(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGD 2021.3.1

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo juni 2020, og vedrører en bygherre (BH) som kræver erstatning på baggrund af hovedentreprenørens (HE) mangelfulde ydelse. Den udbedringsløsning BH anmoder om er dyrere end den oprindelige kontraktsydelse.

BH indgik i februar 2010 en hovedentrepriseaftale med HE. Entreprisesummen lød på ca. 17,5 mio. kr., hvoraf ca. 1,7 mio. af disse var afsat til gulvarbejder. Det var aftalt der skulle ligges klodsgulve. Gulventreprisen blev påbegyndt i foråret 2010, og blev afleveret den 18. oktober 2010.

Der opstod efter afleveringen mangler med klodsgulvene. HE foretog afhjælpning i marts 2011. Der opstod i juni 2011 lignende mangler, hvorefter HE på ny foretog afhjælpning. Efterfølgende opstod der ikke yderligere problemer med gulvene på 1. sal, men problemerne fortsatte andre steder i bygningen. HE nægtede at foretage yderligere afhjælpning.

I begyndelsen af 2012 anmodede BH om at klodsgulvene skulle udskiftes til X-type gulve. BH betalte ca. 4 mio. kr.  for udskiftningen. I den konkrete sag fandt voldgiftsretten at manglerne ved gulvene skyldtes udførelsesfejl som HE var ansvarlig for. På denne baggrund fremsatte BH et erstatningskrav på ca. 4 mio. kr. for udskiftningen til X-type gulv.

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten indledte med at slå fast, at en BH ved mangler har krav på erstatning svarende til udgiften på den aftale kontraktsydelse.

I forbindelse med at gulvene i 2012 (udover 1. sal) skulle udskiftes for at udbedre mangler, ville BH ligeledes, af æstetiske grunde, have udskiftet gulvene på 1. sal. Da der ikke reelt var mangler med gulvene på 1. sal, fastslog voldgiftsretten at der ikke kunne kræves erstatning for disse. Erstatningen skulle derfor nedsættes forholdsmæssigt med gulvarealet i rummene på 1. sal.

Derudover skønnede voldgiftsretten, at X-type gulv var en dyrere løsning end det oprindelige klodsgulv. Voldgiftsretten foretog en vurdering af de enhedspriser HE havde anført ved udskiftningen, samt den oprindelige pris for et klodsgulv, og fastsatte på denne baggrund skønsmæssigt erstatningen for gulvudskiftningen til ca. 2,3 mio. kr.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Voldgiftsrettens indledende konstatering er meget rammende – erstatningen kan alene svare til udgiften på den aftale kontraktsydelse. Det er derfor ikke muligt at forbedre byggeriet, med nye og dyre materiale, og forvente at disse kan blive erstattet. Bygherren mister ikke sit erstatningskrav, men den maksimale erstatning der kan opnås, er det der svarer til kontraksydelsen.

Derudover konstaterer kendelsen også, at der ikke kan kræves erstatning, hvis ikke der foreligger en mangel. Man kan naturligvis ikke udskifte noget mangelfuldt, af æstetiske grund, og så derefter kræve erstatning.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2020.764 / Sag nr. C-14073

#ugensdom #entrepriseret #erstatning

 

-0O0-

 

Bygherre BH (advokaterne Rasmus Bjerre og Caroline Christensen) mod Hovedentreprenør HE (advokat Eivind Einersen) og Rådgiver R (advokat Steen Hellmann)

1. Indledning
Mellem klageren, bygherre BH, herefter BH, og indklagede, hovedentreprenør HE, herefter HE, samt rådgiver TR, herefter TR, er der opstået en tvist om erstatning for mangler ved trægulv lagt i forbindelse med opførelse af ejendommenbygning 20M, …

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af direktør, ingeniør Jens Otto Christiansen, tømrermester Flemming Kjærgaard og landsdommer Ulla Langholz, med sidstnævnte som formand.

2. Påstande og hovedforhandling
BH har nedlagt påstand om, at TR og HE in solidum, subsidiært proratarisk, skal betale BH 5.832.351,77 kr. med tillæg af rente i henhold til renteloven fra den 16. september 2012.

TR tilpligtes at friholde BH for ethvert beløb, inklusive renter og omkostninger, som BH måtte blive pålagt at betale til HE i forbindelse med nærværende sag.

