(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGD 2022.43.1

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo marts 2022 og omhandler en tvist mellem en underentreprenør og en storentreprenør vedrørende ekstrabetaling for en række arbejder.

Underentreprenør (UE) indgik en aftale med storentreprenør (SE) om, at UE skulle udføre facadeentreprise på et byggeri. Efter byggeriets opførelse, mente UE at have krav på betaling for en række ekstraarbejder på yderlige facadearealer.

Ved aftaleindgåelsen blev det mellem parterne aftalt, at prisen for arbejdet vedrørende facadepuds udgjorde knap 2 mio. kr. Derudover blev en række lukninger af huller i facade anført til en samlet pris på 160.000 kr. Der foreligger ingen skriftlige aftaler om de ekstraarbejder, der ifølge UE ikke var omfattet af den oprindelige aftale.

UE nedlade påstand om ekstrabetaling for ca. 1,2 mio. kr. SE nedlagde påstand om frifindelse.

 

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten bemærkede indledningsvist, at der blev indgået en aftale til en fast pris mellem parterne, såfremt der ikke senere skete ændringer i arbejderne og mængderne heraf.

I denne forbindelse fastslog Voldgiftsretten, at det påhvilede UE at bevise, at der foreligger ekstraarbejder, som enten er aftalt mellem parterne, eller som har været nødvendige at udføre. Det var derfor kun disse krav voldgiftsretten gav UE medhold i. UE havde som professionel haft anledning til at tage forbehold for de usikkerheder i materialet, der kunne have betydning for det afgivne tilbud.

Hertil bemærkede voldgiftsretten, at de krav UE først rejste efter entreprisens afslutning var vanskelige at bevise nødvendigheden af.

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

  • Det ses ofte, at entreprenøren afgiver et tilbud, hvor der efterfølgende præciseres og tilføjes til udbud- og tilbudsgrundlaget. Situationen medfører dog en betydelig risiko for entreprenøren, såfremt han ikke kan bevise, at der foreligger ekstraarbejder.
  • Det anbefales derfor, at parterne enten:
    • sørger for at låse ”tilbudsgrundlaget fast”,
    • eller indgår en entrepriseaftale, hvor der tages højde for, hvordan parterne forholder sig til eventuelle ekstraarbejder, eksempelvis ved at entreprenøren sørger for at tage de nødvendige forbehold.
  • De såkaldte ”rodebunke-sager” kan, som illustreret i afgørelsen, betyde at entreprenøren afskæres fra betydelige efterkrav, som han ellers kunne være berettiget til.

 

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB2022.540 / Sag nr. C-15132

#ugensdom #entrepriseret #ændringer #forbehold

 

-oOo-

 

Underentreprenør UE (adv. Christian Duus Ljørring ved advokatfuldmægtig Sofie Dalsgaard Rasmussen) mod Storentreprenør SE (adv. Lars Mumm)

1. Indledning

Mellem underentreprenør UE ApS (herefter UE) og storentreprenør SE A/S (herefter SE) er der opstået en tvist om betaling af restentreprisesum samt ekstraarbejder i forbindelse med en entreprise beliggende i ….

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af ingeniør, projektleder Per Søndergaard, tømrermester Michael Simonsen og landsdommer Mogens Heinsen, med sidstnævnte som formand.

2. Påstande og hovedforhandling

UE har nedlagt endelig påstand om, at SE skal betale kr. 1.236.385,63 inkl. moms til UE med tillæg af renter af fra den 18. februar 2019 mod udlevering af kvalitetssikringsmateriale i henhold til kontrakten af 12. juni 2018.

SE har nedlagt endelig påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af kr. 109.375,00 inkl. moms.

Hovedforhandling har fundet sted den 24.-25. februar 2022 i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V.

UE-V1, SE-V1, BH-V1 og SE-V2 har afgivet forklaring under hovedforhandlingen. Der er endvidere sket afhjemling af skønsmanden, Morten Kronholm Mathiasen, og landinspektør Soran Ahmad Khani.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande, de afgivne forklaringer og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3. Sagsfremstilling

Der blev mellem SE, som var storentreprenør på et byggeri på …, som havde BH som bygherre, og UE indgået aftale om, at UE skulle udføre facadeentreprisen på byggeriet. Facadeentreprisen bestod bl.a. af afrensning af facader, facadeisolering, armering og pudsning samt lukning af huller i facade med porebeton. UE’s arbejde blev udført i 2018.

Parternes tvist angår i første række UE’s krav om ekstrabetaling for bl.a. arbejder på yderligere facadearealer. Heroverfor har SE, der har bestridt, at der er udført ekstraarbejde i et omfang som hævdet af UE, rejst krav om erstatning for bl.a. færdiggørelse og rengøring.

4. Forklaringer

UE-V1 har forklaret, at han er indehaver af UE, som han har drevet siden 2009. Han har tidligere arbejdet som projektleder forskellige steder. UE er et firma, der bl.a. beskæftiger sig med isolering, herunder med … systemer. Han har tidligere lavet opgaver for BH-V1, som han har talt med om opgavens omfang.

Det tegningsmateriale, han kunne finde på Byggeprojekt, var noget sparsomt, et myndighedsprojekt. Der var ikke på det tidspunkt lagt nogen opstalter ind. Bilagssamlingen side 199-203 er de tegninger, han modtog fra BH-V1. Han kan se bygningernes konturer, men ikke de påtænkte materialer. Der var ingen detalje- eller snittegninger, og der var ikke bygningsnumre. Han kan nu se, at siderne 199-202 viser bygningerne A, B og C. Bygning D er ikke vist på disse tegninger.

