(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio december 2018 og vedrører entreprenørens ret til tidsfristforlængelse som følge af forsinkelse og ekstraarbejder.

I forsommeren 2014 udbød en kommune som bygherre (BH) et totalentrepriseprojekt angående renovering af en eksisterende bygning og nyopførelse af tre selvstændige byggerier. Totalentreprenør (TE) afgav tilbud med arkitekter (A) som rådgiver. ABT 93 blev vedtaget mellem parterne ved aftaleindgåelsen den 21. november 2014.

Under udførelsen af entreprisen opstod der flere tvister mellem parterne, heriblandt i relation til forsinkelse og ekstraarbejder. TE hævdede, at byggeriet var færdigt den 31. oktober 2016, selvom der denne dag blev konstateret alvorlige mangler. Under henvisning til, at der den 22. december 2016 blev meddelt en midlertidig ibrugtagningstilladelse og BH således først den 23. december 2016 underskrev en betinget afleveringsprotokol, afviste BH aflevering indtil den 23. december 2016.

TE indledte voldgiftssag mod BH den 17. februar 2017.

Voldgiftsretten

I henhold til TE’s krav om ekstraarbejder, imødekom voldgiftsretten en række af TE’s krav om betaling, mens andre krav, som TE ikke i tide havde gjort BH opmærksom på, fortabtes.

Vedrørende forsinkelse fandt voldgiftsretten, at TE havde krav på en vis tidsfristforlængelse, som følge af forsinket godkendelsesproces hos BH. TE måtte imidlertid selv bære en del af ansvaret grundet mangler ved projektmaterialet. Idet flere af ekstraarbejderne muligvis havde ”ligget på kritisk vej”, kunne det ikke afvises, at det havde medført forsinkelse i et vist omfang. Voldgiftsretten fandt derfor, at TE havde krav på tidsfristforlængelse som følge af forsinket byggeproces. Afleveringsfristen blev således udskudt fra den 10. juni 2016 til den 1. oktober 2016 og TE blev tilkendt en økonomisk godtgørelse som følge af tidsfristforlængelsen.

I relation til, hvornår byggeriet kunne betragtes som afleveret, fandt Voldgiftsretten, at hverken den 31. oktober 2016 eller den 22. december 2016 kunne anses for slutdatoer. Voldgiftsretten skønnede således over manglernes karakter og omfang og fastlagde slutdatoen til den 1. december 2016, hvortil der skulle betales dagbod.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Ved udarbejdelse af ekstraarbejder, er det væsentligt, at man som entreprenør gør bygherren opmærksom på ekstraarbejderne hurtigst muligt, for ikke at fortabe kravet. I relation til tidsfristforlængelser regulerer ABT 93 § 24 entreprenørens ret til disse, mens det for så vidt angår ABT 18 fremgår af § 37. I tilfælde af byggeriets forsinkelse, er det således væsentligt som entreprenør at være opmærksom på bestemmelsens opregning af tilfælde i stk. 1, der berettiger tidsfristforlængelser. Det følger blandt andet af bestemmelsens stk. 1, nr. 2, at entreprenøren kan kræve tidsfristforlængelse, hvis forsinkelsen skyldes bygherrens forhold. I nærværende kendelse skyldtes forsinkelsen bygherrens forsinkede godkendelsesproces, hvorfor entreprenøren havde ret til tidsfristforlængelse.

Det kan i øvrigt anbefales at rådføre sig før, under og efter en entreprise for at imødekomme tvister, herunder tvister om ekstraarbejder, forsinkelser og tidsfristforlængelser.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere på https://nexusadvokater.dk/kurser/

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2019.161 / Sag. nr. C-14258

 

-0O0-

 

Kendelsen i fuld længde

Totalentreprenør TE A/S (advokat Thomas Weitemeyer)mod Bygherre BH ApS (advokat Eivind Einersen)

  1. Indledning

Mellem klageren, totalentreprenør TE [TE], og indklagede, … Kommune, er der opstået tvist om betaling for udførte kontrakt- og ekstraarbejder samt berettigelse af bl.a. dagbodskrav efter etablering af 40 ældreboliger i ….

I den anledning er der nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« med civilingeniør Ole Schiøth, direktør Sven Mortensen og højesteretsdommer Kurt Rasmussen med sidstnævnte som formand.

  1. Påstande og hovedforhandling

Klageren, TE, har nedlagt påstand om, at indklagede, … Kommune, skal betale 23.280.160,71 kr. ekskl. moms med procesrente fra indlevering af klageskrift den 17. februar 2017.

… Kommune har nedlagt påstand om frifindelse.

… Kommune har endvidere nedlagt selvstændig påstand om, at TE skal betale 7.621.019 kr. med procesrente af 6.491.221 kr. fra indgivelse af svarskrift den 3. maj 2017 og af 1.129.798 kr. fra indgivelse af processkrift C den 12. juni 2018.

TE har nedlagt påstand om frifindelse over for kommunens selvstændige påstand.

Hovedforhandling er afholdt den 12.-15. november 2018 i Voldgiftsnævnets lokaler i København.

I forbindelse med at sagen blev optaget til kendelse, blev det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene i det væsentlige med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

  1. Sagsfremstilling

… Kommune udbød i forsommeren 2014 et totalentrepriseprojekt om 40 ældreboliger bl.a. baseret på et skitseprojekt fra … samt et detaljeret byggeprogram fra juni 2014 …. Udbuddet angik renovering af en eksisterende bygning (bygning A) med henblik på omdannelse til 26 ældreboliger samt nyopførelse af 3 selvstændige byggerier i 2-3 etagers højde (bygning C, D og E) med indretning af yderligere 14 ældreboliger. TE afgav den 12. september 2014 tilbud … som totalentreprenør og med bl.a. A Arkitekter som rådgiver. Tilbuddet indeholdt detaljerede beskrivelser, skitser og tegninger af TE’s løsningsforslag på udbuddet, og tilbuddet blev valgt blandt 5 indbudte tilbudsgivende teams, hvilket blev meddelt TE ved brev af 21. november 2014 ….

Efter udbudstidsplanen og TE’s oprindelige tidsplan skulle entreprisekontrakten have været indgået den 2. december 2014, hovedprojektet skulle have været afleveret den 30. april 2015 med forventet opstart af udførelsen umiddelbart herefter, og aflevering af det færdige byggeri skulle være sket den 10. juni 2016.

