(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio juni 2020, og vedrører bl.a. en hovedentreprenør (HE) som ophæver alle aftaler med underentreprenøren (UE). HE ophævede aftalerne med henvisning til, at UE havde udvist grov illoyalitet.

HE og UE havde indgået en kontrakt om grødeskæring i 2 kommuner. Parterne havde igennem en længere periode haft et godt samarbejde. Samarbejdet blev dog dårligere og dårligere som tiden gik. UE forklarede, at der var en stor udskiftning af formænd i HE – bl.a. som følge af sygdom. Dette resulterede i at X-Kommune i større grad tog direkte kontakt til UE, da HE i denne periode havde personale- og organisationsmæssige udfordringer. HE skulle stadig bekræfte aftalerne og økonomien, men en stor del af kommunikationen foregik mellem UE og X-Kommune.

Ved et møde den 17. maj 2018 blev alle parterne enige om, at kommunikationen fremover alene skulle ske mellem HE og X-Kommune.

Den 14. december 2018 ophævede HE ved brev de aftaler som var indgået med UE om grødeskæring i de 2 kommuner. HE påstod at UE havde kontaktet begge kommuner om et direkte samarbejde, og at dette i høj grad var illoyalt. HE mente desuden, at UE havde opfordret X-Kommune til at lade samarbejdet med HE ophøre.

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten indledte med at konstatere, at entreprisekontrakten som udgangspunkt kunne ophæves jf. AB 92 § 40 (nugældende AB 18 § 59). Reglen i AB 92 § 40 indeholder en række tilfælde hvor der kan ophæves. Voldgiftsretten fastslog at der ikke tale om en udtømmende række tilfælde. Voldgiftsretten fandt, at grov illoyal adfærd ville kunne retfærdiggøre en ophævelse.

Spørgsmålet var herefter om HE kunne bevise, at UE havde udvist grov illoyal adfærd ved at kommunikere direkte med X-Kommune, og ved at opfordre X-Kommune til at lade samarbejdet ophøre.

Først og fremmest fandt voldgiftsretten ikke, at HE havde godtgjort, at UE havde opfordret X-Kommune til at lade samarbejdet med HE ophøre, og sende opgaverne i udbud.

Voldgiftsretten bemærkede dernæst, at HE havde haft personalemæssige og organisatoriske problemer. Disse problemer nødvendiggjorde, at UE og X-Kommune kommunikerede direkte med hinanden. Dette var i øvrigt indtil 2018 sket med HE’s viden og delvise accept. Ved mødet den 17. maj 2018 blev det aftalt, at UE og X-Kommune ikke længere skulle forestå kommunikationen.  Voldgiftsretten fandt det ikke bevist, at der havde været en kommunikation mellem UE og X-Kommune efter dette møde.

HE kunne derfor ikke ophæve aftalerne med henvisning til, at UE havde udvist grov illoyal adfærd.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Kendelsen viser at der er mulighed for at ophæve en entrepriseaftale, med henvisning til tilfælde der ikke er oplistet i AB 92 § 40 (nugældende AB 18 § 59). Grov illoyal adfærd er udtryk misligholdelse som kan begrunde en ophævelse. Det er dog vigtigt at bemærke, at grov illoyal adfærd ikke åbner op for en ladeport af ophævelser. Det kræver en vis styrke før en adfærd er groft illoyal.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2020.659 / Sag nr. C-15188

#ugensdom #entrepriseret #illoyaladfærd

 

-0O0-

 

Underentreprenør UE (advokat Christian Parbo) mod Hovedentreprenør HE (advokat Claus Madsen)

1. Indledning
Mellem klageren, underentreprenør UE, herefter UE, og indklagede, hovedentreprenør HE, er der opstået en tvist om ophævelse af en entreprisekontrakt samt omkostningsafholdelse vedrørende anlægsarbejde udført af klageren for at stoppe yderligere skadesudvikling af et jordfaldshul.

I den anledning er der nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af landsdommer Mogens Heinsen som eneste voldgiftsdommer.

2. Påstande og hovedforhandling
UE har nedlagt påstand om, HE tilpligtes at betale 1.430.619,05 kr. til UE med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling sker.

HE har nedlagt påstand om frifindelse.

Hovedforhandlingen har fundet sted den 28. maj 2020 i ….

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, blev det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden gengivelse af proceduren, men alene med gengivelse af parternes påstande, de afgivne forklaringer og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3. Forklaringer
UE har forklaret, at han ejer UE, som blev etableret i 2003-2004. I 2005 og 2006 startede de vandløbsvedligeholdelse i X Kommune. UE laver alt inden for vedligeholdelse og genopretholdelse af natur.

I 2012 kom opgaverne i udbud, og den daværende leder for HE foreslog, at de slog sig sammen. De vandt mange entrepriser. I mange år gik det godt, og begge parter tjente penge. Over årene skulle der foregå et udviklingsarbejde, der definerede opgaverne sammen med X Kommune. Der var også en entreprenør, der tog sig af det manuelle arbejde. Når sæsonen startede kort efter nytår, holdt man et opstartsmøde, hvor de evaluerede, om der var noget, de kunne gøre bedre, og så blev der udsendt nye tidsplaner i marts-april. Det var i starten og helt frem til og med 2017 meget sjældent, der kom ændringer i tidsplanerne. Var der noget, der skulle ændres, tog man det over telefonen. Det kunne f.eks. skyldes vejret. Arbejdet var derfor meget dynamisk, efter hvad kommunen ønskede, og hvad der gav bedst værdi for kommunen. Han havde også direkte kommunikation med kommunen, og HE var selvfølgelig også med.

I hele perioden har der været en stor udskiftning af formænd i HE. Kommunen tog derfor i højere og højere grad direkte kontakt til UE. Alle aftaler skulle selvfølgelig bekræftes af HE, og økonomien kørte også over HE. A (fra HE) gik helt ned med stress og stoppede i foråret 2018. C blev ny regionschef, og D blev ny driftsleder. HE tog i 2018 ikke initiativ til det sædvanlige opstartsmøde, som derfor blev afholdt meget sent. Det skabte problemer med tidsplanerne, og der kom hele tiden ændringer. De første 1-1½ måned blev derfor meget kaotisk. UE havde ikke kapacitet til at læse så mange data inden for kort tid, så de kunne ikke rigtig navigere i det, og de måtte derfor meddele, at de ikke kunne overholde tidsplanerne. Dialogen foregik gennem D (fra HE), og de skulle udelukkende kontakte ham. Tidligere kunne dialogen foregå telefonisk, men nu skulle alt ske gennem mail og gennem D (fra HE). Det gjorde det meget vanskeligt, og svarene kom med stor forsinkelse. Det var som om, HE ikke var interesseret i, at UE kunne overholde terminerne. De måtte derfor skrive, at de ikke kunne overholde terminerne, når de ikke fik tilbagemeldinger.