Bilagssamlingen side 193 er den 3D-illustration, som han også så. Den høje bygning er bygning A; den, der ligger i forlængelse heraf i 3 etager, er bygning B, og bygning C har skråt tag og en tagterrasse. Bygning D er så den lave bygning med den store tagterrasse. Han kan ikke på illustrationen se, at der er facadeisolering på den.

Han var også derude i begyndelsen af november med BH-V1. Han fik vist bygningerne A-C. Bygning D var der ikke på det tidspunkt. Foreholdt samlingen med skønserklæringer side 5 har han forklaret, at han ikke mener, at bygning D var der, da han besigtigede bygningerne, der var kun et stort hul i jorden.

Foreholdt mail af 13. november 2019, bilagssamlingen side 60, har han forklaret, at de skulle afrense facader. De afgav tilbud på 250 mm isolering og pudsning, i alt 1,9 mio. kr. ud over de 40.000 kr. for afrensning. Foreholdt BH-V1’s mail af 21. november 2017, bilagssamlingen side 62, har han forklaret, at han ikke ved, hvad det er, der tales om i mailen, da han ikke havde set en kælder. Han svarede aldrig konkret på mailen, men bad om tegninger eller mængder. Han fik ikke nogen tegninger eller oplysninger om antal m2.

Foreholdt oplæg fra BH-V1 i mail af 22. november 2017, bilagssamlingen side 64, har han forklaret, at det er baseret på hans besigtigelse og deres drøftelser. Prisen svarer til hans tidligere indikation. Han fik ikke at vide, at der var kommet en yderligere bygning til, og de andre bygninger havde ikke numre. Der manglede materiale, men der var enighed om at tage det hen ad vejen. Der var meget travlt. De gik i gang med afrensning i december, hvilket er usædvanligt, men der var mildt i vejret det år. De var også vant til at arbejde med BH-V1. Det var meget sent i processen, de fik opstalter.

Foreholdt tegningsliste af 15. januar 2018, bilagssamlingen side 211, har han forklaret, at der da var kommet opstalter på. De er lagt op den 15. januar 2018. Når der senere kom revisioner, blev det markeret, hvornår de var revideret. Opstalterne er i bilagssamlingen side 213-220. Siderne 219-220 så han ikke forud for tilbuddet, men de blev tilgængelige den 15. januar. Man kan ikke se, at der skal laves facadepuds, så han studsede ikke over den nye bygning.

Der skete løbende ændringer på alle bygninger, herunder på taghuset på bygning A, hvilket ses på opstalten af 24. april 2018, bilagssamlingen side 257, hvor der nu er beskrevet hvid puds i stedet for alu på »taghuset«. Det var derfor ekstraarbejde. Bilagssamlingen side 245 var nok den første detaljetegning, som han fik. Den viser, hvordan murkronen skulle laves, og pludselig fik han at vide, at der skulle puds på isolering.

Bygning C blev forhøjet, som det ses på opstalten bilagssamlingen side 261. Den stiplede linje viser den gamle taglinje. Ændringen er sket forud for underskrivelsen af kontrakten. Der var ikke så meget dialog med SE, da der var enighed om, at det var ekstraarbejde. Han gjorde løbende opmærksom på, at det ikke var med i tilbuddet.

Han modtog kontrakten den 15. januar 2018, men han afviste den, da der ikke var aftale om garantistillelse. Det kom der en efterfølgende korrespondance om. Han var villig til selv at afstå fra betalingsgaranti. Han var ikke dengang i direkte kontakt med SE om det. De blev til slut enige om en lille garanti på 50.000 kr. pr. kulance i form af tilbagehold til 1-årsgennemgang. De var færdige med arbejdet i slutningen af oktober. Der blev ikke indkaldt til afleveringsforretning, og de er heller ikke blevet indkaldt til 1-årsgennemgang.

Den 4. december 2018 var der et møde, hvor han selv, … fra BH og SE-V1 deltog. Det var til afklaring af økonomien. Han havde foretaget en opmåling med lasermåler, bilagssamlingen side 166. Han nåede et samlet areal på 2.627,5 m2, men SE var ret afvisende. … bestilte en landmåler efterfølgende. Han har talt med landmåleren, men kunne ikke få tallene. Bilagssamlingen side 173 er hans faktura for de ekstra m2, i alt 570 m2. Det er ud fra opmålingen med fradrag af det, han har opmålt på myndighedstegningerne. Der var oprindeligt oplyst et areal på 2150 m2 af BH-V1.

Foreholdt faktura nummer 1072 af 23. januar 2019, bilagssamlingen side 171, har han forklaret, at punkt 1.18 vedrører oprydning og rengøring af stilladser, efter han kom tilbage fra en ferie. Det tog to dage for fire mand at rydde op og gøre stilladserne rene. Det var på alle bygninger. Punkt 1.21 er ikke afregnet på denne faktura, men på en anden faktura.

Faktura 1073 af samme dato, bilagssamlingen side 172, pkt. 1.6, vedrører false, fordi de leverede vinduer var en smule mindre end de dummy-plader, der havde været isat, mens isoleringen blev opsat. Derfor skulle der oprettes false for at undgå en meget bred fuge. Pkt. 1.8 vedrører en dør, der ikke kunne åbnes og sad skæv i. Derfor blev den pillet ud og false oprettet. Pkt. 1.31 vedrører, at de reetablerede plast således, at vinduerne kunne åbnes.

