(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Lean Construction, Før-gennemgang, Erklæring om risikobehæftede forhold, Commissioning, Funktionsafprøvninger og Performancetest er alle værktøjer til at imødekomme og forebygge mangler.

Mangler er en evindelig kilde til udfordringer for samarbejdet mellem byggeriets parter og desværre et almindeligt element i byggeriet. For byggeriets parter er der altså tale om en risikofaktor, sideløbende med et samfundsspild.

Med et mål om at reducere omfanget af mangler har byggeriets parter, interesseorganisationer og udenforstående rådgivere gennem årene forsøgt at udarbejde tiltag og værktøjer.

Lean Construction/Trimmet Byggeri

I begyndelsen af 1990’erne opstod begrebet Lean Construction ved et arbejde udført på Stanford University i Californien. Man forsøgte at tilpasse den moderne japanske produktionstænkning til byggeprocessen, hvor særligt Toyotas produktionsfilosofi ”Lean Production” var anvendelig. Den danske implementering af begrebet har fået tilnavnet Trimmet Byggeri.

Konceptet retter sig mod hele byggeprocessen og rummer derfor også principper og værktøjer for alle faser i byggeriet. Fokus er således lige fra første værdiskabelse mellem bygherre og rådgivere til driftsfasen, herunder design- og projekteringsfaserne, udførelsen og byggeriets leverancekæder.

Før-gennemgang

Før-gennemgangen er en forberedelse til den egentlige aflevering. Der er tale om en optimering af den sidste del af byggefasen på baggrund af en gennemgang og et stade på byggeriet, der typisk sker en måned før aflevering.

Erklæring om risikobehæftede forhold

Ved udførelse af almene boligbyggerier, skal rådgivere, leverandører og entreprenører, der udfører projektering, aflevere en erklæring om risikobehæftede forhold. Hensigten er at undgå, at projektet indeholder svære konstruktioner og detaljer, som kunne være forudset allerede i projekteringsfasen.

Commissioning

Commissioning er en kvalitetsorienteret proces med henblik på at verificere, dokumentere og teste, at et byggeri opfylder de specificerede krav. Allerede i starten af et projekt, opstiller commissioning processen målbare funktionsbaserede krav. Kravene kontrolleres gennem alle projektets faser for overholdelse – projekteringsfaserne, udførelsesfasen og driftsfasen. Processen hjælper altså med at planlægge, strukturere og sikre en kontinuerlig dialog mellem byggeriets involverede parter, således at bygherrens krav er verificeret på tværs af grænseflader og overholdes ved aflevering af byggeriet.

Funktionsafprøvninger

Med henblik på at forebygge mangler i de tekniske installationer, stiller Bygningsreglementet krav om, at nye tekniske installationers energimæssige ydeevne og styring skal testes ved en funktionsafprøvning. Funktionsafprøvningen skal ske efter et anlægs installation og inden det tages i brug. Kravet gælder i nybyggeri og eksisterende byggeri, hvor der installeres nye bygningsinstallationer eller hvor de eksisterende udskiftes. Kravet vedrører ventilationsanlæg, varme- og køleanlæg, belysningsanlæg og elevatorer.

Performancetest

Performancetesten er en systematisk metode for, hvornår og hvordan kravene til de tekniske anlæg verificeres samt økonomiske incitamenter for kravene til tekniske anlæg overholdes til den aftalte tid.

Hjælper de?

På trods af ovenstående tiltag og værktøjer, må det på baggrund af omfattende analyser af årsagerne til mangler i byggeriet desværre konstateres, at byggebranchen til stadighed er udfordret af mangler.

Hvad er årsagerne?

Årsagerne kan være mange. Ugens dom er et eksempel på en af dem!

KENDELSEN

Denne kendelse er afsagt af Voldgiftsretten medio juli 2013 og vedrører en tvist om krav på betaling af ekstraarbejder som følge af mangler, der blandt andet var forsøgt imødekommet ved commissioning.

Underentreprenør (UE) udførte i sommeren 2011 en ventilationsentreprise for hovedentreprenør (HE) i forbindelse med renovering af en ejendom. Undervejs opstod der forskellige problemer, der efterfølgende afledte en tvist om UE’s krav på betaling for ekstraarbejder og HE’s krav på erstatning for merudgifter.

HE iværksatte under sagen commissioning inden UE havde færdiggjort arbejdet. En del af UE’s krav angik derfor honorar for medvirken til commissioning.

