(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

I løbet af efteråret 2022 blev en sag om forlænget byggeplads afgjort ved voldgiftsretten. Afgørelsen belyser voldgiftsrettens syn på kompensation i forbindelse med to separate krav: 1) leje af stillads i forlængelsesperioden og 2) forlænget byggepladsdrift.

Sagens forløb

I 2016 indgik bygherren (BH) og hovedentreprenøren (HE) en hovedentreprisekontrakt om at opføre 11 lejligheder og renovere tag og facade på en ejendom. AB 92 var vedtaget mellem parterne.

Projektet blev dog forsinket med 23 arbejdsdage ud over den oprindelige tidsplan, hvilket havde økonomiske konsekvenser for HE. Som følge heraf fremsatte HE følgende krav overfor BH:

  • Et krav på ca. 213.000 kr. for leje af stillads i den forlængede periode.
  • Et krav på omkring 270.000 kr. for ekstra betaling grundet 23 dages forlænget byggepladsdrift.

Vedrørende krav nr. 1 gjorde HE gældende, at forlængelsen af lejeperioden af stilladset var nødvendig, og at BH var ansvarlig for dette. BH påstod derimod, at tidsfristforlængelsen ikke havde noget at gøre med stilladset.

BH afviste også at betale krav nr. 2. De argumenterede i denne sammenhæng for, at de kun anerkendte værdien af 14 dages ekstra byggepladsdrift til en beskeden sum. BH påpegede desuden, at HE ikke havde fremlagt en tilstrækkelig dokumentation for kravet.

Det var derfor op til voldgiftsretten at beslutte, om HE havde ret til erstatning både for stilladslejen og forlænget byggepladsdrift.

Voldgiftsretten

Krav nr. 1: Stilladsleje i forlængelsesperioden

Voldgiftsretten analyserede projektets dokumentation og de forklaringer, der blev afgivet om forsinkelserne. De konkluderede, at HE havde påvist et reelt behov for forlænget stilladsleje på grund af projektets udfordringer og forsinkelser.

BH blev derfor pålagt at betale kravet på 213.000 kr. til HE.

Krav nr. 2: Forlænget byggepladsdrift

Voldgiftsretten anerkendte også, at forlænget byggepladsdrift var nødvendigt, og at HE havde lidt ekstraomkostninger som følge heraf.

Ikke desto mindre fandt retten, at det dokumenterede beløb på 270.000 kr. ikke var tilstrækkeligt begrundet. Derfor foretog voldgiftsretten en skønsmæssig vurdering og tildelte kun HE 60.000 kr. som kompensation for de ekstra omkostninger ved forlænget byggepladsdrift.

Som et resultat blev HE kun tilkendt cirka 20% af det oprindelige krav. Voldgiftsretten specificerede ikke nærmere, hvordan de kom frem til dette beløb.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

1. Skønsmæssig opgørelse: Kendelsen demonstrerer, at voldgiftsretten beregner entreprenørens krav for forlænget byggepladsdrift ved hjælp af et skøn, når entreprenørens bevisførelse er mangelfuld.

Disse skønsmæssige vurderinger ender typisk væsentligt lavere end entreprenørens oprindelige krav, som anvist i kendelsen, hvor HE alene fik tilkendt 20% af det oprindelige krav. Dette mønster er blevet gentaget i flere tidligere afgørelser, ligesom det ikke er ualmindeligt, at voldgiftsretten ikke angiver, hvordan de bedømmer disse krav.

2. Entreprenørens tunge bevisbyrde: Kendelsen illustrerer også, at entreprenøren står over for en udfordrende bevisbyrde, når de kræver ekstrabetaling for forlænget byggepladsdrift.

I en tidligere sag (TBB 2014.773 VBA) udtalte voldgiftsretten følgende:

“For at evaluere [E’s] krav om tidsfristforlængelse… skal voldgiftsretten med overvejende sikkerhed kunne fastslå, om forsinkelserne faktisk har påvirket færdiggørelsestidspunktet (…)”.

