(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGD 2021.18.1

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo august 2020, og omhandler bl.a. spørgsmålet om, hvornår en bygherre (BH) kan ophæve en kontrakt samt kræve dagbøder af en hovedentreprenør (HE) som følge af forsinkelse.

BH og HE indgik den 27. april 2017 en hovedentreprisekontrakt med en kontraktsum på ca. 3.500.000 kr. HE skulle i den forbindelse bl.a. foretage udskiftning af altaner.

Påbegyndelse af byggeriet var sat til ”Snarrest muligt og senest 8. maj 2017”, med en afleveringstermin d. 13. november 2017, som dog blev rykket til den 15. december efter aftale.

Det fremgik af et byggemødereferat af 8. december 2017, at indsendelse af byggetilladelse først var sket ”Lige nu”, hvorfor HE foreslog, at altanmonteringen blev udskudt til marts 2018.

Den 19. juni 2018 foreslog HE en tidsplan, hvori altanerne kunne være færdige 13 uger efter BH’s godkendelse.

Af et mødereferat af den 12. juli fremgik, at parterne aftalte, at HE skulle sætte gang i altanerne, når BH havde betalt 150.000 kr.

Den 16. juli skrev HE til BH, at altanerne havde ”Fået GO”, men at de stadig afventede en tidsplan.

Altanleverandøren skrev den 9. august, at altanmålene skulle godkendes af BH forinden materialet kunne fremsendes. Disse mål blev dog godkendt på et møde den 1. september.

Den 6. september meddelte BH dog yderligere tvivl omkring altanmålene. HE fremsendte en pris herom den 27. september, men BH forholdt sig ikke til denne og meddelte heller aldrig de endelige altanmål.

Med henvisning til AB 92 § 31, stk. 3 (nugældende AB 18 § 50, stk. 1) meddelte BH den 5. november til HE, at manglerne skulle være udbedret senest fredag den 9. november, ellers ville de blive afhjulpet af håndværkere.

Den 12. november 2018 ophævede BH kontrakten overfor HE, med henvisning til AB 92 § 40, stk. 1 (AB 18 § 59, stk. 1), idet BH mente, at altanerne var væsentligt forsinkede.

BH påstod, at HE skulle anerkende den af BH ophævede kontrakt, og at HE skulle betale hhv. tre beløb på ca. 800.000 kr., 700.000 kr. og 60.000 kr. Heroverfor påstod HE frifindelse

Voldgiftsretten
Indledningsvist bemærkede voldgiftsretten, at HE som hovedentreprenør ikke var ansvarlig for projekteringen og byggetilladelser. Derudover lagde retten til grund, at der ikke forelå en tidsplan for entreprisens udførelse på tidspunktet for kontraktens indgåelse.

Herefter tog voldgiftsretten stilling til spørgsmålet om forsinkelse for så vidt angik altanerne.

Voldgiftsretten fandt, at forsinkelsen af altanerne ikke var væsentlig, hvorpå HE blev frifundet.

Voldgiftsretten tog herefter stilling til, om BH kunne kræve dagbøder af HE.

BH havde over en periode varslet dagbod ad flere omgange, som blev opgjort til værende 400.000 kr., dog uden angivelse af beregningsgrundlaget. Efter noget tid opgjorde BH igen dagboden, nu til værende 20.000 kr. + 700.000 kr., dog igen uden angivelse af beregningsgrundlaget. HE havde under hele forløbet afvist dagbodskravets berettigelse.

Voldgiftsretten lagde til grund, at forsinkelsen primært beroede på aftalen mellem parterne og bygherrens forhold. Voldgiftsretten fandt således, at BH ikke havde godtgjort, at betingelserne for dagbod var opfyldt.

Voldgiftsretten frifandt således HE for BH’s påstande om, at HE skulle anerkende den af BH ophævede kontrakt og betale dagbøder.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?
For at kunne ophæve en aftale som følge af forsinkelse, skal forsinkelsen være af væsentlig karakter. Derudover må denne forsinkelse ikke bero på egne forhold.

