(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio juli 2014, og vedrører bl.a. en bygherres dagbodskrav mod en hovedentreprenør, og hvorvidt dette er varslet korrekt.

Den 29. januar 2010 indgik bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) en entrepriseaftale vedrørende ombygning af en ejendom. Entreprisesummen lød på 5,5 mio. kr. AB 92 var vedtaget.

Afleveringen af arbejdet var aftalt til den 1. september 2010, men blev rykket til den 14. september, da BH havde været længe om at vælge farven til huset.

I et byggemødereferat den 30. august blev afleveringen rykket 6 uger. Det var desuden i en generel bemærkning anført, at BH havde ”varslet sin ret til dagbodsbetaling”.

Arbejdet blev først afleveret den 22. december 2010. BH fremsatte et dagbodskrav på 385.000 kr. for perioden 15. september til den 22. december.

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten bemærkede, at BH havde ”varslet sin ret til dagbodsbetaling” i byggemødereferatet af den 30. august. Varslingen af dagbodsbetalingen blev stående uændret i hele byggeperioden, og var af general karakter.

Voldgiftsretten fandt ikke, at varslet var fremsat på en utvetydig og konkret måde. Desuden var det ikke angivet, at BH kunne gøre kravet gældende fra et bestemt tidspunkt.

Voldgiftsretten fandt på baggrund af ovenstående ikke, at BH kunne gøre et dagbodskrav gældende overfor HE, da der ikke var foretaget korrekt varsling.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Denne kendelse understreger voldgiftsrettens praksis angående varsling af dagbøder – varslingen skal være klar og utvetydig. En bygherre vil først blive tilkendt dagbøder fra det tidspunkt, hvor dagbodskravet varsles klart og utvetydigt.

Derudover gives der kun medhold i et dagbodskrav, fra det tidspunkt hvor der fremsættes et konkret krav om dagbøder. Hvis en bygherre varsler et dagbodskrav en måned efter den indtrådte forsinkelse, vil bygherren kun opnå dagbøder fra dette tidspunkt.

Når man skal varsle et dagbodskrav er det vigtigt at der ikke blot tages forbehold for muligheden, eller at man varsler sin ”ret”, som BH gør i denne kendelse. Entreprenøren skal hverken være i tvivl om at bygherren gør et dagbodskrav gældende, eller hvornår dagboden løber fra.

Der findes ingen fast vending for hvordan dagbod varsles korrekt, det vil være en konkret vurdering fra sag til sag. Man bør som bygherre dog ikke være bange for, at være kontant og meget ligefrem i sit varsel om dagbod, da det modsatte kan resultere i, at voldgiftsretten først giver medhold i et dagbodskrav på et senere tidspunkt, eller i værste fald helt frakender muligheden for at kræve dagbod.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2014.975 / Sag nr. C-12660

#ugensdom #entrepriseret #dagbodskrav

 

-0O0-

 

[fusion_tagline_box content_alignment=”left” link=”” button=”” linktarget=”_self” modal=”” button_size=”” button_type=”” button_border_radius=”” buttoncolor=”default” title=”S2VuZGVsc2VuIGkgZnVsZCBsw6ZuZ2Rl” description=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” backgroundcolor=”” shadow=”no” shadowopacity=”0.70″ border=”1″ bordercolor=”” highlightposition=”left” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

Hovedentreprenør HE A/S (adv. Jesper Nørgaard)modBygherre BH A/S (adv. Thomas Stampe).

1. Indledning

Mellem klageren, hovedentreprenør HE A/S, og indklagede, bygherre BH A/S, er der opstået tvist om berettigelsen af klagers krav om betaling for udførte kontrakt- og ekstraarbejder samt om berettigelsen af indklagedes mangel- og dagbodskrav og mindreydelser efter om- og tilbygning af indklagedes ejendom i – – -.

I den anledning er der nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af tømrermester Flemming Kjærgaard, arkitekt m.a.a. Erik Jørgensen og landsdommer Ulla Langholz, med sidstnævnte som formand.

2. Påstande og hovedforhandling:

Klagerens påstande:

Indklagede skal til klageren betale 468.351 kr. med procesrente af 461.568 kr. fra den 21. december 2010 og af 6.782,76 kr. ekskl. moms fra den 20. januar 2011.

Over for indklagedes selvstændige påstand har klager nedlagt påstand om frifindelse.

Indklagedes påstande:

Over for klagers betalingspåstand har indklagede nedlagt påstand om frifindelse.

Herudover har indklagede nedlagt endelig selvstændig påstand om, at klager tilpligtes til indklagede at betale 1.673.508,13 kr. inkl. moms med tillæg af procesrente af 243.768 kr. fra den 2. januar 2011, af 285.918 kr. fra den 28. marts 2011, af 103.125 kr. fra den 13. oktober 2011, af 523.796,50 kr. fra den 17. september 2012 og af resten fra den 2. maj 2014.

Hovedforhandling har fundet sted i dagene 16. juni 2014 til 17. juni 2014 i København.

Under hovedforhandlingen er der afgivet forklaringer af HE, BH, – – -, – – -, – – -, – – -, – – -, A og Ø.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges i kort form uden gengivelse af sagsfremstilling, forklaringerne og proceduren, men alene med gengivelse af parternes påstande, voldgiftsrettens resultatet og begrundelsen herfor.

3. Sagens baggrund:

Parterne indgik den 29. januar 2010 en entrepriseaftale, hvorefter HE A/S påtog sig som hovedentreprenør at foretage en større ombygning af ejendommen – – – i – – – tilhørende selskabet BH A/S, der er ejet af – – – og BH. Entreprisesummen blev aftalt til 5.500.000 kr. + moms. Arbejdet skulle udføres på grundlag af tegninger og projektbeskrivelse udført af arkitektfirmaet A. Konstruktioner og installationer, herunder kloakudskiftning skulle udføres på grundlag af ingeniørbeskrivelse og tegninger udarbejdet af Rådgivende Ingeniørfirma I A/S. Tilsynet med byggeriet blev varetaget af arkitekt A, mens Ø varetog den økonomiske styring samt forestod byggemøder og referat heraf.

Arbejdet blev påbegyndt primo februar og skulle afleveres senest 1. september 2010, dog således at jordarbejder skulle kunne sættes i gang senest 1. august 2010. Arbejdet blev imidlertid først afleveret den 22. december 2010. Der skete under byggeriet nogle ændringer, således at arbejder i form af jordvarme, malerarbejde, carport samt en håndklædeholder for en samlet værdi af 214.111 kr. + moms udgik. Til dækning heraf samt mangler og forsinkelse tilbageholdt bygherren restentreprisesummen på 369.255 kr. svarende til 461.569 kr. med moms.

Der er under sagen afholdt syn og skøn på ejendommen.