Ved udgangen af juli måned 2011 var begge parter bekendt med, at UE’s arbejde på grund af forsinkelse ikke var udført, at der konstateredes mangler, og at commissioningen blev påbegyndt og standset flere gange, også på tidspunkter, hvor arbejdet ikke var færdiggjort.

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten lagde til grund, at UE burde have anført, at arbejdet ikke var færdiggjort og samtidig afvist at medvirke til commissioningen, før arbejdet var færdiggjort. Under de givne omstændigheder, mente Voldgiftsretten imidlertid, at HE burde have indset, at der var en væsentlig risiko for, at commissioningen ville blive meget mere omfattende end forudsat. UE’s krav blev på denne baggrund taget til følge med et skønsmæssigt fastsat beløb, der var større end det af HE anerkendte.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Ugens dom er et eksempel på en dom, hvor commissioning blev iværksat for at imødekomme mangler og ekstraarbejder, men som imidlertid afledte et krav på betaling for ekstraarbejder fra underentreprenøren mod hovedentreprenøren.

Commissioning er som ovenfor nævnt en kvalitetsorienteret proces med henblik på at verificere, dokumentere og teste, at et byggeri opfylder de specificerede krav. En sådan proces er imidlertid kun effektiv, såfremt den er tilpasset det enkelte byggeris størrelse og kompleksitet samt  anvendes fornuftigt og konsekvent. I nærværende kendelse understøttes dette, da hovedentreprenøren ikke havde tilpasset commissioning til byggeriets størrelse og kompleksitet, hvilket medførte underentreprenørens krav på betaling for ekstraarbejder.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere på https://nexusadvokater.dk/kurser/

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2013.768 / Sag nr. C-12729

 

-0Oo-

 

Kendelsen i fuld længde

Underentreprenør UE (adv. Preben Meinecke-Søes) mod Hovedentreprenør HE (adv. Christoffer Iversen).

  1. Indledning:

Mellem klageren, underentreprenør UE, og indklagede, hovedentreprenør HE, er der opstået tvist om opgørelsen af parternes mellemværende efter en af UE udført ventilationsentreprise i forbindelse med renovering af en ejendom, beliggende – – -.

I den anledning er der nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af regionschef, overingeniør Torben Balle Nielsen, akademiingeniør Jesper Lindgreen og landsdommer Margit Stassen, med sidstnævnte som formand.

  1. Påstande og hovedforhandling:

UE har påstået HE tilpligtet at betale UE 401.520 kr. incl. moms med procesrente fra den 15. november 2011.

HE har påstået frifindelse og har samtidigt nedlagt selvstændig påstand om, at UE skal betale HE 4.637,63 kr. incl. moms med procesrente fra påstandens nedlæggelse.

UE har påstået frifindelse over for HE’s selvstændige påstand.

Hovedforhandling har fundet sted den 10. juli 2013 i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2 B, 3. sal, København.

Under hovedforhandlingen blev der afgivet forklaring af A, C, D, F, G og J.

Under hoved forhandlingen erklærede parterne sig indforstået med, at voldgiftsrettens kendelse ikke indeholder en fuldstændig sagsfremstilling eller gengivelse af de afgivne forklaringer og advokaternes procedure.

  1. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat:

Klagerens krav udgør 401.520 kr. incl. moms.

For så vidt angår indklagedes indsigelser mod dele af dette krav bemærker voldgiftsretten:

Indledningsvis når henses til forløbet af parternes samarbejde og drøftelser fra august 2011, som efter C’s, D’s, G’s og J’s forklaringer var præget af problemer med færdiggørelsen af klagerens entreprise, og til at indklagede den 18. august samt 20. og 21. september 2011 fremsendte aftalesedler, der var betinget af enighed mellem underentreprenørerne, hvorom der efter C’s forklaring blev afholdt møde i løbet af efteråret 2011, har klageren uanset underskriften på afleveringsprotokollatet den 20. september 2011 ikke været afskåret fra at fremsætte krav om betaling efter den 17. september. Indklagedes påstand om, at en række poster er prækluderet, tages derfor ikke til følge.

Aftaleseddel A: Merpris på 6 taghætter samt taggennemføring og montage:

Ved mail af 29. juni 2011 foreslog B på vegne klageren, at der i stedet for de aftalte taghætter blev leveret »denne type hætte, sortlakeret«. Mailen var vedhæftet en beskrivelse af og tekniske data for en VHP ventilator, der kunne leveres galvaniseret eller i farve (VHPG). Prisen fremgik ikke af materialet, og B oplyste ikke, at prisen for de foreslåede hætter væsentligt (med op til ca. 100 %) oversteg prisen for de aftalte. Klagerens krav om betaling af merprisen på 78.990 kr. med tillæg af moms tages derfor ikke til følge.