Sådan kom det imidlertid ikke til at gå. Totalentreprisekontrakten blev underskrevet den 23. januar 2015 …, myndighedsansøgning blev modtaget i kommunens byggesagsafdeling den 6. marts 2015 …, der blev tildelt en sagsbehandler i byggesagsafdelingen (D) den 28. april 2015 …, og den 9. juni 2015 … sendte D et kvitteringsbrev til A Arkitekter med bl.a. 42 punkter, som der var behov for yderligere redegørelse for. Hen over sommeren og efteråret 2015 var der udveksling af en række mails mellem bl.a. TE og deres rådgivere på den ene side og på den anden side kommunen, dels som byggesagsmyndighed, dels som bygherre. Hertil kommer, at der bl.a. blev afholdt møder parterne imellem. Byggetilladelse blev meddelt den 12. november 2015 …, og TE mente sig berettiget til at aflevere byggeriet den 31. oktober 2016 …. Kommunen mente imidlertid ikke, at byggeriet var klar til aflevering, og efter udførelse af diverse udbedringer underskrev kommunen den 23. december 2016 … en betinget afleveringsprotokol, efter at der den 22. december 2016 … var meddelt en midlertidig ibrugtagningstilladelse.

TE’S PÅSTAND FREMKOMMER SÅLEDES

Manglende betaling af entreprisesum .
A1 Ubestridt udestående, faktureret 3.797.446,00 kr.
A2 Kunstudsmykning, ubestridt 1.406,00 kr.
A3 Kunstudsmykning, bestridt 52.636,40 kr.
I alt ekskl. moms 3.851.488,40 kr.
Ubestridte ekstrakrav
B1 Omfugning af facade 12.193,00 kr.
B2 Fjernvarmerør 20.728,00 kr.
B3 Etablering af sprinklersystem (restfaktura) 201.839,00 kr.
B4 Flytning af olietank 26.117,00 kr.
B5 Indeksregulering – accepteret af BH 82.888,00 kr.
I alt ekskl. moms 343.765,00 kr.

 

Bestridte ekstrakrav
C1 Forstærkning af tagkonstruktion 507.057,00 kr.
C2 Opgradering af undertag 132.060,00 kr.
C3 Kviste 214.680,00 kr.
C4 Transformatorstation 139.285,00 kr.
C5 Glasoverdækning/vejrligsforanstaltninger 124.776,00 kr.
C6 Etablering af affaldsskakte 412.076,00 kr.
C7 Installation af skydedøre 742.716,00 kr.
C8 Ændringer ift. mursten 83.740,00 kr.
C9 Installation af motordrevne vinduer og solafskærmning 295.099,00 kr.
C10 Ændringer ift. køkken 289.675,00 kr.
C11 Fejl i arealberegning 130.155,00 kr.
C12 Etablering af sprinklersystem på spidsloftet 220.299,75 kr.
C13 Parkeringsplads og brandvej 15.446,26 kr.
I alt ekskl. moms 3.307.065,01 kr.
Tidsfristforlængelse
D1 Ansættelse af ekstra funktionærer 2.196.521,00 kr.
D2 Kontor- og produktionschef 1.102.268,75 kr.
D3 Rådgivere 2.019.459,56 kr.
D4 Tab som følge af indsættelse af ekstra mandskab 3.805.922,85 kr.
D5 Drift af byggeplads 1.992.339,80 kr.
D6 Øvrige omkostninger 1.524.096,00 kr.
D7 Mistet fortjeneste for fire mand i fem måneder 3.000.000,00 kr.
D8 Indeksregulering – ud over det, som BH har accepteret 182.234,34 kr.
I alt ekskl. moms 15.822.842,30 kr.

 

Samlet opgørelse (A1-A3, B1-B5, C1-C13 og D1-D8) 23.325.160,71 kr.
BH’s fradrag pga. sparet helstensvæg (ad C1) 45.000,00 kr.
I alt ekskl. moms 23.280.160,71 kr.

… KOMMUNES PÅSTAND FREMKOMMER SÅLEDES

Bygherrens krav
E1 Dagbod (196 kalenderdage a 44.000 kr.) 8.624.000,00 kr.
E2 Fradrag pga. levering af mindre elevator 297.500,00 kr.
E3 Fradrag pga. færre solafskærmninger og vinduesopluk 910.092,00 kr.
E4 Fradrag pga. manglende brandsikring af bygning A 171.345,00 kr.
E5 Anerkendte mangler 752.775,00 kr.
E6 Ikke-anerkendte mangler 1.208.070,00 kr.
I alt ekskl. moms 11.963.782,00 kr.
Moms af BH’s fradrags og mangelskrav (ej dagbod) 834.946,00 kr.
I alt bygherrens krav inkl. moms 12.798.728,00 kr.
TE’s anerkendte krav
F1 Entreprisesum 3.797.446,00 kr.
F2 Omfugning af facade 12.193,00 kr.
F3 Fjernvarmerør 20.728,00 kr.
F4 Kunstudsmykning, ubestridt 1.406,00 kr.
F5 Sprinkling (restfaktura) 201.389,00 kr.
F6 Olietank 26.117,00 kr.
F7 Indeksregulering – accepteret af BH 82.888,00 kr.
I alt ekskl. moms 4.142.167,00 kr.
Moms 1.035.542,00 kr.
I alt inkl. moms 5.177.709,00 kr.

 

Samlet opgørelse
Bygherrens krav inkl. moms 12.798.728,00 kr.
TE’s anerkendte krav inkl. moms 5.177.709,00 kr.
I alt i bygherrens favør 7.621.019,00 kr.
  1. Forklaringer

Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring af … (fra TE), … (byggeleder fra TE), C (fra TE), …, …, F (fra … Kommune), P (TE’s projektchef), … (bygherrerådgiver for … Kommune), …, …, D (fra kommunens byggesagskontor), …, bygherrerådgiver BH-R og J (jurist hos TE).

Hertil kommer, at skønsmændene Flemming Kaae og Bent Feddersen under hovedforhandlingen mundtligt har besvaret en række spørgsmål i relation til skønserklæringen af 30. april 2018 … og den supplerende skønserklæring af 26. september 2018 ….

