(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo oktober 2019, og vedrører blandt andet spørgsmålet om, hvorvidt en bygherre burde have opdaget fejl ved entreprenørens tilbud, så entreprenøren kunne kræve betaling for ekstraarbejder forbundet hermed.

Bygherren (BH) og entreprenøren (E) indgik i november 2015 en entreprisekontrakt vedrørende murer- og gulventreprise. Den aftalte kontraktsum var ca. 37 mio. kr. ekskl. moms., og det næsthøjeste bud var på ca. 58 mio. kr. ekskl. moms.

I udbudsmaterialets arbejdsbeskrivelse fremgik af de relevante ydelsesnumre, at entreprisen omfattede lyddug i støbte gulve og lydfuger. I tegningsmaterialet relateret til ydelsesnumrene var også angivet lyddug og lydfuger.

E’s tilbudsliste inkluderede en oplistning med angivelse af blandt andet de ydelsesnumre, der refererede til ydelserne, der inkluderede lyddug og lydfuger. At tilbuddet inkluderede lyddug var dog alene gengivet ud for to af ydelsesnumrene, men herudover indeholdte tilbudslisten ikke nogle særskilte oplysninger om lyddug eller lydfuger.

Da E var af den opfattelse, at tilbuddet ikke inkluderede lyddug og lydfuger, krævede E betaling for ekstraarbejder forbundet hermed, opgjort til ca. 8 mio. kr. ekskl. moms.

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten fandt indledningsvist, at udbudsmaterialet var udformet tilstrækkeligt klart og entydigt angående lyddug og lydfuger, idet det var inkluderet i arbejdsbeskrivelsen og markeret i det relevante tegningsmateriale. Lyddug og lydfuger var således omfattet af udbuddet, og dermed inkluderet i E’s tilbud.

Spørgsmålet var herefter, om E ikke var bundet af sit tilbud efter aftalelovens § 32.

Efter aftalelovens § 32 er en tilbudsgiver ikke bundet af fejl i tilbuddets indhold, i det omfang modtageren indså eller burde indse, at der forelå en fejltagelse.

Til støtte for denne påstand forventes E at have forklaret, at E’s tilbud var 21 mio. kr. lavere end det næsthøjeste bud, hvorfor BH burde havde indset fejlen.

Afgørende for Voldgiftsrettens beslutning var dog, at BH’s rådgivere havde vurderet budgettet til denne del af entreprisen til 44 mio. kr. – ca. 6.3 mio. kr. højere end E’s tilbud – hvorfor Voldgiftsretten fandt, at BH ikke havde haft anledning til at tro, at der forelå en fejltagelse ved E’s tilbud.

På baggrund heraf gav Voldgiftsretten ikke E medhold i påstanden om betaling for ekstraarbejderne forbundet med lyddug og lydfuger.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Kendelsen afspejler det grundlæggende udgangspunkt om, at det er tilbudsgiver der bærer risikoen for egne fejl i tilbudsmaterialet.

Dette udgangspunkt kan omgås efter aftalelovens § 32, men modtageren skal i så fald være bekendt med fejlen, alternativt skal der være tale om fejltagelse, der er tilstrækkelig åbenlys til, at modtageren burde have indset dette.

Af kendelsen kan udledes, at en fejl ved tilbudsgivning ikke er tilstrækkelig åbenlys til at modtageren burde have indset dette, blot fordi tilbuddet er væsentlig lavere end konkurrerende tilbud.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2020.95/ Sag nr. C-14757

#ugensdom #entrepriseret #ekstraarbejder

 

-oOo-

 

Kendelsen i fuld længde

Entreprenør E (advokat Michael Vindfeldt) mod Region …(som bygherre) (advokat Bo Schmidt Pedersen)

1. Indledning

Mellem klageren, entreprenør E, og indklagede, Region …, (herefter Regionen), er der opstået en tvist om manglende betaling for udført arbejde i fagentreprise på … Hospital.

I den anledning er der nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« med direktør Chico Sandbeck, kontraktchef Henrik Ingeman Nielsen og landsdommer Tuk Bagger med sidstnævnte som formand.