4. Voldgiftrettens bemærkninger og resultat:

Ad parternes påstande:

Klagerens påstand er sammensat således, at denne består af restentreprisesummen på 461.569 kr. med fradrag af de ikke udførte arbejder, hvorefter restentreprisesummen udgør 193.930,25 kr., hertil kommer krav på ekstraarbejder, som udgør 341.682,50 kr. Klager anerkender fradrag for mangler på 9.100 kr. Klagers samlede krav udgør således 526.512,75 kr. med moms. Det bemærkes, at forskellen til den nedlagte påstand alene skyldes, at momsen er forkert beregnet.

Indklagedes påstand er sammensat således, at indklagede anerkender at skylde restentreprisen på 461.569 kr. samt 113.536,87 kr. for ubetalte ekstraarbejder, i alt 575.105,87 kr. Heri skal der ifølge indklagede fratrækkes 403.713,75 kr. for ikke-udførte arbejder. Herudover kræver indklagede betaling for udbedring af mangler for 1.459.900 kr. samt erstatning for forsinkelse i form af dagbøder for 385.000 kr. for perioden 15. september-22. december 2010.

Vedrørende klagerens aftalesedler:

Aftalesedler, godkendt helt eller delvist af indklagede

Indklagede har anerkendt aftalesedlerne 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 52, 53, 54, 57, 59, 61, 62 og 63 og delvist anerkendt aftaleseddel 44 med 8.000 kr. De samlede anerkendte beløb udgør 90.829,50 kr. svarende til 113.536,87 kr. med moms.

Aftalesedler, ikke godkendt af indklagede

Indklagede har vedrørende ekstraarbejder generelt anført, at det af entreprisekontrakten fremgår og også er understreget på byggemøder, at der kun kan kræves betaling for ekstraarbejder, hvis aftalesedlen er underskrevet af – – -, hvorfor kravet generelt bør afvises.

Klageren har protesteret heroverfor og anført, at det i en del tilfælde var nødvendigt at udføre arbejdet umiddelbart efter, at det var aftalt for at kunne komme videre. Ø var ikke på pladsen dagligt, modsat A og BH, og det var typisk disse to, aftalerne blev indgået med.

Voldgiftsretten finder, at efter praksis er en entreprenør ikke afskåret fra at kræve betaling af en uunderskrevet aftaleseddel, men bevisbyrden for, at der er indgået en aftale, og at der er tale om ekstraarbejde, påhviler ham. Voldgiftsretten finder anledning til generelt at bemærke, at opdelingen i et teknisk og et økonomisk tilsyn har været uhensigtsmæssig i den foreliggende sag. Efter hovedentreprenøren og samtlige underentreprenører og håndværkeres forklaringer under hovedforhandlingen må det således lægges til grund, at der undervejs i byggeriet skete mange ændringer og præciseringer på foranledning af den tilsynsførende arkitekt eller bygherren selv og i nogle tilfælde ved direkte aftale med håndværkeren uden om hovedentreprenøren. Det kan endvidere konstateres, at ingen af parterne generelt sikrede sig, at ændringerne blev medtaget i byggemødereferaterne, og i de tilfælde, hvor ændringer er omtalt, er det meget kortfattet. Voldgiftsrettens vurderinger af parternes krav må ses i lyset heraf.

Ad aftaleseddel 8 (fradrag fratrukket to gange, 3.074 kr.)

Det fremgår af indklagedes slutopgørelse af 1. marts 2011, at beløbet vedrørende aftaleseddel 8 er fradraget 2 gange i denne. Klagers krav anerkendes med det krævede beløb.

Ad aftalesedlerne 10, 21, 22 og 24 (Ekstra beton og stål 49.340 kr.)

Disse aftalesedler vedrører ekstra beton og stål, idet det ifølge forklaringer afgivet af HE og – – – var nødvendigt at gå ned til ca. 1,7 m i henholdsvis hovedhus og garage, hvilket er længere ned end beskrevet i ingeniørbeskrivelsen for at opnå en bæredygtig bund. Dette medførte et større beton- og armeringsforbrug end forudsat i tilbuddet. Endvidere blev en stålsøjle forlænget til oversiden af spær. Arkitekt A har ikke kunnet forklare nærmere herom. Ø har forklaret, at aftalesedlerne ikke blev afvist, men han udbad sig nærmere dokumentation for forbruget, hvilket han ikke fik, hvorfor aftalesedlerne ikke blev betalt.

Det fremgår af ingeniørbeskrivelsen, at for at sikre dels stabiliteten, dels at huset kunne bære en ny tung tagkonstruktion samt en ny 1. sal, skulle huset udstyres med en stålrammekonstruktion samt en stålsøjle. Såvel stålrammen som stålsøjlen skulle faststøbes i nye armerede betonfundamenter, der skønnedes at have en dybde på 0,8-1 m. Det er anført, at fundamenterne skulle gå ned til bæredygtig jordbund. Det fremgår endvidere af et byggemødereferat, at den projekterende ingeniør besigtigede arbejdet.

Voldgiftsretten finder det efter forklaringerne sammenholdt med beskrivelserne i aftalesedlerne godtgjort, at de beskrevne merarbejder er udført, og det findes ikke godtgjort, at kravene er urimelige, hvorfor klageren har krav på betalingen.

Ad aftaleseddel 16 (Garageport sprøjtemalet, 8.404 kr.)

Aftalesedlen er begrundet i, at der ifølge HE skete en ændring af projektet, således at garageporten, der skulle leveres grundet ifølge projektet, i stedet blev leveret malet fra fabrikken. BH har forklaret, at alt træværk skulle males. Når porten er leveret malet fra fabrikken, må der således være en besparelse på malerentreprisen.

Hverken A eller maleren, – – -, har forklaret nærmere herom. Af byggemødereferat af 11. marts 2010 fremgår, at garage-, hoved- og havedør leveres med sort grundmaling. I byggemødereferat af 15. april 2010 er anført, at »maling af porte og døre skal afklares til næste møde«. I det efterfølgende byggereferat er spørgsmålet imidlertid ikke omtalt.

Det er ubestridt, at garageporten blev leveret malet fra fabrikken. I hovedentreprisen indgik en malerentreprise på 200.000 kr., som ikke er nærmere beskrevet, og hvorom det er oplyst, at halvdelen udgik efter aftale mellem malermesteren og BH. På denne baggrund finder voldgiftsretten at måtte lægge projektbeskrivelsen og HE’s forklaring om, at der var tale om ekstraarbejde, til grund, og klager har derfor krav på betalingen.

Ad aftaleseddel 23 (Bortskaffelse af Klasse 3 jord, 9.150 kr.)

Klageren har krævet ekstrabetaling for bortskaffelse af klasse 3 jord i forbindelse med udgravning til fundamenter samt udgift til jordprøver. Det fremgår imidlertid af – – -‘s tilbud, som klageren indtrådte i, at bortskaffelse af klasse 2-3 jord var med i tilbuddet. Klageren har derfor ikke krav på ekstrabetaling herfor. Derimod kan jordprøver ikke anses for indeholdt i tilbuddet, hvorfor klageren har krav på betaling heraf med 1.900 kr.