Udtalelsen “overvejende sikkerhed” indikerer, at det er nødvendigt for entreprenøren at præsentere solide og klare beviser, der med en høj grad af sikkerhed viser, hvordan forsinkelserne faktisk har haft en påvirkning på færdiggørelsestidspunktet.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet. Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB2023.261 / Sag nr. C-14492

Læs kendelsen i fuld længde her

TBB2023.261 / Sag nr. C-14492

Hovedentreprenør HE mod Bygherre BH

1.   Indledning

Mellem hovedentreprenør HE A/S og bygherre BH A/S er der opstået en tvist om manglende betaling af et restbeløb fra en faktura nr. 5684 i forbindelse med en hovedentreprise om etablering af lejligheder i en eksisterende ejendom beliggende ….

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af arkitekt m.a.a …, direktør … og fhv. landsdommer …, med sidstnævnte som formand.

2.   Påstande og hovedforhandling

HE har nedlagt påstand om, at BH tilpligtes til HE at betale kr. 1.481.699,37 inkl. moms med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 28.09.2018 til betaling sker og betaling af morarente, jf. AB § 22 af 1.875.000,00 kr. fra den 30.11.2016 til den 03.03.2017 (Faktura 5429), 1.804.774,50 kr. fra den 23.12.2016 til den 12.04.2017 (Faktura

5503), 3.166.059,12 kr. fra den 24.02.2017 til den 30.05.2017 (Faktura 5635), 5.997,50 kr. fra den 24.02.2017 til

den 30.05.2017 (Faktura 5633), 20.512,50 kr. fra den 14.03.2017 til den 14.06.2017 (Faktura 5661), 5.339.835 kr. fra den 28.03.2017 til den 14.11.2017 (Faktura 5684), 2.288.446,47 kr. fra den 14.11.2017 til den 27.09.2018 (Faktura 5684), 1.481.699,37 kr. fra den 28.09.2018 til d.d. (Faktura 5684) samt sagens omkostninger.

BH har nedlagt påstand om frifindelse.

Hovedforhandling har fundet sted den 6. og 7. oktober 2022 i …

HE-V1, BH-V1, HE-V2 og V3 har afgivet forklaring under hovedforhandlingen.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3.   Sagsfremstilling

BH og HE indgik den 5. oktober 2016 en hovedentreprisekontrakt om etablering af 11 lejligheder samt tag- og facaderenovering i ejendommen …. Entreprisesummen udgjorde 10.176.581,00 kr. ekskl. moms.

Af en rekvisition fra BH til HE dateret den 27. oktober 2016 fremgår følgende under overskriften »Ydelses omfang«:

»Rekvisition til kommende acontobetalinger i forbindelse med Hovedentreprise

Bemærk: Rekvisitionen er ikke en accept af de delbeløb, som indgår i HE’s aconto/stadeopgørelser og, som ikke er godkende af bygherre. Rekvisition skal udelukkende betragtes som en vejledning til at kontere acontoregninger.

Husk venligst at påføre hele kontostreng på hver aconto som fremsendes, således at den kommer rigtigt ind i vores økonomisystem.«

I sagen er fremlagt 7 aconto fakturaer fra HE, hvoraf nr. 3 og 4 tillige indeholder beløb for ekstraarbejde. Alle fakturaer er betalt bortset fra nr. 6, nr. 5684, der alene er delvist betalt. Der er også fremlagt fakturaer alene på ekstraarbejde, som er blevet godkendt og betalt af BH.

Nærværende sag vedrører restbeløbet på acontofaktura nr. 6, der udgør påstandsbeløbet på 1.481.699,37 kr. inkl. moms.

4.   Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til grund, at BH har betalt hele entreprisebeløbet, og alle ekstraarbejder som BH har godkendt, til HE.

Spørgsmålet er herefter, i hvilket omfang de af HE rejste krav på 1.481.699,37 kr. inkl. moms udgør kontraktarbejde eller ikke betalt ekstraarbejde samt i hvilket omfang de af BH rejste modkrav (fradrag/besparelser og erstatning) til kompensation/frifindelse er berettigede. Voldgiftsrettens stillingtagen til de påståede delbeløb angivet uden moms er som følger: Lejlighedsskel og lydisolering under gulv

HE har gjort gældende at have et krav på kr. 124.172,00 vedrørende udførelse af lejlighedsskel og lydisolering under gulv, idet de fysiske forhold så anderledes ud, end hvad der var beskrevet i udbudsmaterialet.

Voldgiftsretten finder, at det ved det fremlagte materiale og de afgivne forklaringer er godtgjort, at udbudsmaterialet ikke i tilstrækkelig grad var retvisende for de faktiske forhold.