S-grøfterne var i udbudsmaterialet fra 2012 angivet som manuelt arbejde og dermed under den anden underentreprenør, fa. K. Fa. K havde imidlertid svært ved at nå bunden, og i 2016 forsøgte UE at køre en gravemaskine derud. I 2017 fik de en specialmaskine, der kan flyde og derfor bruges de fleste steder. UE kunne køre den gennem hele området, men det blev udført som ekstraarbejde, da det var uden for deres kontrakt. Da der ikke var et sædvanligt opstartsmøde i 2018, blev det ikke klart, om de også skulle udføre det i 2018. De måtte derfor skrive til HE om det. Han spurgte D (fra HE), og han ved ikke, hvorfor F (fra HE) svarede. Når F (fra HE) skrev, at han »mener«, at det var på timepris, læste han det, som at F (fra HE) skulle undersøge det nærmere. Han opfattede det ikke som en bekræftelse. Han fik svaret så sent, at de havde måttet gå ud fra, at der var fundet en anden løsning. Han kan se, at D (fra HE) først den 23. august spurgte kommunen. Det var således ikke lagt fast før kommunens svar af 27. august.

Manuel grødeskæring udført på delstrækninger – »stumper« – har aldrig været omfattet af deres aftale. Siden 2012 har de skrevet til HE, at det og det stykke skulle tages manuelt, og så har HE brugt egne folk eller fa. K. Det relevante antal meter er så trukket uf af deres afregning, der sker efter antal meter. Gennem årene har de udført enkelte »stumper«, måske 2-5 om året, hvis f.eks. fa. K’s ejer, …, har været syg eller lignende. Det er så blevet faktureret som ekstraarbejde på timepris.

Han har ikke på noget tidspunkt trukket den skriftlige opsigelse over for X Forsyning tilbage.

Aftalen med Y Kommune omfattede et enkelt vandløb, der blev udført efter tidsplanen. Der kunne så være en række ekstraarbejder. Der var mange steder med blød bund, og de var manuelle strækninger. HE bestilte UE til at udføre flere vandløb med maskine som ekstraarbejder, alt efter hvad kommunen gav lov til at lave maskinelt. Hvis de ikke kunne påtage sig opgaven, kunne HE vælge en anden entreprenør.

Som en del af UE’s kvalitetssikring har de indkøbt et program, hvor de kan gå ind på mobilenheder og registrere arbejdet. De kan så også i programmet tage fotos af hindringer, f.eks. et væltet træ. Der registreres gps-koordinater og tidpunkter. Systemet giver dokumentation for arbejdets påbegyndelse og afslutning. Det kan ikke opmåle meter, det er det ikke præcist nok til. Antal meter står på vedligeholdelsesblade, men man kan dokumentere start og slut med tidspunkter. Bilag 26 er en sammenfatning af registreringerne. Pauserne styrer medarbejderen selv, og de indgår i den registrerede tid.

X Kommune har brugt egne folk til at udføre en stor del af de ekstraarbejder, der har været i 2019, da kommunen ikke har været trygge ved HE’s udførelse heraf. UE har nu selv vundet kontrakten med X Kommune. I den forbindelse har de drøftet de forhold. De udfører selv ekstraarbejder for X Kommune. Han ved, at kommunen har brugt den økonomiske ramme for ekstraarbejder i 2019.

I 2017 og 2018 blev der bestilt en opgave fra kommunen med et lille hul, kommunen havde opdaget. Opgaven blev sendt direkte til både UE og HE. Det var en svær opgave, da jorden var meget våd. De skulle derfor bruge større maskineri og foretage grundvandssænkning, men det var heller ikke nok. Det blev derfor i fællesskab med både kommunen og HE besluttet at udskifte 50 meter rør. Det var ekstraarbejde på timepris. I marts 2019 blev de kontaktet på ny. Der var gået hul på den ledning, UE havde gravet ned. De fandt senere ud af, at der var sket en forskubning. UE tilbød at gå i gang, selvom de ikke var enige om, hvem der skulle betale. Der opstod imidlertid så meget spildtid, selvom hullet blev større nærmest minut for minut. De havde geologer ude, som mente, at det var grundvandstryk nedefra, der havde forskubbet rørene, og det havde ingen kunnet forudse. De vidste, at det var et vanskeligt sted, og at de skulle bruge det tunge maskinel og sænke grundvandet. Problemet var, at HE ikke kunne træffe beslutninger, mens al maskinellet stod derude. Derfor kom en opgave, der kun skulle tage 1-2 dage til at tage 1½ uge. UE meldte tilbage, at de skulle have løst problemet med grundvandstrykket nedefra. Til allersidst besluttede HE, at der skulle lægges dræn på begge sider af røret for at fjerne grundvandstrykket. De var nødt til at være derude med al maskinellet, som blev brugt til at holde røret nede.

Han kan godt huske, at der var et møde midt i maj, hvor D (fra HE) var med. Han husker ikke konkret temaet for mødet, bortset fra at de nye folk fra HE skulle præsentere sig selv. Det er også rigtigt, at kommunen gav udtryk for utilfredshed med kommandovejene. Han mener, men han er ikke sikker, at tidsplanerne først kom senere. Der var på det tidspunkt nogle vandløb, der skulle have været ordnet. De starter normalt i begyndelsen af maj, men terminen rykkes somme tider, fordi der endnu ikke er noget i vandløbene. Når der kom en ændring, kom der nyt materiale vedrørende alle vandløbene, dvs. et komplet sæt, og det fremgik ikke af fremsendelsen, hvad ændringen gik på. Det havde været rart at få præciseret, hvori ændringen nærmere bestod, men det skete kun nogle enkelte gange, evt. pr. telefon. Tidligere tog de det pr. telefon og i kraft af tillid, nu skulle alt dokumenteres. UE fik 5-6 tidsplaner i en sæson, der allerede var forsinket. De kørte så vidt muligt efter de gamle planer. Det er planlægningen, der normalt er UE’s styrke, men det var svært i 2018.