TR har påstået frifindelse.

HE har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. Over for rentepåstanden gøres gældende, at der maksimalt kan kræves renter fra anlæg af voldgiftssagen.

HE har nedlagt påstand om, at BH skal betale 295.611 kr. inkl. moms til HE med tillæg af procesrente fra den 29. september 2012, subsidiært med renter fra sagens anlæg.

BH har påstået frifindelse over for HE’s påstand.

Hovedforhandling har fundet sted den 28. og 29. maj 2020 i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V.

I forbindelse med at sagen er optaget tilkendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat samt begrundelsen herfor.

BH har opgjort sit erstatningskrav således:

HE’s omlægning af gulvet: 4.012.465,00 kr.
Genhusningsudgifter 1.230.805,00 kr.
Flytteomkostninger 134.710,00 kr.
Rådgivningshonorar til BH’s datterselskab 454.371,77 kr.
I alt ex. moms 5.832.351,77 kr.

3. Kort sagsfremstilling
BH indgik den 10. juli 2009 en totalrådgiveraftale med TR i forbindelse med at BH ønskede at opføre en ny … bygning, kaldet bygning 20M på ca. 5000 m2, der skulle rumme 180 medarbejdere. Efter at der var udarbejdet et hovedprojekt, indgik BH den 12. februar 2010 en stor/hovedentrepriseaftale med HE. Entreprisesummen androg 17.469.547 kr., og heri indgik bl.a. gulvarbejder for 1.735.648 kr.

Det fremgik af Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB), at der i aula, storrumskontorer, gange og møderum skulle lægges et klodsgulv. Klodserne skulle limes på et 10 mm tykt lag cementbaseret spartelmasse, der i entrepriseaftalen blev ændret til tyndpuds (25 MPa) i en gennemsnitstykkelse på 12 mm, som skulle lægges på et betongulv. I beskrivelsen er anført, at underlaget forinden skal afrenses for eventuel betonslam og urenheder. Under generelle specifikationer var bl.a. henvist til Gulvfakta og anført, at råd, vejledninger m.v. skulle betragtes som krav.

Bygningen skulle forsynes med et CTS-ventilationsanlæg, der ifølge beskrivelsen af anlægget ud over almindelig ventilation også sørger for natkøling, således at i tilfælde, hvor rumtemperaturen i bygningen overstiger 20° C, og udetemperaturen er højere end 10°, men lavere end 2 grader under rumtemperaturen, trækkes der udeluft ind til nedkøling af rummet. Natkøling fungerer i tidsrummet fra kl. 23 til kl. 7. Anlægget stopper, når rumtemperaturen er under 20° C minus hysterese på 0,5° C. Driftstid i natkølingsfunktionen er minimum 20 minutter.

Gulventreprisen blev påbegyndt i foråret 2010. Flydemørtelen blev bortset fra taghusene udlagt i maj 2010 af firmaet …. På følgesedlen fra 12. maj 2010, hvor godt halvdelen af flydemørtelen blev udlagt, er anført: »Utæt bygning. Vand på nylagt tyndpuds grundet skybrud«. Klodsgulvet blev derefter lagt og bygningen færdiggjort til aflevering den 18. oktober 2010.

Kort efter bygningens aflevering viste der sig problemer med gulvet på 1. sal i bygning Øst, hvor gulvet var »skruk«, og der forekom afspring. BH reklamerede derfor overfor HE, som inddrog underentreprenøren UE. Denne adviserede sin underentreprenør på udlægningen af flydemørtel, UUE, som lod Teknologisk Institut foretage en undersøgelse af årsagerne til skaderne. Afspringene forekom i et område, som under opførelsen havde været udsat for vandskade. Teknologisk Institut konstaterede i rapport af 4. februar 2011, at derved optagning af løse klodser kunne konstateres et tyndt lag flydemørtel på bagsiden af klodserne. Det blev endvidere konstateret, at der var sket en kraftig separation af flydemørtelen, hvilket kunne henføres til et vandoverskud i flydemørtelen som følge af indtrængende regnvand, hvorved flydemørtelen blev fortyndet med en svag overflade til følge. Ifølge Teknologisk Institut skulle udbedring ske ved fjernelse af flydemørtelen og udlægning af ny flydemørtel, som klodserne kunne limes på. UE foretog i marts 2011 afhjælpning i form af omlægning af gulvet på 1. sal Øst.

