(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGD 2023.11.1

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo august 2022 og omhandler en tvist mellem en entreprenør og en bygherre vedrørende betalingen for det udførte arbejde.

Bygherre (BH) og entreprenør (E) indgik en entrepriseaftale, hvorefter E skulle ombygge en ældre tagetage i en ejendom fra 1887, eftersom BH ønskede at indrette ejendommens tagetage til lejlighedsbeboelse.

E afgav et overslag på nyindretning med en samlet pris på ca. 1 mio. kr. Efter byggeriet blev igangsat skete der en række ændringer. Udformningen af lejlighedens indgangsparti blev bl.a. ændret, hvorfor det blev nødvendigt at afstive konstruktionen ved siden af. Derudover måtte dele af arbejdet udføres fra stillads, og dele af materialerne måtte løftes op med lift, eftersom ombygningen fandt sted på 3.sal. Der blev også udarbejdet skitser med ændringer til indretning af et anneks, mens visse andre arbejde udgik af projektet.

Arbejdet blev udført som regningsarbejde i 2017-2019.

E opgjorde den samlede pris for det udførte arbejde til ca. 3 mio. kr. ekskl. moms og udstedte en slutregning på 1,3 mio. kr. ekskl. moms. BH afviste at betale dette beløb, og E indledte herefter voldgiftssag, da parterne ikke kunne nå til enighed omkring kravets berettigelse.

 

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten henviste indledningsvist til princippet i købelovens § 5, hvorefter ”køber (BH) er forpligtet til at betale det opgjorte restbeløb, medmindre det samlede beløb for de udførte arbejder må anses for ubilligt”. Det er således BH, der skal bevise, at E’s krav er urimeligt.

Under voldgiftssagen blev der afholdt syn og skøn. Skønsmanden vurderede værdien for det udførte arbejde ud fra en kvadratmeterpris på 20.000 kr. ekskl. moms. Tagetagen udgjorde 127 kvadratmeter, hvorfor skønsmandens pris i alt blev fastlagt til ca.  2,5 mio. kr. I dette beløb indgik ikke udgifter til bl.a. stillads- og liftleje samt byggepladsudgifter, som skønsmanden samlet skønnede til ca. 700.000 kr. ekskl. moms. Ud fra skønsmanden beregninger, kunne prisen på de ca. 3 mio. kr. således ikke anses som værende ubillig.

Det må bemærkes, at skønsmanden også opgjorde en lavere kvadratmeterpris, men denne pris var alene anvendelig, hvis E var i besiddelse af færdigprojekteret tegningsmateriale. Voldgiftsretten tog derfor udgangspunkt i skønsmandens pris på 20.000 kr., eftersom byggeriet blev opført på baggrund af et begrænset tegningsmateriale, som blev ændret en del undervejs, hvilket ikke skyldtes fejl begået af E.

Voldgiftsretten vurderede derfor ud fra en helhedsvurdering og med udgangspunkt i skønsmandens vurdering, at BH ikke havde bevist, at E’s samlede pris for det udførte arbejde på ca. 3 mio. kr. ekskl. moms var en urimelig pris.

BH skulle derfor betale restbeløbet på ca. 1,3 mio. kr. ekskl. moms samt renter for perioden til E.

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

  • Der henvises under sagen til det gamle princip i købelovens § 5, hvorefter det er køber (her bygherren), der skal bevise, at regningsarbejdet er ubilligt (urimeligt).
  • Efter den nye AB 18, skal prisen nu være rimelig. Bevisbyrden er den samme.
  • Bevisbyrden løftes sædvanligvis ved syn eller skøn, og skønsmanden vil almindeligvis tillægge begrænset tegningsmateriale betydning i tilfælde, hvor der kan være et stort prisinterval, som i pågældende kendelse.