Han blev først senere i forløbet bekendt med, at HE og kommunen havde aftalt, at rapporterne skulle sendes tirsdag inden kl. 12. I hans kontrakt henvistes der til arbejdsbeskrivelsen, og han har ikke fået andre arbejdsbeskrivelser end den fra 2012. Det endte med, at der blev afholdt et møde, hvor man blev enige om tidspunktet, men op til det, skulle de bare aflevere om tirsdagen. Det var et spørgsmål om honorering, da de i løbet af ugen opsamlede data, der kom løbende ind om fredagen, og senest mandag formiddag. [Hans ansatte] kunne så gå i gang med at bearbejde det, og det er ikke noget, der bare lige kan gøres til mandag kl. 12. Det ville kræve, at [hans ansatte] skulle møde meget tidligt, og det syntes de burde honoreres. De fandt så en løsning, hvor medarbejderne løbende kunne skrive det ind. Aftalen kom meget sent på sæsonen, og det blev vist uden honorering.

Det skal nok passe, at der var sat 4-6 mand på opgaven med jordfaldshullet. UE udførte arbejdet i 2017, men det må være HE eller kommunen, der stod for projekteringen. De måtte prøve sig frem for at nå ned til ledningen, men løsningen med nyt rør, var ikke noget, de projekterede. Man kan med den type opgaver ikke bare lave et projekt, så man måtte prøve sig frem. De traf ikke beslutningen om at lægge det nye rør. De foreslog, at det kunne være en løsning, men det er HE, der har det store apparat.

De fire mejekurve stod i udstrakt grad stille i 2019. De havde normalt 2-4 mejekurve i gang, alt efter tidspunktet. De havde ikke andre opgaver til mejekurvene. Gravemaskinen og folkene kunne derimod godt lave noget andet, og det gjorde de også for at undgå fyringer. En mejekurv koster måske 60.000 kr. Han brugte nok i 2012 til 2017 1-2 timer om ugen på arbejdet med grødeskæring i X Kommune, mens [hans ansatte] måske brugte 3 timer om ugen.

Han mener, at en gennemsnitlig distance på 239 meter i timen er realistisk for første år i en entreprise. De ville heller ikke selv kunne nå 424 meter på en ny entreprise, det kunne de kun gennem det store kendskab til området. Det er også den erfaring, der gør, at de kunne nøjes med 2½ time med blokvogn pr. uge.

Deres resultat i 2019 var dårligere end i 2017 og 2018, fordi de ikke tjente penge på de vandløb, denne sag drejer sig om.

Deres nuværende samarbejde med X Kommune fungerer rigtig godt. De har en meget god dialog. Udbuddet var ikke kun baseret på pris. Han har ikke fornemmelsen af, at kommunens vrede i 2018 var rettet mod UE. De har sideløbende haft direkte entrepriser med X Kommune, og det havde de også i 2018 og 2019.

De maskiner, de har, er opbygget i overensstemmelse med udbuddets forskrifter og købt til dette arbejde. De bruger dem ikke til meget andet.

Kontrakten med Y går på betaling pr. time, ikke pr. meter som X.

Han har ikke foreslået X Kommune, at de skulle sende opgaven med de pågældende vandløb i udbud.

C har forklaret, at han er regionschef i HE. Han er uddannet skov- og landskabsingeniør. Han har ikke tidligere arbejdet med grødeskæring. Han startede i HE den 1. januar 2018 med udgangspunkt i kontoret i …, hvor der også var ansat projektledere, bl.a. A (fra HE), F (fra HE) og G (fra HE). HE har kontrakter på arbejdet med grødeskæring i 25 jyske kommuner. A (fra HE) var i januar 2018 tilbage fra sygemelding, men han fik et nyt job, og blev afløst af D den 1. juni 2018. D (fra HE) deltog i opstartsmødet den 17. maj 2018, selvom han endnu ikke var officielt tiltrådt. Han havde selv deltaget i et møde med … og … fra X Kommune samt A (fra HE) og UE den 26. marts 2018. Emnet for mødet var, at repræsentanterne fra kommunen var stiktossede over arbejdet med jordfaldshullet i 2017, som var en opgave, der var stukket helt af såvel økonomisk og kommunikativt. HE havde ikke haft den løbende dialog, som de burde have haft. Han fik det indtryk, at det var meget sent, A (fra HE) og dermed HE overhovedet blev involveret i sagen. Det var på bagkant, da opgaven var løbet helt af sporet. Da … (fra X Kommune) fik regningen, blev han stiktosset. Han og … (fra X Kommune) udtrykte stor utilfredshed og forundring over både forløb og økonomi. Det aftaltes, at UE skulle lave en redegørelse for forløb og mængder. … (fra X Kommune) anførte, at de skulle have genetableret kommandovejene, da alt for meget var kørt over telefonen. Der opstod derfor løbende tvivl om, hvad der var kontraktarbejde, og hvad der var f.eks. manuelt ekstraarbejde. De nærmede sig kontraktens udløb. Kommunen ville have styr på kommandovejene i 2018. Derfor blev det også temaet på mødet den 17. maj 2018. Der blev arbejdet meget med redegørelsen om jordfaldshullet. Regningen vedrørende jordfaldshullet blev betalt, men med klar en indikation om, at sådan et forløb ikke måtte forekomme igen. Han spurgte A (fra HE), hvad der var sket, og de anerkendte, at der havde været en periode med A’s (fra HE) sygdom, hvor UE havde været mere i direkte dialog med kommunen. Nu skulle der så trækkes en streg i sandet, og på mødet den 17. maj 2018 var alle enige om at få etableret kommandovejene, herunder således at UE ikke skulle kontakte kommunen direkte bortset fra det meget hastende. Det var en aftale mellem alle parter. Der var i tiden mellem møderne den 26. marts og den 17. maj 2019 løbende dialog mellem UE og A (fra HE) om det fremtidige samarbejde, men navnlig om redegørelsen vedrørende jordfaldshullet.

Det var samme personkreds, der deltog i mødet den 17. maj 2018 bortset fra, at D (fra HE) var med i stedet for A (fra HE). Derudover var … og … fra kommunen også til stede, dvs. alle 4 tilsynspersoner, samt … fra fa. K. Temaet for det møde var, at de ganske vist var forsinket, men D (fra HE) havde en tom kalender og var dedikeret til opgaven hele sæsonen, hvorfor han skulle være det centrale omdrejningspunkt. Der blev udleveret oplæg fra kommunen til nogle ændrede klippeplaner. HE kom ikke med punkter selv, men UE fortalte om det nye gps-system, de havde købt og ville anvende. På det tidspunkt havde han en god mavefornemmelse, da de var blev et enige om en ny start og en dedikeret ressource, der kunne være tæt på tingene.

