(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGD 2022.33.1

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio oktober 2020, og vedrører en tvist mellem en underentreprenør og en hovedentreprenør omhandlende ekstrabetaling.

En hovedentreprenør (HE) havde antaget en underentreprenør (UE) til at levere og montere skoleinventar i forbindelse med HE’s storentreprise i form af om- og nybygning af en skole. AB 92 blev vedtaget med visse fravigelser og tilføjelser.

UE havde leveret og monteret 5 stinkskabe og 2 LAF-bænke. UE mente at være berettiget til ekstrabetaling for levering af 3 stinkskabe og 2 LAF-bænke med henvisning til, at disse var udgået af entreprisekontrakten under forhandlingerne, der førte frem til kontraktsindgåelsen.

UE nedlagde påstand om betaling af ca. 1.050.000 kr. Hertil nedlagde HE påstand om frifindelse.

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten lagde på baggrund af kontraktens ordlyd til grund, at omfanget af UE’s leverance var svarende til det udbudsmateriale, som bygherrens rådgivere havde udarbejdet og som UE’s tilbud refererede til.

Voldgiftsretten fandt derfor, at HE måtte frifindes for UE’s krav vedrørende de 3 stinkskabe og 2 LAF-bænke.

Voldgiftsretten lagde desuden til grund, at UE ikke havde haft udgifter til opbevaring ud over dem, der var forudsat i entreprisekontrakten.

Voldgiftsretten nåede dermed frem til, at UE’s tilgodehavende udgjorde ca. 340.000 kr.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Kendelsen illustrerer den store betydning som ordlyden i en kontrakt/aftale kan have. Kontrakten/aftalen er parternes primære reguleringsmiddel, hvorfor voldgiftsretten vil tillægge ordlyden af en kontrakt/aftale stor betydning. Entreprisens parter bør derfor være opmærksomme på at formulere kontrakten/aftalen mest hensigtsmæssigt.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

 

-0O0-

 

Underentrepenør UE (advokat Niels Wulff) mod Hovedentreprenør HE (advokat Frants Dalgaard-Knudsen

1. Indledning
Der er mellem klageren, underentreprenør UE (herefter UE) og indklagede, hovedentreprenør HE (herefter HE) opstået tvist om betaling for ydelser i relation til UE’s levering og montering af skoleinventar til Campus ….
Der er mellem parterne indgået en underentreprisekontrakt, hvorefter UE skal udføre apteringsentreprisen for HE, der har ombygning og nybygning i en storentreprise. AB 92 med ændringer og tilføjelser efter HE’s standardbetingelser er gældende.
I den anledning er der nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af arkitekt Gitte Kilsgaard Hoff, kontraktchef Henrik Ingeman Nielsen og landsdommer Henrik Gunst Andersen med sidstnævnte som formand.

2. Påstande og hovedforhandling
UE har nedlagt påstand om, at HE tilpligtes at betale til UE 1.057.658 kr. med tillæg af procesrente af 285.340 kr. fra den 1. juli 2018, af 745.809 kr. fra den 31. juli 2018 og af 26.509 kr. fra den 31. oktober 2018.
HE har påstået frifindelse mod betaling af 229.941 kr.
Sagen er hovedforhandlet den 5. oktober 2020 i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V.
Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaringer af … (tidl. UE), … (HE), … (UE), … (tidl. UE), … (tidl. UE) og … (tidl. HE).
I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.
Parterne har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumenterne.

3. Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Ekstraarbejde i form af LAF-bænke og stinkskabe
Parterne er enige om, at UE har leveret og monteret 5 stinkskabe og 2 LAF-bænke, hvilket er svarende til det antal, der er fastlagt i bygherrens udbudsmateriale.
UE mener sig berettiget til ekstrabetaling for levering af 3 stinkskabe og 2 LAF-bænke med henvisning til, at disse ydelser udgik af entreprisekontrakten under forhandlingerne, der førte frem til kontraktindgåelsen.
Entreprisekontrakten, som blev underskrevet af … på vegne af UE den 15. april 2016 og af – på vegne HE den 10. maj 2016, angiver, at entreprisen omfatter de inventararbejder, der fremgår af bygherrens udbudsmateriale. Endvidere henviser entreprisekontrakten til UE’s tilbud af 10. marts 2018, hvor ydelsen er i overensstemmelse med udbudsmaterialet.
I samme afsnit i entreprisekontrakten er det anført, at »Arbejdet omfatter tillige 2 stk. stinkskabe (værdi kr. 64.000) samt syrefast rustfri bord udvendig«.
Der er under sagen afgivet modstridende forklaringer om de forhandlinger, der førte frem til kontraktsindgåelsen.
Voldgiftsretten finder det ikke muligt ud fra de afgivne forklaringer at fastslå, at det var parternes intention, at kontrakten alene omfattede levering og montering af 2 stinkskabe.
I overensstemmelse med kontraktens ordlyd lægger voldgiftsretten derfor til grund, at omfanget af UE’s leverance var svarende til det udbudsmateriale, som bygherrens rådgivere havde udarbejdet, og som UE’s tilbud refererede til.
… (fra HE) har forklaret, at han var bekendt med, at bygherren muligvis ville bestille yderligere 2 stinkskabe i forhold til udbudsmaterialet, og at det var grunden til, at han fik indføjet i kontrakten, at der skulle leveres yderligere 2 stinkskabe, således at han fik en fast pris på disse. Der var tale om en option, hvorfor der ikke er krævet reduktion i entreprisesummen, da det ikke blev aktuelt at installere yderligere 2 stinkskabe.
Voldgiftsretten har, således som sagen er oplyst, ikke grundlag for at tilsidesætte …’s (fra HE) forklaring om baggrunden for bestemmelsen om 2 stinkskabe, selv om det ikke umiddelbart følger af bestemmelsens ordlyd, at der var tale om en option.
Bestemmelsen om 2 stinkskabe kan derfor ikke føre til et andet resultat, når henses til kontraktens klare bestemmelse om, at der skulle leveres i overensstemmelse med bygherrens udbudsmateriale.
HE frifindes derfor for UE’s krav om betaling af 247.652 kr. og 184.848 kr. (begge beløb inkl. moms).