2. Påstande og hovedforhandling

E har nedlagt følgende påstande:

Påstand 1: Region … skal til klager, E, betale kr. 8.045.923.93 ekskl. moms svarende til kr. 10.057.404,91 inkl. moms med tillæg af renter ….

Påstand 2: Region … tilpligtes at anerkende at betale kr. 54,25 pr. lbm for E’s arbejde i relation til spartling af vægge i bad ved sengestuer.

Regionen har nedlagt påstand om frifindelse.

Hovedforhandling har fundet sted den 30. september 2019 i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V.

Direktør D (E), projektleder … (Regionen), projektchef … (E), projektchef og bygherrerådgiver … (BH-R) og arkitekt MAA og totalrådgiver TR har afgivet forklaring under hovedforhandlingen.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3. Kort sagsfremstilling

Parterne indgik den 5. og 12. november 2015 betinget entreprisekontrakt vedrørende murer- og gulventreprise. Kontraktsummen var 37.325.738 kr. ekskl. moms. Næsthøjeste bud var på 58.486.049 kr. ekskl. moms. Entreprisekontraktens betingelse, jf. kontraktens pkt. 11, angår de i projektet indeholdte mængdeangivelser.

Forud for kontraktens indgåelse var tilgået E udbudsmateriale vedrørende murerentreprisen, gulventreprisen og apteringsentreprisen, men parternes kontrakt omfatter alene murer- og gulventreprisen.

Parternes uenighed under denne sag angår lyddug, lydfuger og spartling.

Lyddug:

I kontrakten er anført, at parterne var enige om, at E bevarede sine indsigelser om, at udgifter til lyddug efter E’s opfattelse ikke var indeholdt i tilbuddet og dermed den fastsatte entreprisesum.

I arbejdsbeskrivelsen vedrørende murerentreprisen er såvel i indholdsfortegnelsen under pkt. 4 Bygningsdelsbeskrivelser som under pkt. 2.2 Bygningsdele angivet, at arbejdet omfatter blandt andet følgende ydelsesnumre:

1.    »…
2.    (33)-036 Undergulv af betonslidlag 75 mm, 3 mm lyddug u. gulvvarme
3.    …
4.    (33)-040 Undergulv af betonslidlag 92 mm, 6 mm lyddug u. gulvvarme
5.    (33)-042 Undergulv af betonslidlag 92 mm, 6 mm lyddug m. gulvvarme
6.    …
7.    (33)-044 Undergulv af betonslidlag 76 mm, 3 mm lyddug m. gulvvarme
8.    …
9.    (33)-047 Undergulv af fiberarmeret betonslidlag 92 mm + folie + 6 mm lyddug
10. …
11. (33)-049 Betongulv med tilslag slebet 144 mm, 6 mm lyddug m. gulvvarme m. cirkler
12. (33)-050 Betongulv med tilslag slebet 94 mm, 6 mm lyddug m. cirkler
13. …
14. (33)-052 Undergulv af fiberarmeret betonslidlag 76 mm, 3 mm lyddug m. gulvvarme

…«

Af hver af arbejdsbeskrivelsens uddybende beskrivelser af disse otte ydelsesnumre fremgår, at entreprisen omfatter lyddug i de støbte gulve.

På tegningsmateriale vedrørende disse otte ydelsesnumre er angivet, at der skal lægges lyddug.

Tilbudslisten indeholder en oplistning med angivelse af de ydelsesnumre, der refererer sig blandt andet til disse otte ydelsesnumre, men oplysningen om lyddug er alene gengivet ud for ydelsesnummer (33)-049 og (33)-050.

Lydfuger:

I arbejdsbeskrivelsen er under pkt. 2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer angivet, at

»Entreprisen skal indeholde alle gennemføringer for installationer samt lukninger, herunder elastiske fuger, lydfuger og brandfuger.«

Under pkt. 4.10 Udførelse vedrørende ydelsesnumrene (33)-046, (33)-047, (33)-048 og (33)-051 er anført, at »Der skal mindst udskæres lydfuger under alle skillevægge.«

Der er endvidere fremlagt tegningsmateriale, der angiver lydfuger.

