiverydelsen, at den bl.a. omfattede skitseprojektering, detailprojektering i 3D samt varetagelse af byggeledelse og fagtilsyn.

… Kommune og HE indgik den 16. juni 2016 entrepriseaftale om projektet med en samlet entreprisesum på 9.351.163 kr. ekskl. moms, der fordelte sig med 6.923.443 kr. ekskl. moms på X-vej og 2.427.720 kr. på Y-vej, når der bortses fra stipulerede ekstraarbejder på samlet 355.080 kr. Det fremgår af aftalen, at AB 92 var vedtaget med tilføjelser og fravigelser fra … Kommune.

Ifølge … Kommunes udbudsmateriale af 13. maj 2016 for entreprisen skulle arbejderne udføres i perioden fra den 13. juni 2016 til den 16. december 2016, men opstarten blev forsinket på grund af omstændigheder, der ikke angik HE’s forhold. Det fremgår af entrepriseaftalens afsnit om tidsfrister bl.a., at der skulle holdes møde mellem parterne om »økonomisk kompensation grundet forsinket opstart«, og at færdiggørelsen var fastsat til den 15. november 2016 for X-vej og til den 16. december 2016 for Y-vej. Den 10. februar 2017 aftalte … Kommune og R1, at parternes aftaler om rådgivning og bistand skulle ophøre den 13. februar 2017, og … Kommune antog herefter R2 som ny rådgiver.

Udover forsinkelsen i opstarten blev projektet yderligere forsinket, og aflevering fandt sted den 1. august 2017. Der har mellem parterne ikke været enighed om årsagerne til forsinkelsen. Parterne er endvidere uenige om ansvaret for forsinkelsen og om de økonomiske konsekvenser heraf. Spørgsmålet om HE’s krav på tidsfristforlængelse og krav på erstatning/godtgørelse over for … Kommune samt kommunens krav over for HE om betaling af dagbøder for forsinkelsen, er derfor hovedspørgsmål i sagen.

Endvidere er der uenighed om HE’s krav på betaling for en række ekstraarbejder mv. … Kommune har helt eller delvist afvist en række af disse krav, og det er derfor også et hovedspørgsmål i sagen, om disse afvisninger er sket med rette.

I HE’s påstandsdokument er selskabets påstand opgjort således:

»…

Krav

X-vej, regulering

Delbeløb i kr.

 

Sum i kr.

 

A conto nr. 12 (BS s. 1494 ff.) 1.445.952,00
Arbejdsplads 350.435,00
Jordarbejde 300.077,00
Afvandingsarbejder 19.665,00
Bundsikringsarbejder 25.574,00
Belægningsarbejder 514.641,00
Udstyr 202.580,00
Stipulerede ekstraarbejder 32.980,00
Yderligere jordmængde,

jf. BS s. 128

83.180,00
Y-vej, regulering 39.448,56
Yderligere jordmængde,

jf. BS s. 129

39.448,56
Samlet krav 1.568.580,56

Beløbene i skemaet er alle ekskl. moms, det samlede krav med tillæg af moms udgør herefter i alt kr. 1.960.725,70.

HE’s samlede kompensationskrav som følge af … Kommunes forsinkelse og forstyrrelse er opgjort som følger:

BS Krav Delbeløb i kr. Sum i kr.
Forsinkelseskrav 7.103.618,92
23 Forsinket opstart,

60 arbejdsdage

1.230.315,00
24 f. Vinterbyggeudgifter,

inkl. moms

4.003.071,25
27 f. Mistet avance 1.870.232,67
26 f. Effektivitetstab (forstyrrelse) 1.000.000,00
Stilstand, gener,

projektfejl og

projektering

1.000.000,00
Samlet krav 8.103.618,92

HE’s krav på betaling for udførte ekstraarbejder, som er anerkendt af … Kommune, er opgjort som følger:

BS

 

 

 

Krav

X-vej, anerkendte

ekstraarbejder

 

Delbeløb i kr.

 

 

 

Sum i kr.

837.350,05

 

967 Aftaleseddel 62,

asfaltering af st. 250- 700

38.959,00

 

1213 Aftaleseddel 109,

kantsten hæves + mere

50.338,75
asfalt på st. 250-350
1158 Aftaleseddel 113, Nye

tagsten på søjler

2.455,00
1160 Aftaleseddel 120,

lokalisering af dræn

6.595,00
1162 Aftaleseddel 124,

kantsten hæves

7.144,50
1164 Aftaleseddel 125,

asfalt og kantsten

3.840,00
1166 Aftaleseddel 127,

asfaltering af markvej

3.470,00
1221 Aftaleseddel 130,

skyllerender ved Tefax

udbedret

3.562,90
1224 Aftaleseddel 134,

Skyllerender X-vej

9.872,50
1168 Aftaleseddel 135,

slidlag ændret

9.336,91
1170 Aftaleseddel 136,

afvanding

33.480,00
1172 Aftaleseddel 138,

retablering af muld og

græs

45.784,80
1174 Aftaleseddel 139,

asfaltarbejder –

opretning af forlagt X-

vej

622.510,69
Y-vej, anerkendte

ekstraarbejder

25.202,06
1206 Aftaleseddel 44,

udjævning af indkørsel

8.500,00
1209 Aftaleseddel 52,

ekstra støttemur

9.525,00
1211 Aftaleseddel 53,

ændring af slidlag

7.177,06
Samlet krav 862.552,11

Beløbene i skemaet er alle ekskl. moms, det samlede krav med tillæg af moms udgør herefter i alt kr. 1.078.190,14.

HE’s krav på betaling for udførte ekstraarbejder, som er bestridt af … Kommune, er opgjort som følger:

BS

 

Krav

X-vej, bestridte ekstraarbejder

Delbeløb i kr.