Lagerleje foranlediget af forsinkelse
Det er under hovedforhandlingen forklaret af … (tidl. UE), at der ikke skete opmagasinering af inventar hos et eksternt firma i den periode, hvor byggeriet var forsinket. Opbevaringen skete på UE’s fabrik, hvor inventar og komponenter til inventar var blevet produceret.
Voldgiftsretten finder på den baggrund, at UE ikke har krav på betaling af 280.375 kr. (inkl. moms). Beløbet skulle ifølge UE’s oplysninger til HE dække udgiften til leje af to opvarmede lagersteder, læsning af 12 containere, transport af disse fra opbevaringssted til Campus … foruden aflæsning og indbæring til de forskellige lokaler.
Voldgiftsretten lægger således til grund, at UE ikke har haft udgifter til opbevaring, ligesom UE ikke har haft udgifter til læsning og aflæsning ud over dem, der var forudsat i entreprisekontrakten.
HE frifindes derfor for UE’s krav om betaling af 280.375 kr. (inkl. moms).

Fradrag for betaling af …
Kravet omhandler ifølge HE indregulering af ventilationsanlæg i forbindelse med stinkskabe og LAF-bænke, som bygherren har ladet udføre af et eksternt firma, da arbejdet ikke blev udført af UE, således som UE var forpligtet til. HE har honoreret bygherrens udgift.
Voldgiftsretten finder, at det ikke er dokumenteret, at det pågældende arbejde skulle være udført af UE, og har tillige lagt vægt på, at der ikke er reklameret over for UE om manglende indregulering.
Der gives derfor ikke HE fradrag for betaling af 34.875 kr. (inkl. moms) til bygherren.

Fradrag som følge af manglende garantistillelse
HE har fratrukket samlet 4.964 kr. (inkl. moms) i fakturabeløb, der er betalt af HE på tidspunkter, hvor UE ikke havde stillet den krævede garanti over for HE. Kravet er i overensstemmelse med § 6 i HE’s standardbetingelser.
Voldgiftsretten anser kravet, som der ikke er fremsat beløbsmæssige indsigelser mod, for hjemlet i parternes aftale, hvorfor det skal fradrages i UE’s krav.

Opgørelsen af HE’s samlede betaling
HE har anført, at der til UE er indbetalt 3.892.320 kr. (inkl. moms). UE har anført, at HE’s samlede betaling udgør 3.817.320 kr. (inkl. moms).
Det fremgår af en mail af 16. marts 2016 fra … på vegne HE til UE, at HE vil indbetale 60.000 kr. vedrørende et mellemværende, som parterne havde i forbindelse med arbejder på en ejendom i ….
HE er på den baggrund ikke berettiget til at regne betalingen af 60.000 kr. til kredit for mellemværendet om Campus ….
Da HE ikke har dokumenteret, at UE’s opgørelse over indbetalte beløb ikke er korrekt, lægger voldgiftsretten UE’s opgørelse til grund.

Konklusion
HE’s samlede indbetaling til UE udgør 3.817.320 kr.
UE har krav på betaling af entreprisesummen 3.052.000 kr. med tillæg af 277.680 kr. for ekstraarbejder ifølge aftaleseddel 1-7 (begge beløb ekskl. moms), hvilket samlet udgør 4.162.100 kr. (inkl. moms). Herfra skal fradrages 4.964 kr. for manglende garanti.
UE’s tilgodehavende udgør herefter 339.816 kr. (inkl. moms).

Sagsomkostninger
Efter sagens forløb og udfald skal ingen af parterne betale sagsomkostninger til den anden part.
Udgiften til voldgiftsrettens behandling af sagen skal betales af UE med 2/3 og af HE med 1/3.