Der blev på mødet talt om tidsplaner, herunder på baggrund af input fra kommunen, som D (fra HE) skulle indarbejde i tidsplanerne. D (fra HE) skulle også forestå driften af kontrakten, der løb på det sidste ordinære år.

Allerede den 11. juni 2018 kom D (fra HE) imidlertid ind og fortalte, at UE havde fralagt sig ansvaret for opgaven pga. manglende tidsplaner, og UE havde valgt ikke at deltage i et møde med D (fra HE) og … (fra fa. K), som det ellers var aftalt. Fra det tidspunkt oplevede han ofte, at D (fra HE) kom frustreret ind, fordi han ikke kunne få information fra UE, der simpelthen ikke ville spille med. De talte i telefonen med UE en eller to gange og sagde, at de ikke forstod, hvad der foregik. UE sagde, at D (fra HE) var stiv i, hvordan tingene skulle køre. Svaret fra HE var, at det var det, D (fra HE) havde fået i opgave efter ønske fra kommunen, der ofte skulle ind over de aftaler, der skulle indgås. Den forsinkelse, det lå i det, var UE, der var vant til at tingene foregik over telefon, frustreret over, men det var jo det, som kommunen havde krævet gennemført. D (fra HE) brugte nok 3 gange så meget tid, som der normalt skulle bruges på den opgave. Han havde ikke regnet med, at D (fra HE) skulle bruge al sin tid i en længere periode på opgaven. I 2018 havde D (fra HE) ikke andre opgaver i vandløbssæsonen, hvilket ikke havde været forventningen fra starten.

Der skete overvedligehold i L-bækken. Overvedligehold er, når man går for hårdt til den med mejekurven og bl.a. fjerner brinkfoden. Det er misligholdelse efter kontrakten. Det var D (fra HE), der kom ind og fortalte, at kommunen havde indkaldt til møde. Det var D (fra HE), der som den daglige projektleder tog sig af det.

Der var et krisemøde den 4. september 2018. Der var nok enighed om, at tingene var så tilspidsede, at det var nødvendigt at tage et møde. UE var ikke med til det møde. Det var et driftsmøde mellem kommunen og HE. Da tingene var tilspidsede, havde de valgt, at UE ikke skulle deltage. Kommunen var voldsomt utilfredse, da de følte, at de blev taget som gidsler i en konflikt mellem HE og UE. De fik forelagt, at de skulle blive bedre efter to tilfælde af misligholdelse. En yderligere misligholdelse ville føre til ophævelse af kontrakten uden varsel. Han følte derfor, at de var nødt til at have et møde med deltagelse af UE. De sendte ikke straks kommunens brev med trussel om ophævelse videre til UE, da de måtte overveje situationen internt i HE. De ønskede bare at komme gennem sæsonen. De følte, at de havde kastet flere og flere ressourcer ind i det. Det står i kontrakten, at de strækninger på mejekurvstrækningerne, der ikke kunne tages med kurven, »stumperne«, skulle tages med le. G og A (fra HE) fortalte, at det ikke var sådan, at andre havde taget de strækninger, men at det var UE, der tog også de strækningerne. De kunne ikke tåle flere terminsoverskridelser.

Han var, da tingene var tilspidsede, ikke overrasket over opsigelsen fra UE den 5. september 2018. På den anden side var der kun kort tid tilbage af sæsonen, der sluttede i november. De vidste ikke da, om kommunen ville udnytte optionen til at forlænge kontrakten. Det skete først langt senere.

Deltagerne i mødet den 18. september 2018 var …, …, … og … (fra X Kommune), UE og dennes ansatte samt ham selv og D (fra HE). UE erkendte delvist, at han havde taget kommunen som gidsel. Kommunen følte sig taget som gidsel. De oplevede, at HE og UE ikke kunne finde ud af at kommunikere, og det gik ud over kommunen. De talte på mødet om samarbejdsvanskeligheder mellem HE og UE. HE accepterede at tage »stumperne«, hvilket der lå et stort beløb i, og UE accepterede at være mere fleksibel med rapporteringen. Der var enighed om at få kontrakten gennemført. Han er sikker på, at alle vidste, at UE havde opsagt kontrakten, men han husker ikke, om det blev omtalt på mødet.

De fandt vist nogle af deres egne folk til at tage »stumperne«, men de var meget presset på at nå dem, da de ikke vidste, hvor de var, inden de fik rapporterne fra UE.

Det var ham, D (fra HE) og deres direktør, der traf beslutningen om at ophæve kontrakten med UE, da de måtte se i øjnene, at de ikke kunne forvente et bedre samarbejde med UE. D (fra HE) havde hørt, at UE havde kontaktet begge kommuner med forslag om direkte samarbejde. Det var i høj grad illoyalt.

Det var D (fra HE), der tog sig af jordfaldshullet. De endte med at skulle betale for en del ekstraarbejder og afgrødeerstatning.

HE fik en forlængelse af kontrakten med X Kommune i 2019, men har mistet kontrakten i 2020. HE fandt 3-4 lokale entreprenører, der skulle løfte opgaven i 2019. Det gav selvfølgelig udfordringer og kostede penge, da kommunen gerne ville gøre brug af optionsordningen. Da HE valgte at ophæve kontrakten med UE, håbede han nok nærmest, at kommunen ikke forlængede med 2019. 2018 havde trukket hårde veksler på samarbejdet, og det bar også ind i 2019. Kommunen vidste godt, at det var en udfordring med nye underentreprenører. De havde ikke en hel masse ekstraarbejder i 2019, måske fordi de ikke helt havde kapaciteten til det, selvom de kan allokere ressourcer. 2019 var et også ekstremt udfordrende år pga. den megen nedbør. HE vandt ikke udbuddet i 2020, da de ikke var billige nok.

Der faldt skæringer ud af entreprisen i Y, og nogle strækninger tog kommunen med egne folk.

H har forklaret, at han er registreret revisor. Han har været revisor for UE gennem mange år. Han har lavet UE’s opgørelse over tabt dækningsbidrag.

Forudsætningen i opgørelsen vedrørende kontakten med X Kommune er, at der skæres 424 meter pr. time, og at der bruges de anførte maskiner med det angivne brændstofforbrug og antal timer pr. år. Han har derefter beregnet, hvad det koster at grødeskære i en time med de enkeltdele af omkostningerne, der er anført. Timelønnen til maskinføreren er 150 kr. med et tillæg på 40 % for at dække alle sociale udgifter. Maskinerne er vurderet til at blive afskrevet over 10 år. Der er indregnet spildtid for transport mv. Han beregner omkostningen til en skåret meter til 1,24 kr.