 

Sum i kr.
806.777,75
887 Aftaleseddel 0,

restkrav på

aftaleseddel 29, 33, 34,

36, 44 og 45

(projektledertimer)

15.845,00
890 Aftaleseddel 1,

restkrav på

projektledertimer

9.200,00
891 Aftaleseddel 2,

restkrav på

projektledertimer og

maskintransporter

11.475,00

 

892 Aftaleseddel 3,

restkrav på

projektledertimer

12.650,00
893 Aftaleseddel 6,

restkrav på

projektledertimer

4.025,00
837 Aftaleseddel 54,

signalanlæg november

og december

14.690,00
838 Aftaleseddel 57,

signalanlæg januar 2017

11.865,00
965 Aftaleseddel 61, ændret

metode for udførelse

som følge af fejl i 3D model

43.150,00
1065 Aftaleseddel 92,

restkrav på aftaleseddel

66 (afrigning af

brolægger i frostvejr)

18.480,00
966 Aftaleseddel 93, ændret

metode for udførelse

som følge af fejl i 3D model

31.850,00
1109 Aftaleseddel 101,

signalanlæg uden for

entreprisegrænsen i april

9.435,25
1110 Aftaleseddel 110,

signalanlæg uden for

entreprisegrænsen i maj

30.948,50
1214 Aftaleseddel 121,

midlertidigt dyrehegn

33.569,00
18 Dobbelthåndtering af jord

på X-vej

338.345,00
18 Ekstra afspærring på

X-vej

221.250,00
Y-vej, bestridte

ekstraarbejder

385.742,50
1190 Aftaleseddel 40, afgravning

til autoværn

11.400,00
18 Dobbelthåndtering af jord

på Y-vej

194.530,00
18 Ekstra afspærring på

Y-vej

179.812,50
Samlet krav 1.192.520,25

Beløbene i skemaet er alle ekskl. moms, det samlede krav med tillæg af moms udgør herefter i alt kr. 1.490.650,31.

HE’s krav på betaling for udførte arbejder efter afleveringsforretningen, er opgjort som følger:

 

 

1620

Krav

Øvrigt

Jordarbejde, oplagsplads

Samlet krav

Delbeløb i kr.

 

160.674,00.

 

Sum i kr.

160.674,00

 

 

160.674,00

Beløbene i skemaet er alle ekskl. moms, det samlede krav med tillæg af moms udgør herefter i alt kr. 200.842,50.

…«

Voldgiftsrettens begrundelse og resultat

Om forsinkelse og økonomiske konsekvenser heraf HE har rejst et samlet krav på 8.103.618,92 kr. vedrørende kompensation, som ifølge selskabet skyldes … Kommunes forsinkelse og forstyrrelse.

Som anført ovenfor var det aftalt, at HE’s arbejder skulle udføres i perioden fra den 13. juni 2016 til den 16. december 2016. Allerede ved underskrivelsen af parternes entreprisekontrakt den 16. juni 2016 var det klart, at opstarten ville blive forsinket, og i kontraktens punkt 4.1 fremgår, at der skulle holdes møde mellem bygherre og entreprenør »omhandlende økonomisk kompensation grundet forsinket opstart.«

I referatet fra opstartsmødet den 16. juni 2016 er det anført i punktet om tidsplan, at det var forventningen, at arbejdet i marken kunne igangsættes ca. den 30. juni 2016.

Efter bevisførelsen, herunder oplysningerne i byggemødereferater og korrespondancen mellem HE, R1 og … Kommune, lægger voldgiftsretten til grund, at arbejdet blev forsinket i omkring 60 dage i opstartsfasen, og i referatet for byggemødet den 5. september 2016 blev det anført om arbejdets stade, at der »arbejdes endnu ikke efter den kritiske vej«.

Det kan efter bevisførelsen, herunder sagens skriftlige oplysninger lægges til grund, at en del af forsinkelsen skyldes, at der var behov for en afklaring af projektmaterialet, herunder med hensyn til afvandingsplaner og afsætningsdata.

Voldgiftsretten finder efter bevisførelsen, herunder også de forklaringer, som er afgivet under hovedforhandlingen, at hovedårsagen til forsinkelsen havde sammenhæng med den ret betydelige omlægning og flytning af ledninger og kabler, som var placeret i eller omkring det fremtidige projekt. Det må således lægges til grund, at der i perioder ikke kunne udføres arbejde af HE, idet man afventede færdigprojektering eller forhandling med ledningsejere eller omlægning af ledningerne. Således fremgår det bl.a. af … Kommunes mail af 4. oktober 2016 til HE, at man var »kørt fast i forhandlingerne med ledningsejerne.«

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at HE løbende gjorde opmærksom på de beskrevne forhold vedrørende ledningsomlægningerne, og at det var forhold, der hindrede, at selskabet kunne udføre arbejderne. Således anførte HE bl.a. i mail af 3. november 2016 til … Kommune, at tidsplanen løbende rykkede sig »fortløbende på alle strækninger, der ikke var til rådighed, enten på grund af manglende projekt eller ledninger og kabler i jord«, og selskabet anmodede herefter om yderligere tidsfristforlængelse. Efter bevisførelsen, herunder indholdet af referaterne af byggemøderne, lægger voldgiftsretten til grund, at ledningsomlægningerne pågik løbende efter projektets opstart og frem til juni måned 2017, jf. herved bl.a. bygemødereferaterne nr. 23-25, og at det var disse forhold, der var hovedårsagen til, at HE’s arbejder først kunne afsluttes i sommeren 2017, hvor der skete aflevering den 1. august. Der blev i forbindelse med projektets gennemførelse udført et stort antal ekstraarbejder, og voldgiftsretten finder, at forsinkelsen også kan henføres til udførelsen af disse arbejder tillige med den føromtalte forsinkelse vedrørende opstarten. Det var … Kommune, der indgik aftalerne med ledningsejerne om den fremtidige placering af ledningerne, og de fysiske arbejder med flytningen af ledningerne blev udført af en anden entreprenør end HE, der efter …’s forklaring kunne udføres af selskabet, hvilket ledningsejerne imidlertid ikke ønskede. Under hensyn til udformningen af udbudsmaterialet, herunder punkt 1.5 i SAB – Arbejdsplads, finder voldgiftsretten, at HE i forbindelse med tilbudsgivningen var berettiget til at kunne gå ud fra, at eksisterende ledninger og kabler, som lå til gene for det fremtidige projekt, blev flyttet eller omlagt af de respektive ledningsejere, eventuelt ved anden entreprenør, og at selskabet med rette kunne forudsætte, at selskabets arbejder kunne ske uhindret, og uden at selskabet skulle afvente en afklaring med ledningsejerne om, hvortil eksisterende ledninger og kabler skulle flyttes. Selvom HE som anført i punkt 1.5 skulle træffe »de nødvendige aftaler med ledningsejerne angående flytning eller omlægning«, kan det ikke lægges til grund, at det var aftalt, at selskabet overtog ansvaret og risikoen for, at de nødvendige ledningsomlægninger blev gennemført. Det fremgår således videre af punkt 1.5, at såfremt »ledningsejeren ikke selv vil foretage nødvendige ændringer, skal entreprenøren udføre disse efter tilsynets eller ledningsejerens anvisning mod godtgørelse efter de i SB for ekstraarbejder angivne regler«.