Ad aftaleseddel 27 (levering af bredere gulvbrædder, 7.000 kr.)

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at gulvene skulle være Dinesen 30×280 mm. Der blev imidlertid leveret 30×300 mm, hvorfor klageren har krævet betaling af merprisen.

A har forklaret, at klageren skulle levere et standardgulv, hvilket han troede 30×280 mm var. BH har forklaret, at klager ikke kunne levere 280 mm gulve, hvorfor han accepterede 300 mm.

I byggemødereferat nr. 13 er anført: »Gulvbrædder skal være dinesen 300. HE & BH har aftalt en mer pris på DKK 7.000« Klageren har herefter krav på ekstrabetalingen.

Ad aftalesedler nr. 31 og 49 (Etablering af 4 stk. ekstra spot samt lysdæmpere 4.297 kr. + 3.100 kr.)

Arbejderne er anerkendt som ekstraarbejde i indklagedes slutopgørelse af 1. marts 2011 og under sagens forberedelse, men bestridt under hovedforhandlingen. Elektriker – – – har fastholdt, at der var tale om ekstraarbejder. Voldgiftsretten tager kravet til følge.

Ad aftaleseddel 32 (Ændring af trappeprofil, 12.430 kr.)

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at der skulle leveres en indvendig trappe som beskrevet på detailtegning 1.18. HE har forklaret, at trappen blev dyrere end firmaets oprindelige tilbud på grund af ændringer af profilen på håndlisten m.v. A har forklaret, at han holdt et møde med trappefirmaet for at sikre sig, at trappen blev som beskrevet, hvilket derefter skete. BH har ligeledes forklaret, at den leverede trappe svarer til detailtegningen. Voldgiftsretten finder herefter ikke, at klageren har godtgjort, at han har krav på betaling af aftalesedlen.

Ad aftaleseddel 34 (Endebund på tagrender, 2.135 kr.)

Arbejderne er anerkendt som ekstraarbejde i indklagedes slutopgørelse af 1. marts 2011 og under sagens forberedelse, men bestridt under hovedforhandlingen. A har forklaret, at det er rigtigt, at han glemte at tegne tagrenden i smig og at dette gav ekstraarbejde. Ø har anført, at der er tale om en lille afvigelse, som entreprenøren bør tåle, jf. kontraktens pkt. 4.3. Voldgiftsretten finder, at der er tale om ekstraarbejde, som går ud over, hvad entreprenøren skal tåle. Klageren har derfor krav på betalingen.

Ad aftaleseddel 39 (Udskiftning af loftstrappe, 8.775 kr.)

Det fremgår af projektet, at der til pulterrummet skulle monteres en loftslem med trappe betegnet Midt-made saX.

HE har forklaret, at han leverede en trappe, som bygherre ikke fandt tilfredsstillende, hvorfor han måtte finde en anden, der var dyrere. A har forklaret, at den i projektet omtalte trappe var 3-delt med gelænder. HE leverede imidlertid en »hønsestige«, hvilket ikke var tilfredsstillende. Den trappe, som han derefter leverede, var bedre, men betydelig billigere end den trappe, som er anført i projektet.

Voldgiftsretten finder ikke, at klageren har løftet bevisbyrden for, at han efter aftale har leveret en trappe af en højere kvalitet end foreskrevet i projektet. Han har derfor ikke krav på ekstrabetaling.

Ad aftaleseddel 44 (Diverse vvs-arbejde, rest 12.666 kr.)

Aftalesedlen vedrører merudgifter i forbindelse med levering af aftræksrør til gaspejs, indbygningsbrusearmatur samt køkkenarmatur til indbygning. Indklagede har anerkendt udgiften på 8.000 kr. til køkkenarmaturet, men gjort gældende, at de øvrige leverancer er en del af tilbuddet, som der derfor ikke kan kræves ekstrabetaling for.

– – – har forklaret, at han ved tilbuddet havde forudsat det i projektet anførte stålaftræksrør. Den type pejs, som bygherren valgte, krævede imidlertid et specielt aftræksrør, som var dobbelt så dyrt. Der var i projektet også anført et bestemt brusearmatur, men bygherren besluttede sig for en indbygningsmodel, hvilket kostede ekstra. BH har forklaret, at det af tegningen fremgik, at bruseren skulle være indbygget.

Det fremgår af projektet, at der skulle opsættes en gaspejs inkl. stålrørsforing af skorsten. I byggemødereferater af 10. april, 25. april og 4. maj er anmodet om oplysning om gaspejstype for bestemmelse af aftræk. I byggemødereferat af 22. august er anført, at gaspejs vil blive afklaret efter mødet. Voldgiftsretten må herefter lægge – – -‘s forklaring om, at den valgte pejs krævede et dyrere aftræksrør, til grund, og klageren har derfor krav på betaling herfor.

Vedrørende brusearmaturet bemærkes, at dette i projektet er angivet med vvs-nr., og det fremgår ikke af beskrivelsen og heller ikke tydeligt af detailtegningen, at der skulle ske indbygning af armaturet. Klageren har derfor krav på betaling af ekstraudgiften.

Ad aftaleseddel 45 (Ændring af badeværelsesvæg og opsætning af ekstra gipsvinge ved vinskab i køkken 2.215 kr.)

Arbejderne er anerkendt som ekstraarbejde i indklagedes slutopgørelse af 1. marts 2011 og under sagens forberedelse, men bestridt under hovedforhandlingen. Aftalesedlen lyder på 4.430 kr., men ifølge HE blev den efter forhandling reduceret til halvdelen. Hverken BH eller A har kunnet forklare nærmere herom. Projektbeskrivelse og tegninger indeholder ikke oplysning om gipsvinger i køkken. Klager findes derfor at have krav på ekstrabetaling herfor.

Ad aftaleseddel 46 (Maling af sokkel på stuehus med sokkeltjære, 15.500 kr.)

HE har forklaret, at maling af sokler ikke indgik i entreprisen, men han blev bedt om, at denne blev malet. BH har forklaret, at han mener at have betalt maleren direkte herfor.

Det fremgår ikke af projektbeskrivelsen, at soklerne skulle males. I byggemødereferat af 15. oktober 2010 er anført, at soklen skulle males, inden brolægger skulle i gang. Det er endvidere anført, at maler har overtaget arbejdet, og at aftaleseddel skal justeres for det faktisk udførte. Herefter findes det godtgjort, at klager har krav på betaling af ekstraarbejdet.

Ad aftaleseddel 47 (opsætning af 6 stk. spot under baldakin over hoveddør, 4.174 kr.)