 

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB2022.1069 / Sag nr. C-15391

 

-0O0-

 

Entreprenør E mod Bygherre BH 

Indledning

I 2017-19 foretog entreprenør E A/S ombygning af tagetagen i ejendommen … i …, der blev indrettet som en beboelseslejlighed. I forbindelse med arbejdets afslutning opstod der uenighed om betalingen for det udførte arbejde. Da parterne ikke kunne nå til enighed, indledte E voldgiftssag ved klageskrift af 28. februar 2020.

Til behandling af sagen har Voldgiftsnævnet nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« (2010) bestående af murer- og tømrermester Niels Præstkær Jørgensen, arkitekt Peter Ender Madsen og fhv. landsdommer Lisbeth Parbo med sidstnævnte som formand.

 

Påstande og hovedforhandling

Klageren, E, har nedlagt påstand om, at BH skal betale 1.625.000 kr. inkl. moms med rente 8,05 % af 1.325.000 kr. fra den 20. maj 2019, subsidiært morarente efter renteloven fra den 1. juni 2019 og mere subsidiært procesrente fra den 28. februar 2020.

Indklagede, BH, har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb.

Hovedforhandling har fundet sted den 15. august 2022 i Best Western Golf Hotel Viborgs lokaler, Randersvej 2, 8800 Viborg.

Under hovedforhandlingen er der afgivet forklaring af direktør E-V1, tidligere byggeleder E-V2 og teknisk tegner E-V3, af BH-V1 og BH-V2, af tømrer V4 og maler V5.

I forbindelse med at sagen blev optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren, men i det væsentlige alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens begrundelse og resultat.

 

Sagsfremstilling

Ejendommen …, der er fra 1877 og ligger centralt i …, ejes af BH. I 2016-17 ønskede BH-V1 og hendes ægtefælle, BH-V2, at indrette ejendommens tagetage som en beboelseslejlighed med henblik på udlejning i lighed med resten af ejendommen, der består af 3 etager inkl. tagetagen. De kontaktede i den forbindelse E-V1, der er direktør og medejer af E, som tidligere havde udført arbejder i ejendommen. I løbet af 2016-17 tegnede E en række skitser med forslag til, hvordan der kunne ske udnyttelse af tagetagen, der fremstod som et tomt loftsrum med en hems. Som grundlag for skitserne foretog E-V1 en besigtigelse, og E modtog desuden en række fotos af tagetagen og nogle ældre arkitekttegninger, der var udarbejdet i forbindelse med en tidligere ombygning af lokaler på en anden etage. E udarbejdede også tegningsgrundlaget for ansøgninger om byggetilladelse. Den 9. februar 2017 afgav E et overslag på nyindretning af tagetagen, der lød på en samlet overslagspris på 1.048.000 kr. eksklusive moms og eksklusive særpriser på bl.a. altan og ovenlys, der var særskilt prissat til henholdsvis 194.000 kr. ekskl. moms og 19.000 kr. ekskl. moms. Overslaget omfattede ikke el, vvs og ventilationsarbejde mv. Af den tilhørende beskrivelse fremgik bl.a., at projektet omfattede byggestyring, skurby og byggepladsomkostninger, projektering og stillads. Også i tiden derefter blev der udarbejdet skitser med ændringer af bl.a. adgangsforholdene til lejligheden, hvilket indebar, at adgangen ikke som oprindeligt skitseret skulle ske via en åben trappe, men via et trappetårn, der blev placeret i den side af baggården, som støder op til selskabet A’s naboejendom. På baggrund af ændringerne afgav E den 2. november 2017 en revideret overslagspris, der ud over de tidligere nævnte priser indeholdt en overslagspris på 400.000 kr. ekskl. moms for trappetårnsbygningen, hvis konstruktion samtidig var beskrevet, og tillægsoverslagpriser på henholdsvis 9.000 kr. ekskl. moms for et yderligere Velux vippevindue og 45.000 kr. ekskl. moms pr. stk. for yderligere kviste.