På den anførte baggrund og efter en samlet vurdering af beviserne finder voldgiftsretten, at det er godtgjort, at forsinkelsen ikke skyldes HE’s forhold, og at selskabet derfor har haft ret til tidsfristforlængelse frem til afleveringen den 1. august 2017. Det tilføjes, at det er lagt til grund, at HE løbende har gjort opmærksom på de forhold, der begrundede kravet om tidsfristforlængelse, og der er ikke grundlag for at statuere, at selskabet ikke søgte at undgå forsinkelsen eller at begrænse den ved dispositioner, som med rimelighed kunne kræves.

Voldgiftsretten finder efter det anførte, at HE har ret til en godtgørelse, jf. AB 92 § 27, stk. 2, nr. 1 og 2. Det bemærkes herved, at forsinkelsen må henføres til ændringer i arbejdets art og omfang eller forhold, som … Kommunen i forholdet mellem parterne bærer ansvaret for. Godtgørelsen udgør efter § 27, stk. 2, sidste pkt., det tab, som HE har lidt, dog uden selskabets mulige mistede fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende videregående tab.

Voldgiftsretten lægger til grund, at den forsinkede opstart på omkring 60 dage medførte, at der i perioden ikke kunne ske fuld udnyttelse af mandskab og maskiner, der alene kunne arbejde med mindre kontraktarbejder og ekstraarbejder.

Ved opgørelsen af tabet ved den forsinkede opstart, kan tabet for maskiner, der har stået stille, ikke opgøres på produktionsrater som krævet af HE.

Ved bevisbedømmelsen har voldgiftsretten også lagt vægt på, at forsinkelsen resulterede i en samlet yderligere byggetid på 6-7 måneder, hvilket har ført til et væsentligt effektivitetstab, hvor maskiner må antages at have stået stille i perioder. Der må imidlertid også tages hensyn til, at en del af den forlængede byggetid har kunnet anvendes til at udføre de ekstraarbejder, som HE har modtaget særskilt betaling for. Der er som følge af det anførte allerede på denne baggrund ikke grundlag for at tilkende HE et beløb vedrørende mistet avance.

Vedrørende kravet om betaling for vinterbyggeudgifter finder voldgiftsretten, at det ikke er godtgjort, at der er grundlag for dækning af udgifter af den påståede størrelsesorden. Der er herved lagt vægt på, at der ikke foreligger en dokumentation for præcise mængdeopgørelser og vejrdata for vinterens beskaffenhed. Det er endvidere ikke godtgjort, som det er påstået af HE, at en udførelse af arbejderne om vinteren vil koste det dobbelte i forhold til udførelse af tilsvarende arbejder om sommeren.

På den anførte baggrund finder voldgiftsretten efter bevisførelsen, at forsinkelserne var årsag til, at HE var udsat for sådanne forstyrrelser og andet tab i effektiviteten, herunder som følge af stilstand og andre gener, at selskabet har krav på en godtgørelse, som efter en samlet bedømmelse af sagens beviser fastsættes skønsmæssigt til 2.000.000 kr.

… Kommune frifindes herefter for den øvrige del af HE’s samlede kompensationskrav på 8.103.618,92 kr.

Da det som anført er godtgjort, at HE har haft ret til tidsfristforlængelse, frifindes selskabet for … Kommunes selvstændige påstand på 3.548.108,04 kr. om dagbøder.

Om HE’s krav på regulering af kontraktsum – 1.568.580,56 kr. ekskl. moms.

HE har ved hovedforhandlingens begyndelse nedsat påstanden fra 14.150.610,57 kr. til 12.850.821,82 kr. – svarende til 1.299.788,75 kr., idet selskabet nu kan anerkende, at beløbet, der hidrører fra a conto nr. 7, er betalt, hvilket … Kommune havde påpeget i sit påstandsdokument.

HE har herefter opgjort et krav på 1.568.580,56 kr. ekskl. moms, hvoraf 1.445.952 kr. ekskl. moms angår a conto 12, og det resterende beløb på i alt 122.628,56 kr. ekskl. moms angår yderligere jordmængder.

Parternes tvist om dette krav udspringer af en uenighed om nogle af tilbudsposterne, hvoraf flere behandles nedenfor. Overordnet er parterne uenige om, hvorvidt HE har udført de mængder jord, som selskabet påstår sig betalt for, og hvordan der i givet fald skal afregnes for mængderne.

… Kommune har gjort gældende, at mængderne skal fastsættes på grundlag af og som opgjort af R2. Kommunen har herved henvist til entreprisekontraktens § 5.1, hvoraf det bl.a. fremgår:

»Alle mængde er fastsat som teoretiske geometriske mængder (fast mål uden spild) i henhold til beskrivelser og tegninger, medmindre andet er defineret under den enkelte post henholdsvis underpost.

Mængdeændringer jf. AB 92 ad § 14 og SB ad § 14 bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder.

Mængdefastsættelse og afregningsmængder:

Hvor ydelsen fastsættes ved en mængde, skal afregningsmængden fastsættes ved opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse. Såfremt dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængderne fjernes under udførelsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenøren som tilsynet før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter tilsynet alene grundlaget.«

HE har gjort gældende, at der ikke er grundlag for, at opgørelse af entreprisesummen for udførte mængder skal ske på grundlag af »teoretiske geometriske mængder« eller som fastsat af tilsynet alene, idet parterne har aftalt en anden opgørelsesmetode i starten af entreprisens udførelse, hvorefter HE mener sig berettiget til, at selskabet skal have betaling på grundlag af mængder, der faktisk er opmålt ved den ændrede metode, og som HE påstår at have udført.

Der blev afholdt et opstartsmøde den 16. juni 2016, hvor repræsentanter fra … Kommune, HE og R1 deltog. Det fremgår af punkt 4.6 i referatet fra mødet, at et af spørgsmålene til projektet var opgørelser af jord, og at HE spurgte til, hvordan opgørelserne vedrørende jord skulle leveres. I samme punkt i mødereferatet blev det herefter anført, at der »enedes om nivellement efter muldjordsafrømning samt af råjordsplanum i både påfyldning og afgravningssituationen – således kan jordoverfladerne trækkes fra hinanden.«

Der har under sagen været fremlagt et udateret notat »Cykelstier ved X-vej/Y-vej« om »Præcisering til referat fra Opstartsmødet«. Det hedder videre i notatet bl.a.: »Vi har gjort indsigelse mod mængderne i bassiner. Øvrige mængder har vi pga projektets beskaffenhed ikke mulighed for at opgøre. Dette blev fremført, da vi egentlig allerede ved kontraktunderskrivelse skulle gøre skriftlig indsigelse.

Der var enighed om at mængderne opgøres løbende i forbindelse med arbejdets udførelse.