Han har derefter beregnet antal meter, der skulle udføres, og endelig på baggrund af et tab på mellem 2,42 og 2,62 kr. pr. meter beregnet det samlede tab på kontrakten. Han har herudover beregnet et gennemsnit af de tidligere års ekstraarbejder, og på den baggrund beregnet 8 måneders tabt dækningsbidrag på 40 % på denne del. For så vidt angår kontrakten med Y Kommune har han beregnet et tabt dækningsbidrag på 40 %.

Han ved ikke, hvorfor omsætningen på Y er faldet fra 2016 til 2018. Han har taget et gennemsnit. Det kan kun være et skøn.

Det er UE, der har foretaget de skøn, der er anvendt i opgørelsen. Afskrivningen over 10 år på maskinerne, vil han tro, er meget passende. Antallet af meter må være kommet fra det foregående års gps-oplysninger. Han har ikke gennemgået beregningerne af antal meter.

Han er ikke revisor for andre erhvervsdrivende i samme branche, så han har ikke statistik materiale over et sædvanligt dækningsbidrag. Han har ikke tidligere regnet på, hvad UE har tjent på disse kontrakter. UE udfører også andre opgaver.

Det er muligt, at et dækningsbidrag på 67 % er højt, men det er, hvad tallene viser.

Det er scrap-værdien af maskinerne, der afskrives over 10 år. De har tidligere været leaset i 6-7 år.

D (fra HE) har forklaret, at han er uddannet skov- og landskabsingeniør. Han har tidligere arbejdet for X og Z kommuner og har siden 1. juni 2018 været ansat hos HE som projektleder. Han har også i tidligere job arbejdet med vandløbsvedligeholdelse. Han skulle have ansvar for kontrakterne med X Kommune og X Forsyning om grødeskæring.

Han deltog i mødet den 17. maj 2018. Det var første gang, han mødte de øvrige aktører. De drøftede mindre tilretninger af driften, men navnlig etablering af kommandoveje for det fremtidige samarbejde. Det var et ønske at komme væk fra de mange enkeltstående mundtlige aftaler, som parterne måske ikke altid opfattede helt ens. Aftalegrundlaget skulle derfor være ensartet. Jordfaldshullet blev nævnt som noget, der ikke skulle gentages.

De drøftede rapportering af gennemført arbejde og orientering om forestående arbejde. Det skulle der strammes op på. Der var enighed om, at kommunikationen skulle gå gennem ham. I akutsituationer kunne man godt gå direkte mellem UE og kommunen, men han skulle i modsætning til tidligere under alle omstændigheder tidligere orienteres herom.

Da han startede i jobbet skulle han sætte sig ind i kontrakterne med kommunen og med UE og tidligere års arbejdsplaner. Det var meget samme grundlag. I 2015 skete der en opdatering og der blev indgået en ny kontrakt i 2016, så han gik klart ud fra, at det var det seneste kontraktmateriale, der var gældende. Det var færdigmeldinger og »stumper«, der var problemer. HE skulle aflevere rapporter til kommunen tirsdag kl. 12 i henhold til udbudsmaterialet. Det stod kommunen fast på, så de kunne foretage tilsyn i umiddelbar tilknytning. Kommunen foretog kontrol med en stor del af arbejdet.

L-bækken ligger i etape 6, der styres af … (fra X Kommune). Der er nogle interessegrupper og lodsejere, der er meget opmærksomme på vedligeholdelsen. Det skærper selvfølgelig behovet for opfølgning fra kommunens side og en god dialog med dem, og det tilstræber X Kommune at have.

Som han læste kontrakten, havde UE arbejdet med »stumperne«. Når HE færdigmelder et vandløb, skal det hele, også »stumperne« være færdige. Han kan ikke melde ind til kommunen, at de mangler »stumper«. Hvis det var tilfældet, ville han overskride skæringsvinduet på en uge hver gang, der var »stumper« på strækningen. Han talte med de tidligere projektledere, der fortalte, at »stumperne« var indeholdt i kontrakten med UE, der også tog sig af disse dele af strækningerne. Det, fa. K stod for, var de strækninger, der i tidsplanen var afsat som manuelle.

Hans frustration gik på, at han den 11. juni 2018 fik en mail fra UE, der fralagde sig ansvaret pga. manglende tidsplaner. Han havde forstået det således, at der lå tidsplaner fra 2017, man kunne arbejde efter. Han havde ikke kunnet få det hele opdateret på 9 dage. Hele opgaven var kørt meget skævt. Der blev gjort mange forsøg på at få styr på praksis for arbejdets udførelse, men UE var ikke til at få ind til et møde. De fik således ikke en opdatering af tidsplanerne. Han lavede derfor tidsplan efter dialog med … fra fa. K og kommunen. Han var pennefører på de instrukser, der kom fra kommunen.

Forud for den 15. juni 2018 lå der materialet fra 2017. Den 15. juni kom der tegninger, der viste med farver, hvilke strækninger, der skulle varetages af UE, og hvilke af fa. K. Der kom samme dag en opdatering på, om der skulle køres op- eller nedstrøms. Den 22. juni kom en ændring fra kommunen gående ud på, at en første skæring var fjernet i et vandløb. Den 25. juni forsøgtes et møde med UE om opdatering af tidsplaner afholdt. Det lykkedes ikke. Den 28. juni kom en opdatering om et vandløb, der overgik til kommunens egne folk. Det var en lang strækning i entreprise 6, der ikke fremover skulle varetages af HE. Han fik oplyst, at det var en praksis, der også havde været gældende i 2017. Den 12. september udgik nogle skæringer. Ændringerne blev highlightet i mailen, så det kunne ses, hvad ændringen gik ud på. Man skulle således ikke sidde og gennemgå alle vandløb for at opdage ændringen.

Den 7. september 2018 oplyste UE, at en grøft manglede i tidsplanen. Han fremskaffede så fra kommunen en stillingtagen til, om den skulle tages eller ej. Det kan godt have taget et par dage.

UE besværede sig i udpræget grad over, at han mente, at der var mange ændringer, også selv om ændringerne kom fra ham selv eller kommunen. Når HedeDanmark bad om en ændring på kommunens foranledning, kunne UE vide, at der var betaling for opgaven.

De var meget uenige om, hvornår afrapportering for den forløbne uge og plan for kommende uge skulle komme. Løsningen blev daglige færdigmeldinger, så han fik mulighed for at sætte nogen på »stumperne«, som HE accepterede at tage uden betaling. Alle havde en interesse i at få det til at fungere, for at kommunen ikke skulle opsige kontrakten.