  1. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat

INDLEDNING

I det følgende foretages en gennemgang af de enkelte krav, som parterne har fremsat. En del af disse krav, herunder ikke mindst TE’s krav om tidsfristforlængelse og kommunens krav om dagbod, har en naturlig sammenhæng. Dette gælder også nogle af kommunens fradragskrav og mangelskrav. Hvor der er denne sammenhæng, vil de overordnede bemærkninger om den enkelte problemstilling i det væsentlige blive behandlet under gennemgangen af TE’s krav.

TE’S KRAV

Med udgangspunkt i de opgørelser, der fremgår ovenfor, gennemgås de enkelte krav, som er bestridt:

Manglende betaling af entreprisesum .
A1 Ubestridt udestående, faktureret 3.797.446,00 kr.
A2 Kunstudsmykning, ubestridt 1.406,00 kr.
A3 Kunstudsmykning, bestridt 52.636,40 kr.
I alt ekskl. moms 3.851.488,40 kr.

AD A3 (KUNSTUDSMYKNING, BESTRIDT) – 52.636,40 KR

Kunstudsmykning var en del af totalentreprisen. Kommunen besluttede imidlertid i foråret 2016, at kunstprojektet skulle udgå, og kommunen har i den forbindelse anført, at projektet ikke kunne nå at blive besluttet politisk, inden den planlagte aflevering af byggeriet. TE har krævet fuld betaling for det beløb, som selskabet ellers kunne tilkomme, hvis projektet var blevet gennemført. TE har bl.a. anført, at kunstprojektet blev trukket ud af byggesagen af kommunen for at spare udgifter for kommunen.

Det er oplyst, at kommunen allerede har betalt 128.000 kr., og at kommunen kan anerkende at betale yderligere 1.406 kr. Kommunen vil derimod ikke betale restkravet på 52.636,40 kr.

TE har opgjort sit endelige restkrav vedrørende kunst i det sammenfattende processkrift af 27. september 2018. Det fremgår således af pkt. 3.2.7, at kravet bl.a. består af TE’s betaling af 4 fakturaer til underentreprenører og kunstnere, TE’s udgifter til projektoprettelse og garantistillelse, administrationsbidrag på 1,5 % af 800.000 kr. og ca. 2,3 % til projektledelse og dækningsbidrag på 9 %. Efter fradrag af kommunens betaling på 128.000 kr. fremkommer beløbet på 54.042,40 kr.

Voldgiftsretten finder, at TE er berettiget til at få betaling for det beløb, som selskabet ellers kunne tilkomme, hvis projektet var blevet gennemført med TE som totalentreprenør. Voldgiftsretten finder ikke grundlag for at tilsidesætte den opgørelse af kravet, som fremgår ovenfor.

Kommunen skal derfor betale restkravet på 52.636,40 kr. ekskl. moms for kunstudsmykningen – ud over det godkendte beløb på 1.406 kr. ekskl. moms.

Bestridte ekstrakrav
C1 Forstærkning af tagkonstruktion 507.057,00 kr.
C2 Opgradering af undertag 132.060,00 kr.
C3 Kviste 214.680,00 kr.
C4 Transformatorstation 139.285,00 kr.
C5 Glasoverdækning/vejrligsforanstaltninger 124.776,00 kr.
C6 Etablering af affaldsskakte 412.076,00 kr.
C7 Installation af skydedøre 742.716,00 kr.
C8 Ændringer ift. mursten 83.740,00 kr.
C9 Installation af motordrevne vinduer og solafskærmning 295.099,00 kr.
C10 Ændringer ift. køkken 289.675,00 kr.
C11 Fejl i arealberegning 130.155,00 kr.
C12 Etablering af sprinklersystem på spidsloft 220.299,75 kr.
C13 Parkeringsplads og brandvej 15.446,26 kr.
I alt ekskl. moms 3.307.065,01 kr.

AD C1 (FORSTÆRKNING AF TAGKONSTRUKTION) – 507.057 KR.

Kravet angår de ekstraudgifter, som TE har krævet – ud over det beløb på ca. 362.000 kr., som kommunen efter det oplyste allerede har betalt for dette ekstraarbejde.

Kommunen har særligt fremhævet tre forhold, der gør, at der ikke skal ske betaling. For det første finder kommunen, at det ikke er tilstrækkeligt, at TE alene har accepteret at fradrage 45.000 kr., som følge af at TE ved den udførte forstærkning sparede udgifter til opførelse af en mur på 80 kvadratmeter. Skønsmændene har således ved besvarelsen af spørgsmål 27.1 … anført, at prisen inklusive mursten, puds, stillads, byggeplads og dækningsbidrag kan opgøres til 221.290 kr. For det andet finder kommunen, at der ikke skal ske dækning af udgifter til stillads, da dette i forvejen var opstillet, og da det i øvrigt ikke var nødvendigt med et stillads for at udføre forstærkningen. For det tredje finder kommunen, at der ikke er fremlagt fyldestgørende dokumentation for arbejdstid og materialer til det udførte arbejde.

TE har opgjort beløbet på 45.000 kr. efter en skønnet pris, der er udregnet med udgangspunkt i den pris, som en underentreprenør ellers skulle have haft, hvis muren var blevet opført. Da der er tale om fradrag for en udgift til en delentreprise, som TE ellers skulle have stået for, finder voldgiftsretten, at der ikke skal tages udgangspunkt i den beregningsmodel, som skønsmændene har foretaget. Det fremgår således af ABT 93 § 14, stk. 5, om ændringer i arbejdet, at en bygherre skal godskrives de udgifter, som spares eller burde have været sparet ved formindskelse af arbejdets omfang. Da der er tale om prisfastsættelse af en delentreprise, som TE havde aftalt med en af underentreprenørerne, må der foretages et skøn. Ved dette skøn finder voldgiftsretten ikke fornødent grundlag for at tilsidesætte den prisangivelse, som TE har angivet. Voldgiftsretten bemærker i øvrigt i den forbindelse, at bygherrens egen rådgiver, BH-R, ved en vurdering af det samlede forstærkningsprojekt og økonomien i den forbindelse ikke fandt anledning til at anfægte de 45.000 kr., jf. hans svar af 18. marts 2016, der er anført i Teknisk Forespørgsel 15, version 24 …. Der kan derfor ikke gives kommunen medhold på dette punkt.

