(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGD 2021.25.1

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo oktober 2020, og vedrører en totalrådgiver der blev pålagt ansvar for projekteringsfejl som følge af manglende skybrudssikring.

En skole indgik i juli 2013 aftale med en totalrådgiver (TR) om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med ombygning af skolen. ABR 89 var vedtaget mellem parterne.

Der opstod herefter tvist om, hvorvidt TR havde begået fejl ved ikke at have projekteret fornøden skybrudssikring.

Skolens påstand var, at TR skulle betale 1,2 mio. kr. i erstatning. TR påstod heroverfor frifindelse.

Af et kontraktbilag var det anført, at TR i henhold til sit tilbud af 29. maj 2014 bl.a. skulle levere ”risikoanalyser”. Det var dog ikke nærmere præciseret, hvilke risikoanalyser der skulle udføres.

Voldgiftsretten
Voldgiftsretten lagde indledningsvist til grund, at skybrud ikke var omhandlet i henhold til de omtalte risikoanalyser, og at der ikke var udarbejdet en selvstændig analyse vedrørende skybrud.

Voldgiftsretten fandt derefter, at R havde handlet ansvarspådragende ved at projektere en bygning i en storby med niveaufri adgang og en gulvkote uden at foretage risikoanalyser af mulig vandindtrængen ved skybrud. Hertil blev det bemærket, at dette måtte gælde, uanset at risikoanalyser i henhold til skybrud ikke var aftalt mellem parterne.

TR skulle således erstatte 100.000 kr. til dækning af skolens udgifter til projektering af skybrudssikring og 150.000 kr. til dækning for den merudgift, der er en følge af, at TE ikke var opmærksom på problematikken

Hvad kan vi lære af denne kendelse?
Selvom risikoanalyse af vandindtrængen ved skybrud ikke direkte er aftalt mellem parterne, er mangel på en sådan analyse en ansvarspådragende handling, da det må anses som almindeligt kendt, at man ønsker at foretage sikring mod mulighed for sådanne skader.

Vil du vide mere?
Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB. 2021.169 / Sag nr. C-15328

#ugensdom #entrepriseret #risikoanalyse

 

-0O0-

 

… Skole S/I (advokat Nicolaus Falk-Scheibel) mod Totalrådgiver TR (advokat Henrik Hauge Andersen)

1. Indledning
Mellem klageren, … skole, (herefter Skolen), og indklagede, totalrådgiver TR (herefter TR), er der opstået en tvist vedrørende teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med om- og tilbygning af Skolen … i ….
Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af civilingeniør Carsten Bonde, projektdirektør Jens Høyrup og landsdommer Finn Morten Andersen, med sidstnævnte som formand.

2. Påstande og hovedforhandling
Klageren (Skolen) har nedlagt endelig påstand om, at TR tilpligtes at betale kr. 1.218.429,00 ekskl. moms til Skolen med tillæg af procesrenter fra den 21. juni 2019, subsidiært fra tidspunktet for klageskriftets indlevering.
Indklagede (R) har nedlagt påstand om frifindelse.
Hovedforhandling har fundet sted den 23. september 2020 på ….
… (klager), … (indklagede), … (klager), … (indklagede) og … (indklagede) har afgivet forklaring under hovedforhandlingen.

Endvidere er skønsmanden Brian Bryder Rasmussen blevet afhjemlet.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3. Procedure
Parterne har afleveret påstandsdokumenter og har i det væsentlige procederet i overensstemmelse hermed.

4. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat
Skolen indgik den 3. juli 2013 en aftale om teknisk rådgivning og bistand med TR som totalrådgiver. Aftalen omfattede teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med om-og tilbygning af Skolen … i ….