Kravet tages derfor til følge med kr. 124.172,00.

Orienteringslys på stilladser og udearealer

 HE har anført at have et krav på kr. 119.737,00 for etablering af udendørslys på stilladser. BH har underskrevet og betalt en aftaleseddel pålydende kr. 20.000,00 med teksten overslagspris.

Efter indholdet af den mellem HE og BH indgåede hovedentreprisekontrakt kan den af HE krævede betaling for orienteringslys på stilladser og udearealer ikke anses for at være ekstraarbejde, idet overenskomstmæssige vinterforanstaltninger skal være indeholdt i tilbuddet.

Kravet tages derfor ikke til følge.

Ekstrakrav for 2 farver vinduerne

HE har gjort et krav på kr. 55.694,00 gældende vedrørende malerbehandling af vinduerne i 2 farver.

Voldgiftsretten finder, at udbudsmaterialet ikke i tilstrækkelig grad er entydigt formuleret med hensyn til malerbehandling af vinduerne. At der i udbudsmaterialet er beskrevet, at samtlige vinduer udskiftes i 100% samme stil som eksisterende, kan ikke føre til et andet resultat.

Kravet tages derfor til følge med kr. 55.694,00.

Levering af Velux-ovenlysvinduer 

HE har gjort gældende at have et krav på kr. 40.192,00 på levering og montering af 4 stk. nye ovenlysvinduer.

Ifølge fagbeskrivelsen pkt. 2.6.19 som er bilag til hovedentreprisekontrakten fremgår det, at der skal ske udskiftning af tag inkl. tagvinduer. Tagvinduerne fremgår endvidere af tegningsmaterialet. Voldgiftsretten finder, at tagvinduer og ovenlysvinduer er at betragte som den samme ydelse.

Kravet tages derfor ikke til følge.

Vinduesbrystninger facade

HE har anført at have et krav på kr. 100.000,00 vedrørende etablering af 4 stk. brystninger. HE har krævet en pris på 4 stk. á kr. 42.000,00 svarende til kr. 168.000,00, hvoraf BH har betalt kr. 68.000,00.

På baggrund af skønserklæringerne samt bevisførelsen i øvrigt, finder voldgiftsretten ikke tilstrækkeligt grundlag til at tage kravet til følge.

Indgreb i tagkonstruktion på grund af spærplacering/kviste 

HE har gjort gældende at have et krav på kr. 27.924,00 for indgreb i tagkonstruktionen i forbindelse med etablering af nye og større kviste.

Efter de afgivne forklaringer og det forhold, at den statiske dokumentation – udarbejdet af ekstern rådgiver på foranledning af BH – først blev udarbejdet i forbindelse med entreprisens udførelse og da konsekvenserne heraf ikke er i overensstemmelse med udbudsmaterialet, finder voldgiftsretten kravet godtgjort i tilstrækkelig grad.

Kravet tages derfor til følge med kr. 27.924,00.

HTH køkken- og badelementer samt garderobeskabe 

HE har ved aftaleseddel nr. 63 fremsat et samlet og uspecificeret krav på kr. 115.060,00 vedrørende revideret projekt for køkkener, bad og garderobe. Heraf har BH betalt kr.. 46.000,00.

Voldgiftsretten finder ikke, at HE i tilstrækkelig grad har godtgjort, at ekstraarbejdet i form af levering og montering af køkken, bad og garderobe udgør en højere pris end betalt af BH. Fremlæggelsen af aftaleseddel 63 uden specifikation af leverancen, kan efter voldgiftsrettens vurdering ikke føre til et andet resultat.

Kravet tages derfor ikke til følge.

Indvendige pudsreparationer 

HE har ved aftaleseddel nr. 79 fremsat krav på kr. 205.143,40 for pudsreparationer. BH har anerkendt og betalt kravet med kr. 163.596,40. BH har gjort gældende, at det omtvistede beløb på kr. 41.547,00 kan henføres til arbejder vedrørende dørhuller, der er kontraktarbejder. HE endvidere anerkendt, at der er sket dobbeltfakturering med kr. 19.767,00 ekskl. moms, hvorefter det omtvistede krav skal nedsættes med dette beløb til kr. 21.780,00.