På baggrund af overslagspriserne af 2. november 2017 indgik parterne aftale om, at E skulle udføre arbejdet, der blev igangsat midt i november 2017. Under byggeriet blev der udarbejdet yderligere skitser med ændringer af lejlighedens indretning. Bl.a. blev køkkenets udformning og placering ændret som følge af placeringen af tre søjler, der bar hemsen, ligesom badeværelsets placering og placeringen af trappen til hemsen blev ændret.

Disse ændringer blev foretaget i de første måneder, efter at byggeriet var gået i gang. Der skete også efterfølgende ændringer i byggeriet, hvor bl.a. udformningen af lejlighedens indgangsparti blev ændret med den virkning, at det blev nødvendigt at afstive konstruktionen ved siden af. I forløbet blev indretningen af et anneks i det tidligere ventilationsrum inddraget i projektet, mens nogle leverancer og arbejder – bl.a. levering og montering af køkken, baderumsmøbler og gulvbelægning samt montering af dele af terrasserne – udgik af E’s entreprise og blev udført af bygherrens egne entreprenører. BH havde desuden antaget en arbejdsmand til bl.a. at udføre forefaldende arbejde i forbindelse med byggeriet og afholdt 203.196 kr. i løn til ham for perioden december 2017-november 2018.

I sommeren 2018 viste det sig i forbindelse med opførelsen af trappetårnet, at det var fejlplaceret og overskred skellet mod A’s ejendom. Dette førte til, at E for egen regning nedtog og genopførte stålkonstruktionerne til trappetårnet med en ændret placering. I eftersommeren 2018 besluttede BH-V1 og BH-V2, at de selv ville bo i lejligheden, og i den forbindelse blev nogle materialer ændret til en anden kvalitet, bl.a. blev troldtektlofterne ændret til gipslofter. E’s arbejder blev afsluttet i begyndelsen af 2019.

E udstedte løbende fakturaer for udført arbejde, der blev betalt til forfaldstid, dog blev fakturaen af 5. oktober 2018 på 500.000 kr. + moms efter aftale først betalt den 30. april 2019. Den samlede betaling udgjorde herefter

1.625.000 kr. ekskl. moms eller 2.031.250 kr. inkl. moms. Den 30. april 2019 udstedte E sin slutregning på 1,3 mio. kr. ekskl. moms eller 1.625.000 kr. inkl. moms med udgangspunkt i en »Pris i.h.t. tilbud og aftale« på

2.925.000 kr. ekskl. moms. BH-V1 og BH-V2 afviste at betale det krævede beløb, og de afviste også E’s senere forligsforslag om at betale 1.159.375 kr. inkl. moms. Fra december 2019 var der korrespondance mellem parternes advokater om berettigelsen af E’s krav og om mangler ved det udførte arbejde. I et brev af 24. januar 2020 opgjorde BH’s advokat mellemværendet som et tilgodehavende for BH på knap 600.000 kr. efter fradrag for forsinkelse og mangler. Han gjorde samtidig opmærksom på, at der var en indsigelse fra A om, at det udførte byggeri var bygget ind på og støttet af på A’s ejendom, og at han ville vende tilbage vedrørende dette spørgsmål, når han vidste nærmere herom. E udarbejdede den 13. februar 2020 en opgørelse over sine udgifter i forbindelse med indretningen af 3. salen til i alt 3.527.882,44 kr. ekskl. moms. Opgørelsen indeholdt ikke udgifter til projektering og byggeledelse, byggeplads og leje af stillads og lift. Den 28. februar 2020 anlagde E herefter denne voldgiftssag.

Under voldgiftssagen har der været afholdt syn og skøn, og den udmeldte skønsmand, bygningskonstruktør Hans Elming har afgivet skønserklæring den 30. maj 2021 og supplerende skønserklæring den 13. februar 2022. Skønsmanden har i svarene på spørgsmål 11-13 bl.a. anført:

»Svar spørgsmål 11:

Skønsmanden vurderer en pris pr. m2 på kr. 20.000,- ekskl. de nævnte arbejder (vvs, el og påbygning af terrassevæg på taget) og ved udførelse over løbende byggeperiode samt ikke færdigprojekteret tegningsmateriale. Pris pr. m2 ved optimal kontinuerlig byggeperiode og et færdigt projekteret tegningsmateriale vurderes til pr. m2 kr. 12.000,- ekskl. de nævnte arbejder. Skønsmanden har tillagt 60 % til m2 pris ved i spørgsmålet nævnte forhold.