Det fremgår af rådgiveraftalen, at TR skulle levere ydelser i henhold til angivne punkter i PAR og FRI’s ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning 2012, herunder rådgivning i forbindelse med projektering. Det fremgår videre af rådgiveraftalen, at TR skulle levere ydelsen »risikoanalyser«. Det er således i et kontaktbilag 8 anført, at TR i henhold til sit tilbud af 29. maj 2014 blandt andet leverer risikoanalyser, idet det er anført, at »Omfanget af de enkelte ydelser fastlægges i samspil med bygherren i forbindelse med opstartsmøderne«. Det er ikke i parternes aftale nærmere præciseret, hvilke risikoanalyser der skulle udarbejdes eller den nærmere form herfor. Der er ikke under sagen fremlagt hverken tilbud på rådgivning fra TR eller mødereferater, der kunne have understøttet parternes påstande.

Der er under voldgiftssagen fremlagt risikoanalyser af henholdsvis den 2. og 3. juni 2014 vedrørende »bygning B« og »landskab«. Risikoanalyserne, der er udarbejdet af TR, består af et enkelt A4-ark for hvert af de to emner med identificerede risici og anført sandsynlighed, konsekvens og risiko for, at en begivenhed måtte indtræffe. Endvidere er anført plan og beslutning vedrørende de enkelte punkter. Skybrud er ikke omhandlet, og det må efter bevisførelsen lægges til grund, at der ikke er udarbejdet en selvstændig analyse vedrørende skybrud.
Efter de forklaringer, der er afgivet af navnlig … (fra Skolen) og … (fra TR), lægges det til grund, at Skolen oprindeligt havde planlagt at gennemføre et byggeprojekt med udgangspunkt i renovering af de eksisterende bygninger og etablering af en glasgang. Efter forslag fra TR blev projektet imidlertid ændret således, at der i det væsentlige indenfor de samme økonomiske rammer navnlig blev opført en ny bygning (bygning B) og etableret to nye ude- eller gårdrum, hvorved Skolen blev åbnet i forhold til det omgivende miljø.

Der er for voldgiftsretten fremlagt et byggeprogram, revision A, af 4. februar 2014. … (fra TR) har forklaret, at dette byggeprogram er udarbejdet af TR i samarbejde med …, … og yderligere én af Skolens interne arkitekter. Dette er ikke bestridt af Skolen.
Under afsnittet »Hoveddisponering« er det blandt andet anført:
»I tilbygningen (bygning G) tages udgangspunkt i at fastholde gulvkoterne fra den eksisterende bygning B. Dog sænkes gulvkoten i stueetagen for at opnå en direkte forbindelse til gadeniveau og samtidig for at øge lofthøjden.«

Den nævnte bygning G er efter det oplyste den i sagen omhandlede bygning B. Bygningen er projekteret og opført med niveaufri adgang og gulvkoten er efter det, der er anført i skønserklæringen, 1 cm over koten for det offentlige fortov.
Efter de afgivne forklaringer lægges det til grund, at der den 16. juni 2016, inden projektet var færdiggjort, opstod et skybrud, som ifølge … (fra Skolen) førte til, at der stod vand op over kanten på vinduerne på Bygning B. Dette førte til drøftelser om, hvorvidt bygningen i tilstrækkeligt omfang var sikret mod skybrud. …, TR, og …, BH-R (i det følgende BH-R), der var antaget som bygherrerådgiver, udvekslede mails herom den 19. september 2016. Skolen skrev endvidere til TR den 10. oktober 2016, og TR afviste den 13. oktober 2016, at projektet skulle være mangelfuldt i relation til skybrudssikring. Det er i brevet anført, at
»… anmodes for en god ordens skyld om at oplyse hvorvidt totalrådgiveren skal fortsætte yderligere ydelser ifm. Skybrudssikring med aftale om honorar afregnet i medgået tid. Totalrådgiveren afventer svar før yderligere timeforbrug.«

Der er ikke for voldgiftsretten dokumenteret yderligere om drøftelser mellem TR og Skolen eller dennes bygherrerådgiver i relation til skybrudssikring, men det fremgår, at TR i november-december 2016 opgjorde et forventet timeforbrug vedr. skybrudssikring til i alt 249 timer, og det fremgår, at Skolen i februar 2017 indgik en aftale med BH-R om skybrudssikring.
BH-R har udarbejdet en rapport på knapt 12 sider om »Etablering af skybrudssikring for gårdrummet Bylommen«. Rapporten indeholder risikoanalyse og forskellige forslag til løsning med angivelse af sikkerhedsniveau samt overslag over udgiften forbundet med de enkelte forslag.
På grundlag af BH-R’s notat blev der efter indhentelse af flere tilbud, herunder fra …, som havde været entreprenør på projektet, indgået aftale med … om gennemførelse af et projekt med skybrudssikring.