I juni 2011 forekom der på ny afspring på gulvene i en række områder i bl.a. stueetagen, og UE foretog afhjælpning, ligesom man fik Teknologisk Institut til at foretage 3 yderligere prøver, hvoraf 2 prøver blev udtaget i områder med løse klodser, mens en prøve blev taget af fastsiddende klodser. Teknologisk Institut konstaterede i rapport af 15. juli 2011 igen, at der var sket en kraftig separation af flydemørtelen i områderne med løse klodser, hvilket umiddelbart kunne henføres til et vandoverskud i flydemørtelen eventuel i kombination med en for stor åbningstid af mørtelen.

Teknologisk Institut foretog i august 2011 for UE en undersøgelse af den anvendte flydemørtel Marion H-25. Instituttet havde til brug for undersøgelsen fået fremsendt klimadataudskrifter fra bygningen og konstaterede, at bygningens »normalklima« lå på omkring 50 % RF i perioder stigende til 60-70 % RF. Instituttet beregnede egetræsklodsernes middeltrykstyrke til 9,2 MPa. Marion H-25 havde ifølge datablade en trykstyrke på ca. 25 MPa efter 28 døgn. Instituttet vurderede derfor i erklæring af 30. august 2011:

»Såfremt trægulvet limes til en flydemørtel Marion H-25 med de specifikationer der fremgår af databladet, forventes der ikke at opstå problemer med vedhæftningen af et klodsmosaikgulv i eg ved et klima med en rumfugtighed op til 60-65 % relativ luftfugtighed. Der vil opstå store spændinger i gulvet, eventuelt med tryksvind, og efterfølgende lidt større revner mellem klodserne end normalt, men gulvet vil ikke bule op/blive »skudt af«.

Afspringene fortsatte i efteråret 2011, og da HE nægtede at foretage yderligere afhjælpning, indledte BH i oktober 2011 en skønsforretning. Der blev foretaget 3 besigtigelser og herunder foretaget 6 aftræksprøvninger, ligesom der blev udtaget 4 boreprøver til analyse hos Teknologisk Institut. Af instituttets erklæring af 22. december 2011 fremgår bl.a., at i 3 af de 4 boreprøver var flydemørtelen separeret. Aftræksprøvningen viste sammenhængsstyrker på mellem 1,35 MPa og 2,25 MPa.

I begyndelsen af 2012 anså BH fortsat ophold i bygningen for en sikkerhedsrisiko, og medarbejderne blev derfor flyttet til lejede pavilloner, ligesom HE blev anmodet om at udskifte klodsgulvene til polyurethangulve. BH betalte 4.012.465 kr. for udskiftningen. Bygningen blev taget i brug igen i juni 2012.

HE’s selvstændige krav vedrører afhjælpningsarbejder foretaget medio 2011.

Der er i sagen afgivet 9 skønserklæringer.

4. Forklaringer
Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaringer af … (BH), … (BH), … (BH), … (HE), … (HE), … (TR), … (TR) og … (TR). Endvidere har skønsmand Erik Brandt afgivet forklaring.

5. Procedure
Parterne har procederet i overensstemmelse med deres påstandsdokumenter.

6. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat
Vedrørende ansvarsgrundlaget

Det er ubestridt, at der efter afleveringen af bygningen i oktober 2010 opstod mangler i form af spring ved klodsgulvene, og at manglerne ifølge såvel vidneforklaringerne som skønsmanden i løbet af 2011 fik et sådant omfang, at en udskiftning af gulvene, bortset fra den allerede omlagte del på 1. sal Øst, var nødvendig.

Det fremgår af Byg-Erfa 981130 om flydemørtelgulve, at ved udlægning af flydemørtel skal det løbende kontrolleres, at der ikke indtræffer separation i flydemørtelen. I de undersøgelser, som Teknologisk Institut har foretaget, er der konstateret separation af flydemørtelen. Det er desuden konstateret, at der på de løse klodser sad et tyndt lag tyndpuds svarende til, som ligeledes angivet af Teknologisk Institut i erklæring af 22. december 2011, at bruddet er sket i den øverste mm af overfladen. Skønsmanden har i besvarelsen af spørgsmål K anført, at separation (af flydemørtelen) er i strid med god håndværksmæssig praksis. Skønsmanden har endvidere i besvarelsen af spørgsmål 9 og spørgsmål M vurderet, at årsagen til, at træklodserne mister deres vedhæftning til underlaget, er, at styrken af flydemørtelen har været utilstrækkelig til at optage belastningen fra de dimensionsændringer, der optræder i klodserne under brug som følge af variationer i den relative luftfugtighed. Endvidere kan der have været en stedvis svag overflade på tyndpudslaget samt utilstrækkelig vedhæftning af limen til tyndpudsen pga. støv på overfladen, eller at overfladen har været for »lukket«, så limen ikke har kunnet hæfte ordentligt.