Der var løbende snak og skriverier om færdigmeldingerne. Først på krisemødet den 14. september 2018 blev der aftalt en løsning. Dialogen blev i tiltagende grad ført på skrift. Til sidst var der meget lidt telefonisk dialog.

Den 4. september 2018 var der et møde med kommunen, som varslede ophævelse af kontrakten ved yderligere misligholdelse. De sendte først brevet videre til UE efter en uge, da de havde brug for at foreslå en operationel løsning, før de kunne bede om en ændring. De kunne dokumentere den skriftlige trussel om ophævelse.

Det var kommunen, der førte tilsyn på L-bækken. Først den 13. august 2018 blev der spurgt til nogle ting fra tilsynet, og den 16. august bad kommunen om en fælles besigtigelse. Der var konstateret nogle meget kritiske forhold. Han spurgte kommunen, om UE skulle med, men indkaldelsen kom kun til ham, hvilket han tog som udtryk for, at det kun var ham, der skulle deltage. … (fra X Kommune) var bekendt med problemerne med UE. De mødtes på en p-plads. De gik vandløbet gennem og talte om, hvad de så over og under vand. Der var opgravet en del sediment, der lå på toppen. Entreprenørerne skal aldrig røre ved jorden, kun klippe græs under vand. Der var tale om en klar overvedligeholdelse. Maskinføreren havde åbenbart ikke fået den rigtige instruks. Kommunen mente, at der skulle ske en tilbageføring med bl.a. et fast grusmateriale. Det var en dyr løsning, men de blev i stedet enige om et syn før første vedligehold året efter. En anden strækning var klippet for lidt i bund. Dagen efter tilsynet fik han tilsynsrapporten, og den følgende dag bad han fa. K foretage mangeludbedring, der hvor der ikke var klippet nok i bund. fa. K konstaterede imidlertid, at det i mellemtiden var taget med mejekurv. Den 23. august 2018 skrev han til UE og bad dem bekræfte, om de havde udført arbejdet. Efter nogen korrespondance bekræftede UE, at strækningen var færdigmeldt. Den 10. september bad kommunen om status på afhjælpning. UE afviste kendskab til mangler. Kommunen fik orientering om sagsforløbet. Han overvejede ikke nogen form for bevissikring, f.eks. syn og skøn.

I relation til S-bækken var der en dialog om, hvordan afregning skulle ske. Det endte med, at arbejdet ikke blev udført af UE, men af deres egne folk med le. Det er et besværligt vandløb, og i 2017 var arbejdet udført med en flyder, som de også skulle køre med i 2018. Det lå i korrespondancen, at det skulle ske efter medgået tid. De fik også en bekræftelse på, hvilken maskine der skulle bruges. Kommunens bekræftelse af 28. august 2018 var udtryk for, at han ville dobbelttjekke, så der ville være sammenhæng mellem afregningerne. Det gav en tidsfristoverskridelse, som kommunen opfattede som en misligholdelse.

I september 2018 blev der holdt flere møder, herunder den 14., da der var behov for at få rettet op på nogle ting. Kommunen gav udtryk for, at det dårlige samarbejde, den dårlige kvalitet og forsinkelser gik ud over dem.

Han kan ikke huske, om der kom flere trusler fra kommunen, og der var i hvert fald ikke tale om, at kommunen hævede aftalen. Sæsonen 2018 blev sluttet i september eller oktober 2018.

Da aftalen med UE blev ophævet, måtte de planlægge 2019 med nye entreprenører. Det blev til 3-4 entreprenører, da det var det muliges kunst. Han havde foretrukket at nøjes med en enkelt entreprenør, da det havde givet en lettere hverdag. De kom gennem sæsonen, selvom der var udfordringer. Det var bl.a. en udfordring, at der kom usædvanlig meget nedbør. Det ville have været en fordel med en entreprenør, der kendte vandløbene og deres særheder.

Den 15. februar 2019 kom der en mail fra … (fra X Kommune) om et jordfaldshul. Han var selv ude at besigtige det. Første gang han besigtigede, var den 4. marts 2019. Det var sammen med en mand fra en maskinstation, som han forestillede sig skulle forestå arbejdet. Den første henvendelse fremstod ikke akut, men som noget, der skulle kigges på. Han kendte ikke da historikken fra 2017. De vidste ikke præcist, hvor røret lå. Hullet var slet ikke så stort på det tidspunkt. Han kontaktede UE den 8. marts 2019, da han blev kendt med historikken, og dermed at det var mangeludbedring. Han havde korrespondance med … fra kommunen, som oplyste, at arbejdet i 2017 var foregået uden om HE. Kommunen opfattede det også som mangeludbedring, og de ville ikke betale regningen for det.

UE startede op den 19. marts 2019, hvor der var et opstartsmøde, og materiellet blev kørt dertil samme dag. Den 20. marts havde han korrespondance med UE om udførelsen. Han accepterede at tage projektrisikoen. Han var der igen den 21. marts om morgenen, hvor røret var skiftet, der var lagt jord på for at stabilisere og lavet grundvandssænkning. Der var ingen folk eller maskiner. Man havde nok startet grundvanssænkning den 17. eller 18. marts. Han ved ikke, hvor meget en grundvandssænkning skal overvåges, men han mener ikke, at der skal stå en mand ved det. Den 22. marts var han på tilsyn, og sugespidsanlægget blev fjernet samme dag. Det var i hvert væk den 26. marts. Hullet blev fyldt op af en anden entreprenør. HE har nægtet at betale regningen fra UE. Enten den 21. eller 22. marts holdt der kun en enkelt maskine.

UE har stor erfaring med de pågældende vandløb. 2½ times brug af blokvogn pr. uge er meget lavt sat, da der er mange forhindringer på de pågældende vandløb. Han har indhentet oplysninger om andre underentreprenørers dækningsgrad på tilsvarende arbejde. Tre af de adspurgte entreprenører var med til at varetage de konkrete vandløb i 2019. Metertallene er gennemsnit af antal meter færdigmeldt vandløb pr. time på en 8 times arbejdsdag ud fra deres databaggrund over flere år.

De har skelet til tidligere års færdigmeldinger fra UE i HE’s beregning.

Kommunen kom med skelettet til tidsplaner, men han har ikke modtaget en tidsplan for 2018. Der lå tidsplanen for 2017. A (fra HE) stoppede ham bekendt i jobbet hos HE lige før, han selv startede. Han ved ikke, hvorfor A ikke lavede tilretninger i tidsplanen.