Med hensyn til muld- råjordsmængder m.v. blev der aftalt at opmåle efter køresedler. Dette specielt efter at vi nu konstaterer, at der ikke er udført egentlig beregning. Der foreligger vel heller ikke en egentlig landinspektøropmåling af eksisterende terræn, hvilket medfører betydelig usikkerhed ved digital beregning. Vi foreslår, at der udføres køresedler for al afgravningsjord både det der bortkøres og det der længdeflyttes og indbygges. Sideflytningsjord foreslås opgjort efter optegnet gennemsnitsprofil og længdeangivelse. (Vil nok hovedsagelig komme i betragtning på Y-vej ved grøfteopfyldning).

…«

På baggrund af de forklaringer, der er afgivet under sagen, herunder fra Simon Foged, har … Kommune ikke bestridt, at notatet efter opstartsmødet blev fremsendt af HE til … Kommune eller dennes rådgiver.

I referatet vedrørende byggemødet den 8. august 2016 (møde nr.

1) blev det anført, at der ikke var bemærkninger til referatet fra opstartsmødet.

I referatet fra byggemødet af 17. august 2016 blev det derimod anført, at referatet fra opstartsmødet »er godkendt med fremsendte kommentarer«.

Uanset, at der ikke foreligger nærmere oplysninger om, hvornår notatet blev fremsendt efter opstartsmødet, lægger voldgiftsretten efter bevisførelsen til grund, at de »fremsendte kommentarer«, der blev omtalt i byggemødereferatet af 17. august 2016, angik det udaterede notat fra HE. Voldgiftsretten har herved også lagt vægt på, at der ikke foreligger oplysninger om, at der fremkom andre kommentarer eller ændringsforslag til referatet.

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til grund, at muld- og råjordsmængder efterfølgende i anlægsfasen blev opmålt og afregnet i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er beskrevet i notatet. Det lægges i den sammenhæng bl.a. til grund, at HE i forbindelse med a conto faktureringer af jordarbejdet samt bundsikringsarbejdet afregnede på grundlag af køresedler, og køresedlerne blev anvendt og nævnt i bl.a. a conto nr. 3 og 4. I referatet fra byggemøde nr. 11 den 7. november 2016 er det anført, at »friktionsjord og bundsikring afregnes efter køresedler«.

Der er efter sagens skriftlige oplysninger, herunder byggemødereferaterne, og de afgivne forklaringer ikke grundlag for at fastslå, at … Kommune eller dennes rådgiver gav udtryk for efterfølgende, at de var uenig i, at afregning skulle ske på grundlag af køresedler, før kommunes nye rådgiver rejste problemstillingen i maj måned 2017.

Voldgiftsretten finder efter det anførte, at det er godtgjort, at HE kunne afregne mængder af muld og jord på baggrund af køresedler som sket, hvilket selskabet efter forløbet også med føje havde indrettet sig i tillid til. Det bemærkes herved, at der efter indholdet af notatet og bevisførelsen i øvrigt, herunder den fremlagte korrespondance og byggemødereferaterne, ikke er grundlag for at fastslå, at anvendelsen af køresedler ved afregningen alene var møntet på a conto-opkrævninger.

Der foreligger ikke i sagen oplysninger, der giver voldgiftsretten grundlag for at tilsidesætte HE’s beregninger og opgørelser, herunder med hensyn til omregningsfaktorer mv. ifølge køresedlerne, som selskabet har fremlagt under sagen som dokumentation for de opkrævede mængder, og kravet findes således tilstrækkeligt dokumenteret. Voldgiftsretten bemærker herved, at køresedlernes beskrivelse og beregninger af mængder findes anvendelige, og at der ikke foreligger oplysninger, der giver grundlag for at se bort fra dele af mængderne eller at foretage reduktioner i disse, herunder ud fra synspunkter om, at en del af mængderne var relateret til arbejder i forbindelse med ledningsflytninger udført for ledningsejerne.

Voldgiftsretten tager derfor HE’s krav ifølge a conto nr. 12 på 1.445.952 kr. eksklusive moms og kravene vedrørende de yderligere jordmængder på i alt 122.628,56 kr. eksklusive moms til følge.

Det, som … Kommune i øvrigt har anført, herunder i påstandsdokumentet, kan ikke føre til et andet resultat.

Samlet skal … Kommune herefter tale HE’s det fulde krav ifølge posten vedrørende regulering af kontraktsum på 1.960.725,70 kr. inkl. moms.

Om HE’s krav vedrørende bestridte ekstraarbejder på 1.490.650,31 kr. inkl. moms.

Voldgiftsretten bemærker indledningsvis, at det fremgår af entreprisekontraktens punkt 6.1, at parterne har indgået en sædvanlig aftale om, at ekstraarbejder ikke må igangsættes uden forudgående skriftlig aftale, og at aftaler om disse skal indgås skriftligt mellem parterne for at være gyldige. Efter praksis kan en bestemmelse som den anførte ikke føre til, at entreprenøren er afskåret fra at kræve betaling for et ekstraarbejde, hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale. Bevisbyrden for, at der er indgået en aftale, og at der er tale om et ekstraarbejde, påhviler imidlertid entreprenøren.

Der er ikke grundlag for efter bestemmelsen i AB 92 § 22, stk. 7, at afskære HE fra at fremkomme med de krav, som er omtvistede under denne sag. Der er herved lagt vægt på, at HE’s mail af 8. september 2017 om »oplæg til slutmængder« efter sit indhold ikke kan anses for en samlet opgørelse af selskabets krav.

Aftaleseddel 0, 1, 2, 3 og 6 – i alt 53.195 kr. ekskl. moms. Efter bevisførelsen, herunder indholdet af aftalesedlerne, lægger voldgiftsretten til grund, at kravene vedrører betaling for timer til projektleder og landmåler vedrørende en række ekstraarbejder, der er anerkendt af … Kommune.

Det fremgår af flere af aftalesedlerne, at de angår timer udført i forbindelse med regningsarbejder fra juli og august 2016, og det samlede krav for arbejderne omfatter også en rækker timer til specialarbejder og gravemaskine mv.

Voldgiftsretten lægger til grund, at der tidligere under projektet ved andre ekstraarbejder er blevet betalt for disse ydelser med de anførte timesatser.

Efter det, der er oplyst om karakteren og omfanget af arbejderne, er det godtgjort, at de krævede timer til projektleder og landmåler har været nødvendige.

Der er efter bevisførelsen ikke grundlag for at statuere, at kravene ikke er rimelige, heller ikke med hensyn til omfanget af arbejderne og størrelsen af den krævede timesats.

… Kommune skal derfor betale det samlede krav på i alt 66.493,75 kr. inkl. moms vedrørende disse aftalesedler.

Aftalesedlerne 54, 57, 101 og 110 vedr. signalanlæg – i alt 66.938,75 kr. ekskl. moms.