For at kunne kræve dagbod skal det kunne godtgøres, at betingelserne for at kræve dagbod er opfyldt. Heri ligger bl.a. at en bygherre ikke kan kræve dagbod på baggrund af egne forhold, samt at varsling af dagbøder bør angives både med beløb, periode og beregningsgrundlag. Det følger af voldgiftsrettens praksis, at varslingen skal være klar og utvetydig, og at et en bygherre først vil blive tilkendt dagbøder fra det tidspunkt hvor varslingen er sket korrekt.

Vil du vide mere?
Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2020.838 / C-15041

#ugensdom #entrepriseret #forsinkelse

 

-0O0-

 

Bygherre BH (advokat Philip Lönborg) mod Hovedentrepenør HE (advokat Michael Hasløv Stæhr)
1. Indledning
Mellem klageren, bygherre BH, herefter BH, og indklagede, hovedentreprenør HE, herefter HE, er der opstået en tvist om et økonomisk mellemværende i forbindelse med renovering af tag, indretning af taglejlighed og facade på beboelsesejendom beliggende ….
Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af landsdommer Tuk Bagger som eneste voldgiftsdommer.

2. Påstande og hovedforhandling
Klageren, BH, har nedlagt endelig påstand om, at indklagede, HE, dømmes til at anerkende, at BH har ophævet kontrakten for så vidt angår altaner med rette, og at HE dømmes til at betale 757.785,79 kr. med rente af 695.512,54 kr. fra sagens anlæg og af 62.273,25 kr. fra 9. december 2019.
Over for HE’s selvstændige påstand har BH nedlagt påstand om frifindelse.
Indklagede, HE, har nedlagt påstand om frifindelse og selvstændig påstand om, at BH tilpligtes til HE at betale 584.551,02 kr. inkl. moms med tillæg af rente af 60.864,63 kr. fra den 15. januar 2018, af 386.078,50 kr. fra den 31. oktober 2018 og af resten fra den 4. februar 2019, alt indtil betaling sker.
Hovedforhandlinghar fundet sted den 18. august 2020 i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V.
I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden sagsfremstilling og uden gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3. Kort sagsfremstilling
Parterne indgik den 27. april 2017 hovedentreprisekontrakt, hvorefter HE for en kontraktsum på 3.519.589 kr. ekskl. moms som hovedentreprenør skulle udføre renovering af tag og østfacade (nye vinduer og døre med altaner) samt indretning af ny lejlighed i tagetagen (3. sal) på ejendommen …. Bygherre var BH, der havde antaget R som rådgiver.
Byggestart var ifølge kontrakten »snarest muligt og senest 8. maj 2017«, og afleveringstermin var 13. november 2017. Afleveringsterminen blev senere rykket til 15. december 2017 efter aftale mellem parterne.
Tilbudslistens beskrivende tekst vedrørende tømrerarbejdet i den ny lejlighed på 3. sal indeholder blandt andet oplysning om
»Renovering af etagedækket over 2. sal som vist på Tegn. 105C og 401. Flydende trægulv udføres i stue, køkken og værelser …«
Skønsmand Bo Christiansen, Orbicon A/S, har i en supplerende erklæring vedrørende et syn og skøn foretaget under sagen om udbudsmaterialet og disse tegninger udtalt
»For at gøre projektet bygbart mangler forsat en gulvopbygning, oplysninger om fremføringsveje til lokalerne samt dimension på gulv varmeslanger, isoleringstykkelser på transportledninger og slangetæthed.
Projektet vurderes fortsat ikke at være bygbart.«
Der foreligger i sagen en afleveringsprotokol udfærdiget og underskrev et af …, BH, hvorefter der blev foretaget delaflevering den 12. oktober 2018. Afleveringsprotokol-len er tilført oplysning om
»Delaflevering, idet aflevering af altaner er udskudt til 15. november 2018
Dagbøder vedrørende den samlede sag stopper i dag. Entreprenøren er ikke enig i, at der er dagbøder.
Der er enighed om at der er dagbøder på kr. 500/dag, hvis altanerne ikke er afleveret senest den 1. december 2018.«
Afleveringsprotokollen er ikke underskrevet af … for HE, idet han tilkendegav uenighed om tilførslen vedrørende dagbøder i relation til altanerne.