Arbejderne er anerkendt som ekstraarbejde i indklagedes slutopgørelse af 1. marts 2011 og under sagens forberedelse, men bestridt under hovedforhandlingen. Indklagede har henvist til tegning 1.05 som støtte for, at arbejdet er en del af entreprisen. Det er ikke omtalt i beskrivelsen, at der skulle opsættes spots under baldakinen, og voldgiftsretten finder ikke, at dette med tilstrækkelig tydelighed fremgår af tegningen. Kravet tages derfor til følge.

Ad aftaleseddel 48 (forberedelse til porttelefon, 7.771 kr.)

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at der skulle installeres samtaleanlæg ved havedør, hall og køkken, der kan åbne lås ved havedør.

Der er enighed mellem parterne om, at der udgik arbejde, hvorefter der blev givet fradrag med 5.890 kr. ved aftaleseddel nr. 20. – – – har forklaret, at det var hele anlægget, og at bygherre i oktober skiftede mening og gerne ville have etableret anlægget alligevel. Det kunne ikke lade sig gøre at lægge det til køkkendøren, da gulvene var lagt, men han forberedte den indvendige installation og lagde et tomrør fra hoveddøren til indgangen, hvor søjlen skulle være. Han har senere set, at tomrøret er blevet revet over, formentlig af brolæggeren. Arbejdet blev dyrere, end hvis det var lavet som oprindelig planlagt, da byggeriet var langt fremme, og det var derfor mere tidskrævende. BH har bestridt, at der er trukket rør, men hardwaren er opsat. Det var kun selve telefonen, som skulle udgå.

I byggemødereferat af 10. april er der under punktet økonomi anført, at der mangler en aftaleseddel indeholdende fradrag for »automatik ved el lås havedør, kamera + monitor«

I byggemødereferat af 15. oktober 2010 er anført: »Forberedelse til porttelefon skal udføres. A udarbejder skitse.«

Det fremgår af skønsmandens besvarelse af spørgsmål 12.1, at der er trukket et tomrør på tværs af brostensbelægningen, at det er rykket over, og at der er placeret en dåse nederst på den ene portstolpe.

Voldgiftsretten finder herefter at måtte lægge elektrikerens forklaring om det udførte ekstraarbejde til grund, og klageren har derfor krav på betalingen.

Ad aftaleseddel 50 (40 m ekstra stuk, 19.294 kr.)

Klager har forklaret, at der blev opsat ekstra stuk, men har ikke kunnet redegøre nærmere herfor.

Det fremgår af såvel projektbeskrivelsen som tegningerne, at alle plane lofter skulle afsluttes med stuk. Voldgiftsretten finder det derfor ikke bevist, at klageren har krav på ekstrabetaling herfor.

Ad aftaleseddel 51 (Montering af jernramme, 1.135 kr.)

Aftalesedlen vedrører efter sit indhold en jernramme til bæring af en plade i badeværelset i stueetagen. HE har forklaret, at den skulle bære en lille hylde. Det fremgår af projektbeskrivelsen, at badeværelsesinventar er bygherreleverance inkl. montering. Udgiften til jernrammen må anses som en del heraf. Klageren har derfor krav på betalingen.

Ad aftaleseddel 55 (omlægning af installation til 2 stk. loftudtag, 3.806,50 kr.)

– – – har forklaret, at han efter anvisning af A opsatte 2 rosetter i stuen. Senere kom bygherren og bad om at få dem flyttet, hvilket han gjorde og derfor krævede ekstra betaling for.

Elektrikerens forklaring støttes af beskrivelsen i aftalesedlen, og voldgiftsretten finder derfor, at klager har krav på ekstrabetaling.

Ad aftaleseddel 57 (levering og montering af indmuringsbatteri i køkken, 11.250 kr.)

Indklagede har under hovedforhandlingen anerkendt dette krav.

Ad aftaleseddel 58 (leveret nicheglasdør, 6.750 kr.)

Det er ubestridt, at klageren har leveret en glasdør til badeværelset. BH har anført, at den var en del af projektet, og at den i øvrigt var forkert.

Levering af nicheglasdør ikke nævnt i beskrivelsen. Efter voldgiftsrettens opfattelse foreligger der derfor en merydelse, som klager kan kræve betaling for med det anførte beløb.

Ad aftaleseddel 60 (Leveret 2 stk. glashylder m. 8 stk. forkromet holder, 1.500 kr.)

Arbejderne er anerkendt som ekstraarbejde i indklagedes slutopgørelse af 1. marts 2011 og under sagens forberedelse, men bestridt under hovedforhandlingen. Der er tale om badeværelsesinventar, som ifølge projektbeskrivelsen er bygherreleverance. Klageren har derfor krav på ekstrabetaling herfor.

Klagerens tilgodehavende for bestridte ekstraarbejder udgør således 134.767,50 kr. + moms = 168.459,37 kr.

Klagerens samlede tilgodehavende kan herefter opgøres således:

193.930,25 kr. + 168.459,37 kr. + 113.536,87 kr. – 9.100 kr. = 466.826,49 kr.

Indklagedes krav:

Fradrag i entreprisesummen for ikke udførte arbejder

 1. Oprydning, 45.000 kr. + moms

Indklagede har påstået, at entreprisesummen skal fradrages en udgift på 45.000 kr., som er afholdt den 22. november 2010, som efter indklagedes opfattelse vedrører arbejder, der hørte under klagerens entreprise. Klageren har anerkendt udgiften til gravning af en kabelrende. Voldgiftsretten finder, at indklagede derudover har krav på betaling af udgiften til levering af 2 brønddæksler og oprydning, idet det fremgår af mange byggemødereferater, at klageren blev opfordret til at sørge for oprydning, hvilket ikke skete. Indklagede har derfor krav på fradrag på 13.000 kr. + moms. Med hensyn til posten vedrørende fundament til skur og fliser i forbindelse hermed bemærkes, at – – – har forklaret, at de aftalte med bygherren, at han lod dette udføre, og at de i stedet fjernede en bambushæk samt træstød og lignende på grunden. A har forklaret, at det var BH selv, der primært entrerede om disse arbejder. Voldgiftsretten finder det derfor ikke godtgjort, at indklagede har krav på betaling af denne post. De øvrige poster ses ikke mod klagerens benægtelse at vedrøre dennes arbejde.

 1. Manglende etablering af fliser i garage, 36.560 kr. + moms

Indklagede har krævet et fradrag som følge af, at der ikke blev lagt fliser i garagen, uanset dette fremgår af projektbeskrivelsen.

HE og – – – har forklaret, at de manglende fliser skyldes en aftale med tilsynet om, at garagen skulle gøres ca. 2 m2 større, hvilket kunne gøres udgiftsneutralt ved, at gulvet blev ændret til glittet beton. Det er rigtigt, at dette medførte, at gulvet ikke fik fald, men de var enige om, at det var uden betydning, idet der ikke ville kunne etableres meget fald på grund af den lave højde. A har bestridt, at han har indgået en sådan aftale.