Det er ubestridt, at det var nødvendigt under arbejdets udførelse at opstille og vedligeholde et signalanlæg som færdselsregulerende foranstaltning, og spørgsmålet er bl.a., om udgifterne hertil er et ekstraarbejde.

I udbudsmaterialet »Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB)« er det anført i afsnit 1.4 om »Færdselsregulerende foranstaltninger«:

»Al afspærring og afmærkning skal foretages af entreprenøren i overensstemmelse med Vejregel for afmærkning af vejarbejder m.m.«, af 1. oktober 2013, og i øvrigt efter politiets og tilsynets anvisninger. Ved etablering af ind- og udkørsel til offentlig vej må forskrifter fra politiet og tilsynet nøje følges.

Entreprenøren leverer, opstiller og vedligeholder alt fornødent midlertidigt afmærkningsmateriel, herunder afspærringsmateriel, inkl. belysning af samme.

Der skal i hele anlægsperioden opretholdes mulighed for kørende trafik i begge retninger.«

Det fremgår videre af udbudsmaterialets afsnit om »Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)«, at entreprenøren i sine priser og ydelser ifølge kontrakten skal medtage »eksempelvis … omkostninger til supplerende sikkerhedsforanstaltninger så som arbejdskøretøj, værnemidler, skærm eller andet for beskyttelse af arbejder, trafikken eller naboer ved valgte udførelsesmetoder«.

… Kommune har fremhævet, at det også fremgår af SAB’en om arbejdsplads i punkt 1.3 bl.a., at »Transportmulighederne skal sikres ved evt. interimsforanstaltninger eller weekend/natarbejde på entreprenørens bekostning« og at »Eventuelle offentlige påbudte restriktioner for trafikken på kommunevejen i området vil ikke give anledning til ekstra betaling efter tidsfristforlængelse.«

Modsat har HE fremhævet, at signalregulering ikke fremgår entydigt af tilbudslisten, og at selskabet derfor heller ikke har prissat denne ydelse.

Det fremgår af referat for byggemøde nr. 11, at … Kommune den 7. november 2016 anførte, at der var ønsker om signalregulering, og at HE skulle fremsende pris.

Udbudsmaterialet skal være entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold, jf. herved AB 92 § 2, stk. 2. Eventuelle uklarheder må komme bygherren som den, der har udformet udbudsmaterialet, til skade. Voldgiftsretten finder efter en naturlig læsning af kontraktens bestemmelser, at HE med rimelig føje kunne gå ud fra, at de afspærringer og afmærkninger, der var beskrevet i udbudsmaterialet, ikke angik sådanne foranstaltninger, som måtte være nødvendige alene af hensyn til en regulering af trafikken i anlægsperioden, herunder med hensyn til signalregulering    på vekselvis ensrettede strækninger. Voldgiftsretten lægger i den forbindelse også til grund, at udførelse af signalregulering på vekselvis ensrettede strækninger på tilbudstidspunktet var uventet for HE, når udgangspunktet var, at der i hele anlægsperioden skulle opretholdes mulighed for trafik i begge retninger. HE har derfor ikke i sin tilbudsafgivning været forpligtet til at indregne udgifter til de omhandlede signalanlæg. Efter det anførte er det godtgjort, at HE har krav på at få betalt for afholdte udgifter til signalanlæg på vejstrækningerne som et ekstraarbejde.

Voldgiftsretten finder efter bevisførelsen, at der ikke er grundlag for at anfægte opgørelsen af kravene, således som de fremgår og er opgjort i aftalesedlerne.

… Kommune skal derfor betale det samlede krav på 83.673,43 kr. inkl. moms.

Om aftaleseddel 61 og 93 – i alt 75.000 kr. ekskl. moms.

HE’s krav ifølge disse aftalesedler angår tid, som selskabet har afholdt til projektleder og landmåler som følge af, at der var fejl i en 3D Model over systemlinjer, som … Kommune gennem sin rådgiver havde udleveret. Selskabet har videre anført, at der aldrig kom et korrigeret 3D-projekt, og at selskabet måtte foretage de nødvendige undersøgelser med landmåler og projektafklaringer på pladsen, for at arbejderne ikke skulle gå i fuldstændig stilstand. Det fremgår af referatet fra opstartsmødet den 16. juni 2016, at HE på dette tidspunkt fremsatte ønske om 3D-afsætningsdata til brug for maskinstyringen, og R1 skulle fremsende tværprofiler samt 3D-linjer.

Af referatet af projektmødet om tegninger den 2. november 2016, der ikke efterfølgende blev korrigeret, blev påpeget om projektmaterialet generelt, at de udleverede digitale tværsnit ikke havde været en del af udbudsmaterialet, at de var fremsendt efter kontraktindgåelsen til HE som en ekstra hjælp til entreprenøren, at der var tale om arbejdsfiler til intern brug i R1, og at der derfor kunne være detaljer på de digitale tværsnit, som ikke var præcise. Efter det anførte og efter bevisførelsen i øvrigt lægger voldgiftsretten til grund, at 3D-materialet blev udleveret til HE alene som en hjælp, og at det ikke herved var aftalt eller stillet HE i udsigt, at arbejderne skulle kunne udføres på grundlag af dette tegningsmateriale.

Voldgiftsretten finder allerede på denne baggrund, at der ikke er grundlag for, at selskabet kan kræve, at … Kommune skal betale de opgjorte timer i aftalesedlerne som et ekstraarbejde, og kommunen frifindes derfor for kravene om betaling på i alt 93.750 kr. inkl. moms.

Om aftaleseddel 92, jf. 66, – 18.480 kr. ekskl. moms.

Efter de afgivne forklaringer og indholdet af aftaleseddel 66, herunder påtegningen fra …, lægger voldgiftsretten til grund, at HE som et ekstraarbejde skulle omgøre en allerede udført kantstenslinje, idet det var fejl i en tegning, som førte til, at en kantsten skulle flyttes. … Kommune har betalt for ekstraarbejdet ifølge aftaleseddel 66, men har afvist at betale for HE’s omkostninger til brolæggere, der ikke kunne udføre arbejdet i to dage.

Efter bevisførelsen, herunder forklaringen af … og oplysningerne i aftaleseddel 66 finder voldgiftsretten, at det er godtgjort, at brolægningsarbejdet på grund af frost ikke kunne gennemføres som planlagt, hvilket førte til, at brolæggerne måtte afrigge i to dage. Voldgiftsretten finder på denne baggrund, og da der ikke er grundlag for at tilsidesætte opgørelsen af kravet størrelsesmæssigt, der findes rimeligt, at HE har krav på betaling af beløbet på 23.100 kr. inkl. moms ifølge denne aftaleseddel.