Samlet omkostning ved en 127 m2 og m2 pris på kr. 20.000,- vil udgøre kr. 2.540.000,- ekskl. moms.…

Svar spørgsmål 12:

Leje af stillads for den nævnte periode skønnes til kr. 100.000,- (280 dage, 14 mdr. v/20 arbejdsdage pr. mdr.)

Leje af teleskoplift (oplyst Manitou med 18 m arm) skønnes til kr. 710,-/dag, omkostning kr. 198.800,- ved 280 dage (14 mdr. og langtidsleje)

Pladsopbygning skønnes til kr. 40.000,-

Projektering og byggeledelse skønnes til kr. 350.000,- ekskl. moms.…

Svar spørgsmål 13:

…Skønsmanden vurderer den samlede kapitaliserede pris på spørgsmål 11 og 12 til kr. 3.228.800,- ekskl. moms.

Pris er opdelt med 60 % til arbejdsløn, kr. 1.937.280,- og 40 % til materialer kr. 1.291.520,- begge beløb er ekskl. moms.«

Under voldgiftssagen har BH bl.a. fremsat et modkrav på 371.840 kr. til kompensation under henvisning til de udgifter, der er forbundet med en aftale med A om retlig lovliggørelse af det forhold, at også den nye placering af trappetårnet har medført en overskridelse af skel. Kravet omfatter dels betaling af et årligt beløb på 10.000 kr. i 29,5 år, dels refusion af udgifter til landmåler, tinglysning og advokatudgifter til A’s og BH’s arbejde med skelsagen. Som dokumentation for modkravet er der bl.a. fremlagt udskrift af en deklaration, der den 8. marts 2022 er tinglyst på ejendommen …, og et landinspektørkort, der i november 2019 er udarbejdet efter A’s anmodning over skellet mellem de to ejendomme.

 

Voldgiftsrettens begrundelse og resultat

Prissætning af det udførte arbejde

Der er enighed om, at den aftale, som i november 2017 blev indgået mellem BH og E, vedrørte regningsarbejde, og at BH derfor er forpligtet til at betale det opgjorte restbeløb, medmindre det samlede beløb for de udførte arbejder må anses for ubilligt efter princippet i købelovens § 5.

Efter bevisførelsen, herunder indholdet af de fremlagte tegninger og de afgivne forklaringer, lægger voldgiftsretten til grund, at ombygningen af tagetagen i ejendommen, der er fra 1877, skete på grundlag af et begrænset tegningsmateriale, som også efter arbejdets igangsætning blev ændret flere gange. Ombygningen foregik i ejendommens tagetage på 3. sal, hvilket nødvendiggjorde, at dele af arbejdet måtte udføres fra stillads, og at dele af materialerne måtte løftes op med lift. Der var kun adgang til byggeriet via ejendommens baggård, og arbejdet, der blev udført under snævre pladsforhold, skulle koordineres med de arbejder, som BH fra start og undervejs besluttede skulle udføres af egne entreprenører.

Skønsmanden har i svaret på spørgsmål 11 vurderet værdien af det udførte arbejde ud fra en m2-pris på henholdsvis 20.000 kr. og 12.000 kr. ekskl. moms baseret på henholdsvis et ikke færdigprojekteret tegningsmateriale og udførelse over den faktiske byggeperiode (november 2017-januar 2019) og et færdigprojekteret tegningsmateriale og udførelse over en optimal kontinuerlig byggeperiode. Som anført blev byggeriet udført på grundlag af et tegningsmateriale, der blev ændret flere gange undervejs, hvor kun ændringerne som følge af de oversete søjler kan henføres til fejl hos E. Byggeperioden blev desuden forlænget med det tidsforbrug, der medgik til nedrivning og genopførelse af trappetårnets stålkonstruktioner, som E haraccepteret ansvaret for. Uanset disse forhold finder voldgiftsretten efter en samlet vurdering, at der ved prissætningen af E’s arbejde må tages udgangspunkt i skønsmandens m2-pris på 20.000 kr. ekskl. moms eller

