(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

En nylig afgørelse fra voldgiftsretten behandlede en tvist om hovedentreprenørens betalingsforpligtelse for både kontrakt- og ekstraarbejder. Sagens resultat kaster lys over de potentielle konsekvenser, når den ene part tidligere har betalt uden bemærkninger for lignende krav.


Sagens forløb

Hovedentreprenør (HE) stod for renovering af vandinstallationer og faldstammer i over 800 boliger for bygherre (BH). Som en del af dette komplekse projekt indgik HE i april 2020 en underentreprisekontrakt med underentreprenør (UE), der skulle udføre malerarbejder i badeværelser, køkkener og kælder. Entreprisesummen blev fastsat til 1.820.000 kr.

UE påbegyndte malerentreprisen i maj 2020 og sendte månedlige acontofakturer for kontraktsarbejdet på 100.000 kr. til HE.

HE betalte disse fakturaer uden bemærkninger (anmærkningsfrit) indtil foråret 2022, hvor betalingerne pludselig blev stoppet. På det tidspunkt havde HE betalt 1.500.000 kr. for kontraktsarbejdet.

HE nægtede at foretage yderligere betalinger og påstod, at UE’s registreringer og dokumentation for udført arbejde var utilstrækkelige.

Da parterne ikke kunne nå til enighed om HE’s betalingsforpligtelse, valgte UE at indlede en retssag ved voldgiftsretten.

UE påstod at have krav på yderligere 400.000 kr. for kontraktsarbejdet og hævdede også ret til ekstraarbejder til en værdi af omkring 300.000 kr.

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten baserede deres vurdering på den

fremlagte kontrakt, parternes forklaringer og vidneudsagnene fra ansatte hos både UE og HE.

Retten konstaterede først og fremmest, at kontrakten ikke klart specificerede kravene til registrering og dokumentation af betalingskravene.

Efter at have gennemgået bevisførelsen fastslog voldgiftsretten, at der blev implementeret en arbejdsprocedure, hvor et “arbejdsskema” blev anbragt på døren til hver lejlighed. I denne procedure blev UE instrueret i at udfylde skemaet og sende det tilbage til HE.

Retten lagde særlig vægt på, at HE havde betalt alle månedlige acontofakturaer fra UE uden anmærkninger, både før og efter indførelsen af denne arbejdsprocedure.

Som følge heraf konkluderede voldgiftsretten, at UE havde ret til at kræve betaling for de ubetalte fakturaer vedrørende kontraktsarbejdet på 400.000 kr. På tilsvarende vis fandt retten, at UE ikke var afskåret fra at kræve ekstrabetaling på 300.000 kr.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Betalingsforpligtelse: Kendelsen understreger vigtigheden af en tidligere betalingshistorik uden indsigelser, når kontrakten ikke klart specificerer procedurer for registrering og dokumentation af betalingskravene.

En tidligere ubemærket betaling antyder, at den der har betalt accepterer, at registrering og prissætning for udført arbejde opfattes som rimelig. Dette kan derfor tjene som en indikator ved bedømmelsen af, om en fremtidig betaling for lignende krav anses for at være rimelig.

Som afdækket i afgørelsen, resulterede hovedentreprenørens tidligere regelmæssige betaling som i, at han ifaldt betalingspligt for lignede øvrige krav.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet. Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB2023.1124 / Sag nr. C-16245

Læs kendelsen i fuld længde her

TBB2023.1124 / Sag nr. C-16245

Voldgiftsnævnets kendelse

1.  Indledning

Mellem klager, underentreprenør UE ApS, herefter UE, og indklagede, Hovedentreprenør HE A/S, herefter HE, er der opstået en tvist om blandt andet manglende betaling for kontrakts- og ekstraarbejder samt omkostninger i relation til forsinkelse i forbindelse med en malerentreprise angående nogle beboelsesejendomme beliggende i …

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »VBA-voldgiftsregler 2010«, der på tidspunktet for hovedforhandlingen bestod af bygningskonstruktør …n, malermester … og landsdommer…, sidstnævnte som formand.

2.  Påstande og hovedforhandling

UE har nedlagt påstand om, at HE skal betale 1.041.437,50 kr. inkl. moms til UE med tillæg af rente i henhold til renteloven af 183.750 kr. fra den 15. marts 2022 til betaling sker, af 125.000 kr. fra den 15. maj 2022 til betaling sker, af 125.000 kr. fra den 15. juni 2022 til betaling sker, af 187.937,50 kr. fra den 15. juli 2022 til betaling sker, af 18.750 kr. fra den 9. august 2022, af 66.000 kr. fra den 10. august 2022 til betaling sker og af 6.250 kr. fra den 15. september 2022 til betaling sker. Påstanden er nedlagt med sædvanlig subsidiær modifikation.