Ved afgørelsen af, om der kan indregnes udgift til stillads, finder voldgiftsretten, at der ikke på forsvarlig måde kunne foretages forstærkning af tagkonstruktionen som sket uden brug af stillads. Voldgiftsretten er i den forbindelse opmærksom på, at bl.a. BH-R under sin forklaring for voldgiftsretten havde en anden opfattelse. Voldgiftsretten finder endvidere ikke fornødent grundlag for at tilsidesætte den prisfastsættelse for leje af stillads, som TE har foretaget. Endelig findes den omstændighed, at stilladset i forvejen var opstillet, ikke at kunne føre til et andet resultat.

I den opgørelse, som TE’s advokat har udarbejdet, s. 5-6 i processkrift III af 23. januar 2018 …, indgår en række poster, som kommunens advokat har forholdt sig kritisk til. Der kan i den forbindelse bl.a. henvises til pkt. 6.4.3 i det sammenfattende processkrift af 12. oktober 2018. Voldgiftsretten finder ikke grundlag for at tilsidesætte de ugentlige timeopgørelser, som TE har anført i Teknisk Forespørgsel 15, version 24 …. På den anden side finder voldgiftsretten, at der på enkelte andre punkter er grundlag for en justering af det restkrav på 507.057 kr., som TE har rejst. Voldgiftsretten nedsætter derfor skønsmæssigt TE’s restkrav til 400.000 kr.

Det samlede resultat vedrørende ekstraarbejdet med forstærkning af tagkonstruktion bliver herefter, at kommunen yderligere skal betale 400.000 kr. ekskl. moms, og at der under kommunens opgørelse af bygherrens fradragskrav skal medtages et beløb på 45.000 kr. ekskl. moms, hvilket TE allerede har taget højde for i sin opgørelse.

AD C2 (OPGRADERING AF UNDERTAG) – 132.060 KR

TE har krævet ekstrabetaling for, at undertaget i bygning A fra tagfod til op midt på taget over kvistene er udført med brædder og tagpap. Kommunen vil ikke betale herfor, da det må anses for en del af entreprisen.

Det er ikke i byggeprogrammet angivet, om der skulle ske en udskiftning af det eksisterende undertag. Der skulle i forbindelse med projektet ske udskiftning af eksisterende Velux-vinduer til kviste, således at der ved entreprisen måtte påregnes en udskiftning af en del af undertaget. Det fremgår af sagen bl.a., at der den 12. marts 2015 blev afholdt et møde, hvor undertagets stand blev drøftet. Af en mail af 17. marts 2015 … fra P (fra TE) til F (fra … Kommune) fremgår bl.a., at der var registreret skimmelsvamp på undersiden af gipsundertaget ud for skunk og skråvægge. P (fra TE) tog i den forbindelse forbehold for eventuelle skader, der kunne påføres konstruktionen samt indeklimaet grundet det eksisterende undertag. TE anbefalede derfor, at der blev etableret et nyt undertag, og der er i mailen anført en pris herfor på 1.479.000 kr. Kommunen rekvirerede herefter en rapport om vurdering af gipsundertaget, og en sådan blev udarbejdet af … den 19. maj 2015 …. Af pkt. 4 i denne rapport fremgår bl.a., at undertaget havde en del huller, som måtte vurderes at stamme fra gennemtrampninger i forbindelse med en tagrenovering i 2003, og at de fleste af disse huller var blevet lappet. Af pkt. 5 fremgår vurderingen, hvorefter undertaget er i god stand og kan fungere i en årrække. Dog var der behov for afrensning af skimmelsvamp i de angrebne områder. Da der skal monteres mange nye kviste, og de nuværende ovenlys skal lukkes, er det vurderet, at der ikke vil være ret meget tilbage af det nuværende undertag i den nederste del af taget og dermed mange reparationer, hvis undertaget bevares i sin nuværende form. Ud fra et udførelsesteknisk synspunkt blev det derfor anbefalet, at der blev lagt nyt undertag i den nederste del af taget op til overkanten af de nuværende ovenlys. Over dette niveau kunne gipsundertaget bevares. Der blev holdt møde herom den 20. maj 2015 … mellem denne sags parter, og det fremgår af referatet skrevet af F (fra … Kommune) bl.a., at etablering af det faste undertag på et mindre areal af den laveste del af taget samt dampafrensning af en mindre del af det resterende undertag kunne retfærdiggøre ekstraarbejde – »hvorfra der dog skal fratrækkes indeholdte lapninger af undertag og arbejder ved de nye kviste og lukning ved nuværende ovenlys, som allerede er indeholdt i det arbejde totalentreprenøren har med i sit tilbud«. Af Teknisk Forespørgsel 8, version 4 …, fremgår bl.a., at P fra TE den 3. september 2015 har skrevet: »udskiftning af undertag i området omkring grater kan tilbydes udført for i alt 128.300 kr. ekskl. moms«. I svaret hertil er anført, at bygherren ikke har nogen intentioner om at udskifte det eksisterende undertag, da det i rapporten fra … angives, at taget er tæt og holdbart i mange år, og at TE i øvrigt har ansvaret for etablering af kviste mv., hvilket medfører, at undertaget skal ændres og berøres i meget stort omfang.

Som anført ovenfor blev der i marts og april 2016 udført forstærkning af tagkonstruktion. Denne forstærkning var koncentreret om taget oven over gavle. Det er efter bevisførelsen for voldgiftsretten usikkert, hvor meget dette ekstraarbejde, der i vidt omfang angik arealerne omkring tagfoden ved gavlene, også berørte langsiderne af huset. I Teknisk Forespørgsel 8, version 4 …, er det den 18. maj 2016 af P (fra TE) anført: »Som fortsættelse til ovenstående [bemærkning af svar af 3. september 2015] kan vi bekræfte, at den del af undertaget, hvor der er sket forstærkning i h. t. TF 15 er dele af eksisterende gipsundertag nu skiftet«. I notatet er det endvidere anført bl.a., at der er sket opgradering af undertag fra nyt gipsundertag til det udførte i brædder og tagpap – pris 132.060 kr. ekskl. moms. Af notat af 5. juli 2016 … i samme dokument fremgår, at F (fra … Kommune) har anført, at bygherren gentagne gange har afvist TE’s krav vedrørende eksisterende tag, og at »et hvert krav som TE stiller til BH vedr. økonomisk eller tidsmæssige konsekvenser afvises«.