Foreholdt mail af 17. august 2018 fra …, X Kommune, bilagssamlingen side 88, forklarede han, læste »I« som HE. Han var ikke i tvivl om, at kommunen ikke ønskede, at UE skulle deltage.

Det var UE, der tog initiativet til krisemødet den 14. september 2018, men der var enighed om behovet. Han tør ikke sige, om ekstraarbejde for fa. K er på regning.

Han var den, der sendte tidsplanerne for, hvornår vandløbene måtte vedligeholdes, frem til UE. Det ligger i arbejdsbeskrivelsen, hvordan arbejdet skal udføres. Arbejdsbeskrivelsen er en del af udbudsmaterialet og dermed kontrakten. Han kender ikke baggrunden for ændringen i f.eks. opstrøms eller nedstrøms grødeskæring fra kommunen.

Det var kun ham, der sendte tidsplaner til UE. Det er vist rigtigt, at G (fra HE) afleverede tidsplaner på usb-stik.

Da de hævede kontrakten med UE, vidste de ikke, om kommunen forlængede kontrakten med HE. Han har fået at vide af … (fra X Kommune) i en telefonsamtale, at UE havde kontaktet kommunen og foreslået, at opgaven skulle i udbud, så UE kunne byde direkte. UE havde sagt, at HE var inkompetente. Det var umiddelbart før ophævelsen.

Den 20. august 2018 fik han en reklamation vedrørende L-bækken, og han orienterede UE samme dag.

4. Procedure
Parterne har i det væsentlige procederet sagen i overensstemmelse med de afgivne påstandsdokumenter og de øvrige processkrifter i sagen.

5. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat
HE hævede ved brev af 14. december 2018 fra selskabets advokat de kontrakter mellem HE og UE, som parterne havde indgået om grødeskæring i X og Y Kommuner. For så vidt angår kontrakten om grødeskæring i X Kommune var denne forinden opsagt af UE den 5. september 2018 med gældende opsigelsesvarsel til udløb den 5. september 2019.

Det fremgår af parternes aftaler, at AB 92 var en del af aftalegrundlaget. Af AB 92 § 40 fremgår, at bygherren – i dette tilfælde HE – kan hæve aftalen efter forudgående skriftligt varsel, bl.a. såfremt der foreligger væsentlig forsinkelse med arbejdets udførelse fra entreprenørens – her UE’s – side, og forsinkelsen medfører betydelig ulempe for bygherren, eller hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler.

Det antages, at reglen i AB 92 § 40 ikke er udtømmende, og voldgiftsretten finder, at ophævelse tillige bl.a. vil kunne ske, såfremt der er udvist groft illoyal adfærd fra en af parternes side, og de øvrige almindelige betingelser for ophævelse er opfyldt, herunder i relation til rettidig reaktion fra den parts side, som ønsker at hæve aftalen.

HE har under sagen påberåbt sig, at det har udgjort grov illoyalitet og dermed væsentlig misligholdelse, at UE fra UE i vid udstrækning har kommunikeret direkte med X Kommune. Det bemærkes i den forbindelse, at det ikke alene ved forklaringerne fra partsrepræsentanterne fra HE er godtgjort, at UE har opfordret X Kommune til at lade samarbejdet med HE ophøre og sende opgaverne med grødeskæring i udbud. For så vidt angår den direkte kommunikation, der har bestået mellem UE og X Kommune om grødeskæringsarbejdets planlægning og udførelse, er det ikke godtgjort, at der har været en sådan kommunikation efter det tidspunkt, hvor det blev indskærpet, at kommunikationen skulle ske med D (fra HE). For så vidt angår kommunikationen forud for dette tidspunkt finder voldgiftsretten det efter bevisførelsen, herunder forklaringerne fra HE’s partsrepræsentanter, godtgjort, at denne kommunikation i væsentlig grad skyldtes HE’s egne personalemæssige og organisatoriske problemer, der nødvendiggjorde direkte kommunikation, og at dette i øvrigt indtil 2018 skete med HE’s viden og i hvert fald delvise accept.

HE har videre gjort gældende, at det var misligholdelse fra UE’s side, at de ugentlige afrapporteringer ikke forud for oktober 2018 blev fremsendt til HE inden tidsdag kl. 12.00, på hvilket tidspunkt HE ifølge aftalen med X Kommune skulle aflevere disse til kommunen. Det fremgår imidlertid blot af aftalen fra 2016 mellem HE og UE, at rapporterne skulle fremsendes ugentligt, og det ses ikke at fremgå af den del af udbudsmaterialet, som er fremlagt i sagen, at dette skulle ske inden tidsdag kl. 12.00 – eller tidligere. Voldgiftsretten finder derfor ikke, at det har udgjort forsinkelse, endsige væsentlig forsinkelse, at UE ikke sendte ugerapporterne senest tidsdag kl. 12.00.

Det fremgår af sagen, at X Kommune anså grødeskæringen i L-bækken i 2018 som udtryk for overvedligeholdelse og dermed misligholdelse af aftalen mellem HE og X Kommune. UE, der ikke var indkaldt til den besigtigelse, som repræsentanter for X Kommune og HE foretog af bækken i august 2018 efter arbejdets udførelse, har bestridt, at arbejdet var mangelfuldt, og der er ikke foretaget en uvildig vurdering af arbejdet, herunder i form af syn og skøn. Det bemærkes herved, at de fremlagte fotos ikke godtgør for voldgiftsretten, at arbejdet var behæftet med mangler, endsige væsentlige mangler.

Det fremgår af forklaringerne, at arbejdet i S-grøften ikke var et kontraktarbejde, men derimod et ekstraarbejde, som tidligere havde været foretaget med le, men som i 2017 var udført af UE med en nyindkøbt maskine, som var egnet til formålet. Uanset at voldgiftsretten umiddelbart finder, at F’s (fra HE) mail af 30. juli 2018 naturligt måtte læses som en accept af, at arbejdet skulle udføres til timepris, kan det konstateres, at da UE den 23. august 2018 på ny anmodede om bekræftelse, kom denne ikke umiddelbart fra HE, men først 5 dage senere efter konsultation hos X Kommune. På denne baggrund finder voldgiftsretten ikke, at der var tale om uberettiget arbejdsnægtelse, da UE meddelte, at de nu ikke så sig i stand til at udføre opgaven.