Foreholdt faktura af 29. august 2018, bilagssamlingen side 145, rensning af stilladsdæk, har han forklaret, at han ikke husker at være blevet kontaktet af SE om stilladserne. Det samme gælder vedrørende fakturaen bilagssamlingen side 191 vedrørende vandskade i to lejligheder. Det kender han ikke noget til. De havde ikke noget med lejlighederne at gøre og har ikke kunnet lede vand ind i dem. Fakturaen side 192 siger ham slet ikke noget. De har ikke haft liftleje. De har lukket hullerne i det tempo, stilladserne blev pillet ned. Han har ikke hørt, at der efterfølgende skulle lukkes huller af andre.

Deres antal ansatte varierer, og der var både egne folk, vist to folk, og underentreprenører på opgaven. Der er typisk fire mand i et facadesjak, men det afhænger af opgaven. Det var ham selv og …, der arbejdede med denne opgave. De indlejede folk var også kendte folk, et svensk firma. Han kan ikke huske navnene på de konkrete folk.

Det er ikke nyt for ham at give pris på en opgave af denne type. De giver pris efter en bruttoopmåling, dvs. også der hvor der er vinduer. De havde lavet falsene en gang, men skulle så påføre tilsætning. De havde bedt om, at dummy-pladerne havde præcis samme mål som de vinduer, der skulle i.

Den 12. juni 2018 var de godt i gang med bygning A og B, men han kan ikke sætte procenter på.

SE-V1 har forklaret, at han er uddannet tømrer. Han blev selvstændig i 2008, hvor han købte SE, som han ejer. De har arbejdet for BH på en række andre opgaver, hvilket de også stadig gør. Han kendte ikke UE eller UE-V1, men BH lagde underentrepriser ind under hans storentreprise. Han mødte UE-V1 på pladsen en tirsdag. Det kan godt have været i november. Han ville gerne deltage i mødet, da han forstod, at UE skulle stå for isolerings- og pudsearbejdet, men UE-V1 blev sur og gik, fordi han lige havde talt med BH-V1. BH-V1 sagde, at han nok skulle tale med UE-V1. De mails, der er om omfanget og tilbud, har han slet ikke været en del af. Der var nogle samtaler om garanti, som de fik lukket. SE rykkede et par gange for underskrift på kontrakten, og de skulle finde en løsning på garantispørgsmålet og tidsplan. Han vidste ikke, hvad UE-V1og BH-V1havde aftalt om garanti. Der var derimod ikke nogen drøftelser om arbejdsomfang, bortset fra nogle ekstraarbejder, som de talte om på de løbende økonomimøder, hvor … fra BH også deltog, da BH jo skulle betale i den sidste ende. SE gennemfakturerede bare. Han kan ikke huske, om der kom egentlige aftalesedler fra UE.

Han blev første gang mødt med et krav om flere m2 facadepuds, da han modtog faktura 1074 af 23. januar 2019. Det havde aldrig været drøftet tidligere, heller ikke på mødet den 4. december 2019. Det var de andre krav på ekstraarbejder, der blev drøftet. Arealet blev overhovedet ikke omtalt på mødet. Han havde i en telefonsamtale lovet UE-V1 at prøve at få … til at betale 150-170.000 kr. ekstra for at få lukket de øvrige krav, der var. … skulle lige se på totaløkonomien. Han har ikke set opgørelsen på bilagssamlingen side 166 forud for, at han fik fakturaen den 23. januar 2019. UE-V1 har ikke forud for eller under arbejdets udførelse gjort opmærksom på, at der var et krav på flere m2 facadepuds. Alt det andet kom der løbende krav på. Bygningerne har altid stået der, bortset fra at de måtte genopbygge bygning C, hvilket gav noget ekstra, hvilket de har accepteret. Det var slet ikke et krav på omkring 1 mio. kr., der blev drøftet den 4. december, kun omkring 300.000 kr. Der har på et tidspunkt været tale om ændring af bygning C og et elevatortårn i bygning D, som der skulle betales ekstra for, men han husker ikke, om det blev drøftet den 4. december 2018.

Det er SE-V2, der har stået for de arbejder, som danner SE’s modkrav. Der var bl.a. et hul, som ikke var lukket, og derfor kunne vandet løbe ind ved falsen ved vinduet.

I starten var bygning A-C der tillige med en eksisterende varmecentral og et hul, hvor bygning D skulle være. Han kan ikke huske, hvornår bygning D var færdig, men tidsplanen holdt nogenlunde. De havde nok 10-15 økonomimøder, der var ret uformelle. Der var en presset tidsplan, så alle var pressede.

Der var ikke noget usædvanligt i, at BH indgik aftalerne med de underentreprenører, som lå under SE’s entreprise. SE har ikke haft en landmåler til at foretage en opmåling.

Foreholdt opstalten af bygning A, bilagssamlingen side 257, sammenholdt med tegningen side 199, har han forklaret, at han tror, at UE-V1 har pudset den del på side 257, hvor der står »Hvid puds«. I hans optik er facaderne ikke blevet ændret synderligt, bortset fra bygning C og måske elevatortårnet på bygning D. Det er BH-V1, der kan forklare om det.

