(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGD 2022.29.1

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo september, og vedrører hvorvidt en underrådgiver var forpligtet at betale honorar til under-underrådgiver for opgivet konstruktionsprojekt.

En bygherre (BH) havde i april 2017 indgået en totalrådgiveraftale med en totalrådgiver (TR). TR skulle bidrage med rådgivning i forbindelse med et hotelprojekt. Den antaget underrådgiver (UR) indgik en aftale om teknisk rådgivning og bistand med en under-underrådgiver (UUR). ABR 89 blev i den forbindelse vedtaget

Tvisten i sagen baserede sig på det forhold, at UUR ikke blev meddelt standsning af projektet, hvilket havde økonomiske konsekvenser for UUR. UUR nedlagde påstand om betaling af ca. 1.285.000 kr., hvilket omfattede både krav om betaling af et honorar samt mistet dækningsbidrag forårsaget af standsningen. UR nedlagde i den forbindelse påstand om frifindelse.

UR adciterede TR, som adciterede BH som hver nedlagde påstand om henholdsvis frifindelse og friholdelse.

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten nåede frem til, at UUR havde udfærdiget et hovedprojekt. UUR blev først bekendt med standsningen den 7. november 2019, mens de andre parter blev bekendt hermed d. 11. oktober 2019. Voldgiftsretten bemærkede, at der ikke var grundlag for at antage, at UUR havde opgivet sit krav på honorering for arbejdet som følge af udstedelse af to kreditnotaer og indgåelse af en gældsaftale med UR.

For så vidt angik kravet om betaling af honorar gav voldgiftsretten altså UUR medhold.

Den resterende del af kravet omfattede bl.a. et program-abonnement, overflødig arbejdskraft og godtgørelse for anvendelse af materiale og tabt arbejdsfortjeneste. Voldgiftsretten fandt, at UUR var berettiget til den yderligere del af kravet. Dette nåede voldgiftsretten frem til, da parterne havde vedtaget ABR 89. Det følger nemlig direkte af ABR 89 pkt. 7.1.1, at en rådgiver er berettiget til dækning af sådanne udgifter i tilfælde af udskydelse af arbejdet.

Voldgiftsretten gav dermed UUR fuldt medhold i sin påstand på ca. 1.285.000 kr. Dette beløb skulle UR derfor betale UUR.

Voldgiftsretten skulle herefter vurdere om UR kunne videreføre kravet således, at TR skulle friholde UR.

Voldgiftsretten fandt, at TR skulle friholde UR for den del af kravet, der knyttede sig til betalingen for udfærdigelsen af hovedprojektet. Den yderligere del af kravet kunne ikke kræves dækket af TR, da ABR 89 pkt. 7.1.1 var fraveget i aftaleforholdet mellem TR og UR.

Samme vurdering foretog voldgiftsretten i retsforholdet mellem TR og BH og fandt, at BH skulle friholde TR for UUR’s krav om betaling for udfærdigelsen af hovedprojektet.

Sagen endte dermed med, at BH skulle afholde omkostningerne til UUR’s krav på betaling for udfærdigelsen af hovedprojektet, mens UR måtte afholde UUR’s omkostningerne til bl.a. udgifter til program-abonnement, overflødig arbejdskraft og godtgørelse for anvendelse af materiale og tabt arbejdsfortjeneste

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Kendelsen illustrerer, hvor vigtig kommunikation på byggepladsen er. Mangler et led i aftalekæden en vigtig mængde information vil det risikere at betyde store udgifter for denne aftalepart, som meget vel vil forsøge at kræve disse udgifter dækket af sin nærmeste aftalepart som herefter er nødsaget til at friholdelse i aftalekæden.

Kendelsen illustrerer også, hvor essentiel aftalegrundlaget er. Der gjaldt i denne sag andre regler i aftaleforholdet mellem UUR og UR end der gjorde i aftaleforholdet mellem UR og TR, hvilket resulterede i, at UR skulle afholde visse udgifter, mens TR for andre skulle friholde UR.

Vil du vide mere? 

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

 

-0O0-

 

Under-underrådgiver UUR (advokat Casper Kowalczyk) mod Underrådgiver UR (advokat Mikael Erntoft Krüger) mod Totalrådgiver TR (advokat Trine Bøgelund-Kjær) mod Bygherre BH (advokat Dan Terkildsen)

1. Indledning
Mellem klageren, under-underrådgiver UUR, herefter UUR, indklagede, underrådgiver UR, herefter UR, adciterede 1, totalrådgiver TR, herefter TR, og adciterede 2, bygherre BH, herefter BH, er der opstået en tvist om honorarkrav for udført arbejde i forbindelse med projektet Hotel & Retail på ….
I den anledning er der nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« med deltagelse af projektdirektør, civilingeniør Mikael Skouby, akademiingeniør Flemming Koch og landsdommer Tuk Bagger, sidstnævnte som formand.