HE har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Hovedforhandling har fundet sted den 28. juni 2023 kl. 09.00 i Imperial Hotels lokaler, Vester Farimagsgade 9, 1606 København V.

UE-V1, HE-V1, V3, V4, HE-V2 og V5 har afgivet forklaring under hovedforhandlingen.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3.  Kort sagsfremstilling

Som led i HE’s udførelse af en større renoveringsopgave i relation til vandinstallationer og faldstammer for bygherre BH, indgik parterne den 29. april 2020 en entreprisekontrakt, hvorefter UE skulle stå for udførelsen af malerarbejder som underentreprenør. Der var vedtaget AB 92, og entreprisesummen var i kontraktens punkt 4 fastsat til 1.820.000 kr. ekskl. moms. Af samme bestemmelse var ligeledes anført, at den samlede sum var specificeret i tilbudslisten, og at tilbudslisten indeholdt tilbud på tillægsarbejder (særpriser), der skulle afregnes i det omfang, ydelsen leveredes. Endelig fremgik det af kontrakten, at blandt andet udbudsbeskrivelsen fra rådgiver R af 7. oktober 2019 og underentreprenørens priser/tilbud var en del af aftalegrundlaget.

Af byggesagsbeskrivelsen af 7. oktober 2019, er anført blandt andet, at malerarbejdet angik forskellige arbejder i badeværelser, køkkener og kælder, og arbejderne var opdelt i aktiviteterne 4.6.1.1-4.6.1.12. Det var endvidere anført, at der – med enkelte undtagelser – skulle regnes med, at de enkelte aktiviteter skulle udføres i 825 boliger i et nærmere angivet omfang. Således fremgik f.eks. vedrørende aktiviteten »4.6.6.1. Reparation af vægge i badeværelser« følgende:

»Arbejdet omfatter lokal reparation af huller i badeværelser efter udskiftning af brugsvandsinstallationer.

Forudgående bygningsdel: Huller i vægge er udstøbt og repareret og finpudset af murer. Huller i vægge spartles, slibes, tapet, filt og væv repareres samt malerbehandles med grunder, så de fremstår som eksisterende overflade, klar til maler.

Der skal i tilbuddet medregnes reparation af væg. (Der regnes med at der i 825 lejligheder skal repareres væg ca. 1 m2. i alt 825 x 1 m2). Det skal påregnes, at prisen efterfølgende kan anvendes som reguleringspris efter det faktiske antal udførte pudsreparationer m.m. i badeværelser. …«

Også for så vidt angår aktiviteterne 4.6.6.2, 4.6.6.5, 4.6.6.6 var anført, at det skulle påregnes, at prisen efterfølgende kunne anvendes som reguleringspris.

Herudover fremgik det, at der ønskedes tilbud på enhedspriser på aktiviteterne 4.6.6.13-6.6.1.17 (optioner), herunder malerbehandling af under- og overskabe i køkkener.

Det var herom anført blandt andet:

»Der ønskes tilbud på følgende enhedspriser, som kan komme i anvendelse, såfremt arbejdet ønskes udført. Priser oplyses pr. stk., men det skal påregnes, at mindsteantaller er min. 100 enheder, og skal udføres i sammenhæng med det øvrige malearbejde i hver bolig.

4.6.6.14 Malerbehandling af underskabe i køkkener (pr. køkken) Arbejdet omfatter malerbehandling af underskabe i køkkener og omfatter mindre reparationer af underskabe i forbindelse med udskiftning af hylder og bundplader i køkkenskabe og mindre reparationer på forrammekøkkenskabe. Mindre reparationer omfatter spartling, mellemslibning og maling af små reparationer på skabe. Arbejdet skal afgives som en enhedspris pr. køkken og der skal regnes med 50 % af køkkener. Antal fremgår af tilbudslisten.

4.6.7 Afslagspriser

Alle arbejder vedr. reparationer og malerbehandlinger bliver gennemgået af byggeledelsen og hovedentreprenøren inden arbejdet påbegyndes, og der aftales præcist omfang af det nødvendige arbejde i alle boliger ud fra de i det ovennævnte afsatte enhedspriser.