Voldgiftsretten kan tiltræde skønsmandens vurdering af betydningen af separation af flydemørtelen for klodsernes vedhæftning. Da afspringene overvejende er sket i en svag overflade på flydemørtelen, kan det ikke tillægges vægt, at de foretagne prøver af flydemørtelen under de løse klodser opfyldte kravene til træk- og trykstyrke.

Spørgsmålet er herefter, hvilken betydning den relative luftfugtighed i bygningen, herunder i forbindelse med natkøling, kan tillægges ved vurderingen af årsagen til afspringene, og dermed om der foreligger et projekteringsansvar.

Det fremgår af Gulvfakta pkt. 1.7.2.5 om trægulve og fugt, at man ved projektering skal være opmærksom på, at den relative luftfugtighed generelt svinger mellem 40 og 65 % indendørs. Underpkt. 1.7.1.10 er angivet, at klodsmosaik består af endetræsskiver, og at klodsmosaikken er særdeles fugtfølsom.

I leverandøren L’s monteringsvejledning 2011 er angivet, at rumklimaet bør bevares med temperaturer på mellem 18-24° C og med RF på mellem 40-60 % under hele gulvets levetid.

Der foreligger i sagen kun ganske få oplysninger om bygningens rumklima. Af teknologisk Instituts erklæring af 30. august 2011 fremgår, at bygningen havde et »normalklima« på 50 % RF stigende til 60-70 % i perioden. Der foreligger ikke nærmere oplysninger om periodens længde og udsvingene heri.

I et notat fra … om betydningen af natkøling er beregnet, at der i perioden 2. juni-6. juni 2011 forekom udsving mellem 61 % og 82 %.

Skønsmanden har anset klodsgulvet for egnet til bygningen og har om natkøling i svaret på spørgsmål 17 anført, at denne under uheldige omstændigheder kan tilføre fugt til bygningen og kan derfor være en medvirkende årsag til problemer pga. dimensionsændringer af klodserne. Risikoen for problemer af den art anses dog for beskeden, da bygningen som hovedregel er varmere end omgivelserne, og den luft, der tilføres om natten, derfor vil blive opvarmet, hvorved RF vil falde. Desuden vil dimensionsændringer som følge af fugt i den omgivende luft tage lang tid, dvs. kortvarige fluktuationer vil ikke have nævneværdig indflydelse på træklodsernes dimensioner. Endelig har skønsmanden som svar på spørgsmål II.BO anført, at natkøling under brugsforhold ikke vurderes at ville have medført skader, såfremt der ikke havde været konstateret stedvis svag overflade. Skønsmanden har under hovedforhandlingen fastholdt disse vurderinger.

Voldgiftsretten finder herefter, at de konstaterede mangler skyldes udførselsfejl, for hvilke HE er ansvarlig, mens det ikke er godtgjort, at der er begået fejl ved projekteringen af bygningen, hvorfor TR vil være at frifinde.

Vedrørende HE’s selvstændige krav er der tale om, at selskabet som led i sine forpligtelser som entreprenør søgte at afhjælpe de opståede mangler, hvilket der – når ansvaret for manglerne påhviler entreprenøren – ikke kan kræves betaling for.