På den anførte baggrund og efter bevisførelsen i øvrigt lægger voldgiftsretten til grund, at der i hvert fald delvist er udført ekstraarbejde, som TE burde have været klar over ikke var ordnet. Det ligger fast, at TE som en del af sin entreprise skulle udføre en betydelig del af det arbejde, der er udført vedrørende undertaget. Der er imidlertid en række usikkerhedsmomenter med hensyn til fastlæggelsen af omfanget af TE’s entreprise, herunder i lyset af det ekstraarbejde, der blev enighed om at iværksætte ved mødet den 20. maj 2015, og ekstraarbejdet i forbindelse med forstærkning af tagkonstruktionen i foråret 2016. Denne usikkerhed gør, at der ikke kan gives TE medhold for det krævede beløb på 132.060 kr. På den anden side finder voldgiftsretten, at der ikke kan gives kommunen medhold i, at der intet yderligere skal betales. Voldgiftsretten fastsætter på denne baggrund skønsmæssigt beløbet til 75.000 kr.

Kommunen skal derfor til delvis dækning af kravet om opgradering af undertag betale 75.000 kr. ekskl. moms.

AD C3 (KVISTE) – 214.680 KR.

AD C4 (TRANSFORMATORSTATION) – 139.285 KR.

AD C5 (GLASOVERDÆKNING/VEJRLIGSFORANSTALTNINGER) – 124.776 KR.

AD C8 (ÆNDRING IFT. MURSTEN) – 83.740 KR.

AD C10 (ÆNDRING IFT. KØKKEN) – 289.675 KR.

AD C11 (FEJL I AREALBEREGNING) – 130.155 KR.

Det er fælles for disse krav, at der ikke er fremsendt en faktura herom. Kravene fremgår heller ikke af det dokument, som parterne under sagen har benævnt som slutopgørelsen (bilag 39 – E 1394-1531), og som efter det oplyste blev sendt til kommunen den 6. februar 2017, og som indeholder et samlet krav på mere end 15 mio. kr.

Kravene blev første gang fremsat ved klageskriftet af 17. februar 2017 …. I klageskriftet er beløbene opgjort for flere af kravene i lidt mere runde beløb, og de enkelte krav er så specificeret nærmere ved bilag 77 …, bilag 86 …, bilag 103 …, bilag 111 …, bilag 117 … og bilag 121 …, der er fremlagt i processkrift II af 21. november 2017 …. De 6 bilag er opbygget på nogenlunde samme måde. Der er typisk et beløb med betegnelsen TE. Det dækker over timeforbrug til projektchef (P) og/eller byggeleder (…) med en timesats på hhv. 1.250 kr. og 1.050 kr. Der er i bilaget (skemaet) endvidere en optegnelse med en lang række datoer og tidsforbrug. I de fleste af bilagene er der endvidere henvist til A (bilag 78) …. Dette bilag er et notat udarbejdet af A Arkitekter den 13. januar 2017. I bilaget, der er på 10 sider, findes en detaljeret beskrivelse af de enkelte projektarbejder mv. i denne byggesag opdelt på bl.a. nogle af de projekter, som der nu af TE kræves ekstrabetaling for hos kommunen. Som begrundelse for TE’s krav over for kommunen henvises der endelig til »andre rådgivere«. Det gælder f.eks. bilag 86 …, hvor der vedrørende transformatorstation er opgjort samlet 50 timer til en timesats på 1.500 kr. til jurist J (fra TE). For de 6 bilag er det endvidere fælles, at der ud over udgifterne til egne ansatte og eksterne rådgivere er beregnet et administrationstillæg på 8 % og et dækningsbidrag på 12 %.

Efter de forklaringer, der er afgivet af C (fra TE) og J (fra TE), lægger voldgiftsretten til grund, at der efter indgivelse af klageskrift i sagen er foretaget en gennemgang af bl.a. gamle arbejdssedler, mails, mødereferater mv. Denne gennemgang er så benyttet til hjælp for en opdeling på de enkelte delprojekter i denne sag, og der er herefter foretaget et skøn over, hvad der har været af ekstratid for disse.

Voldgiftsretten lægger endvidere til grund, at der for de anførte ekstrakrav ikke er taget konkrete forbehold for tid og økonomi. Der er således f.eks. ikke i forbindelse med det krævede ekstraarbejde for kviste, køkken eller glasoverdækning taget et forbehold eller givet en advarsel om, at yderligere arbejde og korrespondance om projektet vil medføre et krav om ekstrabetaling. Voldgiftsretten ser i den forbindelse bort fra de generelle krav om tidfristforlængelse, økonomi mv., som ad flere omgange er fremsat af bl.a. P (fra TE), jf. f.eks. mail af 3. september 2015 …. Her er der således specifikt taget forbehold vedrørende bl.a. affaldsskakte, sprinkling, skydedøre, undertag, motorstyring og solafskærmning. For alle disse forhold er der senere fulgt op på kravene med hensyn til tid og økonomi.

Det fremgår af ABT 93 § 22, stk. 7, at entreprenøren efter afleveringen fremsender en endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav – bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbehold for i slutopgørelsen. Endelig fremgår det af Byggeprogrammet, der er en del af det samlede aftalegrundlag, at der s. 126 … er følgende supplement til ABT 93 § 14, stk. 2: »Mer- eller mindre ydelser skal forud aftales skriftligt. Såfremt totalentreprenøren anser sig berettiget til betaling for ekstraarbejder, uden at bygherren har godkendt dette, skal totalentreprenøren meddele dette til bygherren senest 10 arbejdsdage efter, at det forhold, som giver anledning til ekstrakravet, første gang blev kendt eller burde være blevet kendt af totalentreprenøren. Overskrides fristen, fortabes totalentreprenørens ekstrakrav«.

På den anførte baggrund, og da voldgiftsretten finder, at der ikke er fremkommet forhold, der kan begrunde en fravigelse af de anførte regler, er kravene, der er opgjort i de 6 bilag, prækluderet.