2. Påstande og hovedforhandling
1. UUR vs. UR
UUR har nedlagt påstand om, at UR til UUR skal betale 1.286.699,44 kr. inkl. moms med tillæg af procesrente af 412.500,00 kr. fra den 30. marts 2018, af 413.522,50 kr. fra den 30. april 2018, af 126.440,00 kr. fra sagens anlæg, af 186.300,00 kr. fra den 17. juni 2019 og af 147.936,94 kr. fra den 6. februar 2020.
UR har nedlagt påstand om frifindelse.
2. UR vs. TR
Over for TR har UR nedlagt påstand om friholdelse for ethvert beløb inkl. renter og sagsomkostninger, som UR måtte blive tilpligtet at betale UUR.
TR har over for UR nedlagt påstand om frifindelse.
3. TR vs. BH
Over for BH har TR nedlagt påstand om friholdelse for ethvert beløb inkl. renter og sagsomkostninger, som TR måtte blive tilpligtet at betale UR.
BH har nedlagt påstand om frifindelse.
Hovedforhandling har fundet sted den 14. og 15. september 2020 i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V.
I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden sagsfremstilling og uden gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3. Kort sagsfremstilling
Bygherren, BH, indgik den 5. april 2017 totalrådgiveraftale med TR vedrørende hotelprojektet »Hotel & Retail på …«. UR skulle ifølge aftalen tilknyttes som underrådgiver, og som projektleder/befuldmægtiget for bygherren var udpeget bygherrerådgiver BH-R.
… blev af TR udpeget som projekteringsleder.
Underrådgiveren UR indgik efterfølgende aftale om teknisk rådgivning og bistand (underrådgivning) med UUR. Honoreringen af UUR var ifølge aftalen opdelt i fase 1 (skitseprojekt), fase 2 (myndighedsprojekt) og fase 3 (projektering), hvoraf UUR’s krav i nærværende sag vedrører betaling for fase 3 med 746.946,00 kr. + moms eller 952.462,50 kr.
Om fase 2 (myndighedsprojekt) er i et bilag til aftalen beskrevet vedrørende UUR:
»Ingeniør – konstruktioner
1. beskrivelse af konstruktive hovedprincipper, overslagsberegninger og redegørelse for hovedsystem samt fastlæggelse af belastninger
2. konstruktionsplaner og -snit i mål 1:100, samt typiske bygningsdele og kritiske detaljer
3. vurdering af hulkrav for installationer
4. redegørelse for arbejder i terræn
5. udarbejdelse af lyd- og akustiske beregninger
6. dokumentation for overholdelse af Bygningsreglementets krav til energibehov.«
Om fase 3 (projektering) er i samme bilag til aftalen beskrevet vedrørende UUR:
»Ingeniør – konstruktioner
1. arbejdsbeskrivelser og tilbudslister
2. tegninger omfattende hovedtegninger, oversigtstegninger, bygningsdelstegninger og detailtegninger
3. gennemgang af andre rådgiveres krav, der influerer på styrkeforhold
4. ajourføring af eventuelle akustiske beregninger, jf. Bygningsreglementets krav
5. udarbejdelse af statiske beregninger«
UUR har derudover rejst krav om betaling af 24.300,00 kr. for forlængelse af et Autodesk-abonnement, 162.000,00 kr. for udgift til overflødig arbejdskraft, 82.187,19 kr. til godtgørelse for anvendelse af materiale og 65.749,75 kr. i tabt arbejdsfortjeneste.
Projektmødereferatet vedrørende projektmøde den 6. december 2017 indeholder i pkt. 29.07.03 følgende om konstruktionsprojektet:
»Idet geometri ikke kunne fastlåses som forventet den 2017.11.29, projekteres der med nuværende disponering pr. 2017.12.06. Konstruktionsprojekt udarbejdes i december 2017/januar 2018. Februar 2018 udarbejdes 3 partskontrol hos anerkendt statiker.«
Af skønserklæringen af 10. januar 2020 fremgår blandt andet:
»Spørgsmål UUR-3:
Med henvisning til bilag 3 »Projekt tilpasset ydelsesbekrivelse fra ZESO med fravigelser, tilføjelser, ændringer og præciseringer« bedes skønsmanden vurdere, om det af UUR afleverede konstruktionsprojekt (bilag 24) er på niveau af hovedprojekt.
Svar på spørgsmål UUR-3:
Den statiske dokumentations beregningsdel vurderes som på sædvanligt niveau af et hovedprojekt.
Der indgår ikke i bilag 24 nogen konstruktionstegninger, men på grundlag af den ved statikererklæringen vedlagte fortegnelse på 115 tegninger vurderes i hvert fald omfanget som værende på niveau med et hovedprojekt.
Det kan tilføjes, at tegninger vedrørende præfabrikerede elementer ikke forelå på tidspunktet for statikerkontrollen.«
Af supplerende skønserklæring 1 af 14. april 2020 fremgår blandt andet:
»Svar på spørgsmål UR-B
Der henvises til svar på spørgsmål UUR-3 i skønserklæring af 10. januar 2020:
Den statiske dokumentations beregningsdel vurderes som på sædvanligt niveau af et hovedprojekt.
Der indgår ikke i bilag 24 nogen konstruktionstegninger, men på grundlag af den ved statikererklæringen vedlagte fortegnelse på 115 tegninger vurderes i hvert fald omfanget som værende på niveau med et hovedprojekt.
Det kan tilføjes, at tegninger vedrørende præfabrikerede elementer ikke forelå på tidspunktet for statikerkontrollen.
Selv om konstruktionstegninger ikke indgår i bilagsmaterialet, er det fortsat skønsmandens vurdering, at det af UUR afleverede og den anerkendte statiker attesterede konstruktionsprojekt er på niveau af myndighedsprojekt (hovedprojekt) for opnåelse af konstruktionsbyggetilladelse/ byggetilladelse for bærende konstruktioner.«
Af notat vedr. behandling af konstruktionssager i … Kommune udarbejdet af … Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning den 26. september 2006 og revideret 17. marts 2017 fremgår blandt andet:
»6. Konstruktionstilladelse
Inden byggeriet kan fortsætte efter udførelse af det i grave- og støbetilladelsen nævnte arbejde, skal den endelige konstruktionstilladelse foreligge. Konstruktionstilladelse kræver et fuldt belyst projekt for hele byggeriet … Herudover skal øvrige krav nævnt i dette dokument være opfyldt.