Med afleveringsprotokollen fulgte en mangelsliste.
Den 5. november 2017 og senere skrev HE’s advokat til BH’s advokat, at mangler var afhjulpet, og at der i praksis kun resterede de forhold, der skulle udføres i forbindelse med altanentreprisen.
Den 15. december 2017 forelå udarbejdet af en medarbejder fra HE en beskrivelse af en gulvopbygning, som skønsmanden udtalte sig om i sin supplerende skønserklæring:
»Denne er passende detaljeret til at der med leverandørens sædvanlige hjælp vil kunne udføres en gulvkonstruktion med gulvvarme.

Hvis bygherren tiltræder forslaget, og den valgte leverandør kan levere de ovenfor forudsatte oplysninger, skønnes projektet at være bygbart.«
4. Forklaringer
Der er under hovedforhandlingen afgivet partsforklaringer af … for BH og … for HE. Der har ikke været ført vidner.

5. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat
Det bemærkes indledningsvis, at parternes aftale er en hovedentrepriseaftale, og som hovedentreprenør var HE ikke ansvarlig for projekteringen og byggetilladelser. Der forelå ikke en tidsplan for entreprisens udførelse på tidspunktet for kontraktens indgåelse.

Ad BH’s påstand vedrørende ophævelse af hovedentreprisekontrakten for så vidt angår altanerne:
Af byggemødereferat nr. 16 af 8. december 2017 fremgår, at indsendelse af beregninger og dermed byggetilladelse først var sket »lige nu«, hvorfor HE foreslog, at altanmonteringen blev udskudt til marts 2018. Den 24. maj 2018 forelå et besigtigelsesnotat fra altanleverandøren, og som opfølgning herpå skrev bygherrerådgiveren R til BH, at der manglede statiske beregninger og produktionstegninger, som skulle godkendes af bygherrerådgiveren og BH inden opstart af produktionen, »således at man kan komme med sine bemærkninger, som f.eks. håndliste m.v. Herefter skal det sendes til myndighederne, men det er blot en formsag.«

Af et forslag til en tidsplan fra HE af 19. juni 2018 fremgår, at altanerne kunne være færdiggjort 13 uger efter BH’s godkendelse. Den 12. juli 2018 fremgår det af et mødereferat, at parterne aftalte, at HE skulle sætte gang i altanerne, når BH havde betalt 150.000 kr. Beløbet blev overført samme dag.
Den 16. juli 2018 skrev HE til BH: »Altan lev. har fået GO. Vi afventer tidsplan fra samme. De [leverandøren] er helt tilbage fra ferie 6. aug.« Den 9. august 2018 skrev altanleverandøren, at »altan dybde og bredde og udformning af værn« skulle godkendes af bygherre, inden materialet kunne fremsendes, idet leverandøren samtidig tog forbehold for myndighedsgodkendelse. Den 29. august 2018 meddelte BH, at altanforslaget ikke kunne godkendes uden tegninger. På et byggemøde den 1. september 2018 blev altanmålene aftalt. Den 6. september 2018 meddelte BH, at »Jeg har dog tænkt på om de 4 altaner måske burde være 290 cm lange. Hvad koster »denne forøgelse«?«. Den 27. september 2018 sendte HE en pris. BH forholdt sig ikke til prisen idet man i perioden derefter ønskede dokumentation herfor. BH meddelte heller ikke endeligt, hvilken størrelse altanerne skulle have.
Den 5. november 2018 meddelte BH til HE en frist med henvisning til AB 92 § 31, stk. 3, idet man skrev, »Hvis manglerne ikke er udbedret senest fredag den 9. november 2018, vil manglerne blive afhjulpet af andre håndværkere«, og den 12. november 2018 skrev BH og ophævede aftalen med henvisning til AB 92 § 40, stk. 1, idet »Der er en så væsentlig forsinkelse fsva altanerne«.
Efter en samlet vurdering af dette forløb finder voldgiftsretten, at der ikke forelå sådan væsentlig misligholdelse for så vidt angår altanerne, at betingelserne for ophævelse er opfyldt.
HE’s påstand om frifindelse for denne del af BH’s påstand tages derfor til følge.