Alle tillægsarbejder skal aftales inden arbejdet igangsættes, og der udarbejdes skema for alle lejligheder om omfanget af ekstraarbejder (tillægsarbejder). Det vil løbende ske kontrol af de udførte arbejder og faktiske forbrugte mængder vil løbende blive opgjort i henhold til de afgivne enhedspriser.«

I den reviderede tilbudsliste af 22. januar 2020, der dannede grundlag for UE’s afgivelse af tilbud, er om malerarbejder anført følgende:

Herudover er om enhedspriser (udenfor hovedsum) anført følgende:

4.  Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat

Denne sag drejer sig om, hvorvidt UE har krav på yderligere betaling for kontraktsarbejder og ekstraarbejder, herunder ekstraarbejder for omskrivning af arbejdssedler, og på betaling af omkostninger i forbindelse med forsinkelse, samt om HE har et modkrav som følge af, dels at der er udbetalt for meget på tidligere godkendte fakturaer og for meget debiteret i fakturaerne vedrørende ekstraarbejder, dels om der har foreligget fejl og mangler i det af UE udførte arbejde.

Kontraktsarbejder

UE har rejst krav om, at HE skal betale 400.000 kr. inkl. moms for kontraktsarbejder og har til støtte herfor henvist til navnlig, at UE har udført kontraktsarbejder svarende til arbejderne indeholdt i de ubetalte fakturaer og har faktureret for udførelsen af disse arbejder i henhold til AB 92 § 22. Det bestrides, at afregning af kontraktsarbejder forudsatte forudgående registrering og godkendelse, eller at UE’s registreringer i øvrigt har været utilstrækkelige.

HE har heroverfor gjort gældende navnlig, at det fremgår af aftalegrundlaget, at kontraktsarbejderne angår stipulerede og variable ydelser, hvorfor det kan forudsættes for afregning, at den leverede ydelse registreres og kan dokumenteres, og at betaling først kan ske ved en godkendelse af den leverede mængde og afregnet i henhold til prisoplysningerne i tilbuddet. Det er endvidere gjort gældende, at UE ikke har leveret maler- og reparationsydelser i overensstemmelse med det fakturerede, og har i den forbindelse hervist til, at UE ikke har fremlagt fyldstgørende dokumentation for arten, karakteren og omfanget af de præsterede maler- og reparationsydelser, og at den af HE udarbejdede opgørelse over udførte variable kontraktsydelser (bilag F) derfor skal lægges til grund.

Det kan efter de fremlagte dokumenter og de afgivne forklaringer lægges til grund, at UE påbegyndte malerentreprisen i maj 2020, og at UE herefter månedligt fremsendte acontofakturaer for kontraktsarbejderne på 100.000 kr. ekskl. moms, første gang ved faktura af 30. juni 2020. Efter de foreliggende oplysninger kan det endvidere lægges til grund, at disse acontofakturaer blev betalt af HE frem til foråret 2022, hvor HE ophørte med at betale fakturaerne. HE havde på dette tidspunkt betalt i alt 1.500.000 kr. ekskl. moms for kontraktsarbejder.

Det er ikke nærmere reguleret i parternes aftalegrundlag, hvilke registrerings- og dokumentationskrav, der måtte påhvile parterne. Efter bevisførelsen, herunder de fremlagte dokumenter og de af UE-V1, V4 og HE-V2 afgivne forklaringer, kan det imidlertid lægges til grund, at der i sommeren 2021 blev indført en fremgangsmåde, hvorefter HE forud for, at malerarbejder blev påbegyndt i de enkelte lejligheder, satte et »arbejdsskema« på døren til lejligheden, som UE skulle udfylde og fremsende til HE. Det kan endvidere lægges til grund, at de acontofakturaer, som UE fremsendte månedligt, blev betalt anmærkningsfrit af HE både forud for og efter indførelsen af denne fremgangsmåde – frem til foråret 2022. På denne baggrund finder voldgiftsretten ikke grundlag for at fastslå, at UE allerede som følge af utilstrækkelig registreringer og dokumentation skulle være afskåret fra kræve betaling for de ubetalte faktureringer for kontraktsarbejder. Det forhold, at HE’s byggeleder, HE-V2, allerede i september 2020 havde fremsendt et skema til UE, kan ikke føre til et andet resultat. Heller ikke forklaringen fra V5 om, at han gentagne gange havde indskærpet registrerings- og dokumentationsforpligtelsen over for UE kan føre til et andet resultat, idet det herved bemærkes, at han først blev byggeleder på projektet sammen med HE-V2 i den afsluttende del af entrepriseforløbet.