Voldgiftsretten finder, at – – -‘s forklaring støttes af, at det har formodningen imod sig, at en udvidelse med 2 m2 ikke resulterede i et ekstrakrav. Der er endvidere tale om et umiddelbart synligt forhold, der i givet fald dels burde have været påtalt under arbejdets udførelse af tilsynet, dels burde have fremgået af A’s mangelopgørelse af 21. februar 2011, der blandt andet omhandler forhold ved garagen, hvilket det ikke gør. Voldgiftsretten tager derfor ikke kravet til følge.

7.8 spot i udhæng, som ikke er udført, 6.500 kr. + moms

Som anført under aftaleseddel nr. 47 vedrørende installationen finder voldgiftsretten ikke, at det med den fornødne tydelighed fremgår af projektet, at disse spots indgik heri. Kravet tages derfor ikke til følge.

 1. Stenplader i badeværelse, 17.800 kr. + moms

– – – har forklaret, at badeværelset blev ændret, idet han kunne skaffe ølandsfliser, som kostede 1400 kr. mere pr. m2 end de klinker, som var anført i projektet, hvilket var favorabelt. Han aftalte derfor med bygherre, at de ændrede badeværelset således, at der blev lagt ølandsfliser på gulvet, mens han opsatte hvide fliser i brusenichen, hvorved ændringen kunne holdes prisneutral. Bygherre fortrød senere de hvide fliser, som derefter blev taget ned, og i stedet blev der opsat filt. BH har forklaret, at det er rigtigt, at der blev lagt ølandsfliser i badeværelset, men han mener ikke, at stenpladerne indgik i denne aftale.

I byggemødereferat nr. 16 er anført, at »Ølandsfliser som – – – har fremvist for BH er prisneutral … – – – kommer med eksempler på fliser til brusenicher – er godkendt«. Der er ikke anført under økonomiposten, at der skulle gives fradrag for stenpladerne.

Voldgiftsretten finder herefter at måtte lægge – – -‘s forklaring til grund, og indklagede har derfor ikke krav på fradraget.

 1. Stik, der mangler at blive udført, 13.000 kr. + moms

Kravet skyldes, at der er opsat 26 stik mindre end medregnet i tilbud. – – – har forklaret, at det er korrekt, der er opsat 26 stik mindre end oprindelig anslået. Der blev udarbejdet en elplan sammen med – – – og BH.

Det fremgår af byggemødereferat nr. 10, at elinstallationer, placering af stik og udtag blev gennemgået med – – – og BH. Det er ubestridt, at der er opsat det ønskede antal stik, og kravet er først gjort gældende den 17. september 2012, uanset antallet af stik er let konstaterbart. Kravet tages ikke til følge.

Indklagedes mangelkrav:

Voldgiftsretten bemærker generelt, at parterne ikke har fulgt entrepriseaftalen og AB 92 fuldt ud, idet der ikke ved afleveringsforretningen er udfærdiget en af begge parter underskrevet afleveringsprotokol, hvori er optegnet de mangler, som bygherren har konstateret, og entreprenørens eventuelle bemærkninger hertil, jf. AB 92 § 29, ligesom der heller ikke er afholdt 1-års gennemgang, jf. § 37.

Ved vurderingen af, om der i de tilfælde, hvor der foreligger en mangel, også er reklameret inden for rimelig tid, efter at manglen er eller burde være opdaget, jf. § 32, stk. 2, tager voldgiftsretten derfor udgangspunkt i den liste, som er udfærdiget af A den 21. februar 2011, idet voldgiftsretten finder, at umiddelbart synlige mangler burde være opdaget ved afleveringsforretningen eller i rimelig tid herefter. Det er således voldgiftsrettens opfattelse, at der ved synlige mangler, hvor reklamation først er sket ved fremsendelse af syns- og skønstemaet i efteråret 2012, ikke er sket rettidig reklamation, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

 1. Garagesokkel, 7.500 kr.

Det fremgår af skønsmandens besvarelse af spørgsmål 1.4., at garagesoklen ikke er udført håndværksmæssig korrekt, idet der er pudset til terræn med en vandsugende mørtel. Indklagedes krav tages derfor til følge.

 1. Tegl på tage, 138.000 kr.

Skønsmanden har under besvarelsen af spørgsmål 3 konstateret mangler i form af, at rygningsstenene ligger for højt, hvilket har resulteret i revnedannelser. Endvidere er der enkelte tagstensrækker, som ikke ligger med lige flugter samt afskalninger i overgangen mellem tagsten og skorsten.

For så vidt angår rygningsstenene, fremgår det af byggemødereferaterne, at taget skulle godkendes af A, inden stilladset blev fjernet. Han har forklaret, at han ikke bemærkede, at der var noget galt med rygningen. Voldgiftsretten finder herefter, at udførelsen af rygningen må anses for godkendt af tilsynet, og der foreligger herefter ikke en mangel, jf. AB 92, § 30.

Opretningen af enkelte tagstensrækker er konstateret i forbindelse med mangelgennemgangen den 21. februar 2011 og ifølge A’s notater henskudt til udførelse i forbindelse med 1-årsgennemgangen, som ikke blev afholdt. Klager har derfor bevaret sin afhjælpningsret. Det øvrige forhold findes efter voldgiftsrettens opfattelse at have været synlige i forbindelse med mangelgennemgangen, og der er således ikke reklameret rettidigt. Voldgiftsretten finder herefter, at indklagede har krav på et forholdsmæssigt afslag, der svarer til klagerens besparelse ved ikke at have udført arbejdet, og tilkender indklagede et beløb, der skønsmæssigt fastsættes til 25.000 kr., der ikke tillægges moms.

 1. Vandforsyning i garage, 29.750 kr.

Kravet er anerkendt af klager under hovedforhandlingen.

 1. Frontespicer på sydfacade og sidebygning, 149.500 kr.

Indklagede har gjort gældende, at det er en mangel, at ikke alle frontespicer er udført i et stykke.

Voldgiftsretten finder ikke, at det af projektbeskrivelsen eller tegningerne klart fremgår, at disse skulle udføres i et stykke. Hertil kommer, at forholdet under opsætningen har været umiddelbart synligt, og A har forklaret, at han ikke anså det for en mangel. Voldgiftsretten finder derfor ikke, at der foreligger en mangel.

 1. Tag grovkøkken, 3.750 kr.

Kravet er anerkendt af klager og fratrukket i dennes påstand.

 1. Afløb under fyr, 4.400 kr.

Klager har ikke bestridt, at der skal ske afhjælpning, men bestridt kravets størrelse. Voldgiftsretten finder ikke grundlag for at tilsidesætte det af skønsmanden anførte beløb. Kravet tages til følge.