2.540.000 kr. ekskl. moms for lejlighedens 127 m2. I dette beløb indgår ikke udgifter til projektering og byggeledelse, stillads- og liftleje samt byggepladsudgifter, som skønsmanden samlet har skønnet til 688.800 kr. ekskl. moms. Beløbene til leje af stillads og lift er beregnet ud fra den faktiske byggeperiode, men skal reguleres med tidsforbruget til nedrivning og genopførelse af trappetårnets stålkonstruktioner.

Desuden skal der tages hensyn til, at BH har haft en arbejdsmand ansat til at hjælpe med forefaldende arbejde på byggepladsen og bl.a. har været med til at rydde op under byggeriet. Herefter, og idet det, der i øvrigt er anført, ikke kan føre til et andet resultat, finder voldgiftsretten efter en samlet vurdering, at BH ikke har løftet sin bevisbyrde for, at E’s samlede pris for det udførte arbejde på 2.925.000 kr. ekskl. moms er ubillig. E’s krav om betaling af et restbeløb på 1.625.000 kr. inkl. moms tages derfor til følge med renter som påstået.

 

Mangler – Gulvafløb

Det fremgår af skønsmandens svar på spørgsmål 6, at afløbsforholdene i badeværelset ikke er udført korrekt, idet der ikke er udført opkant i bruseniche eller etableret gulvafløb uden for brusenichen, og at det vil koste

5.000 kr. inkl. moms at udbedre manglen. Det er efter bevisførelsen E, der har forestået gulvudlægningen. På denne baggrund er det bevist, at E er ansvarlig for den konstaterede mangel. Kravet på 5.000 kr. inkl. moms tages derfor til følge.

 

Belægningsskader 

Det fremgår af skønsmandens svar på spørgsmål 8-9, at han under sin besigtigelse har konstateret sætningsskader og lunker i belægningerne i ejendommens baggård, som det vil koste 5.000 kr. inkl. moms at rette op. I 2018 skrev BH-V2 til E-V1 om en belægningsskade, der skulle være udbedret, hvilket han bad om bekræftelse på. E-V1 har forklaret, at der var sket skade på belægningen i forbindelse med, at Manitou’ens ben havde trykket belægningen. Skaden blev udbedret.

Efter bevisførelsen er det ikke godtgjort, at de sætningsskader og lunker i belægningerne, som skønsmanden konstaterede i skønserklæringen af 30. maj 2021, er de samme skader, som blev konstateret i 2018, eller i øvrigt er skader, som er forårsaget af E. Kravet på 5.000 kr. inkl. moms tages derfor ikke til følge.

 

Byggeri over skel

BH har under voldgiftssagen indgået en aftale med A om retlig lovliggørelse af byggeriets placering i forhold til skel, og BH har i den forbindelse accepteret at betale 10.000 kr. årligt for at få tinglyst en deklaration på A’s ejendom, ligesom ejendommens ejer har afholdt A’s og egne udgifter på i alt 176.840 kr. i forbindelse med aftalens indgåelse. E har ikke være involveret i disse forhandlinger eller aftalens indgåelse.

Det fremgår af de tegninger, der er udarbejdet i begyndelsen af 2017, at adgangen til taglejligheden skulle ske via et trappetårn, der var placeret op mod A’s nabobygning. Af tegningerne fremgår bl.a., at byggeriet støttede af på halvdelen af skelmuren.