Tilbudslisten indeholder en oplistning med angivelse af de ydelsesnumre, der refererer sig til korresponderende ydelsesnumre med tilhørende beskrivelse i arbejdsbeskrivelsen, herunder oplysning om »(33)100 Indbygningsprofiler til bevægelsesfuger lbm. 85«. Tilbudslisten indeholder ikke yderligere oplysning om fuger.

Der har været afholdt to verifikationsmøder inden kontraktunderskrivelsen.

I referat af andet verifikationsmøde 12. oktober 2015 er beskrevet, at direktør D fra E spurgte: »Der er kun beskrevet ca. 80 lbm fuge i tilbudslisten. Hvem udfører fuger?«

Totalrådgiver og arkitekt TR svarede: »E har kun bevægelsesfuger, og mængden er korrekt. Der er ikke yderligere fuger for E.«

Projektchef … fra BH-R spurgte herefter: »Er der ikke fuger ved materialeskift?«

Og totalrådgiver og arkitekt TR svarede: »Jo, men det ligger under andre fag.«

Spartling:

I arbejdsbeskrivelsen vedrørende gulventreprisen – Gulve og vægge – er under de generelle specifikationer pkt. 3.6.2 Mål og tolerancer angivet:

»…

Krav til færdigt gulv +/- 2 mm på 2 m retskinne.

…«

Vedrørende gulvunderlag og undergulve er under pkt. 3.6.12.1 Generelt anført:

»…

Der skal primes overalt, hvor der skal udlægges gulvbelægning.

Spartling

Spartlingen skal udføres i flere lag med mellemliggende udtørring, og såvel underlag som 1. gang spartling skal primes.

…«

Og ligeledes vedrørende gulvunderlag og undergulve er under pkt. 3.6.12.4 Spartling anført: »Entreprenøren skal foretage grundig afrensning og støvsugning, før primning og spartling udføres.

Der skal primes overalt, hvor der skal udlægges gulvbelægning

»

Vedrørende linoleum er under pkt. 4.11 Mål og tolerancer angivet:

»De færdige overflader i nybygning skal have en planhed på maks. +/- 2 mm på 2 m retskinne. Inden for en retskede på 2 meter, og der må kun forekomme en lang, blød bule inden for retskedens længde.

Afvigelse fra FGK ved døre +/- 2 mm.+/- 2 mm

… og det færdige gulv skal fremtræde fuldstændigt plant, glat, uden buler, opstående samlinger og mærker af nogen slags.

…«

Vedrørende vinyl på vægge er under pkt. 4.6.1 Forudgående bygningsdele/arbejder anført:

»Undergulve

Undergulve kan forudsættes overtaget … med følgende tolerancer:

1.    +/- 2mm målt på et 2 m retholt
2.    +/- 0,6 mm målt på et 0,25 m retholt
3.    …

Forinden arbejdet påbegyndes

Alle vægge skal være udstøbte og fugtigheden i konstruktionen skal overholde producentens anvisninger.

Entreprenøren skal foretage en grundig afrensning og støvsugning, før primning og spartling udføres.

Der skal primes overalt, hvor der skal opsættes vægbelægning.

Spartlingen skal udføres i flere lag med mellemliggende udtørring, og såvel underlag som 1. gang spartling skal primes.

…«

Beskrivelsen af primning og spartling vedrørende vinyl og vægge er gentaget under pkt. 4.10 Udførelse.

Tolerancekravene vedrørende vinyl på vægge er under pkt. 4.11 Mål og tolerancer beskrevet som »De færdige overflader i ny- og ombygning skal have en planhed på maks. +/- 2 mm på 2 m retskinne. Inden for en retskede på 2 m, og der må kun forekomme en lang, blød bule inden for retskedens længde. Afvigelse fra +/- 2 mm.+/- 2mm … og det færdige vægge skal fremtræde fuldstændigt plant, glat, uden buler, opstående samlinger og mærker af nogen slags.«

Krav til spartelmasse vedrørende vinyl på vægge er ikke beskrevet under materialer og produkter og heller ikke under omfang.

Spartling er ikke nævnt i tilbudslisten.