Om aftaleseddel 121 på 33.569 kr. ekskl. moms.

Efter oplysningerne i aftalesedlen sammenholdt med de afgivne forklaringer lægger voldgiftsretten til grund, at der efter en lodsaftale, som blev indgået mellem … Kommune og ejeren af ejendommen X-vej 64, blev opsat et midlertidigt dyrehegn, da en juletræskultur ikke måtte stå tilgængelig for vildt.

Der er efter indholdet af udbudsgrundlaget, herunder oplysningerne i punkt 1.3, til SAB, Arbejdsplads, jf. bilagssamlingens side 426, 5. afsnit, og oplysningerne i punkt 01.01 i TAG, Arbejdsplads, jf. bilagssamlingens side 454, ikke grundlag for at fastslå, at HE var forpligtet til som en del af sin ydelse at skulle afholde udgifter som den foreliggende til hegn, der blev opsat alene af hensyn til at sikre en lodsejers juletræskultur mod dyr. Voldgiftsretten finder, navnlig efter indholdet af det førnævnte punkt 01.01 i TAG, Arbejdsplads, at HE med føje kunne gå ud fra, at tilbuddet alene skulle omfatte som anført »hegn omkring arbejdspladsen og langs benyttede, midlertidigt, eksproprierede arealer…«

Da det omhandlede hegn ikke kan anses for et hegn af den førnævnte karakter og den forudsatte anvendelse, finder voldgiftsretten, at udgiften til hegnet må anses for et ekstraarbejde, som HE har krav på betaling af. Der er ikke grundlag for at tilsidesætte opgørelsen af kravet, der efter specifikationen og beskrivelsen i aftalesedlen findes rimeligt.

… Kommune skal herefter betale beløbet på 41.961,25 kr. inkl. moms vedrørende denne aftaleseddel.

Om aftaleseddel 40 – afgravning til autoværn 11.400 kr. ekskl. moms.

Voldgiftsretten lægger til grund, at et autoværn af hensyn til en lodsejer måtte placeres i et område oven på nogle ledninger, og at det nødvendiggjorde, at der måtte håndgraves, hvilket i forhold til HE må anses for et uforudset arbejde, som selskabet har krav på at få betalt som et ekstraarbejde.

På denne baggrund, og da der ikke er grundlag for at tilsidesætte kravet størrelsesmæssigt, finder voldgiftsretten, at … Kommune skal betale beløbet på i alt 14.250 kr. inkl. moms vedrørende denne aftaleseddel.

Om kravene vedrørende dobbelthåndtering af jord – i alt 532.875 kr. ekskl. moms.

HE har som et ekstraarbejde rejst et krav vedrørende dobbelthåndtering af jord, og kravet er opgjort til 338.345 kr. ekskl. moms for X-vej, mens 194.530 kr. ekskl. moms angår Y-vej. Der foreligger ikke aftalesedler for disse krav, der er omtalt og beskrevet i klageskriftet.

HE har gjort gældende, at selskabet har ret til tillægsvederlag for dobbelthåndtering af jord. I henhold til kontrakten skulle selskabet forudsætningsvis fjerne jorden i én omgang. Arbejdsområdet var fyldt med ledninger og kabler, som skulle omlægges. Tilstedeværelsen af ledninger og kabler medførte nødvendige arbejdsopgaver for selskabet, idet jorden skulle håndteres ad to gange, og den forudsatte arbejdsmetode blev herefter ændret væsentligt for selskabet. Den første håndtering af jord var ikke indregnet i HE’s tilbud og udgjorde for X-vej 6.905 m3 og for Y- vej 3.970 m3.

Når disse mængder multipliceres med prisen på 49 kr. ekskl. moms pr. m3 for »muld at afrømme og oplægge i depot« i henhold tilbudslisten, fremkommer det opgjorte krav.

… Kommune bestrider ikke, at HE har afrømmet muld, men gør gældende, at HE ikke af kommunen kan kræve ekstrabetaling for arbejdet. Kommunen har herved bl.a. fremhævet, at HE ikke har krav på gener forbundet med tilstedeværelsen af eksisterende ledninger og arbejder, der relaterer sig til eksisterende ledninger. Afrømningsarbejder vedrørende muld ved ledningsarbejder blev ordret af ledningsejerne og ikke af kommunen, hvilket HE var bekendt med.

… Kommune har endvidere anført, at den opgjorte mængde på i alt 10.875 m3 i øvrigt er udokumenteret, at den opgjorte enhedspris er åbenbart urimelig, og at HE har ikke godtgjort et tab.

Voldgiftsretten bemærker, at kravet ikke vedrører en dobbelt håndtering af muldjorden, men at HE har argumenteret for, at selskabet havde forudsat at skulle udføre arbejderne (muldafrømning og efterfølgende gravning) i én arbejdsgang.

Som voldgiftsretten forstår det, er muldafrømningen medtaget i HE’s mængdeopgørelse vedrørende kontraktarbejderne, hvorfor HE med den aftalte enhedspris er blevet betalt for afrømning af muldjorden.

Spørgsmålet for voldgiftsretten er herefter at bedømme HE’s tab ved ikke at kunne udføre de efterfølgende gravearbejder i direkte forlængelse af muldafrømningen.

Som det er bestemt af voldgiftsretten ovenfor, er HE tilkendt et beløb på 2.000.000 kr. som samlet kompensationskrav som følge af forsinkelsen, herunder for stilstand og gener. Der er ved fastsættelsen af dette beløb også taget hensyn til de gener, der må antages at være forbundet med, at overjord i et vist omfang, som må fastsættes efter et skøn, har måttet afrømmes isoleret, uden at der kunne fortsættes med de efterfølgende gravearbejder i umiddelbar forlængelse heraf.

På denne baggrund, og efter bevisførelsen i øvrigt, finder voldgiftsretten, at det ikke er godtgjort, at HE har krav på yderligere beløb vedrørende håndteringen af den jord, herunder overjord, som dette punkt omhandler.

Voldgiftsretten frifinder derfor … Kommune for påstanden om betaling af i alt 666.093,75 kr. inkl. moms vedrørende dette punkt.

Om kravene vedrørende ekstra afspærring – i alt 401.062,50 kr. ekskl. moms.