I september 2016 havde BH-V2 kontakt til arkitekt R fra A’s bygningsgruppe, og i tilknytning til en telefonsamtale sendte BH-V2 en mail af 15. september 2016 med en skitsetegning af en altan og et par fotos til 27. Han gjorde i mailen opmærksom på, at der var tale om en mindre kvistudvidelse og en altan, der grænsede op til A’s, og at de ikke havde gjort indsigelser over for A’s altan i sin tid. Efter at A havde fået yderligere oplysninger om bl.a. materialevalg og højde, havde A ikke yderligere bemærkninger til projektet, således som det fremgår af R’s mail af 27. september 2016.

I sommeren 2017 gjorde BH-V2 i en mail til … Kommune opmærksom på, at projektet var ændret i forhold til det, der var givet byggetilladelse til, og han fik i den forbindelse at vide, at der skulle søges om en fornyet byggetilladelse. I begyndelsen af september 2017 havde BH-V2 på ny kontakt til R fra A, hvor han sendte nye fotos af det nu planlagte byggeri. R sendte herefter nogle skitser til BH-V2 for at sikre, at han havde forstået dennes ønsker rigtigt, hvilket BH-V2 bekræftede. I en mail af 7. september 2017 godkendte R herefter byggeriet med forbehold for nogle bemærkninger vedrørende adgangen mellem de to bygninger. Han gjorde samtidig opmærksom på, at han gerne ville med ind over materialevalg og farve på trappehus mv. Samme dag gjorde BH- V2 over for E-V1 opmærksom på, at A havde godkendt, og »det var den forudsætning … Kommune (…) manglede for at kunne give en byggetilladelse.«

I en mail af 2. juli 2018 med emnet »Trappe tårn med mere« beklagede BH-V2 sig til E-V1 over, hvad der var gået galt, og hvem der havde ansvaret for fejlen. E-V1 svarede i en mail næste dag, at fejlen lå på tegnebordet, hvor man ikke havde opdaget, at huset blev bredere ud mod torvet end forudsat, og derfor ramte det indtegnede stål taget. Den 9. juli 2018 videresendte BH-V2 R’s mail af 27. september 2016 til E-V1 med bemærkningen: »Så er der fri bane…« Den 12. juli 2018 gjorde BH-V2 opmærksom på, at de ikke ønskede nogen konflikt med deres naboer, og »Med mindre A’s bygningsgruppe kan give grønt lys på skrift, så bør og skal vi overholde det, der allerede er indgået af aftale/tegning/godkendelse…« BH-V1 svarede samme dag: »Enig!! Jeg har igangsat det… vi lader firkanten med selve trappetårnet stå og drejer den bagerste del…ind mod Jeres bygning.«

E-V1 har bl.a. forklaret vedrørende trappetårnet, at fejlen med hensyn til placeringen af trappetårnet havde som årsag, at de som grundlag for deres tegninger havde anvendt nogle ældre arkitekttegninger, der stammede fra en tidligere ombygning af et lejemål, A havde haft i nr. …. De tjekkede ikke tegningernes mål, der viste sig at være forkerte, og derfor blev skelmuren tegnet forkert ind på tegningerne fra E. Det medførte, at en pæl kom til at stå uden understøtning på A’s tagterrasse, da de skulle lave trappetårnet. Derfor måtte de nedtage trappetårnet og ændre placeringen, så det kom til at støtte af på en jernbjælke oven på skelmuren, sådan som det hele tiden havde været planen. Byggeriet var projekteret, så det hele vejen hen støttede af på en jernbjælke oven på skelmuren. Alternativt skulle der have været etableret søjler gennem tre etager for at understøtte byggeriet. Han deltog på et tidspunkt i et møde på pladsen sammen med R fra A, som gav udtryk for, at der ikke var problemer med at bygge på den måde oven på skelmuren, som indbefattede, at isolering af muren kom over skel. R sagde, at A havde gjort det samme tidligere. I forbindelse med nedtagningen og ændringen af trappetårnets placering aftalte han med BH-V2, at der skulle tages 200.000 kr. ud af deres samlede regning på grund af fejlen.