På baggrund af de afgivne forklaringer og efter indholdet af den mellem HE og BH indgåede hovedentreprisekontrakt og tilhørende projektmateriale, finder voldgiftsretten ikke anledning til at nedsætte kravet yderligere.

Kravet tages derfor til følge med kr. 21.780,00.

Trapper i lejlighed 2 og 3

HE har ved aftaleseddel nr. 90 fremsat krav på kr. 35.937,00 vedrørende etablering af trapper i lejlighed nr. 2 og

  1. BH har gjort gældende blandt andet, at der er tale om kontraktarbejde, idet disse fremgår af plantegningerne.

Voldgiftsretten finder, at det efter indholdet i den indgåede hovedentreprisekontrakt og tilhørende projektmateriale ikke i tilstrækkelig grad fremgår entydigt, at der skal og i hvilken kvalitet der skal etableres trapper i 2 af de 11 lejligheder. At der forud for tilbudsgivningen blev afholdt besigtigelse af ejendommen kan efter voldgiftsrettens vurdering ikke føre til et andet resultat.

Kravet tages derfor til følge med kr. 35.937,00.

Stilladsleje i forlængelsesperioden 

HE har fremsat krav på kr. 213.280,00 ved aftaleseddel nr. 106 for leje af stillads i forlængelsesperioden. BH har gjort gældende blandt andet, at den aftalte tidsfristforlængelse ingen sammenhæng har med stilladset.

Ud fra en samlet vurdering af projektmaterialet og de afgivne forklaringer om de opståede forsinkelser finder voldgiftsretten det godtgjort, at det for HE var nødvendigt at forlænge lejen af stilladset og at det er et forhold, som BH hæfter for.

Kravet tages derfor til følge med kr. 213.280,00.

Forlænget byggepladsdrift 

HE har ved aftaleseddel nr. 107 fremsat krav på kr. 270.457,00 for betaling for forlænget byggepladsdrift i perioden på 23 arbejdsdage ud over kontrakttidsplanen. BH har gjort gældende blandt andet, at de alene anerkender 14 dages byggepladsdrift til et yderst beskedent beløb. BH har endvidere gjort gældende, at HE ikke har efterlevet BH’s opfordring til at redegøre nærmere for kravet og at dette må tillægges processuel skadevirkning, således at kravet i sin helhed skal afvises.

Voldgiftsretten finder, at det er godtgjort, at det som ved stilladsleje har været nødvendigt for HE at opretholde byggepladsen i perioden ud over kontrakttidsplanen. Voldgiftsretten finder det dog ikke dokumenteret, at udgiften hertil har været som påstået af HE. Voldgiftsretten fastsætter herefter skønsmæssigt det beløb, som tilkommer HE, til kr. 60.000,00. Kravet tages derfor til følge med kr. 60.000,00.

Levering og inddækning af ventilationshætter i tag 

HE har fremsat krav på kr. 59.662,00 ved aftaleseddel nr. 113 (punkt 3) for ventilationshætter i taget. BH har gjort gældende, at ydelsen fremgår af fagbeskrivelsens pkt. 9.1.2.

På baggrund af de afgivne forklaringer og efter indholdet af den mellem HE og BH indgåede hovedentreprisekontrakt herunder fagbeskrivelsens punkt 9.1.2 »Samtlige taghætter udskiftes.«, finder voldgiftsretten at ydelsen er indeholdt i kontrakten.

Kravet tages derfor ikke til følge.

Ændret projekt vedrørende isolering under tagterrasse 

HE har ved aftaleseddel nr. 116 fremsat krav på kr. 37.950,00 vedrørende isolering mellem gulvspær under tagterrasser. BH har gjort gældende, at HE alene kan opkræve merudgiften, idet BH skal godskrives den sparede udgift ved det arbejde som udgik, svarende til kr. 26.000,00 jf. skønserklæringen.

Voldgiftsretten finder det godtgjort ved de afgivne forklaringer, at HE alene har opkrævet nettoudgiften ved det ændret projekt for isolering under tagterrasse.

Kravet tages derfor til følge med kr. 37.950,00.

Skakte og værn mod nedfaldsfare

HE har ved aftaleseddel nr. 119 fremsat krav på kr. 34.200,00 vedrørende bl.a. én ekstra skakt, jf. bilag 20, samt gennembrydning i etagedæk. BH har gjort gældende blandt andet, at det ikke står klart hvad forholdet og kravet præcist vedrører.