Ad dagbodskravet:
BH har tilført et byggemødereferat af 3. november 2017 oplysning om, at BH accepterede en ændret tidsplan mod et »tilgodebeløb« på 20.000 kr. BH har endvidere varslet dagbod flere gange i perioden fra 15. december 2017 til 8. januar 2018 uden angivelse af beløb og periode. Den 9. januar 2018 afviste HE dagbodskravets berettigelse. Kravet om dagbod er gentaget den 12. marts og 22. maj 2018. Den 30. maj 2018 opgjorde BH dagbodskravet til 400.000 kr., uden angivelse af beregningsgrundlaget. Efter en aftalt »fredningsperiode« fastholdt BH at have krav på dagbod den 12. juli, 1. september og 19. september 2018. Den 9. oktober 2018 opgjorde BH dagboden til 20.000 kr. + 700.000 kr. uden angivelse af beregningsgrundlaget. HE har under hele forløbet fastholdt sin afvisning af dagbodskravets berettigelse.
For så vidt angår altandelen bemærkes med henvisning til det ovenstående beskrevne vedrørende ophævelsens berettigelse, at forsinkelsen primært beroede på aftale mellem parterne og bygherres forhold. Det er derfor ikke er godtgjort, at betingelserne for at kræve dagbod var opfyldt.

For så vidt angår gulvdelen bemærkes, at der ifølge den supplerende skønsrapport forelå et bygbart gulvprojekt den 15. december 2017. Efterfølgende var der imidlertid drøftelser mellem parterne om den konkrete udformning af gulvkonstruktionen, og den 31. maj 2018 skrev HE til BH »Min klient har siden december 2017 afventet svar fra bygherre på endeligt projekt af gulv og betaling af forfaldne tilgodehavende.« Den 6. juni 2018 skrev BH »Under et møde i december sidste år mellem … (fra BH) og byggeleder … fra din klient, diskuterede man en anden løsning, bilag 2. Da der åbenbart fortsat var usikkerhed omkring løsningen, anmodede … (fra BH) i marts i år ingeniøren om at udarbejde to tegninger, dels af det oprindelige projekt, … og dels af den model, man diskuterede på mødet i december … Efterfølgende har det vist sig, at model 4 ikke opfylder brandkrav og ikke er i overensstemmelse med byggetilladelsen, hvorfor det er den oprindelige model, som skal udføres …«

I perioden derefter var der drøftelser mellem parterne om BH’s betaling og HE’s genoptagelse af arbejdet. I mail af 4. juli 2018 præciserede BH detaljer om gulvprojektet, og der blev indgået aftale om, at BH skulle betale 150.000 kr. ved opstart 9. juli 2018 og 150.000 kr. den 23. juli 2018. Der blev ikke aftalt tidsplan for gulvarbejdet. Første betaling af 150.000 kr. skete den 12. juli 2018.
Efter en samlet vurdering finder voldgiftsretten, at betingelserne for at kræve dagbod, der efter det af BH under sagen oplyste er krævet frem til 1. september 2018 heller ikke er opfyldt for så vidt angår gulventreprisen.
BH’s krav på betaling af dagbod tages derfor ikke til følge.

Ad de øvrige krav:
HE har krævet betaling for »altaner merpris« med 85.621 kr., »Altaner extra pris« med 19.223 kr. og »Altan værn« med 36.714 kr., men ikke mod BH’s benægtelse godtgjort, at der var indgået aftale om disse ekstraarbejder. Kravene tages derfor ikke til følge.
HE har videre krævet betaling for ekstraarbejder i form af »Gulvopretning« med 12.220 kr. og »Gulvpap« med 18.360 kr. BH har ikke bestridt, at ekstraarbejderne er aftalt, men bestridt beløbenes størrelse uden dog at have dokumenteret, at de af HE krævede beløb er for høje. Kravene tages derfor til følge med de af HE angivne beløb.
HE har yderligere krævet betaling for »Ekstra arbejde pap 2 altaner« med 25.000 kr. Aftale herom er ikke dokumenteret, hvorfor kravet ikke tages til følge.