Skolens krav i sagen udgøres af et beløb på 238.104 kr. ekskl. moms, der er afholdt til BH-R for projektrådgivning i forbindelse med skybrudsprojektet og 980.325 kr. ekskl. moms, der er afholdt til E A/S vedrørende skybrudsprojektet.
Voldgiftsretten finder, at der ved projektering og opførelse af en bygning i … med niveaufri adgang og en gulvkote som den anførte bør – og også dengang burde – foretages risikoanalyser i relation til mulig vandindtrængen i forbindelse med skybrud. I overensstemmelse med det, der er fastslået af skønsmanden i dennes erklæring af 15. april 2019, finder voldgiftsretten derfor, at TR som totalrådgiver har begået en ansvarspådragende fejl ved ikke at foretage en analyse heraf. Dette må gælde, uanset at risikoanalyse i relation til skybrud ikke er aftalt mellem parterne. Voldgiftsretten tiltræder videre det af skønsmanden anførte om, at »Projektet burde således indeholde en sikring mod at vand fra offentlig vej har adgang til bygningen«. Voldgiftsretten finder ikke, at TR ved bevisførelsen under sagen, herunder navnlig bevisførelsen vedrørende kapaciteten på en af de afløbsledninger, der leder vand fra området, har afkræftet dette.

Voldgiftsretten finder på den baggrund, at TR skal erstatte Skolen en del af det beløb, der er afholdt til BH-R i forbindelse med skybrudsprojektet. Voldgiftsretten fastsætter dette beløb til skønsmæssigt 100.000 kr. ekskl. moms. Der er herved lagt vægt på fakturaen fra BH-R, at TR, som sagen foreligger oplyst, ikke har fået mulighed for selv at udføre opgaven, og dermed begrænse sin udgift, og på det af TR opgjorte skønnede tidsforbrug på 249 timer.

I relation til udgiften til etablering af skybrudssikring bemærker voldgiftsretten, at der ikke er fremkommet oplysninger, der giver grundlag for at anfægte størrelsen af det beløb, der er afholdt. Voldgiftsretten finder imidlertid, at det må tillægges betydelig vægt, at byggeprogrammet er udarbejdet i samarbejde med Skolens interne arkitekter, og at det i dette er fastslået, at bygningen skal opføres med direkte adgang til gadeniveau. Skolen har således fået opført den bygning, som var forudsat. Det kan ikke lægges til grund, at Skolen havde valgt at opføre bygningen med gulvniveau i en højere kote, hvis man havde vidst, at den valgte løsning ville indebære en merudgift til skybrudssikring. Voldgiftsretten finder derfor, at Skolen alene er berettiget til erstatning for den merudgift, der er en følge af, at TR ikke var opmærksom på problematikken, og som førte til, at skybrudsprojektet ikke blev udført i takt med projektet i øvrigt. Voldgiftsretten skønner denne merudgift til 150.000 kr. ekskl. moms.

Voldgiftsretten finder derfor, at TR til Skolen skal betale 250.000 kr. ekskl. moms, idet der ikke er grundlag for at modregne et beløb på 20.375 kr. ekskl. moms, og idet det bemærkes at rentedatoen ikke er bestridt.

Efter sagens udfald har klageren alene fået medhold for ca. 1/5 af sit krav. I mangel af andre oplysninger må det imidlertid lægges til grund, at klagesagen har været nødvendig for, at klageren kunne opnå dette beløb. Under disse omstændigheder finder voldgiftsretten, at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part, men at TR endeligt skal betale omkostningerne forbundet med syn og skøn.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales med halvdelen af hver af parterne efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.