BH-V1 har forklaret, at han oprindeligt er uddannet maskinarbejder og senere tømrer og bygningskonstruktør, hvilket han blev færdig med i 2010. Han har efterfølgende arbejdet hos et rådgiverfirma i to år, derefter som byggeleder og produktionschef hos …. Han kom til BH i 2016. Nu er han siden december 2018 tilbage i … som projektansvarlig.

Foreholdt mailen af 9. november 2017, bilagssamlingen side 57, har han forklaret, at han fra et tidligere projekt kendte UE-V1, som havde nogle dygtige håndværkere, og som havde fortalt, at han også kunne lave puds. Han husker ikke, om de havde talt i telefon inden mailen. Det er almindelig kutyme at give adgang til Byggeprojekt. Han mener, at de satte sig ned og så på det materiale, som han selv havde fået af …. Det var et myndighedsprojekt. Bygning D var ikke opført på det tidspunkt. Det var de andre bygninger derimod, men bygning C styrtede sammen lige op til sommerferien, så det blev in situ støbt. Foreholdt sin mail af 13. november 2017, bilagssamlingen side 58, har han forklaret, at det møde, der omtales i mailen, er det møde, han lige har beskrevet. Det var de parametre, der er beskrevet der, de havde talt om. Han har ikke på mødet oplyst m2 tal, hvilket han ikke havde forudsætning for. Han var bygherre, og hans opgave var at hjælpe med kommunikation mellem SE-V1 og UE-V1, der var dem, der skulle indgå aftalen, hvilket han gjorde opmærksom på. Foreholdt mail af 13. november 2017 med svar af 17. november 2017, bilagssamlingen side 60, har han forklaret, at han husker mailen. I sin egen mail skrev han hovedpunkterne i deres drøftelser, og UE-V1 kom med input til valg af pudssystem og isolering af sokkel i sit svar.

På det tidspunkt blev der ikke talt om antal m2. Der blev brugt en fastpris ud fra tegningerne, hvilket er den måde, han arbejder på. UE-V1 sagde, at prisen var beregnet ud fra facaden som bruttomængde. Det studsede han lidt over, da der var rigtig mange vinduer i bygning B. Der taltes hverken mængde eller m2 pris. Derudover var der en række huller, som kunne ses på bygningen, der skulle lukkes. Han sendte prisen videre til SE-V1. Han mener ikke, at han pressede UE-V1 på prisen. Foreholdt sin mail af 22. november 2017, bilagssamlingen side 64, har han forklaret, at det er den oversigt over ydelserne, han lavede med en angivelse af den aftalte entreprisesum. Punkt 8 om bygning D viser ham, at han med sikkerhed har drøftet bygning D med UE-V1. Ellers havde han ikke skrevet det ind. Han vinder ikke noget ved at snyde nogen. Han havde indtryk af, at UE-V1 vidste, hvad han gik ind i. Der var noget om nogle detaljer, arkitekten havde efterspurgt, som UE-V1 skulle finde til ham, så de kunne blive tegnet ind. Der var også noget med pudsfarven, der skulle på plads. UE-V1 bekræftede aftalen i sin mail af 23. november 2017. Han husker ikke, at der derefter var nogen diskussioner om ydelsesomfang eller pris. De talte ikke om garanti i første omgang, men UE-V1 kom senere og sagde, at han ikke forventede at stille garanti, da han ikke havde gjort det på tidligere opgave med porebeton. Facadesystemet er imidlertid en anden ting.

Han havde mere eller mindre sin daglige gang på pladsen. Han havde ikke økonomidrøftelser med UE-V1 på pladsen, det tog SE-V1over på. Han har måske siddet lidt sammen med … og set på økonomien. Foreholdt tidsplanen for projektet, bilagssamlingen side 72, har han forklaret, at pudsearbejdet var et godt stykke henne, da kontrakten blev underskrevet i juni. De skulle aflevere i september, så et stade på 60-70 procent burde de have nået i juni. UE-V1 har ikke over for ham givet udtryk for krav om betaling for flere m2 under udførelsesforløbet. Omkring sommerferien kom UE-V1 og sagde, at vidnet havde sagt, at der var 2150 m2, og efter sommerferien kom han og sagde, at vidnet havde sagt, at der var 2400 m2. Han har aldrig talt om antal m2, og han har ikke fået en m2 pris. Efter byggeriets ophør fik han en opringning fra UE-V1 og dennes advokat, der gerne ville have ham til at vidne. Der blev han truet med et sagsanlæg rettet mod ham, hvilket var en ubehagelig oplevelse.

Han har ikke haft noget med økonomien i byggeriet at gøre, heller ikke i december 2018.

Foreholdt 3D-illustration, bilagssamlingen side 193, har han forklaret, at bygning D må have været klar til at pudse på i maj 2018. De folk, der havde støbt bygning D, var med til at hjælpe med støbningen af bygning C, efter den var styrtet sammen. Da var de færdige med bygning D. Han har ikke hørt UE-V1 sige, at bygning D ikke var en del af aftalen.

Det eneste, der blev ændret på bygning A, var glashuset, som han var med til at tegne. Det ændrede ikke på antallet m2, heller ikke antal m2 der skulle pudses. Der var måske noget på bygning C. Han har ikke drøftet det med UE-V1 og SE-V1, men han har efterfølgende set en opgørelse.