De bestridte krav vedrørende kviste, transformatorstation, glasoverdækning/vejrligsforanstaltninger, ændring ift. mursten, ændring ift. køkken og fejl i arealberegning medtages herefter med 0 kr. i TE’s kravsopgørelse.

Ad C6 (etablering af affaldsskakte) – 412.076 kr.

Det følger af bygningsreglementet pkt. 8.6, stk. 6, at i beboelsesbygninger med 3 etager og derover over terræn skal der indrettes affaldsskakt for hver opgang. I vejledningen hertil er det anført …, at kravet først og fremmest tager sigte på opførelse af nye beboelsesbygninger. Det er endvidere anført, at der i visse tilfælde kan ske dispensation ud fra en miljømæssig og økologisk vurdering, herunder med hensyn til kildesortering, og at bortskaffelse af affald ikke kan ske i overensstemmelse med de nugældende regler i lovgivningen om arbejdsmiljø.

Der er ikke anført noget i byggeprogrammet om affaldsskakte, ligesom der ikke i skitseprojektet fra … i oversigtstegningerne er indtegnet affaldsskakte i hverken bygning A eller bygningerne C-E …. Dette står i modsætning til f.eks. elevatorer, der dels er beskrevet i byggeprogrammet, dels er medtaget på de nævnte skitsetegninger. Af en udskrift for byggeweb … fremgår, at F (fra … Kommune) den 11. juli 2014 i spørgeperioden for tilbudsgiverne har besvaret et spørgsmål om affald og dagrenovation. Spørgsmålet lyder: »Skitseprojekt og byggeprogram nævner intet om affaldshåndtering. Skal der i projektet afsættes plads til miljøstation og i givet fald krav til denne«. Svaret lyder: »Der skal etableres en overdækket miljøgård med plads til 4 stk. 600 l containere til husholdningsaffald, samt plads til en 1500-2000 l container til småt brandbart, der placeres adskilt fra husholdningsaffaldscontainerne«.

Det følger af ABT 93 § 3, stk. 4, at opfyldelse af bl.a. bygningsreglementer er omfattet af totalentreprenørens tilbud. Som tilføjelse til § 13 i ABT 93 er der i byggeprogrammet s. 126 … anført, at der må ikke uden bygherrens skriftlige godkendelse søges dispensation fra gældende lokalplan, love og bestemmelser. Endelig er det i byggeprogrammet s. 26 … under afsnittet om bygningsmyndighed anført, at generelt ønsker … Kommune, at der ikke søges dispensation fra bygningslovgivningen, men undtagelsesvis kan der søges dispensation, hvis der er velbegrundede argumenter herfor.

Det fremgår af sagen, at A Arkitekter den 6. marts 2015 … indgav dispensationsansøgning til … Kommune om bl.a. affaldsskakte. Der var herefter drøftelser mellem parterne om muligheden for dispensation. Dette førte ikke til noget, og af en mail af 17. august 2015 … fra F (fra … Kommune) til A Arkitekter fremgår, at der skal installeres affaldsskakte i henhold til BR 10, og at det derfor var en ordre fra direktionen i kommunen, at A Arkitekter skulle gå i gang med at projektere affaldsskakte, så byggetilladelsen ikke blev forsinket.

Af projektændringsaftale 7 …, der alene er underskrevet af TE, er der den 17. maj 2016 anført bl.a., at pris for affaldsskakte, hulboringer, udluftning, brandadskillelse, projektering 10 %, administration 8 % og DB 12 % kan opgøres til 309.773,75 kr. ekskl. moms. Ved bilag 106 …, der er fremlagt ved processkrift II af 21. november 2017 …, er beløbet endeligt opgjort til 412.076 kr., idet der er tillagt et yderligere beløb på i alt ca. 102.302 kr. til ekstra tid til projektering for TE med 24.575 kr. og for A Arkitekter med 60.000 kr. med tillæg af administrationsbidrag og DB.

Kommunen har nægtet at betale for affaldsskakte og anført bl.a., at TE ikke havde nogen berettiget forventning om, at man kunne få dispensation fra kravet om, at der ved bygninger med 3 etager og derover skal etableres affaldsskakte. Da der er tale om et krav efter bygningsreglementet, er affaldsskakte således en del af entreprisen. Den beløbsmæssige opgørelse af kravet bestrides – og det gælder i særdeleshed det efterfølgende krav om ekstra tid til projektering mv., der i øvrigt først er fremsat efterfølgende.

Voldgiftsretten finder, at TE med en vis ret kunne gå ud fra, at kommunen undtagelsesvis ville dispensere fra kravet om affaldsskakte. Voldgiftsretten lægger ved afgørelsen heraf for det første vægt på, at der intet er anført om affaldsskakte i skitseprojektet og det ellers meget detaljerede byggeprogram. For det andet lægger voldgiftsretten vægt på, at antagelsen om, at der ikke skulle etableres affaldsskakte, og at der kunne dispenseres, blev yderligere bestyrket ved den besvarelse, der blev afgivet den 11. juli 2014 i forbindelse med tilbudsgivningen. For det tredje lægger voldgiftsretten vægt på, at det for TE måtte forekomme realistisk, at det ville være muligt at få en dispensation, herunder i lyset af, at bygningerne blev forsynet med elevator, og at en dispensation på dette område i øvrigt er i overensstemmelse med nyere praksis med affaldssortering og miljøhensyn. Der kan i den forbindelse i øvrigt henvises til, at … Kommune efterfølgende i december 2016 … generelt har besluttet at give mulighed for at dispensere fra kravet om etablering af affaldsskakte ved nybyggeri.

Voldgiftsretten finder på denne baggrund, at TE er berettiget til at få dækket sine udgifter i forbindelse med projektering og udførelse af skaktene som ekstraarbejde, idet en sådan udgift ikke skulle have været afholdt, hvis der var blevet givet dispensation.