Den anerkendte statiker skal, forinden elementprojekterne fremsendes til godkendelse, med fornøden omhu have gennemgået projekterne og som minimum have påset, at alle de i hovedprojektet angivne lastforudsætninger og statiske modeller er iagttaget. Det skal i statikererklæring være attesteret, at denne kontrol har fundet sted af den anerkendte statiker.«

4. Forklaringer
Der er afgivet forklaring af …, …, [TR’s projekteringsleder] og BH-R. Skønsmand, civilingeniør Jens Peter Arnung har været afhjemlet under sagen.

5. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat
1. UUR vs. UR
Af det fremlagte materiale fremgår, at UUR havde indhentet en statikererklæring, og at der forelå en tegningsliste, der var godkendt af den anerkendte statiker. Skønsmanden har forklaret, at der i … Kommune kræves, at et myndighedsprojekt for et konstruktionsprojekt svarer til et hovedprojekt. En statikererklæring henhører under et hovedprojekt. Inddrager man en anerkendt statiker på et tidligere tidspunkt end hovedprojektet, vil statikeren ikke udstede en statikererklæring på det stadie. Det kræver en konstruktionstilladelse at opnå grave- og støbetilladelse. Bygherrerådgiver BH-R har tilsvarende forklaret, at et konstruktionsprojekt er et hovedprojekt.
Voldgiftsretten lægger på denne baggrund og tillige med henvisning til … Kommunes Teknik- og Miljøforvaltnings notat af 29. september 2006 o.s. og til besvarelsen i skønserklæringens pkt. UUR 3 og UR-B til grund, at UUR havde udfærdiget et hovedprojekt, da UR i en svarmail til UUR af 28. februar 2018 tilkendegav, at »sagen er for nuværende sat i bero«. UR’s bemærkning i mailen om, at det skete »efter myndighedsprojektet« kan ikke ændre herved.
E-mailkorrespondancen mellem UR, TR og BH om standsning af projektet blev ikke videreformidlet til UUR. BH’s mail til TR af 11. oktober 2019 om, at man ønskede »nye øjne på sagen«, er UUR først blevet bekendt med under voldgiftssagen. Projektet må derfor anses som udskudt i forhold til UUR indtil fremlæggelsen af denne mail den 7. november 2019 under voldgiftssagen.
Voldgiftsretten lægger videre efter oplysningerne i projektmødereferater og de interne projektmødereferater og de afgivne samstemmende forklaringer til grund, at der på grund af problemer med at finde en hoteloperatør var et længere forløb med en del ændringer i tidsplanen.
Bygherrerådgiver BH-R har forklaret, at det på projektmødet den 6. december 2017 under deltagelse af såvel bygherrerådgiver BH-R som flere repræsentanter for TR blev aftalt, at hovedprojektet skulle sættes i gang, hvilket også fremgår af referatets pkt. 29.07.03. At UUR ikke deltog i mødet ændrer ikke herved. Voldgiftsretten lægger derfor videre til grund, at arbejdet med konstruktionsprojektet til hovedprojekt blev iværksat på dette møde efter beslutning truffet af totalrådgiver og bygherre.
Der er ikke grundlag for at antage, at UUR skulle have opgivet sit krav på honorering for arbejdet med hovedprojektet i forbindelse med udstedelsen af de to kreditnotaer og indgåelsen af gældsaftalen med UR.
Herefter har UUR krav på honorering for sit arbejde med hovedprojektet som opgjort til 952.462,50 kr. inkl. moms.
Vedrørende UUR’s øvrige krav på betaling af udgifter til forlængelse af Autodesk-abonnement og overflødig arbejdskraft og på godtgørelse for anvendelse af materiale og tabt arbejdsfortjeneste har UR henvist til, at disse krav er omfattet af påstanden om frifindelse og ikke kan lastes UR. Beløbene er ikke størrelsesmæssigt bestridt. Det følger af bestemmelsen i ABR 89, pkt. 7.1.1, at UUR har krav på betaling for de pågældende poster. Kravene tages derfor til følge som opgjort af UUR.