Der var aftalesedler på bl.a. omstilling og flytning til andet arbejde mv. Han husker, at det var dyrt. Han synes ikke, at UE-V1 var svær at arbejde med, bortset fra da det skulle være færdigt. Der var tale om ungdomsboliger, der skulle være klar til 1. september 2018. Han måtte ansætte en byggeleder, som tog sig af en række ting.

Foreholdt bilagssamlingen side 199ff. har han forklaret, at der var flere tegninger. Man kan ikke søge en byggetilladelse alene på de tegninger. Der var mere end det. Der var også en 3D model, bilagssamlingen side 193, der var forsiden på myndighedsprojektet. Der var en række flere tegninger, herunder hovedplanerne, som var låst. Han mener, at de tegninger, der er anført på listen bilagssamlingen side 203, havde ligget der længe. Datoerne kan godt være revisionsdatoer, det kan han ikke sige.

Foreholdt mail af 21. november 2017 og svar af 22. november, bilagssamlingen side 62, har han forklaret, at han ikke sendte flere tegninger. Det må være bygning D, der er omtalt, da der ikke er andre kældre. Prisen anført i mailen af 22. november, bilagssamlingen side 65, er baseret på UE-V1’s mail af 17. november. Han kan ikke sige, om de havde talt sammen i mellemtiden. Der må være en mail, der ikke er fremlagt, der har fået ham til at mene, at der var noget kælder, der ikke var med. Han husker ikke denne korrespondance nærmere. Han husker, at der var en mappe med myndighedsprojektet, hvor 3D-illustrationen var som forside.

Der var travlhed med at få isoleringen hjem. Den pris på 1,8 mio. kr., han skrev i mailen af 13. november 2017, var nok det beløb, der var sat af i budgettet.

Foreholdt opstalten bilagssamlingen side 257 sammenholdt med fotoet i samlingen af syns- og skønserklæringer side 5 har han forklaret, at side 5 er et foto af bygningerne, som er taget, inden de gik i gang. Den røde sky på side 257 er en rettesky, der vedrører glashuset. Det ændrer ikke antallet af m2. Foreholdt opstalten bilagssamlingen side 231, hvor der står »Eloxeret alu« har han forklaret, at det kunne tyde på, at der er kommet flere m2 med facadepuds. Det er den lille hvide kasse.

UE startede ret tidligt med at arbejde, inden vinduerne blev pillet ud. De gik i gang et par måneder efter mailen med »Vi kører videre med det«, nok lige efter nytår. De startede med at rense facaderne af, derefter pillede man vinduerne ud og satte nye vinduer i. I april var der stillads oppe.

SE-V2 har forklaret, at han er udlært tømrer i 2009 og har arbejdet for SE siden 2010.

Foreholdt 3D-illustration, bilagssamlingen side 193, har han forklaret, at han var på pladsen fra omkring 3-5 måneder inde i processen, nok fra februar 2018. Bygningerne A, B og C var der, da han kom. Der var også en varmecentral der, hvor bygning D nu ligger. Han er ikke sikker på, hvornår bygning D blev opført. Der var noget med, at der skulle støbes nye vægge i bygning C, men han kan ikke huske, at den ligefrem styrtede sammen.

De havde en dialog med UE-V1 om, hvad der skulle ske, herunder i relation til vinduer. Der blev sat vinduer i, inden facaderne blev påført isolering og pudset. Hans egen kommunikation med UE-V1var ret begrænset, det var mest om, hvor der skulle puds på og rækkefølgen af arbejderne. På den højeste bygning blev der lavet nogle hakker, hvor der skulle noget ekstra til, og det fik UE betaling for. Han var nok mest den, der kunne se, hvad der skulle til for at muliggøre de efterfølgende arbejder, og for at de kunne komme videre. UE-V1var anderledes end de fleste håndværkere, han havde arbejdet sammen med. Der var ikke meget, der kunne lade sig gøre, uden at det kostede 10.000 kr. Det var det typiske beløb. Han er ikke blevet mødt med et krav om større antal m2, der skulle isoleres og pudses. Det er ikke noget, han har haft med at gøre.

Foreholdt faktura for rensning af stilladsdæk, bilagssamlingen side 145, har han forklaret, at han godt kan huske, at stilladsmanden sagde, at stilladspladerne skulle renses for pudsemateriale.

Foreholdt faktura fra HJ Entreprise, bilagssamlingen side 191, har han forklaret, at der var et sted, hvor der løb vand ind. Som han husker det, var det fordi, der ikke var isoleret og pudset færdigt. Der manglede derfor fuger, og så løb der vand ind ved en af falsene. Han vil tro, at han har taget et par billeder af det, og han mener, at de vendte det med håndværkerne på pladsen. Han husker ikke at have skrevet til UE-V1om det. Han var på pladsen, da stilladset blev taget ned. Han kontaktede UE-V1og sagde, at der var huller fra fastgørelserne til stilladset, men dem ville UE-V1 ikke deltage i at lukke. Han var derfor nødt til at få andre til det, jf. fakturaen bilagssamlingen side 192. UE-V1mente, at det var bedst, at SE bare selv gjorde det. Han bookede derfor en lift og en mand til at gøre det. Han fik at vide af UE-V1, at det skulle lukkes med en hvid fugemasse og så siliconepuds derefter.