Ved afgørelsen af, om der skal foretages en reduktion af det krævede beløb, finder voldgiftsretten, at der ikke som sagen foreligger oplyst er grundlag for at tilsidesætte den pris på ca. 310.000 kr., der fremgår af den ikke vedtagne projektændringsaftale fra maj 2016. Det ekstra beløb på ca. 102.000 kr., som TE først har krævet efterfølgende, finder voldgiftsretten derimod ikke grundlag for at imødekomme. For det første er der tale om et krav, der er rejst efter slutopgørelsen, og der kan i den forbindelse henvises til bemærkninger ovenfor om de 6 bilag under ekstrakravene om bl.a. kviste og transformatorstation. Ved vurderingen af krav om ekstra betaling for affaldsskakte må det dog medgives, at der ad flere omgange fra TE’s side er fremsat forbehold for ekstra tid som følge af yderligere tid til projektering og korrespondance om affaldsskaktene. Voldgiftsretten finder derfor, at det ikke på forhånd er udelukket, at der også kunne medtages et senere opgjort beløb i tilknytning til det allerede krævede beløb. For det andet finder voldgiftsretten, at det anførte ekstrabeløb på ca. 102.000 kr. er udokumenteret, og at det må pålægges TE en skærpet bevisbyrde for berettigelsen og opgørelsen af kravet, når det rejses på et så sent tidspunkt.

Voldgiftsretten tager på denne baggrund ekstrakravet i forbindelse med etablering af affaldsskakte delvist til følge med et beløb på 309.773,75 kr. ekskl. moms.

Ad C7 (installation af skydedøre) – 742.716 kr.

Dette krav angår, om kommunen efter kontrakten var berettiget til at kræve, at der blev opsat skydedøre i stedet for de dobbeltdøre, som TE havde lagt op til.

Det fremgår af byggeprogrammet s. 33 …, at der mellem soveværelse og badeværelse »ønskes« en specialdør, der er en sammenbygning af en skydedør og en almindelig sidehængt dør. Dette muliggør, at den krævede venderadius for såvel soveværelser og badeværelser kan imødekommes i den særlige brede døråbning. I byggeprogrammet s. 41 … er der endvidere henvist til bl.a.: »Kvalitetsniveauer iht. SBI-anvisning 230: … Kommune ønsker, alt efter område, en kvalitetsstandard der både tilgodeser selvhjulpne beboere og plejekrævende beboere, hvor der er brug for personale og hjælpemidler. Der ønskes kvalitetsniveau A i boliger og B i fællesarealerne…«. I skitseprojektet fra … er der på tegningerne … angivet en dobbeltdør. I TE’s tilbudsprojekt er det under overskriften »dobbeltdørsløsning til badeværelse« anført bl.a. …, at det er ønsket, at adgangen til badeværelset udformes sådan, at en del af soveværelsets areal indgår i venderadiussen på 2 m. Vi foreslår, at dette gøres ved montering af en dobbeltdør. Af kommunens sammenfattende processkrift af 12. oktober 2018 pkt. 6.13.3 fremgår bl.a. følgende sagsbeskrivelse: Den 24. april 2015 … fremsendte TE tegninger til bygherren, og under et møde den 29. april 2015 meddelte bygherren, at det med den boliggeometri, som TE havde valgt, ikke ville være muligt at opfylde tilgængelighedskravene med den foreslåede dobbeltdør. Ved projektændringsaftale nr. 10 har TE den 18. maj 2016 … krævet en tillægspris på 742.716 kr. ekskl. moms for ændring af dør i badeværelse fra den tilbudte almindelige dobbeltdør til …door-/drejedør. Der er endvidere fremlagt en faktura af 4. april 2016 … på 709.000 kr. ekskl. moms fra …door.

Skønsmændene har ved besvarelse af spørgsmål 28.1 … anført bl.a., at det vurderes, at SBI 222 ikke er overholdt ved den løsning, som TE havde lagt op til, da det ikke bør være en forudsætning, at der måles med åben dør til soveværelset. Under hovedforhandlingen vurderede skønsmændene, at den løsning, der aktuelt er valgt med skydedøre, formentlig heller ikke overholder kravene.

Voldgiftsretten finder, at udbudsmaterialet ikke har været tilstrækkelig klart med hensyn til, hvilke krav der blev stillet til dørene mellem badeværelse og soveværelse. Det bemærkes i den forbindelse, at TE klart i sit oplæg ved tilbudsgivningen har beskrevet den dørløsning, som man ville foreslå. Kommunen har ikke i den forbindelse taget et forbehold. TE har derfor krav på betaling for differencen mellem den løsning, der oprindelig blev tilbudt, og den løsning, som TE blev beordret til at udføre af bygherren.

Kommunens advokat har i sit sammenfattende processkrift af 12. oktober 2018 under punkt 6.13.7 bestridt den pris, som TE har opgjort. Advokaten har bl.a. efterspurgt dokumentation for betaling til …door, ligesom der stilles spørgsmål ved, om der er foretaget fradrag for den løsning, der ellers ville være omfattet af kontrakten.

Voldgiftsretten finder, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte den pris på 742.716 kr. ekskl. moms, som TE har forlangt bl.a. på baggrund af en fremlagt faktura fra …door. Derimod har TE ikke sandsynliggjort, at der er foretaget et tilstrækkeligt fradrag for den udgift, der ellers skulle være afholdt, hvis entreprisen var blevet gennemført efter TE’s løsningsforslag. Under hovedforhandlingen vurderede skønsmændene, at fradraget kunne ansættes til 7-9.000 kr. pr. dør. Ved besvarelsen blev det ikke præciseret, om det var med eller uden montering. Voldgiftsretten finder, at de angivne beløb er sat for højt, og ansætter i stedet beløbet skønsmæssigt til 6.000 kr. For 40 døre svarer det til et fradrag på 240.000 kr.

Kommunen skal på denne baggrund betale (742.716 kr. – 240.000 kr.) = 502.716 kr. ekskl. moms til TE som følge af ekstraudgiften ved installation af skydedøre.

Ad C9 (installation af motordrevne vinduer og solafskærmning) – 295.099 kr.

Dette krav angår, hvad TE har været forpligtet til efter kontrakten med hensyn til installation af motordrevne vinduesopluk og med hensyn til solafskærmning. Bygherren er af den opfattelse, at der både for bygning A og bygning C-E skal installeres motordrevne vinduesopluk og solafskærmning. TE er af den opfattelse, at kravene alene gælder bygning C-E, og at både vinduesopluk og solafskærmning skal installeres i mindre omfang end krævet af kommunen. Da TE er af den opfattelse, at man er blevet ordret til at udføre mere, end selskabet var forpligtet til efter kontrakten, er der rejst et krav på 295.099 kr. for ekstraarbejde. Omvendt er kommunen af den opfattelse, at der ikke er leveret tilstrækkeligt, og at man derfor har krav på yderligere. Det sidste spørgsmål vil blive behandlet under kommunens krav.