4. Forklaringer

5. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat

Ad påstand 1

Lyddug

Tilbudslisten indeholder en opregning af de ydelsesnumre, der er omfattet af   udbuddet, og det er under hvert ydelsesnummer i arbejdsbeskrivelsen angivet, om udbuddet omfatter lyddug. Lydduge er endvidere markeret på de tegninger, der refererer sig til de ydelsesnumre, der omfatter lyddug.

Uanset at lyddug ikke fremgår konsekvent af tilbudslisten, finder voldgiftsretten på denne baggrund, at udbudsmaterialet var udformet tilstrækkelig klart og entydigt.

Lyddug var herefter omfattet af udbuddet.

Totalrådgiver og arkitekt TR har forklaret, at budgettet for murer- og gulventreprisen var 44 mio. kr., og E afgav bud på 37.325.738 kr. ekskl. moms. Regionen har således ikke haft anledning til at tro, at der forelå en fejltagelse. Aftalelovens § 32 kan herefter ikke føre til et andet resultat.

Lydfuger

Tilbudslisten indeholder en opregning af de ydelsesnumre, der er omfattet af udbuddet, og det er under hvert ydelsesnummer i arbejdsbeskrivelsen angivet, om udbuddet omfatter lydfuger. Lydfuger er endvidere markeret på den fremlagte tegning, der refererer sig til et af de ydelsesnumre, der omfatter lydfuger.

Uanset at lydfuger ikke fremgår direkte af tilbudslisten, finder voldgiftsretten på denne baggrund, at udbudsmaterialet var udformet tilstrækkelig klart og entydigt.

Formålet med afholdelse af verifikationsmøder er ikke at gennemgå projektet, men alene at udføre målekontrol med henblik på entreprenørens godkendelse af mængder, jf. betingelsen i entreprisekontrakten. Bygherrerådgiver og projektchef … har forklaret, at man ikke generelt drøftede fuger på verifikationsmødet. Hans spørgsmål om fuger ved materialeskift var af mere generisk karakter og angik fx væg og fliser, hvor der var materialeskift. Lydfuger er ikke en fuge ved materialeskift. Totalrådgiver og arkitekt TR har forklaret, at de talte specifikt om bevægelsesfuger på verifikationsmødet, fordi bevægelsesfuger i modsætning til øvrige fuger var mængdesat. Tilførslen til referatet vedrørende E’s spørgsmål til fuger og Regionens repræsentants svar kan på denne baggrund ikke føre til et andet resultat.

Spartling

Det må – også efter totalrådgiver og arkitekt TR’s forklaring – lægges til grund, at Regionen ved udformningen af den del af udbuddet, der vedrører vinyl på væggene, i vidt omfang har kopieret teksten fra udbudsmaterialet vedrørende gulvene. Hverken materialebeskrivelsen eller omfangsbeskrivelsen vedrørende væggene indeholder oplysning om sparteltype, og der er ikke ved kopieringen fra gulvteksten i alle tilfælde foretaget tilpasning til vinyl på vægge.

Det er endvidere forklaret blandt andet af totalrådgiver og arkitekt TR, at det ville være mere logisk, om maleren skulle spartle hele væggen. Det fremtræder som usikkert, under hvilken entreprise spartling i overgangen mellem vinylen og den øverste del af væggene skulle udføres.

Udbuddet fremtræder på denne baggrund ikke tilstrækkelig klart og entydigt for så vidt angår spartling vedrørende vinyl på vægge.

E’s påstand 1 tages herefter til følge på dette punkt.

Ad påstand 2

I konsekvens af resultatet vedrørende påstand 1 og da Regionen ikke har godtgjort, at en pris på 54,25 kr. pr. lbm er urimelig, tages denne påstand til følge.

Renter

E’s påstand om forrentning af kravet vedrørende spartling tages til følge som nedenfor bestemt.

Sagsomkostninger

Efter sagens forløb og udfald forholdes med sagens omkostninger som nedenfor bestemt.

Thi bestemmes

Indklagede, Region …, skal til klageren, E, betale 592.740,93 kr. ekskl. moms med procesrente af 563.043,27 kr. ekskl. moms fra den 23. november 2018 og af 29.697,66 kr. fra den 20. september 2019.

I sagsomkostninger skal E til Region … betale 300.000 kr.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af E efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.

Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter dens modtagelse.