Foreholdt foto bilagssamlingen side 87 har han forklaret, at det ligner et stykke flamingo. Han går ud fra, at der er et vindue bag den blå plast. Han har ikke hørt om, at vinduer og falsmål ikke passede sammen. Han tror, at BH-V1 og UE-V1havde en dialog om løsningen.

Foreholdt fotoet bilag 56 har han forklaret, at det ikke rigtig siger ham noget. Bilag 57 er fra bygning D nede ved trappen. De var nødt til at lave en ændring ved murkronen på bilag D på grund af noget med en højde. UE-V1havde isoleret helt op og pudset, og han måtte bede UE-V1skære det ned og retablere. De fandt en løsning på det. Det kostede vist 10.000 kr.

Der var ikke isoleret, da vinduerne blev monteret.

Skønsmanden Morten Kronholm Mathiasen og landinspektør Soran Ahmad Khani har vedstået erklæringerne og de indeholdte opmålinger. Foreholdt samlingen af skønserklæringer side 10 har Soran Ahmad Khani forklaret, at man kan bruge mange målemetoder, så længe man har længde og bredde. Her har han brugt en 3D laserscanner, hvorefter han har tegnet det op og kontrolleret i forhold til målinger med almindelig scanner. Det ville have været meget mere tidskrævende at foretage målingen med en almindelig scanner. Det er uanset metoden stadig en ren bruttoopmåling af facaden.

Foreholdt samlingen af skønserklæringer side 60 har Morten Kronholm Mathiasen forklaret, at det er ham, der har lavet denne sammentælling. Foreholdt skitsen i samlingen af skønserklæringer side 46 sammenholdt med bilagssamlingen side 263 har han forklaret, at det er samme side af bygningen, der ses de to steder. Han tror, at det lille felt til venstre, der ikke er med i det røde felt, er en del af hovedbygningen, B syd. Det kunne se ud som om, at den ikke er talt med, men ser man det sammenholdt med bilagssamlingen side 195, mener han, at de har målt ned til terrasseniveau.

De har valgt at foretage en fuldstændig scanning af bygningen frem for alene at måle ud fra tegninger.

Foreholdt samlingen af skønserklæringer side 12 sammenholdt med bilagssamlingen side 203, har Morten Kronholm Mathiasen forklaret, at der var en situationsplan, plantegninger, nogle loftsplaner, nogle brandplaner for de enkelte etager og tag, opstalter i form af facadetegninger samt diverse snittegninger. Han vil tolke datoen på listen som de aktuelle version på det givne tidspunkt. Der ligger således tegninger, som er et relativt normalt grundlag i et projekts tidlige stade og tillige et normalt grundlag for tilbudsgivning. Der vil imidlertid kunne komme nogle ændringer undervejs, herunder i relation til nøjagtig, hvilke områder der skal pudses. Man kan se, at det også er sket, når man sammenligner bilag 2, bilagssamlingen side 199 ff., med bilag 37, bilagssamlingen side 278 ff., herunder i bygningsmassen, da bygning D ikke er med i bilag 2.

Der er også noget med tagetagen på bygning A. På bilag 2 er der tegnet en anden form for beklædning på tagetagen end det, der nu er kommet. Der er også sket ændring ved murkronen. Indersiden af tagterrassen fremgår ikke af tegningerne, men er rent faktisk pudset.

Sætter man sig med alle tegninger, herunder plantegninger, kan man godt komme tættere på et rigtigt facadeareal end udelukkende ud fra tegningerne bilag 2, da der er arealer, der ikke umiddelbart kan ses af disse. Man kan selvsagt også foretage en besigtigelse. I det pågældende byggeri er der relativt store vinduesarealer, hvilket gør bruttometoden lidt mere fordelagtig, men der er meget arbejde med lysninger, så bruttometoden er sædvanlig at anvende.

5. Procedure

Parterne har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med de indleverede sammenfattende processkrifter/påstandsdokumenter. UE har dog ændret sin påstand, således at betaling af påstandsbeløbet skal ske mod udlevering af kvalitetssikringsmateriale i henhold til kontrakten. SE har i konsekvens heraf, og da der ikke er konstateret mangler ved det udførte arbejde, frafaldet at modregne i alt 80.000 kr. i det rejste krav.

6. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat

BH-V1, der må anses at have handlet på SE’s vegne i denne sammenhæng, sendte den 22. november 2017 kl. 16.21 – efter drøftelser mellem ham og UE-V1, efter en besigtigelse af ejendommene fra UE-V1’s side, efter der var givet UE-V1 adgang til Byggeprojekt og efter udveksling af flere forudgående mails – en mail til UE-V1, hvor han i i alt 20 punkter oplistede vilkårene for en aftale om UE’s arbejde med afrensning samt levering og montering af isolering og facadepuds på ejendommen …. I punkt 8 fremgik »facade isolering + puds på kælder på bygning D – facade som stikker over terræn (Beton afslutter med en facadeisolering i terræn niveau)«. Prisen for den del af arbejderne, der vedrørte isolering og facadepuds udgjorde ifølge oplægget 1.900.000 kr. plus moms. En række lukninger af huller i facade med porebeton i bygningerne A og C var anført til en samlet pris på 160.000 kr. plus moms. I mailen skrev BH-V1, at der ville blive udarbejdet kontrakt, såfremt UE-V1 kunne bekræfte mailens indhold.

UE-V1 skrev den følgende dag til BH-V1 »Vi kører videre med det«.