Vedrørende erstatningen

BH har krævet udgiften på 4.012.465 kr. til udskiftning til polyurethangulve erstattet Voldgiftsretten bemærker hertil, at en bygherre ved mangler har krav på erstatning af udgiften svarende til den aftalte kontraktsydelse. HE foretog afhjælpning af gulvet i rummene 1. sal Øst i 2011, og det fremgår af de afgivne forklaringer, at der herefter ikke var problemer med gulvet. … og … (begge fra BH) har forklaret, at udskiftningen af gulvet i denne del af bygningen skete af æstetiske grunde, da man havde besluttet at udskifte de øvrige gulve til polyurethangulve. Voldgiftsretten finder ikke, at der i denne situation kan kræves erstatning for denne del af gulvene. Det er oplyst, at arealet i 1. sal Øst andrager 601 m2, hvorfor erstatningen for gulvudskiftningen nedsættes forholdsmæssigt i forhold hertil. Voldgiftsretten skønner endvidere, at udgiften til polyurethangulve er dyrere end klodsgulve. Idet voldgiftsretten har taget udgangspunkt i dels de enhedspriser, som HE har anført ved udskiftningen (bilagssamlingen s. 294) dels den oprindelige pris for et klodsgulv, fastsættes erstatningenfor gulvudskiftningen herefter skønsmæssigt til 2.311.700 kr.

BH har endvidere krævet erstatning for flytning og genhusning af medarbejderne for perioden 1. februar 2012-29. juni 2012. … (fra BH) har forklaret, at udskiftningen berørte 90 ansatte, og at det var en … afdeling, hvorfor der af sikkerhedsmæssige grunde ikke kunne arbejdes samtidig med, at der var håndværkere i bygningen. Hertil kom den fysiske risiko ved at færdes på gulvene.

Voldgiftsretten er enig i, at det henset til udbedringens omfang og sikkerhedsforhold i bygningen var nødvendigt at rømme bygningen. Det fremgår af den fremlagte tidsplan for udskiftningen af gulvene, at den skulle tage 3 måneder, hvortil kom ind- og udflytning. I planen indgik også udskiftning af gulvene på 1. sal Øst. Henset hertil og til at en udskiftning til et nyt klodsgulv efter voldgiftsrettens opfattelse kunne have været gennemført på kortere tid og dermed med en lavere udgift til genhusning, nedsættes udgiften til genhusning og flytning skønsmæssigt til 750.000 kr.

BH har endelig krævet erstatning for sine udgifter til byggeledelse i forbindelse med udskiftningen af gulvene. HE har anført, at der er tale om en intern udgift, idet byggeledelsen er udført af et datterselskab, …, og at der ikke ville have været udgifter hertil, såfremt man havde valgt et nyt klodsgulv.

Voldgiftsretten finder ikke, at den omstændighed, at byggeledelsen er udført af et datterselskab, kan medføre, at udgiften anses for en internudgift, der ikke kan kræves erstattet, men det er voldgiftsrettens opfattelse, at udskiftningen til et andet gulv har forøget rådgivningsudgifterne, hvorfor erstatningen herfor skønsmæssigt nedsættes til 200.000 kr.

BH har herefter krav på 2.311.700 kr. + 750.000 kr. + 200.000 kr. = 3.261.700 kr.

Vedrørende renter

BH har under henvisning til sin skrivelse af 17. august 2012 til HE, hvori man dels opgjorde udgifterne til udbedringen m.v. dels med henvisning til skønserklæringen af 23. maj 2012 anmodede HE om at oplyse, hvorvidt man ville påtage sig et (delvist) ansvar for skaderne på gulvene, krævet renter fra den 16. september 2012, jf. rentelovens § 3, stk. 2.

HE har anført, at der tidligst kan kræves renter fra klagesagens anlæg.

Voldgiftsretten bemærker, at det følger af rentelovens § 3, stk. 3, at der tidligst skal betales rente, når der er gået 30 dage fra den dag, hvor skyldneren var i stand til at indhente de oplysninger, som må anses for nødvendige for at bedømme kravets berettigelse og størrelse. Skønsmanden anså i den nævnte erklæring svind i overbetonen for den væsentligste årsag til skaderne på gulvene. HE var ikke ansvarlig for overbetonen, og kunne derfor ikke på daværende tidspunkt opgøre berettigelsen og størrelsen af et eventuelt skyldigt krav. Der tillægges herefter renter fra klagesagens anlæg, jf. rentelovens § 3, stk. 4.

Sagsomkostninger

Efter sagens forløb og udfald skal BH betale 320.987,50 kr. i sagsomkostninger til R. HE skal betale 243.750 kr. i sagsomkostninger til BH. I beløbet indgår 60.000 kr., til dækning af de af BH afholdte skønsudgifter, som skønnes at vedrøre HE. BH og HE skal betale udgifterne til voldgiftssagens behandling med halvdelen hver.