 1. Dilatationsfuge mellem hovedbygning og sidebygning, 4.150 kr.

Selvom det efter – – -‘s forklaring må lægges til grund, at fugerne er udført af en fugemand, findes de efter skønsmandens besigtigelse ikke at være korrekt udførte. Kravet tages derfor til følge.

 1. Fortovsbelægning m.v. 10.200 kr.

Indklagede har anført, at der er mangler i form af 19 knækkede fortovsfliser, lunke foran garagen samt opretning af brosten mellem indgangssøjlerne, som hidrører fra klagerens maskiner m.v.

Skønsmanden har konstateret 12 knækkede fortovsfliser samt lunke foran garagen og mellem søjlerne. Han har endvidere forklaret, at der var foretaget udskiftning af nogle fliser. Det fremgår af mangellisten af 21. februar 2011, at der var konstateret 19 knækkede fliser, hvoraf klageren anerkendte 9-12 som hidrørende fra entreprisen. – – – har forklaret, at han udskiftede de fliser, som de havde ødelagt.

Henset til at der efterfølgende har været foretaget anlægsarbejder m.v. på ejendommen, finder Voldgiftsretten ikke, at indklagede har godtgjort, at de nu konstaterede forhold kan henføres til klagers arbejde. Kravet tages derfor ikke til følge.

 1. Ledning til el-lås og samtaleanlæg, 15.900 kr.

Indklagede har krævet betaling for etablering af en ledning til el-lås og samtaleanlæg. Der henvises til bemærkningerne vedrørende aftaleseddel 48, hvorefter der er udført det arbejde, som var aftalt mellem parterne. Kravet tages derfor ikke til følge.

 1. Kviste på sidebygning, 90.000 kr.

Indklagede har gjort gældende, at der foreligger en mangel, idet kvistene ikke er udført som projekteret.

Voldgiftsretten finder under henvisning til A’s forklaring, at det udførte arbejde er godkendt af indklagedes tilsyn under udførelsen. Der er derfor ikke grundlag for det rejste krav.

 1. Varmeforsyning, 5.000 kr.

Der er lavet en el-plan og efter forklaringerne samt oplysningen i byggemødereferat nr. 10 må det lægges til grund, at placering af termostater er sket efter aftale med – – – og BH. Kravet tages derfor ikke til følge.

 1. Ventilationsmotor til bruseniche, 2.000 kr.

Kravet er anerkendt af klager og fratrukket i dennes påstand.

 1. Automatik varmeanlæg, 4.600 kr.

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at der skulle installeres automatik på varmeanlægget, som muliggjorde fjerntænding via mobiltelefon. Skønsmanden har under under afhjemlingen forklaret, at det er og var muligt at foretage denne installation. Kravet tages derfor til følge.

 1. Montering af udendørslys, 34.400 kr.

– – – har forklaret, at der var trukket kabler i forhaven men ikke i bedene på grund af vinteren. Det var meningen, at arbejdet skulle færdiggøres om foråret. Spots skulle leveres af BH. Skønsmanden har bekræftet, at der er trukket kabler, men han kunne ikke se, hvor de endte i huset.

Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at der mangler kabelføring til 5 spots og montering af 8 udendørs spots. Prisen herfor ansættes skønsmæssigt til 18.000 kr. inkl. moms.

 1. Gulv og fundament i skur, 62.000 kr.

Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at arbejdet med etablering af fundament og gulv for et skur blev udført af firmaet – – – og udgik efter aftale mellem parterne mod udførelsen af andre arbejder, jf. ovenfor under pkt. 1. Indklagedes krav tages derfor ikke til følge.

 1. Opkant ved bruseniche, 3.750 kr.

Kravet er anerkendt af klager med det krævede beløb og fratrukket i dennes påstand.

 1. Tilmuret vindue i østgavl, 5.000 kr.

Efter skønsmandens erklæring foreligger der en mangel ved vinduet, da det ikke kan åbnes. Voldgiftsretten finder imidlertid, at der er tale om et umiddelbar konstaterbart forhold, som der først er reklameret over den 17. september 2012, hvilket ikke er inden for rimelig tid. Kravet afvises derfor.

 1. Glasdøre, 5.400 kr.

Skønsmanden har konstateret, at der ikke er monteret låsekasser og greb på 3 udvendige glasdøre, uanset dette fremgik af projektbeskrivelsen. Han har anslået udbedringsudgiften til 5.400 kr. Det er ubestridt, at grebene skulle leveres af indklagede, hvorfor udbedringsudgiften nedsættes til 2.500 kr. inkl. moms.

 1. Dør mellem entre og stue, 1.250 kr.

HE har forklaret, at der ikke er monteret bøsninger i gulvet, fordi BH ikke ønskede indgreb i gulvene. BH har bestridt dette.

Voldgiftretten finder, at i det omfang der foreligger en mangel, kunne denne være konstateret i forbindelse med mangelgennemgangen den 21. februar 2011. Indklagede har først reklameret den 17. september 2012, hvilket ikke kan anses for inden for rimelig tid. Kravet tages derfor ikke til følge.

 1. Dør til grovkøkken, 1.875 kr.

På grundlag af den fremlagte korrespondance mellem HE og tilsynet må det efter voldgiftsrettens opfattelse lægges til grund, at leveringen af hængsler var en bygherreleverance, og der udestår således alene montering af de korrekte hængsler på en dør. Prisen herfor ansættes skønsmæssigt til 500 kr. inkl. moms.

 1. Trappe, 5.000 kr.

Voldgiftretten bemærker, at i det omfang, der er trin, der knirker mere end forventeligt, skyldes dette, at der er begået fejl ved monteringen. Det er ikke et forhold, som udvikler sig, men er umiddelbart konstaterbart og kunne derfor være konstateret i forbindelse med mangelgennemgangen den 21. februar 2011. Indklagede har reklameret den 17. september 2012, hvilket ikke er inden for rimelig tid. Kravet tages derfor ikke til følge.

 1. Kloak m.v., 224.500 kr.

Indklagede har begrundet dette krav i, at kloakanlægget ikke er udført i overensstemmelse med projektet, hvilket indebærer, at der ikke kan ske en separation af kloakvand og regnvand, som på længere sigt vil kunne medføre nedsættelse af ejendomsskatterne. Det er også uhensigtsmæssigt, at kloakledningen går gennem haveanlægget. Ændringerne er ikke aftalt med BH. Det er korrekt, at der var en gasledning, som der skulle ændres, idet den gik gennem samlebrønden. Efter at et nedløb blev ført til kloakken og ikke længere løb direkte ud på jorden, fungerer anlægget.