HE har som et ekstraarbejde rejst et krav vedrørende ekstra afspærring, og kravet er opgjort til 221.250 kr. ekskl. moms for X- vej, mens 179.812,50 kr. ekskl. moms angår Y-vej. Der foreligger ikke aftalesedler for disse krav, der er krævet betalt i klageskriftet. HE har anført bl.a., at omlægning af ledninger og kabler har medført, at selskabet skulle etablere og varigt opretholde et dobbelt så langt arbejdsareal med afspærring i byggefeltet, end det var forudsat på tidspunktet for tilbudsafgivelsen. De ekstra færdselsregulerede foranstaltninger er ekstraarbejder, og HE har opgjort sine udgifter til de anførte beløb, hvor der også er taget hensyn til, at der ikke har været dobbeltudgifter til tilsyn, hvorfor HE har foretaget et skønsmæssigt fradrag på 25 %.

… Kommune har anført bl.a., at HE ikke har haft ekstra afspærring, og det er ikke dokumenteret af selskabet, at arbejdsarealet angiveligt blev dobbelt så langt. Ved HE’s tilbud på entreprisen blev selskabet forpligtet til at tåle og indeholde omkostninger forbundet med, at der i anlægsperioden foregik sideløbende ledningsomlægninger, og det påhvilede selskabet at levere, opstille og vedligeholde alt fornødent afmærknings- og afspærringsmateriel.

Som anført i det foregående punkt 4.3.7, er HE tilkendt et beløb på 2.000.000 kr. som samlet kompensationskrav som følge af forsinkelsen, herunder for stilstand og gener. Der er ved fastsættelsen af dette beløb også taget hensyn til de gener og merudgifter, der må antages at være forbundet med den forlængede byggeperiode, der ikke skyldtes HE’s forhold.

Voldgiftsretten finder i øvrigt, at kravet beløbsmæssigt er udokumenteret, idet der ikke er fremlagt mængdeangivelser eller tilsvarende dokumentation i forhold til de merarbejder, der påberåbes.

Herefter og efter bevisførelsen i øvrigt finder voldgiftsretten, at det ikke er godtgjort, at HE har krav på yderligere beløb vedrørende udgifter til de færdselsregulerende foranstaltninger, som dette punkt omhandler.

Voldgiftsretten frifinder derfor … Kommune for kravet på i alt 501.328,12 kr. inkl. moms vedrørende dette punkt.

HE’s krav efter aflevering – jordarbejde, oplagsplads – 160.674 kr. ekskl. moms.

HE’s krav er opgjort og beskrevet i …’s mail af 12. oktober 2018 til … Kommune og vedrører et »oplæg til afregning for oplagspladsen på X-vej.« … Kommune afviste kravet ved mail af 23. oktober 2018.

Det lægges efter sagens skriftlige oplysninger til grund, at parterne havde korresponderet om retableringen i perioden fra maj til oktober 2018, og at HE i replikken af 3. december 2018 rejste krav om betaling af beløbet.

HE har anført bl.a., at selskabet har foretaget afgravning og bortskaffelse af 383 m3 forurenet jord, leveret 460 m3 og foretaget  muldjordsudlægning på 1.300 m2. Som en del af jordarbejdet er der foretaget 15 jordprøver.

Jordarbejdet er ikke indeholdt i HE’s slutopgørelse af kontraktmængder, og … Kommune har ikke godtgjort, at kravet er urimeligt.

… Kommune har anført bl.a., at HE med henvisning til SAB – Arbejdsplads, punkt 1.3 om »arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje«, kunne forvente og i sit tilbud skulle indeholde omkostninger til etablering af arbejdsplads/skurby på det midlertidigt erhvervede areal ved st. 1.200 på X-vej, og at selskabet efter arbejdes afslutning var forpligtet til at aflevere arealet i minimum samme stand som før arbejdets opstart. Af AAB – arbejdsområder, afsnit 3.1 fremgår, at HE for sådanne områder skal sørge for orden på og renholdelse af, således at der ikke opstår forurening og af afsnit 3.4, at arbejdsområder ved arbejdets afslutning skal være retablerede og ryddede.

HE’s oplagring af rabatjord, opbrudt asfalt samt vejjord udenfor vejmatriklen skete, uden at selskabet havde anmeldt eller søgt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til anvendelse af arealet som mellemdepot, og det følger af »forureneren betaler princippet«, at det er HE i dette tilfælde som forurener, der skal betale for forureningen.

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til grund, at den jord, som blev opmagasineret på oplagspladsen, ikke er en del af de mængder jord, der blev afregnet i forbindelse med HE’s opgørelse af kontraktens mængder, og i øvrigt er mængder, som vedrører udførelse af projektet. HE har derfor krav på at få betaling for posterne 02.33.01 og 02.14.13 på henholdsvis 33.704 kr. ekskl. moms og 24.895 kr. ekskl. moms vedrørende de 383 m3 jord, samt betaling for posterne 02.32.01 og 02.41.11 på henholdsvis 52.900 kr. ekskl. moms og 24.700 kr. ekskl. moms vedrørende de leverede og indbyggede 115 m3 muldjord og de 1.300 m2 udlagte muld på rabatarealer, der er angivet i mail af 12. oktober 2018.

Det er ikke godtgjort, at HE har krav på beløbet vedrørende udtagning og analyse af jordprøverne, idet voldgiftsretten herved har lagt vægt på det, som … Kommune har anført, herunder de fremhævede afsnit fra kontraktgrundlaget. Da det efter bevisførelsen må lægges til grund, at HE placerede formodet forurenet jord på oplagspladsen uden at sikre, at det kunne ske efter aftale med lodsejeren, finder voldgiftsretten, at der ikke er grundlag for, at … Kommune skal betale beløbet på 11.175 kr. ekskl. moms vedrørende jordprøver og analyser.

På den anførte baggrund skal … Kommune betale 149.499 kr. ekskl. moms af kravet på 160.674 kr. ekskl. moms, eller i alt 186.873,75 kr. inkl. moms, mens kommunen frifindes for den øvrige del af kravet.

Sammenfatning

Efter det anførte i punkt 4.1 – 4.4 og under hensyn til de ekstraarbejder, som … Kommune har anerkendt, jf. specifikationen ovenfor, skal kommunen herefter betale følgende beløb inkl. moms til HE:

A conto 12

Krav vedrørende

yderligere jordmængde

Krav vedrørende

forsinkelse

Anerkendte

ekstraarbejder

Aftalesedlerne 0,                     66.493,75 kr. 1-3 og 6

Aftalesedlerne 54, 57,          83.673,43 kr.

101 og 110

Aftaleseddel 92                       23.100,00 kr.

Aftaleseddel 121                  41.961,25 kr.

Aftaleseddel 40                                            14.250,00 kr.

Jordarbejde,                                                186.873,75 kr.

oplagsplads

I alt

 

1.807.440,00 kr.

153.285,70 kr.

 

2.000.000,00 kr.

 

1.078.190,14 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.455.268,02 kr.