Voldgiftsretten finder, at der herved blev indgået aftale om udførelse af de beskrevne arbejder til en pris, der lå fast, i det omfang der ikke senere skete ændringer i arbejderne og disses mængder. Det bemærkes herved, at voldgiftsretten finder, at det samlede grundlag, herunder de tegninger, der forelå på daværende tidspunkt, den udleverede 3D-illustration samt en besigtigelse af ejendommen, var et tilstrækkeligt grundlag til at afgive et tilbud, der kunne danne grundlag for en bindende aftale som beskrevet.

Bevisbyrden for, at der efter aftalens indgåelse er sket ændringer i arbejdernes omfang, påhviler derfor UE, der som professionel havde anledning til at tage forbehold for de usikkerheder i det foreliggende materiale, der måtte have betydning for det afgivne tilbud.

Det er efter bevisførelsen godtgjort, at aftalen bl.a. indebar, at der skulle ske isolering og pudsning af bygning D som beskrevet i punkt 8. Det bemærkes herved, at BH-V1 forud for mailen af 22. november 2017 havde henledt UE-V1’s opmærksomhed på, at der var kælderareal, som skulle regnes med. Uanset, at BH-V1 ikke fremsendte »Tegnings nr. eller brutto m2«, som UE-V1 bad om i mail af 22. november 2017 kl. 5.54, finder voldgiftsretten, at UE-V1 ved at bekræfte indholdet af mailen af 22. november 2017 kl. 16.21 har accepteret, at arbejdet med bygning D, der fremgik af den udleverede 3D-illustration, er indeholdt i den aftale entreprisesum. Dette bestyrkes da også af, at UE-V1 den 12. juni 2018 – på et tidspunkt hvor arbejderne, herunder med bygning D, efter forklaringerne var vidt fremskredet, og der forelå et betydeligt tegningsmateriale – underskrev en entreprisekontrakt, hvor arbejderne i relation til bygning D var beskrevet på samme måde, uden at tage nogen form for forbehold herfor. Det bestyrkes ligeledes af, at kravet om ekstrabetaling for arbejdet med bygning D først ses at være rejst efter entreprisens afslutning.

UE’s krav om ekstrabetaling for arbejdet med bygning D tages derfor ikke til følge.

SE har anerkendt, at der er sket en ændring af det areal, der skulle isoleres og pudses på bygning C som følge af en ændret tagkonstruktion. Skønsmanden har opmålt det ekstra areal til 15 m2. SE findes ikke ved tidligere at have tilbudt at betale for 80 m2 yderligere at have afgivet en bindende proceserklæring herom, da UE har valgt at lade arealet opmåle af skønsmanden. UE har derfor alene krav på betaling for yderligere 15 m2 i relation til bygning C.

Efter indholdet af det materiale, der forelå på tidspunktet for aftalens indgåelse, sammenholdt med de senere tegninger og den endelige udførelse, og på baggrund af skønsmanden svar på spørgsmålene 7 og 8 er det tillige godtgjort, at der er sket ændring af det pudsede areal på bygning A, dels som følge af, at der er sket ændring fra eloxeret aluminium ved taghuset til en pudset overflade, dels som følge af, at der har været stillet krav om isolering og pudsning ved murkronerne, hvilket ikke fremgik af det oprindelige materiale. Disse arealer er af skønsmanden opgjort til henholdsvis 71 m2 og 79 m2. Endvidere er der, som det fremgår af skønsmandens svar på spørgsmål 6, på bygning B en række flere kanter og hjørner, i alt 7-8 m2.

Voldgiftsretten finder, at disse ændringer berettiger UE til ekstra betaling herfor. Det forhold, at der ikke er taget forbehold herfor i forbindelse med underskriften på entrepriseaftalen, kan henset til ændringernes karakter og omfang i et projekt som det foreliggende og henset til, at SE har anerkendt at det ekstra arbejde på bygning C skal honoreres, ikke føre til en anden vurdering.

På denne baggrund, og da der ikke er grundlag for at tilsidesætte den krævede pris pr. m2, tages UE’s krav i henhold til faktura nr. 1074 af 23. januar 2019 til følge for så vidt angår 173 m2, svarende til 227.062,50 kr. inklusive moms. Den resterende del af fakturaen, svarende til 479.062,50 kr. tages derimod ikke til følge.

UE har herudover rejst en række yderligere krav på betaling for arbejder, der ifølge UE ikke var omfattet af den oprindelige aftale. Der er ikke mellem parterne indgået egentlige skriftlige aftaler om de pågældende arbejder, herunder i form af underskrevne aftalesedler. Det kan imidlertid lægges til grund, at der ud over de omstridte arbejder er sket honorering af en række ekstraarbejder, for hvilke der heller ikke var indgået skriftlige aftaler. Det må derfor for de enkelte arbejder konkret vurderes, om UE har godtgjort, at der foreligger ekstraarbejder, som enten er aftalt mellem parterne, eller som har været nødvendige at udføre. Det bemærkes indledningsvis, at det forhold, at nogle af de rejste krav tidligere har fremgået af andre fakturaer, der senere er blevet krediteret, efter bevisførelsen ikke i sig selv kan føre til, at kravene kan anses for frafaldet.

SE har bestridt to poster i UE’s faktura nr. 1019 af 12. oktober 2018, dels et krav på 55.000 kr. inklusive moms vedrørende lukning med porebeton i bygning B (pkt. 1.17), dels 145 ekstratimer svarende til 77.031,25 kr. inklusive moms.