Det kan efter bevisførelsen, herunder de afgivne forklaringer, ikke lægges til grund, at parterne forud for 2018 opfattede aftalen således, at de strækninger, der skulle grødeskæres manuelt, »stumperne«, var en del af kontraktarbejderne. Det ses da også, at HE accepterede at lade disse udføre for egen regning, efter spørgsmålet var drøftet på et møde i september 2018. UE’s afvisning af at udføre disse strækninger uden ekstrabetaling kan derfor heller ikke anses for uberettiget arbejdsnægtelse. Det samme gælder grødeskæring i områder under X Forsyning i oktober/november 2018, da aftalen mellem parterne herom var skriftligt opsagt af UE den 9. oktober 2017. Det er ikke under sagen godtgjort, at opsigelsen senere blev trukket tilbage. Endelig var det heller ikke uberettiget arbejdsnægtelse, da UE ikke påtog sig ekstraarbejde vedrørende et vandløb i Y Kommune, da aftalens bestemmelse om ekstraopgaver må forstås således, at UE ikke var forpligtet til at påtage sig arbejde ud over kontraktarbejdet, såfremt UE ikke havde kapacitet eller materiel til at udføre arbejdet inden for en rimelig frist.

Sammenfattende finder voldgiftsretten herefter ikke, at det er godtgjort, at der fra UE’s side er udvist arbejdsnægtelse, der kunne anses for misligholdelse, endsige væsentlig misligholdelse af parternes aftale. Det er heller ikke efter bevisførelsen godtgjort, at der har foreligget tidsfristoverskridelser, der kan lægges UE til last, i et omfang, som kan udgøre væsentlig misligholdelse af parternes aftale. Det bemærkes herved, at det efter de afgivne forklaringer og den fremlagte korrespondance, lægges til grund, at det skyldtes HE’s forhold, at tidsplanerne fremkom senere end sædvanligt i 2018.

Der er på baggrund af det ovenstående ikke ført bevis for, at der forelå omstændigheder, der berettigede HE til at ophæve parternes aftaler om grødeskæring i X og Y Kommuner som sket ved brevet fra HE’s advokat af 14. december 2018. Det bemærkes videre, at de forhold, der er påberåbt til støtte for ophævelse, bortset muligvis fra den påståede henvendelse til X Kommune om at bringe arbejdet i udbud, havde været HE bekendt i flere måneder på tidspunktet for fremsendelsen af brevet med ophævelsen.

UE er derfor berettiget til at kræve erstatning for det tab, der er lidt ved den uberettigede ophævelse af aftalerne.

UE fremlagde med klageskriftet en tabsopgørelse, men har senere med det sammenfattende processkrift af 27. april 2020 fremlagt en revideret opgørelse, som i betydelig grad er baseret på en anden opgørelsesmetode end den oprindelige opgørelse. UE’s endelige krav er baseret på opgørelsen af 27. april 2019, som ifølge teksten er udarbejdet af registreret revisor H i samarbejde med UE samt efter foreliggende dokumentation. Af såvel H’s forklaring som af selve erklæringen fremgår, at en række af de indeholdte forudsætninger og skøn er oplyst af UE og således ikke udtryk for revisorens selvstændige arbejde. Det fremgår ikke af erklæringen eller den afgivne forklaring, at der er sket en egentlig revisionsmæssig prøvelse af adskillige af disse forudsætninger og skøn. Der er ikke i sagen fremlagt årsrapporter fra UE eller andet regnskabsmateriale, der gør det muligt for voldgiftsretten at efterprøve en række af de forudsætninger og skøn, som indgår i opgørelsen. Der er dog fremlagt en overordnet udskrift fra UE’s gps-registreringssystem samt enkelte eksempler på detailudskrifter herfra.

Voldgiftsretten finder anledning til at bemærke, at de dækningsgrader, som UE har beregnet, må anses for høje – for så vidt angår kontraktarbejderne i X Kommune endog meget høje – for arbejde af den pågældende art. Det lidte tab må herefter ansættes skønsmæssigt ud fra sagens samlede oplysninger. Det bemærkes i den sammenhæng, at UE ikke har godtgjort, at der kunne forventes ekstraarbejder i 2019 i samme omfang som i tidligere år, og for så vidt angår kontakten vedrørende Y Kommune ses omfanget af arbejder at være faldet betydeligt fra 2016 til 2018. Voldgiftsretten lægger dog efter de afgivne forklaringer om den betydelige erfaring, UE havde opnået med arbejdet i X Kommune, til grund, at UE kunne præstere dækningsbidrag, der lå højere end sædvanligt i branchen.

På denne baggrund fastsættes det tab, som HE skal erstatte UE i anledning af den uberettigede ophævelse af aftalerne vedrørende grødeskæring i X og Y Kommuner, skønsmæssigt til 500.000 kr.

Der er ikke i sagen fremlagt en uvildig sagkyndig vurdering, herunder i form af syn og skøn, af årsagen til, at der i februar og marts 2019 opstod et jordfaldshul i Korringsgrøften. HE har på denne baggrund ikke løftet bevisbyrden for, at det skyldtes mangler ved det arbejde, som UE havde udført med nedlægning af nye rør i 2017, eller at UE skulle have accepteret at bære ansvaret eller nogen del heraf. Der er heller ikke fremlagt en uvildig sagkyndig vurdering af, hvilke omkostninger det arbejde, som UE udførte i 2019 med rimelighed kunne medføre. På denne baggrund har HE heller ikke godtgjort, at den fremsendte faktura for arbejdets udførelse var ubillig eller dækkede over arbejde, der ikke blev udført. UE’s krav om betaling af fakturaen på 219.977,50 kr. tages derfor til følge.

Det er ubestridt, at der udestår betaling af et beløb på 27.818,90 kr. vedrørende faktura nr. 12370 kr. Der er ikke godtgjort noget grundlag for HE’s undladelse af betaling af beløbet, der bl.a. vedrører tilbagehold som følge af den påståede overvedligeholdelse af L-bækken. UE’s krav om betaling af beløbet tages derfor til følge.

Der er ikke godtgjort et grundlag for UE’s krav om betaling af 50.000 kr. til dækning af forøgede administrationsudgifter i anledning af HE’s løbende ændringer med videre. Dette krav tages derfor ikke til følge.

HE skal herefter til UE betale 747.796,40 kr. med tillæg af rente fra sagens anlæg den 23. juli 2019.

Efter sagens forløb og udfald sammenholdt med de nedlagte påstande forholdes med sagens omkostninger som nedenfor bestemt.

Thi bestemmes
Indklagede, HE, skal til klageren, UE, betale 747.796,40 kr. med procesrente fra den 23. juli 2019.

I sagsomkostninger skal HE til UE betale 50.000 kr.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af UE med halvdelen og af HE med halvdelen efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.

Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter dens modtagelse.