BH-V2 har bl.a. forklaret, at han ikke har drøftet et byggeri over skel med A. Det, han drøftede med R, var udelukkende byggeriets udseende og højde. Den løsning, A havde lavet tidligere, og som han henviste til i en af sine mails, må dreje sig om nogle facadeplader, der overskred skellet til …. Han har ikke selv søgt om byggetilladelse til byggeriet. Det gav han E fuldmagt til. Da byggeriet var næsten færdigt, var trappetårnet og nogle søjler stadig placeret over skel. Han har ikke drøftet med E-V1, at de skulle godskrives for 200.000 kr. pr. kulance i forbindelse med nedtagningen af trappetårnet. Den tinglyste deklaration blev lavet efter henvendelse fra A’s byggeafdeling.

Det er BH, der har bevisbyrden for, at der kan gøres et mangelkrav gældende over for E i forbindelse med, at byggeriet overskrider skel. Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til grund, at E i hele forløbet har projekteret byggeriet med en løsning, hvor det støttede af på en jernbjælke oven på skelmuren til A’s naboejendom, og at dette efter beslutningen om at etablere et trappetårn indebar, at isoleringen af trappetårnet overskred skel.

Forud for byggeriet havde BH-V2 ad flere gange kontakt til A’s byggeafdeling, der på basis af hans oplysninger godkendte byggeriet, hvilket – som anført i hans mail af 7. september 2017 – var en forudsætning for kommunens byggetilladelse. Denne byggetilladelse er ikke fremlagt under sagen. Det var også BH-V2, der over for E tilkendegav, at byggeriet efter kontakten til A kunne gå i gang.

Det er ubestridt, at E i forbindelse med opførelsen af trappetårnet fejlplacerede det, så det ikke støttede af på skelmuren, men kom længere ind på A’s ejendom. Det er desuden ubestridt, at trappetårnets stålkonstruktioner blev nedtaget og genopført, mens det er omtvistet, om tårnet derved fik en anderledes placering end oprindeligt projekteret. Skønsmanden har ikke svaret på spørgsmål om trappetårnets endelige placering, herunder i forhold til dets placering på de tegninger, der dannede grundlag for byggetilladelsen. Den endelige placering er alene belyst ved den landinspektørtegning fra november 2019, som A indhentede i forbindelse med forhandlingerne med BH, og som E ikke var involveret i. E blev først efter byggeriets afslutning gjort bekendt med, at der var indsigelser fra A.

Som anført var det BH-V2, der på vegne af ejendommens ejer varetog kontakten til A om A’s godkendelse af byggeriet, som han efter bevisførelsen var aktivt involveret i og var nøje bekendt med. Det var derfor også op til ham at sikre, at A fik tilstrækkelige oplysninger som grundlag for sin godkendelse af byggeriet, hvilket han var klar over var en forudsætning for, at der kunne udstedes byggetilladelse. Voldgiftsretten finder på denne baggrund, at BH efter en samlet vurdering af sagens oplysninger ikke har løftet bevisbyrden for, at E har pådraget sig et mangelansvar i forbindelse med det gennemførte byggeri. Mangelkravet på 371.840 kr. tages derfor ikke til følge.

 

Sagsomkostninger

Efter sagens udfald har BH tabt sagen og skal derfor betale sagsomkostninger til E. Beløbet til dækning af advokatudgifter og skønsomkostninger på 22.434 kr. ekskl. moms fastsættes til 140.000 kr. ekskl. moms. Ud over sagsgenstandens størrelse har voldgiftsretten lagt vægt på sagens omfang og forløb, herunder at der har været afholdt syn og skøn.

Efter sagens udfald skal BH desuden betale voldgiftsrettens udgifter til behandling af sagen efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.

 

Thi bestemmes

BH skal til E betale 1.620.000 kr. med rente 8,05 % p.a. af 1.325.000 kr. fra den 20. maj 2019 og sagsomkostninger med 140.000 kr.

Udgifterne til voldgiftsrettens behandling af sagen skal betales af BH efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.