– – – har forklaret, at han udførte kloakanlægget. Det blev ikke udført som projekteret, idet der i den eksisterende brønd, som havde tilslutning til kloakanlægget i vejen, og som lå midt for garagen, gik en gasledning igennem og ind under garagen. Den skulle lægges om, og blev lagt højre om. Samtidig blev kloakledningen lagt venstre om, idet der udover gasledningen også løb en el-ledning tæt på skellet. Der skal være 1 m mellem parallelle ledninger. Ændringerne blev aftalt med A og – – -. Ingeniøren, der havde lavet projektet, blev ikke tilkaldt. De 4 snydebrønde blev ikke lavet, fordi brolæggeren frarådede det og foreslog, at man i stedet lavede et ensidigt fald mod græsplænen, så regnvandet kunne udnyttes. Aquadrænet og en rensebrønd blev heller ikke lavet. Ændringerne blev efter aftale med BH byttet ud med forskelligt arbejde som fældning af træer, reparation af et raftehegn og fjernelse af stød. Det var ikke ham, men – – -, som lavede aftalerne, og han lavede også en as-built tegning, der blev indsendt til kommunen og afleveret til tilsynet. Det er korrekt, at højvandslukket i bryggerset ikke er lovligt efter 2012, men i 2010 måtte man gerne lave det.

A har forklaret, at han ikke har forstand på kloak og ikke traf beslutning om ændringerne.

I byggemødereferat af 24. maj 2010 er anført: »skal kloakbrønde i gårdhave flyttes/ændres/sløjfes efter haveplan er udarbejdet.« Det er videre anført, at A og BH skulle tage stilling hertil. Det er endvidere anført i byggemødereferat af 3. oktober og senere, at afløb til brønde skulle laves om på grundet fejludførsel.

Voldgiftsretten bemærker, at udførelse af et nyt kloakanlæg tager nogen tid, og det må have været åbenbart for både tilsynet og BH, der dagligt kom på pladsen, at der skete ændringer i forhold til det oprindelige projekt. Der er hverken i Ø’s mail af 23. december 2010 eller A’s mangelliste af 21. februar 2011 anført, at kloakanlægget ikke var kontraktmæssigt udført. Efter den af – – – afgivne forklaring finder voldgiftsretten herefter ikke bevist, at der foreligger en mangel, idet anlægget ifølge skønsmanden i øvrigt fungerer tilfredsstillende.

 1. Ølandsfliser, 14.500 kr.

Skønsmanden har konstateret, at ølandsfliserne omkring trappen ved grovkøkkenet smuldrer, hvilket er en mangel, som må henføres til klagerens forhold. Voldgiftsretten finder det sandsynligt, at manglen, som forklaret af BH, har udviklet sig over tid, hvorfor der er reklameret rettidigt. Indklagedes krav tages derfor til følge.

 1. Dør til arbejdsværelse, 8.400 kr.

Ifølge projektet skulle døren til et arbejdsværelse være en lyddør, hvilket den ikke er. Der foreligger derfor en mangel. Der er reklameret den 17. september 2012. Forholdet er let konstaterbart, og voldgiftsretten finder derfor ikke, der er reklameret inden for rimelig tid. Kravet tages ikke til følge.

 1. Vindue i pejsestue, 9.000 kr.

Efter skønsmandens besvarelse, hvorefter der udelukkende er tale om et forhold af visuel karakter, finder voldgiftsretten ikke, at vinduet kan anses for mangelfuldt. Kravet tages derfor ikke til følge.

 1. Udvendige døre, 79.750 kr.

Indklagede har som begrundelse for kravet anført, at de leverede yderdøre ikke er kontraktmæssige, idet det af projektbeskrivelsens rettelsesblad fremgår, at yderdøre skal være i hårdt træ. Fyldningerne i yderdørene er imidlertid lavet i HDF-plader. HE har ikke bestridt, at fyldningerne ikke er udført i hårdt træ, men anført at dette er sket efter aftale mellem A og producenten.

A har bekræftet, at han deltog i et møde med producenten af døre og vinduer. Han husker ikke, om han modtog kopi af en ordrebekræftelse den 25. marts 2010. Han husker heller ikke, om de aftalte, at fyldningerne i yderdørene skulle udføres i HDF-plader, men efter hans opfattelse vil det ikke være en mangel, da dørene skulle males, og HDF-plader er almindelig anvendt hertil.

Det fremgår af byggemødereferat af 11. marts 2010, at der har været holdt møde med vinduesproducenten, og at vinduesdetaljer skulle fremsendes af A. Det er endvidere oplyst, at hoved- og havedør leveres med sort grundmaling. I byggemødereferat af 21. marts, der vedrører byggemødet torsdag den 17. marts 2010 (skal rettelig være 16. marts 2010) er anført: »Der afholdes møde omkring vinduer onsdag kl. 9.00 aktion BH, A, – – -«. Der er således tilsyneladende holdt 2 møder angående døre og vinduer, hvori A har deltaget. Endvidere er fremlagt kopi af en mailkorrespondance, hvorefter producenten sendte kopi af ordrebekræftelse samt profiltegninger direkte til A den 25. marts 2010 med anmodning om godkendelse. A svarede samme dag, at detaljerne kunne godkendes. Endvidere er fremlagt den endelige ordrebekræftelse, hvori tydeligt er angivet, at fyldninger vil blive udført i HDF-plader.

Selvom ordrebekræftelsen er dateret den 31. marts 2010, finder voldgiftsretten det ubetænkeligt at lægge til grund, at de leverede døre har været i overensstemmelse med de aftaler, som A indgik på bygherrens vegne. Kravet tages derfor ikke til følge.

 1. Overvågningsudstyr, 68.750 kr.

Ifølge projektbeskrivelsen skulle der installeres overvågningsanlæg. Det fremgår af projektet, at alarmanlægget inkl. komponenter skulle leveres af alarmfirmaet, mens elektrikeren skulle foretage installationerne.

Voldgiftsretten lægger til grund, at dette arbejde ligesom en del andet udvendigt el-arbejde blev udskudt til foråret, jf. herved beskrivelsen af manglende udendørsbelysning i A’s notat af 21. februar 2011. Voldgiftsretten finder på denne baggrund, at indklagede har krav på dækning af udgiften til installering, som skønsmæssigt ansættes til 12.500 kr. inkl. moms

 1. Toilet i stueplan, 18.200 kr.

Skønsmanden har konstateret en mangel i form af, at ventilation fra et toilet ikke er ført gennem væggen som vist på en tegning eller gennem taget som anført i projektbeskrivelsen.

Voldgiftsretten er enig i, at der foreligger en mangel. Der er imidlertid tale om et let konstaterbart forhold, idet aftrækket eller udsugning med kobberhætte er umiddelbart synlig. Der er reklameret den 17. september 2012, hvilket ikke er inden for rimelig tid, efter at manglen burde være opdaget. Kravet tages derfor ikke til følge.