BH har krævet betaling af 25.000 kr. vedrørende »Altanprojekt og byggetilladelse – skøn«. Dette arbejde er som nævnt ovenfor ikke omfattet af en hovedentrepriseaftale og tages derfor ikke til følge.
BH har endvidere krævet betaling af 16.500 kr. vedrørende »Ødelagt indkørsel«. BH har ikke godtgjort, at der er forhold, som kan lastes HE, hvorfor kravet ikke tages til følge.
Med hensyn til BH’s krav vedrørende »Maler lofter 2. sal« med 20.250 kr., »Maler vinduer mod øst« med 6.850 kr. og »El ved forsænkede lofter 2 x« med 54.885,07 kr. bemærkes, at parterne er uenige om, hvorvidt arbejdet i den ny lejlighed på 3. sal omfatter etablering af nedsænket loft på 2. sal. Med henvisning til udbudsmaterialet sammenholdt med den beskrivende tekst til HE’s tilbudsliste, finder voldgiftsretten, at BH ikke har godtgjort, at dette arbejde var omfattet af aftalen.
Da ophævelsen vedrørende altanerne ikke var berettiget, jf. ovenfor, har HE krav på dækningsbidrag af de 501.023 kr., der vedrørte altandelen. BH har ikke godtgjort, at et dækningsbidrag som krævet af HE er urimeligt, hvorfor HE’s fradrag på 361.000 kr. vedrørende det ikke udførte altanarbejde tages til følge. BH har ikke mod HE’s gentagne oplysninger i parternes korrespondance om, at HE har udbedret manglerne, godtgjort sit krav på 75.500 kr., der derfor ikke tages til følge.

Vedrørende BH’s krav på afslag for »Spånpladegulv 3. sal i stedet for trægulv« på 62.273,25 kr. bemærkes, at der som anført ovenfor i sagen er fremlagt korrespondance mellem parterne og byggemødereferater, der viser, at de overvejede forskellige gulvløsninger. BH har ikke over for HE’s oplysning om, at den valgte løsning ikke var billigere end den tilbudt, dokumenteret at have krav på fradraget, hvorfor kravet ikke tages til følge.
Den del af BH’s krav, der vedrører udgiften til voldgiftsbehandling, henhører under omkostningsafgørelsen og skal derfor ikke indgå i opgørelsen af BH’s krav.
Dagsbodskravet på henholdsvis 20.000 kr. og 689.839,64 kr. er som anført ovenfor ikke dokumenteret berettiget og tages derfor ikke til følge.

Resultat:
BH har herefter følgende krav:
Kreditnota (anerkendt af HE) 54.311,59 kr.
Altanerne 361.000,00 kr.
415.311,59 kr.
Moms 103.827,89 kr.
I alt inkl. moms 519.139,48 kr.
HE har herefter følgende krav:
Difference i kontoudtog 3.726,20 kr.
Faktura 67811 239.659,20 kr.
Rest entreprisesum 442.429,00 kr.
Gulvopretning 12.220,00 kr.
Gulvpap 18.360,00 kr.
I alt 716.394,40 kr.
Moms 179.098,60 kr.
I alt inkl. moms 895.493,00 kr.
HE’s krav 895.493,00 kr.
Med fradrag af BH ’s krav 519.139,48 kr.
HE’s krav tages herefter til følge med 376.353,52 kr.
Hvortil kommer renter, som nedenfor bestemt.
Efter sagens forløb og udfald forholdes med sagens omkostninger som nedenfor bestemt.

Thi bestemmes:
HE A/S frifindes for BH ApS’ påstand om, at indklagede, HE A/S, skal anerkende, at BH ApS har ophævet kontrakten for så vidt angår altaner med rette.
BH ApS skal til HE A/S betale 376.353,52 kr. inkl. moms med procesrente af 60.864,63 kr. fra den 15. januar 2018 og af 315.488,89 kr. fra den 31. oktober 2018.
I sagsomkostninger skal BH ApS til HE A/S betale 75.000 kr.
BH ApS skal endvidere endeligt bære den samlede udgift til syn og skøn.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af BH efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.
Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter dens modtagelse.