Det fremgår ikke af arbejdsbeskrivelsen, om taggennemføringen og montage af taghætter var omfattet af og i givet fald under hvilket punkt i klagerens entreprise. Indklagede skal derfor betale de af klageren krævede beløb vedrørende monteringen af de to ekstra taghætter på henholdsvis 6.246 kr. og 9.124 kr. med tillæg af moms.

Aftaleseddel B og E: Merudgifter til kraning:

Klageren, som havde mulighed for at besigtige, og som besigtigede, forholdene, bærer risikoen for, at kraning som følge af offentligretlige krav ikke kunne ske fra – – -gade, som forudsat. Klagerens krav om honorering af merudgifterne som følge heraf med i alt 30,623 kr. med tillæg af moms tages derfor ikke til følge.

Aftaleseddel C og H: Honorar for medvirken til commissioning:

Voldgiftsretten har lagt til grund, at begge parter i udgangen af juli måned 2011 var bekendt med, at klagerens arbejde på grund af forsinkelse ikke var udført, at der konstateredes mangler, og at commissioningen blev påbegyndt og standset flere gange, også tidspunkter hvor arbejdet stadig ikke var færdiggjort. Klageren burde derfor have anført dette og afvist at medvirke til commissioningen, før arbejdet var færdiggjort. På den anden side må indklagede have indset, at der under de givne omstændigheder var en væsentlig risiko for, at commissioningen ville blive meget mere omfattende end forudsat. Klagerens krav tages på den baggrund til følge med et beløb større end det af indklagede anerkendte, skønsmæssigt fastsat til 50.000 kr. med tillæg af moms.

Aftaleseddel D: Motorspjæld:

Efter arbejdsbeskrivelsen og de afgivne forklaringer lægger voldgiftsretten til grund, at der er tale om ekstraarbejder, hvorfor indklagede skal betale klagerens krav på 5.760 kr. med tillæg af moms.

Aftaleseddel F: Webmodul m.v.:

Indklagede har ikke godtgjort, at den af klageren krævede pris for levering af webmodul var ubillig, eller at der mellem parterne var aftalt en lavere pris. Hertil kommer, at driftslamper ikke var omfattet af arbejdsbeskrivelsen. Indklagede skal derfor betale det af klageren krævede beløb på 46,600 kr. med tillæg af moms.

Aftaleseddel G: Ventetid:

Klageren har ikke godtgjort, at betaling for ventetid for en elektriker den 14. og 15. juli 2011 skyldes indklagedes forhold. Indklagede fritages derfor for betaling af klagerens krav på 7.750 kr. med tillæg af moms.

For så vidt angår indklagedes krav bemærker voldgiftsretten:

Aftaleseddel Ventilation 13 og VE-EL 1: Erstatning for merudgifter kælderlofter:

Uanset forklaringerne fra C og J, hvorefter B havde accepteret opsætning af stålskelet og gipsloft, før klagerens entreprise var afsluttet, er det voldgiftsrettens opfattelse, at det på grund af placeringen af loftskinnesystemet, som vist i ekstrakten side 291, var åbenbart, at de projekterede spaltearmaturer, som vist i ekstrakten side 281, ikke ville kunne monteres uden en forudgående demontering af gipsloft og etablering af kantskinne op mod spaltearmaturet, hvilket indklagede må bære risikoen for. Indklagede har derfor ikke krav på refusion af 29.453 kr. med tillæg af moms.

Aftaleseddel Ventilation 15: Erstatning for meromkostninger til commissioning:

Indklagede har ikke godtgjort, at bygherrens krav om erstatning for merudgifter til commissioning skyldes klagerens forhold, hvorfor indklagedes erstatningskrav på 78.200 kr. med tillæg af moms ikke tages til følge.

Klagers krav udgør efter det ovenfor anførte 230.041,25 kr.

Indklagede har ikke haft indvendinger mod klagerens rentepåstand.

På baggrund af sagens forløb og udfald forholdes med sagens omkostninger som nedenfor nævnt.

Thi bestemmes:

Indklagede, HE, skal til UE betale 230.041,25 kr. med procesrente fra den 15. november 2011.

I delvise sagsomkostninger skal indklagede til klageren betale 25.000 kr.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af klageren med 1/3 og af indklagede med 2/3 efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.