 1. Sokkel på søjler ved havegang, 4.750 kr.

Skønsmanden har konstateret pudsafskalninger på indgangssøjlernes sokler, hvilket tyder på, at der er anvendt vandsugende puds. Det fremgår af sagens korrespondance og de afgivne forklaringer, at – – – efter aftale med BH, og uden at HE var involveret, har genopført søjlerne. Voldgiftsretten finder derfor, at indklagede må rette sit mangelkrav direkte til – – -.

 1. Opbygning af facader, 412.500 kr.

Indklagede har gjort gældende, at facaderne ikke er kontraktmæssigt udførte og derfor mangelfulde.

Af projektbeskrivelsen fremgår: »Alle facader pudses og finpudses med indfarvet hydraulisk kalkmørtel fra Jura kalk«.

Skønsmanden har konstateret, at der er grovpudset med cementbaserede materialer, mens der er finpudset med hydraulisk Jura kalk. Skønsmanden har oplyst, at såvel kombinationen som udførelsen er håndværksmæssig korrekt og i overensstemmelse med normal standard.

A har forklaret, at det var hans hensigt, at der skulle bruges indfarvet Jura kalk til både grov og finpudsning, fordi det tidligere var anvendt på huset.

Ved vurderingen af, om facadebehandlingen er kontraktmæssig, lægger voldgiftsretten vægt på, at projektbeskrivelsen er tvetydig. Henset til, at anvendelsen af cementmørtel under Jura kalk er sædvanlig, finder voldgiftsretten, at det klart burde have fremgået af projektet, hvis anvendelsen af Jura kalk som både grov- og finpuds var tilsigtet. Hertil kommer, at der er tale om et særdeles synligt arbejde, og både grovpudsning og tørring tager nogen tid, hvorfor tilsynet burde have stoppet arbejdet, såfremt man mente, at der forelå en væsentlig afvigelse fra projektet. Voldgiftsretten tager derfor ikke kravet til følge.

 1. Gulvkonstruktion 1. sal, 36.000 kr.

Kravet begrundes i, at ingeniørbeskrivelsen ikke er fulgt med hensyn til gulvkonstruktionen i sidebygningens 1. sal.

I ingeniørbeskrivelsen er anført: »I sidebygningens gulvkonstruktion på 1. sal skal indgå 22 mm gulvspånplade med limede fer-not samlinger.«

I projektbeskrivelsen er anført under gulve: »Varmefordelingsbakker monteres i samråd med tømrer, der monterer 25 mm forskalling for bakker. Dette gælder i stueetage og for 1. sal«.

HE har forklaret, at ændringen skete efter aftale med A, idet de anså det for bedre for varmefordelingen.

A har forklaret, at han ikke husker, om de drøftede gulvet på 1. salen, men det er efter hans opfattelse udført korrekt.

Voldgiftsretten finder, at der er uoverensstemmelse mellem ingeniør- og projektbeskrivelsen, ligesom udførelsen er godkendt af tilsynet. Kravet tages derfor ikke til følge.

Dagbodskrav, 385.000 kr.

Indklagede har krævet dagbøder for perioden 15. september 2010 til 22. december 2010, hvor arbejdet blev afleveret.

Der fremgår af entreprisekontrakten, at arbejdet skulle afleveres den 1. september 2010. Denne frist blev senere forlænget til 15. september 2010. Det fremgår af entreprisekontrakten, at entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af blandt andet ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren, bygherrens forhold eller anden entreprenørs forhold, etc. I tilfælde af entreprenørens ansvarspådragende forsinkelse i forhold til den endelige afleveringsdato, betaler entreprenøren en dagbod på 1 promille af entreprisesummen ekskl. moms pr. arbejdsdag, jf. entreprisekontraktens pkt. 6.5.

Det følger af AB 92, § 2, stk. 2, at udbudsmaterialet skal være entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold. Voldgiftsretten finder, at udbudsmaterialet i denne sag har været ufuldstændigt, idet en række detailspørgsmål, som var af stor betydning for bygherren, der efterfølgende skulle bo i huset, ikke var afklaret, inden arbejdet gik i gang. Det fremgår endvidere af byggemødereferaterne, at tidsplanen fra begyndelsen var stram. Klageren gjorde ved mail af 24. juni 2010 opmærksom på, at den omstændighed, at man var nødt til at afvente bygherrens beslutninger på en række detaljer, forsinkede tidsplanen. Det samme skete ved mail af 26. juli 2010, 20. august 2010, 23. august 2010, 2. september 2010, 10. september 2010 samt 13. september 2010, hvoraf fremgik, at man ikke var i stand til at levere døre til huset, idet de afventede hængsler, som på bygherrens foranledning var bestilt i Italien. Der er ikke fremlagt svar på disse mails, der må forstås som anmodning om tidsfristforlængelse på grund af bygherrens forhold. Derimod blev det i byggemødereferat af 30. august 2010 anført, at aflevering var rykket fra uge 31 til uge 37, og at »Bygherre havde godkendt en senere aflevering til uge 37 og varsler sin ret til dagbodsbetaling«. BH har forklaret, at han rykkede afleveringen fra 1. september til 14. september, fordi han havde været længe om at vælge farven til huset, men i øvrigt mener han ikke, at det var hans forhold, som forsinkede projektet.

Voldgiftsretten finder efter indholdet af de anførte mails sammenholdt med de afgivne forklaringer, at entreprenøren havde krav på tidsfristforlængelse ud over den 14. september. Hertil kommer, at bemærkningen i byggemødereferatet, der blev stående uændret resten af byggeperioden, ikke på en utvetydig og konkret måde angiver, at bygherren gør krav på dagbøder fra et bestemt tidspunkt. Endelig bemærkes, at bygherren også efter 14. september 2010 iværksatte ekstraarbejder. Voldgiftsretten finder herefter ikke, at indklagede har krav på dagbøder.

Indklagede har herefter krav på et afslag for mangler på 139.650 kr.

Voldgiftsrettens sammenfatning:

Efter det ovenanførte har klageren krav på betaling af 466.826 kr. med fradrag af 139.650 kr. for mangler svarende til 327.176 kr. med renter fra den 21. december 2010.

Efter sagens forløb og udfald forholdes med sagens omkostninger som nedenfor bestemt. Det bemærkes, at der ved fastsættelsen af sagsomkostninger er taget hensyn til, at skønsforretningerne og forhandlingerne herom har været tidskrævende.

Særligt for så vidt angår de af indklagede afholdte omkostninger til syn og skøn bemærkes, at disse afholdes endeligt af denne.

Thi bestemmes:

BH A/S skal betale 327.176 kr. med renter fra den 21. december 2010 til HE A/S.

BH A/S skal endvidere betale 140.000 kr. i sagsomkostninger til HE A/S.

Herudover skal BH A/S betale udgifterne til syn og skøn samt udgifterne til voldgiftsretten efter nærmere opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.

Kendelsen skal opfyldes inden 14 dage fra dens modtagelse.

[/fusion_tagline_box]