(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Denne kendelse er afsagt primo juni 2018 af Voldgiftsretten og vedrører spørgsmålet om, om bygherrens (BH) tilbageholdelse af et beløb på 406.300 kr. til dækning af krav på dagbod var berettiget.

I 2014-2015 udførte entreprenør (E) en entreprise for BH. Af udbudstidsplanen/kontrakttidsplanen fremgik det, at BH havde valgt at indsætte sanktionsgivende terminer. BH’s tilbageholdelse af de 406.300 kr. fremgik imidlertid ikke af planen.

Ultimo marts 2015 blev der ved forligsaftale fastsat nye datoer for aflevering af to opgange i byggeriet med fungerende og godkendt elevator. Vedrørende dagbod fremgik det i forliget, at BH ved forsinkelser forbeholdt sig retten til trækning af dagbøder i henhold til entreprisebetingelserne/kontrakten. Af rådgiverens (R) mail samme dag, fremgik det, at der ikke skulle angives nye sanktionsgivende terminer.

Primo april 2015 blev der afholdt et tilsynsmøde. Af referatet fremgik det, at datoerne var sanktionsgivende. E var dog ikke enig i, at der kunne kræves dagbod vedrørende den ene af opgangene og tilkendegav således også et ønske om en juridisk vurdering.

Voldgiftsretten

Idet der af udbudstidsplanen/kontrakttidsplanen var indsat sanktionsgivende terminer, var der skabt en berettiget forventning om, at terminer kun var sanktionsgivende, såfremt de fremgik af planen. Voldgiftsretten fandt herefter ikke, at der forelå et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at sidestille de nye afleveringsdatoer med sanktionsgivende terminer, der kunne berettige BH til at kræve betaling af dagbod. Efter bevisførelsen fandtes der endvidere ikke holdepunkter for at antage, at E på noget tidspunkt havde accepteret det omtvistede krav på dagbod, og/eller at man ikke ville gøre sit betalingskrav gældende.

Voldgiftsretten tog herefter E’s påstand til følge, således at BH til E skulle betale de 406.300 kr.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2018.832 / Sag nr. C-14402

 

-0O0-

 

Kendelse i fuld længde

Entreprenør E (advokat Michael Melchior) mod Bygherre BH (advokat Holger Schöer)

Advokat Michael Melchior har ved klageskrift modtaget den 28. juni 2017 anmodet Voldgiftsnævnet om at nedsætte en voldgiftsret til afgørelse af en tvist mellem ovennævnte parter om berettigelsen af krav på dagbod vedrørende et byggeri i ….

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf vedtaget at nedsætte en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af landsdommer Lis Frost som eneste voldgiftsdommer.

Parterne har under sagens forberedelse fremlagt følgende processkrifter:

Den 14. maj 2018 blev voldgiftsretten sat på … C til hovedforhandling.

For klager mødte Advokat Michael Melchior
  C fra E
For indklagede mødte Advokat Holger Schöer
  D fra BH

Ved hovedforhandlingens indledning nedlagde parterne følgende påstande:

Klagers påstand: BH skal betale 406.300 kr. til E med tillæg af procesrente fra den 1. maj 2015 til betaling sker.
Indklagedes påstand: Frifindelse, subsidiært at E’s eventuelle krav skal forrentes fra datoen for klageskriftets indlevering den 28. juni 2017, alternativt tidligst fra den 20. maj 2015, som er forfaldsdatoen på acontobegæring 7 og 8.

Klagers advokat forelagde og dokumenterede sagen. Indklagedes advokat havde lejlighed til at supplere forelæggelsen.

Der blev afgivet forklaring af C fra E, D fra BH, … og [rådgiver R].

Sagen blev procederet og herefter optaget til kendelse, idet parterne erklærede sig indforstået med, at voldgiftsrettens kendelse udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling, uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande samt voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

Der afsiges herefter følgende

KENDELSE

BH har tilbageholdt et beløb på 406.300 kr. til dækning af et krav på dagbod, som man gør gældende, at BH har imod E A/S (i det følgende E). Sagen for voldgiftsretten drejer sig alene om, hvorvidt dette krav er berettiget.

Det fremgår af udbudstidsplanen/kontraktidsplanen, at BH har valgt at indsætte de sanktionsgivende terminer i denne plan. BH har herved skabt en berettiget forventning hos E om, at terminer kun er sanktionsgivende, hvis det fremgår af planen. De terminer, som BH begrunder det omtvistede tilbagehold med, er ikke indført i planen.

Ved parternes forligsaftale af 31. marts 2015 blev der fastsat nye datoer for aflevering af opgangene 5 og 9 med fungerende og godkendt elevator. Om dagbod fremgår det alene, at BH ved forsinkelser forbeholdt sig retten til trækning af dagbøder iht. entreprisebetingelserne/kontrakten, og det fremgår af rådgiver R’s mail af 30. marts 2015, at der ikke skulle angives nye sanktionsgivende terminer.

På denne baggrund finder voldgiftsretten ikke, at der foreligger et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at sidestille de nye afleveringsdatoer med sanktionsgivende terminer, der berettiger BH til at kræve betaling af dagbod som sket. Det forhold, at det i strid hermed er angivet i referatet fra tilsynsmødet den 8. april 2015, at datoerne er sanktionsgivende, kan ikke føre til noget andet resultat.

Allerede tilbage i april 2015 tilkendegav E, at man ikke var enig i, at der kunne kræves dagbod vedrørende opgang 9, og at man ønskede en juridisk vurdering. Der er endvidere ikke efter bevisførelsen holdepunkter for at antage, at E på noget tidspunkt positivt har tilkendegivet, at man accepterede det omtvistede krav på dagbod vedrørende opgang 5 og opgang 9, og/eller at man ikke ville gøre sit betalingskrav gældende.

Herefter, og da den omstændighed, at E først har indleveret klageskrift den 28. juni 2017, ikke i sig selv kan medføre, at kravet, der ikke er forældet, anses for bortfaldet ved passivitet, tager voldgiftsretten E’s påstand til følge, således at BH til E skal betale 406.300 kr. Beløbet, der er ekskl. moms, forrentes under hensyntagen til sagens karakter og forløb med procesrente fra klageskriftets indlevering den 28. juni 2017.

Efter de under sagen nedlagte påstande og sagens forløb og udfald forholdes der med sagens omkostninger som nedenfor nævnt.

Thi bestemmes

Indklagede, BH, skal til klageren, E A/S, betale 406.300 kr. ekskl. moms med tillæg af procesrente fra den 28. juni 2017.

I sagsomkostninger skal BH til E A/S betale 35.000 kr. ekskl. moms.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af BH efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.

Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter dens modtagelse.