HE har til støtte for, at UE ikke har leveret maler- og reparationsydelser i overensstemmelse med det fakturerede, fremlagt en af selskabet udarbejdet registreringsliste over udførte arbejder. Byggeleder HE-V2 har nærmere forklaret, at listen er lavet i den sidste del af byggeforløbet, og at forregistreringerne blev foretaget af bygherrens rådgivere og af ham forud for, at der var sket nedrivning af de oprindelige installationer m.v. Han har endvidere forklaret, at opgørelsen over kontraktsarbejderne i det første år er baseret på et skøn, og at HE ikke har været i de enkelte lejligheder for at foretage registreringer. UEV1 har endvidere forklaret, at han ikke forud for denne sag har set den pågældende registreringsliste.

Herefter, og da der ikke i øvrigt blev foretaget registreringsforretning med deltagelse af begge parterne, ligesom UE ikke har været inddraget i en eventuel afleveringsforretning, sammenholdt med de afgivne forklaringer omkring de udførte kontraktsarbejder, finder voldgiftsretten efter en samlet vurdering ikke grundlag for at antage, at UE ikke har leveret maler- og reparationsydelser i overensstemmelse med det fakturerede, som svarer til det, som i arbejdsbeskrivelsen er angivet som det, man måtte påregne, og entreprisesummen er beregnet på baggrund af.

Voldgiftsretten finder på denne baggrund, at UE i forhold til kontraktsarbejder har krav på betaling som påstået.

Ekstraarbejder (faktura nr. 4180, nr. 4228 og nr. 4246)

UE har gjort gældende, at HE er i betalingsmisligholdelse i relation til disse fakturaer eller med i alt 312.687,50 kr. inkl. moms for udførte ekstraarbejder, og har til støtte herfor anført navnlig, at det faktiske omfang af UE’s

entreprise viste sig at være betydeligt større end beskrevet i tilbuds- og afregningsgrundlaget. UE har endvidere anført blandt andet, at der i det væsentlige er afregnet til de aftalte priser. Det bestrides i den forbindelse, at der er indgået aftale om, at enhedsprisen for maling af under- og overskabe angår maling pr. køkken og ikke pr. element, ligesom det bestrides, at de enhedspriser, som UE fremsendte til HE i sommeren 2021, skulle gælde med tilbagevirkende kraft.

HE har heroverfor gjort gældende blandt andet, at det ikke kan lægges til grund, at der er leveret ydelser i overensstemmelse med det fakturerede, ligesom der ikke er afregnet til de aftalte enhedspriser. Det fremgår klart af arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten, at maling af skabe skal opgøres pr. køkken og ikke pr. element, ligesom det fremgår, at der er afregnet for maling af loft i badeværelser med et for højt beløb i forhold til den aftalte enhedspris. Det er endvidere anført, at det fremgår af parternes entreprisekontrakt, at ekstraarbejder kun honoreres, såfremt der foreligger underskrevne aftalesedler.

Parterne har for så vidt angår registrerings- og dokumentationskrav i det væsentlige gjort samme synspunkter gældende som vedrørende kontraktsarbejder.

UE-V1, V3 og V4 har samstemmende forklaret, at arbejdet var tilrettelagt uhensigtsmæssigt og var præget af et dårligt arbejdsflow, hvilket blandt andet indebar, at malerarbejdet i de enkelte lejligheder skulle udføres ad flere gange, ligesom man ikke kunne færdiggøre én opgang ad gangen, men derimod måtte vende tilbage til de samme opgange for at udføre malerarbejderne op til seks gange. UE-V1 har endvidere forklaret, at det areal, som var angivet i arbejdsbeskrivelsen og tilbuddet, viste sig at bestå af mange små delelementer, typisk mellem 2-12 delelementer, ligesom HE ønskede en stram opmaling, således at de enkelte områder skulle indrammes med malertape.

På tilsvarende vis kan det efter bevisførelsen lægges til grund, at UE har udført en lang række malerarbejder, som ikke var omfattet af det oprindelige aftalegrundlag. UE-V1 og HE-V2 har således samstemmende forklaret, at de tillægspriser, som UE fremsendte ved mail af 7. juli 2021 angik malerarbejder, som gik igen i de enkelte lejligheder, og som man ikke oprindeligt havde taget højde for. Det bemærkes i den forbindelse, at de fremsendte tillægspriser ud fra sammenhængen og en naturlig sproglig forståelse alene kan antages at skulle gælde fremadrettet.

På denne baggrund findes det ubetænkeligt at lægge til grund, at UE har udført de ekstraarbejder, som der er udstedt fakturaer for, hvilket også understøttes af, at HE har betalt de udstedte fakturaer vedrørende

ekstraarbejder anmærkningsfrit frem til primo 2022. Det forhold, at der ikke foreligger underskrevne aftalesedler kan, når også henses til de af UEV1 og HE-V2 afgivne forklaringer vedrørende parternes praksis i relation hertil, ikke føre til, at UE skulle være afskåret for at kræve betaling for ekstraarbejderne. For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt UE skulle afskåret fra at kræve betaling som følge af manglende registrering og dokumentation, henvises til det, der er anført ovenfor vedrørende kontraktsarbejder.