UUR’s påstand over for UR tages herefter i det hele til følge med renter som nedenfor bestemt.
2. UR vs. TR
I forholdet mellem UR og TR gælder som oven for anført, at det kan lægges til grund, at TR deltog i projektmødet den 6. december 2017, og dermed deltog TR som bygherrerådgiver i iværksættelsen af konstruktionsprojektet til hovedprojekt.
Det kan endvidere efter den fremlagte mailkorrespondance og de afgivne forklaringer lægges til grund, at TR ikke videregav meddelelsen om standsning af projektet til UUR.
TR skal herefter friholde UR for den del af kravet, der vedrører betaling for udfærdigelsen af hovedprojekt eller 952.462,50 kr. med renter som nedenfor bestemt.
I henhold til den mellem TR og UR indgåede totalrådgiveraftale var ABR 89, punkt 7.1.1 fraveget og erstattet af en bestemmelse om, at rådgiver ved udskydelse af en opgave »alene kan kræve dækning for udført arbejde til den pågældende dag.« Herefter kan UR ikke videreføre sit krav vedrørende forlængelse af Autodesk-abonnement og overflødig arbejdskraft og vedrørende godtgørelse for anvendelse af materiale og tabt arbejdsfortjeneste til TR.
TR skal herefter friholde UR i det nedenfor nævnte omfang. 3.
3. TR vs. BH
I forholdet mellem TR og BH gælder som oven for anført, at det kan lægges til grund, at BH deltog i projektmødet den 6. december 2017 og dermed også deltog i iværksættelsen af konstruktionsprojektet til hovedprojekt.
Det kan endvidere efter den fremlagte mailkorrespondance og de afgivne forklaringer lægges til grund, at BH eller BH’s bygherrerådgiver ikke videregav meddelelsen om standsning af projektet til UUR.
BH skal herefter friholde TR i det nedenfor nævnte omfang.
Efter sagens forløb og udfald forholdes med sagens omkostninger som nedenfor bestemt.

Thi bestemmes
1. UUR vs. UR
Indklagede, UR, skal til klageren, UUR, betale 1.286.699,44 kr. inkl. moms med tillæg af procesrente af 412.500,00 kr. fra den 30. marts 2018, af 413.522,50 kr. fra den 30. april 2018, af 126.440,00 kr. fra 25. april 2019, af 186.300,00 kr. fra den 17. juni 2019 og af 147.936,94 kr. fra den 6. februar 2020.
I sagsomkostninger skal UR til UUR betale 100.000 kr.
UR skal endvidere endeligt bære den samlede udgift til syn og skøn.
De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af UR efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.
2. UR vs. TR
TR tilpligtes at friholde UR for så vidt angår 952.462,50 kr. inkl. moms med tillæg af procesrente af 412.500,00 kr. fra den 30. marts 2018, af 413.522,50 kr. fra den 30. april 2018 og af 126.440,00 kr. fra 25. april 2019 og tillige for så vidt angår delvise sagsomkostninger, herunder til delvis dækning af udgiften til syn og skøn og omkostninger forbundet med voldgiftsrettens behandling med i alt 75.000 kr.
I sagsomkostninger skal TR til UR betale 60.000 kr.
3. TR vs. BH
BH tilpligtes at friholde TR for det beløb, som TR er blevet pålagt at betale UR eller 952.462,50 kr. inkl. moms med tillæg af procesrente af 412.500,00 kr. fra den 30. marts 2018, af 413.522,50 kr. fra den 30. april 2018 og af 126.440,00 kr. fra 25. april 2019 og delvise sagsomkostninger, herunder til delvis dækning af udgiften til syn og skøn og omkostninger forbundet med voldgiftsrettens behandling med i alt 75.000 kr.
I sagsomkostninger skal BH til TR betale 60.000 kr.