Som beskrevet ovenfor indeholder parternes aftale lukning af en række bygningshuller med porebeton i bygning A og C. Aftalen omtaler derimod ikke lukning af bygningshuller i bygning B, som pkt. 1.17 vedrører. Voldgiftsretten finder det derfor godtgjort, at der er tale om et ekstraarbejde, det var nødvendigt at udføre, og der er ikke grundlag for at anse det rejste krav for ubilligt. Denne del af kravet tages derfor til følge.

Det fremgår af …s mail af 12. oktober 2018 til UE-V1 og dennes svar af samme dato, at der skulle være noteret 145 ekstratimer, der ved en fejl på en tidligere faktura, der blev krediteret, blev anført med 85.625 kr. inklusive moms, hvilket ikke stemte med en timepris på 425 kr. plus moms. Der blev derimod ikke rejst indsigelse mod, at der skulle være aftalt 145 ekstratimer. På denne baggrund tages også denne del af kravet til følge. Den omstridte del af kravet i henhold til faktura nr. 1019 tages således til følge med 132.562,50 kr. som påstået af UE.

Ved faktura nr. 1072 af 23. januar 2019 har UE rejst krav om betaling af 18.500 kr. for oprydning og rengøring af stilladsdæk. Der er alene fremlagt nogle fotos til støtte herfor, og kravet, der angiveligt skulle være opstået efter en ferie, ses ikke fremsat tidligere. Kravet er derfor ikke tilstrækkeligt dokumenteret og tages ikke til følge.

Ved faktura 1073 af 23. januar 2019 har UE rejst tre forskellige krav, der refererer til punkterne 1.6, 1.18 og 1.31 i UE samling af tillægsarbejder.

Punkt 1.6 vedrører opretning af false med EPS. UE-V1 har forklaret, at opretning af false skyldes, at de afdækningsplader, der ifølge hans forklaring var monteret, da isoleringen blev opsat, ikke havde samme mål som de senere leverede og isatte vinduer. Denne forklaring er ikke overensstemmende med SE-V2’s forklaring om, at der skete montering af vinduer, inden isoleringen blev opsat. På denne baggrund, og da SE-V2’s forklaring synes at være støttet af de fotos, der er indeholdt i bilagssamlingen side 116 til 119, og da der ikke i øvrigt er fremlagt dokumentation til støtte for kravet, tages denne del på 62.500 kr. af faktura 1073 ikke til følge.

Punkt 1.18 vedrører opretning af false, demontering af hjørnelister og fjernelse af isolering i forbindelse med ændring af et dørhul. Efter den forklaring, UE-V1 har afgivet, der ikke er imødegået af andre forklaringer, sammenholdt med det fremlagte foto er det godtgjort, at der er tale om et ekstraarbejde. Kravet på 6.250 kr. inklusive moms tages derfor til følge.

Pkt. 1.31 vedrører ændring af afdækning af vinduerne, således at disse kunne åbnes. Efter den forklaring, UE-V1 har afgivet, og som ikke er imødegået af andre forklaringer, sammenholdt med f.eks. fotoet bilagssamlingen side 87, finder voldgiftsretten det godtgjort, at der er sket ændring af afdækningen. Kravet på 25.000 kr. inklusive moms tages derfor til følge.

Kravet i henhold til faktura 1073 tages derfor til følge med 31.250 kr., mens 62.500 kr. af kravet ikke tages til følge.

SE har over for det af UE rejste krav rejst en række modkrav på i alt 98.921 kr., der vedrører lukning af huller efter stillads (4.801 kr.), rengøring af stillads (53.000 kr.), lukning af huller efter vandskade (6.120 kr.) og tab på yderligere leje af stillads (35.000 kr.).

Fælles for de rejste krav er, at det efter bevisførelsen ikke kan lægges til grund, at de er rejst over for UE under eller i umiddelbar tilknytning til entreprisens udførelse, således at UE havde mulighed for at rette for sig, at de enten er helt udokumenterede eller alene forsøgt dokumenteret ved fremlæggelse af faktura fra tredjemand, og at de ikke er forsøgt godtgjort ved uvildig vurdering. De forklaringer, som er afgivet af SE-V1 og SE-V2, kan mod UE-V1’s forklaring ikke i sig selv føre til, at kravene kan anses for godtgjort.

De rejste modkrav tages på denne baggrund ikke til følge.

UE’s krav kan således efter fradrag af de dele af kravet, der ikke er taget til følge, opgøres til 676.323,13 kr. inklusive moms. Rentepåstanden ses ikke at være særskilt bestridt, og kravet tillægges derfor rente fra den 18. februar 2019. Beløbet skal i henhold til den endelige påstand betales mod udlevering af kvalitetssikringsmateriale i henhold til kontrakten.

Efter sagens forløb og udfald forholdes med sagens omkostninger som nedenfor bestemt. Det bemærkes herved, at parterne bl.a. i lyset af, at det tilkendte beløb skal ske mod udlevering af kvalitetssikringsmateriale, har tabt og vundet tilnærmelsesvist lige store beløb, og at det afholdte syn og skøn kun i begrænset omfang har haft betydning for sagens afgørelse.

Thi bestemmes

SE skal betale sagsomkostninger til UE med 30.000 kr.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af klageren med halvdelen og af indklagede med halvdelsen efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.