Med hensyn til hvilken enhedspris, der er aftalt mellem parterne for så vidt angår malerbehandling af under- og overskabe i køkkener, bemærkes, at det fremgår af arbejdsbeskrivelsen, at arbejdet skal angives som en enhedspris »pr. køkken«, mens det af UE’s afgivne tilbud fremgår, at enhedsprisen er »pr. stk.«. Såvel arbejdsbeskrivelsen og tilbuddet er en del af parternes aftalegrundlag, og der ses ikke at være aftalt en rangfølge mellem de forskellige dokumenter. Herefter, og da det efter bevisførelsen må lægges til grund, at enhedspriserne angik et meget stort antal køkkener, der var meget forskelligt indrettet også i forhold til antallet af skabe, sammenholdt med, at HE tidligere anmærkningsfrit havde betalt fakturaer, hvor maling af skabe var faktureret pr. element, findes UE efter en samlet vurdering at have været berettiget til at opkræve betaling pr. element.

Herefter, og da det af HE i øvrigt anførte ikke kan føre til et andet resultat, findes UE at have krav på betaling for ekstraarbejder som påstået.

Ekstraarbejde i forbindelse med omskrivning af aftalesedler

UE har rejst krav om betaling af 63.500 kr. til dækning af de merudgifter, som selskabet skulle have haft i forbindelse med omskrivning af aftalesedler som følge af, at HE flere gange ensidigt ændrede proceduren for udarbejdelse af aftalesedler.

Efter den skete bevisførelse findes kravet ikke at være tilstrækkeligt dokumenteret, og UE er derfor ikke berettiget til at kræve betaling herfor hos HE.

Forlænget byggetid

UE har rejst krav om betaling af 265.000 kr. i erstatning for forlænget byggetid.

Kravet findes efter den skete bevisførelse ikke tilstrækkeligt dokumenteret, og HE frifindes derfor for dette krav.

Mangler

Det påhviler HE at godtgøre, at dele af det af UE udførte arbejde har været mangelfuldt. Det er ubestridt, at UE ikke har været indkaldt til en afleveringsforretning, og der har ikke været foretaget syn og skøn eller på anden vis ført tilstrækkeligt bevis for, at UE’s arbejde skulle have været mangelfuldt, eller at det af … udførte arbejde skulle angå afhjælpning af mangler fra UE’s side eller arbejder, som UE har afvist at udføre.

Sammenfatning

På baggrund af det ovenfor anførte tager voldgiftsretten herefter UE’s krav til følge med i alt 712.687,50 kr. inkl. moms.

Forrentning

 

Som sagen er procederet for voldgiftsretten er der mellem parterne enighed om, at UE’s krav forrentes i overensstemmelse med § 22 i AB 92. Det følger af dennes bestemmelses stk. 1, at bygherren senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, skal betale det beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktsmæssige arbejder og materialer for, ligesom det af bestemmelsens stk. 5 fremgår, at betaling, hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om tidspunktet for betaling, kan kræves efter reglen i stk. 1. Endelig fremgår det af bestemmelsens stk. 11, at fristen i stk. 1 er løbedage, hvilket indebærer, at løbedagene er rentefrie, såfremt betalingsfristen overholdes. I modsat fald beregnes rente fra forfaldsdagen, dvs. fra den dag, hvor betalingsanmodningen er kommet frem.

På denne baggrund finder voldgiftsretten, at kravet skal forrentes som påstået af UE.

Sagsomkostninger

Efter sagens forløb, de nedlagte påstande og sagens udfald og det arbejde, der må antages at have forbundet med sagens førelse, forholdes med sagens omkostninger som nedenfor.

Thi bestemmes

HE skal til UE betale 712.687,50 kr. med procesrente af 183.750 kr. fra den 15. marts 2022 til betaling sker, af

125.000 kr. fra den 15. maj 2022 til betaling sker, af 125.000 kr. fra den 15. juni 2022 til betaling sker, af 187.937,50 kr. fra den 15. juli 2022 til betaling sker, af 18.750 kr. fra den 9. august 2022, af 66.000 kr. fra den 10. august 2022 til betaling sker og af 6.250 kr. fra den 15. september 2022 til betaling sker

I sagsomkostninger skal HE til UE betale 70.000 kr.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af HE med 3/4 og af UE med 1/4 efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.