Voldgiftsretten finder, at det jævnfør de afgivne forklaringer kan lægges til grund, at HE har måttet afholde en udgift i en størrelsesorden som påstået af HE og tager derfor HE’s krav til følge.

Kravet tages derfor til følge med kr. 34.200,00.

Nedhængte lofter 

HE har ved aftaleseddel nr. 121 fremsat krav på kr. 37.081,00 vedrørende ekstra nedhængte lofter/rørkasser og skørter. BH gør gældende navnlig, at der ikke er udført nedhængte lofter i større omfang end udbudt, og at det i øvrigt er udokumenteret, at der skulle være udført nedhængte lofter i større omfang end udbudt.

Voldgiftsretten finder, at det ved de påberåbte bilag og de afgivne forklaringer er godtgjort, at udbudsprojektet er blevet ændret i et sådant omfang, at HE har måttet afholde en ekstra udgift i en størrelsesorden som påstået af HE.

Kravet tages derfor til følge med kr. 37.081,00. BH’s modkrav til kompensation/frifindelse:

Fradrag for eksisterende undertag 

BH har gjort gældende, at HE har en sparede udgift som følge af, at der viste sig at være et brugbart undertag på ca. 20% af tagfladen og at besparelsen skønsmæssigt udgør kr. 20.000,00. HE bestrider, at der foreligger en mindreydelse.

Voldgiftsretten finder, at det er godtgjort, at der foreligger en mindreydelse, og at det som skønsmanden har skønnet, udgør en besparelse i en størrelsesorden som krævet af BH.

Modkravet tages derfor til følge med kr. 20.000,00.

Fradrag for manglende gelænder/værn over port

BH har gjort gældende, at gelænder/værn over port er blevet fjernet af HE og ikke er blevet genmonteret. BH har krævet kr. 75.000,00 i erstatning. HE bestrider, at den af BH valgte tagløsning med en ny og ændret tagfod muliggjorde en genmontering af værnet.

Som sagen er oplyst, finder voldgiftsretten det ikke dokumenteret, at opbevaring og genmontering af værnet er en del af ydelsen i kontrakten.

Modkravet tages derfor ikke til følge.

Fradrag for arbejder som BH har foranlediget udført for HE.

BH har fremsat krav om fradrag for udgifter vedrørende mangelafhjælpning af HE’s arbejder. BH har krævet kr. 63.375,00 i fradrag. HE bestrider, at BH skulle være berettiget til at iværksætte sådanne arbejder på HE’s regning.

Voldgiftsretten finder, at BH i tilstrækkelig grad har varslet afhjælpning af manglerne og at kravets størrelse er dokumenteret.

Modkravet tages derfor til følge med kr. 63.375,00.

Samlet giver voldgiftsretten således HE medhold som følger:

Rekapitulation:
Betaling til HE fra BH 648.018,00
Betaling fra HE til BH 83.375,77
I alt betaling til HE fra BH 564.642,23
Moms 25% 141.160,56
I alt inklusive moms 705.802,79

For så vidt angår renteberegning, tager voldgiftsretten alene renter vedrørende den fordring (faktura 5684), som påstandsbeløbet vedrører, og som sagen drejer sig om, under påkendelse.

Voldgiftsretten giver alene HE medhold i en del af det rejste krav, og en del af de tilkendte beløb er skønsmæssigt fastsat. HE’s formulering af rentepåstand, det i påstandsdokumentet anførte og proceduren giver ikke voldgiftsretten den fornødne sikkerhed for at tilkende renter på anden vis end som nedenfor anført. Faktura 5684 har forfaldsdag den 28. juni 2017. Nærværende sag er anlagt den 11. oktober 2017, hvor faktura 5684 er omfattet af klageskriftet, og hvor der påstås procesrente fra den 29. marts 2017, hvilket afbryder eventuel forældelse af forhold omfattet af nærværende sag. Det bemærkes, at forfaldsdatoen på faktura 5684 er den 28. juni 2017.

Efter sagens forløb og udfald forholdes med sagens omkostninger som nedenfor bestemt.

Thi bestemmes

BH skal til HE betale 705.802,79 kr. inkl. moms med tillæg af rentelovens rentesats, jf. AB 92 § 22, stk. 11, fra den 29. juni 2017 til betaling sker.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af parterne hver med halvdelen efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.