… Kommune frifindes for den øvrige del af HE’s påstand på 12.834.027,57 kr., og HE frifindes for kommunens selvstændige påstand på 3.548.108,04 kr.

Om renter

En del af HE’s krav fremgår af fakturaer, som selskabet har udstedt og fremsendt til … Kommune, jf. herved bilag 72. Efter entreprisekontraktens punkt 7.3 har parterne aftalt, at der ved eventuel forsinket betaling skal betales renter fra »udløbet af betalingsfristen på 30 dage fra modtagelsen af faktura«.

HE har på den baggrund først har krav på renter 30 dage fra modtagelsen af fakturaerne for så vidt angår de krav, der omfattet af fakturaerne. Voldgiftsretten finder, at det samme skal gælde for kravet vedrørende a conto 12, som voldgiftsretten lægger til grund er fremsat den 7. oktober 2017.

Med hensyn til den del af HE’s krav, der ikke er faktureret, men fremgår af aftalesedler, finder voldgiftsretten efter det foreliggende, at bestemmelsen i kontraktens punkt 7.3 må føre til, at HE først har krav på renter 30 dage efter det tidspunkt, hvor disse krav blev opgjort over for … Kommune.

Voldgiftsretten finder, at det ved fastsættelsen af disse tidspunkter må tages udgangspunkt i de dage, hvor aftalesedlerne blev fremsendt til … Kommune, jf. herved sagens bilag 73 og 74, hvortil der som anført skal lægges 30 dage. HE har af disse beløb dog alene krav på forrentning af hovedstolen uden moms, idet selskabet endnu ikke har udstedt fakturaer for kravene.

Momsen vedrørende disse krav kan således først kræves forrentet, når der er indtrådt forfaldstid i forhold til statskassen.

De øvrige krav, der ikke er omfattet af aftalesedlerne eller i øvrigt behandlet ovenfor, forrentes fra sagens anlæg den 4. april 2018, og heller ikke for disse krav kan der ske forrentning af den del, der måtte angå moms. Idet HE’s rentepåstand i opgørelsen i HE’s påstandsspecifikation, som senest er revideret den 18. november 2019, i øvrigt anses for ubestridt, tager voldgiftsretten med de anførte begrænsninger denne til følge, således at beløbene forrentes med procesrente som nedenfor bestemt.

Sagsomkostninger og voldgiftsrettens omkostninger

Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande finder voldgiftsretten, at parterne har fået stort set lige meget medhold. Ved afgørelsen har voldgiftsretten herved også foretaget en samlet vurdering af sagens omstændigheder, og i bedømmelsen er der tillige taget hensyn til, at HE’s påstand frem til hovedforhandlingens begyndelse var ca. 1,3 mio. kr. højere i forhold til selskabets endelige påstand, således som den er opgjort i skemaet anført ovenfor.

Voldgiftsretten finder på denne baggrund, at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.

Af de samme grunde finder voldgiftsretten, at parterne hver skal betale halvdelen af omkostningerne, som har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, som nedenfor bestemt

A conto 12

Krav vedrørende

yderligere jordmængde

Krav vedrørende

forsinkelse

Anerkendte

ekstraarbejder

Aftalesedlerne 0,                     66.493,75 kr. 1-3 og 6

Aftalesedlerne 54, 57,          83.673,43 kr.

101 og 110

Aftaleseddel 92                       23.100,00 kr.

Aftaleseddel 121                  41.961,25 kr.

Aftaleseddel 40                                            14.250,00 kr.

Jordarbejde,                                                186.873,75 kr.

oplagsplads

I alt

 

1.807.440,00 kr.

153.285,70 kr.

 

2.000.000,00 kr.

 

1.078.190,14 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.455.268,02 kr.

… Kommune frifindes for den øvrige del af HE’s påstand på 12.834.027,57 kr., og HE frifindes for kommunens selvstændige påstand på 3.548.108,04 kr.

Om renter

En del af HE’s krav fremgår af fakturaer, som selskabet har udstedt og fremsendt til … Kommune, jf. herved bilag 72. Efter entreprisekontraktens punkt 7.3 har parterne aftalt, at der ved eventuel forsinket betaling skal betales renter fra »udløbet af betalingsfristen på 30 dage fra modtagelsen af faktura«.

HE har på den baggrund først har krav på renter 30 dage fra modtagelsen af fakturaerne for så vidt angår de krav, der omfattet af fakturaerne. Voldgiftsretten finder, at det samme skal gælde for kravet vedrørende a conto 12, som voldgiftsretten lægger til grund er fremsat den 7. oktober 2017.

Med hensyn til den del af HE’s krav, der ikke er faktureret, men fremgår af aftalesedler, finder voldgiftsretten efter det foreliggende, at bestemmelsen i kontraktens punkt 7.3 må føre til, at HE først har krav på renter 30 dage efter det tidspunkt, hvor disse krav blev opgjort over for … Kommune.

Voldgiftsretten finder, at det ved fastsættelsen af disse tidspunkter må tages udgangspunkt i de dage, hvor aftalesedlerne blev fremsendt til … Kommune, jf. herved sagens bilag 73 og 74, hvortil der som anført skal lægges 30 dage. HE har af disse beløb dog alene krav på forrentning af hovedstolen uden moms, idet selskabet endnu ikke har udstedt fakturaer for kravene.

Momsen vedrørende disse krav kan således først kræves forrentet, når der er indtrådt forfaldstid i forhold til statskassen.

De øvrige krav, der ikke er omfattet af aftalesedlerne eller i øvrigt behandlet ovenfor, forrentes fra sagens anlæg den 4. april 2018, og heller ikke for disse krav kan der ske forrentning af den del, der måtte angå moms. Idet HE’s rentepåstand i opgørelsen i HE’s påstandsspecifikation, som senest er revideret den 18. november 2019, i øvrigt anses for ubestridt, tager voldgiftsretten med de anførte begrænsninger denne til følge, således at beløbene forrentes med procesrente som nedenfor bestemt.

Sagsomkostninger og voldgiftsrettens omkostninger

Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande finder voldgiftsretten, at parterne har fået stort set lige meget medhold. Ved afgørelsen har voldgiftsretten herved også foretaget en samlet vurdering af sagens omstændigheder, og i bedømmelsen er der tillige taget hensyn til, at HE’s påstand frem til hovedforhandlingens begyndelse var ca. 1,3 mio. kr. højere i forhold til selskabets endelige påstand, således som den er opgjort i skemaet anført ovenfor.

Voldgiftsretten finder på denne baggrund, at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.

Af de samme grunde finder voldgiftsretten, at parterne hver skal betale halvdelen af omkostningerne, som har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, som nedenfor bestemt.