I byggeprogrammet s. 33 … er det i afsnit 6.2 om rumbeskrivelse og underafsnit 6.2.1 om boligen anført: »Vinduer og solafskærmning skal kunne styres individuelt af enten beboeren eller automatisk via føler/timer«. På s. 45 … i byggeprogrammet er det i underafsnit 6.6.2 om temperaturforhold anført: »Store vinduespartier sikrer udsyn og sol- og lysindfald, der også sikrer lavt energiforbrug. Disse vinduespartier specielt mod øst, syd og vest solafskærmes i sommerhalvåret. Solafskærmningen udformes, så der sikres maksimalt udsyn. Det skal ved anvendelse af tunge bygningskomponenter samt vinduernes placering og udformning sikres, at der i dagtimerne kan opretholdes en så ensartet temperatur som muligt«. På s. 49-50 … i byggeprogrammet er det i afsnit 7 om tekniske krav og underafsnit 7.3.2 om udvendige vinduer anført bl.a.: »Oplukkelige vinduer i boligerne skal være motorstyrede, og kunne betjenes af beboerne, f.eks. via fjernbetjening eller tablet. Vinduerne forsynes med solafskærmning, der ligeledes skal kunne betjenes af beboerne f.eks. via fjernbetjening. Solafskærmning skal placeres udvendigt … Totalentreprenøren skal i forbindelse med idriftsætningen dokumentere, at byggeriet overholder kravene til lavenergiklasse 2020«. Et par afsnit længere nede i teksten er det under overskriften »Eksisterende bygning« anført: »Det tilstræbes at bevare det arkitektoniske udtryk af eksisterende bygning. Det er vigtigt at vinduerne bevarer opsprosningernes proportioner. Nye vinduer må ikke forandre bygningens udtryk, og glas må ikke fremstå med farver og spejling. Der udarbejdes et notat vedr. evt. genbrug af vinduer i hovedbygning«.

I TE’s vinderprojekt er der under overskriften »De nye punkthuse« bl.a. følgende beskrivelse …: »Beboerne har selv mulighed for at vælge dagslyset fra f.eks. v.hj.a. indvendige gardiner eller udvendige screens i karnapperne, der dæmper dagslyset markant, men som stadig tillader udkig. Vi har også fundet det vigtigt, at give dagslys og udluftningsmulighed til badeværelset i form af et lille højtliggende kvadratisk vindue«. Under afsnittet »Hovedhuset« … er det anført bl.a.: »Nye vinduer med koblede rammer. Vi har i vores forslag medtaget udskiftning af samtlige vinduer i den eksisterende hovedbygning. Vi vurderer, at den bedste løsning i forhold til tæthed og isoleringsevne vil være at udskifte vinduerne med koblede rammer. De nye vinduer har samme opdeling som de gamle, og der er anvendt små glasfelter og sprosser i det yderste lag glas«. I et underbilag til tilbuddet er der en 5-siders beskrivelse om bygningerne C-E. På s. 2 af denne beskrivelse … er det anført: »Udvendig solafskærmning. Der etableres udvendig solafskærmning på karnapper på facader mod syd, øst og vest. Den udvendige solafskærmning udføres som CTS-styrede screens, der kan overstyres af beboeren«. Der er endvidere et underbilag om hovedbygningen (bygning A). På s. 2 af 7 i dette bilag … er det i et felt betegnet »(31) komplettering, ydervægge« anført om vinduer og vinduespartier: »Vinduer udskiftes med nye trævinduer med koblede rammer med samme sprosseinddeling som eksisterende vinduer«. I det tilsvarende punkt 31 om komplettering, ydervægge, er det om »de nye boliger« [bygning C-E] s. 2 af 6 … anført: »Karnapper. Udføres med inddækning i forpatineret zink… Udvendig solafskærmning ved karnapper. Udføres som udvendige screens indbygget i fals«. Endelig er der i et bilag til tilbuddet under overskriften »Miljømål« anført bl.a. …: »Den udvendige solafskærmning i de nye punkthuse vil medvirke til et behageligt termisk indeklima i boligerne. Der vil under projekteringen blive udført indeklimasimuleringer … Resultaterne af indeklimasimuleringen vil blive benyttet til at optimere styringen af den udvendige solafskærmning samt ventilationsanlæggene«.

TE har efter det oplyste installeret motorstyrede vinduer og solafskærmning for de vinduer, der kan åbnes i henhold til byggeprogrammets afsnit 7.3.2 …. Efterfølgende har kommunen anmodet om, at TE ligeledes skulle installere tilsvarende motorstyrede vinduer og solafskærmning i den eksisterende bygning. Efter TE’s udførelse af de ønskede arbejder har kommunen afvist, at der skulle være tale om ekstraarbejder. På grund af tvisten, om der var tale om ekstraarbejder, aftalte parterne dengang, at TE alene skulle udføre motoriseret opluk i et vindue i soverum og et vindue i opholdsrum med motoriseret vinduesopluk – i alt 80 stk.

Beløbet på 295.099 kr. fremgår af en faktura af 26. september 2016 …. På fakturaen er anført: »Projektændringsnotat nr. 06, version 1. Motoriserede opluk hovedbygning, 66 stk. som …. Aftaleseddel nr. 13«.

Voldgiftsretten finder, at byggeprogrammet med god grund kan læses på den måde, som TE har gjort, nemlig at der ikke skulle udføres hverken solafskærmning eller motoriseret vinduesopluk i hovedbygningen (bygning A). At det er sådan, TE tolkede byggeprogrammet, fremgår også rimelig klart af det tilbudsmateriale, som TE fremsendte til kommunen, og som der blev indgået entreprisekontrakt om. Det er kommunen som bygherre, der har konciperet byggeprogrammet. Hvis det var et krav fra kommunens side, at der også i hovedbygningen, hvor der er en række bindinger med hensyn til fremtoning, skulle være installeret motoriseret opluk og solafskærmning, skulle kommunen have tydeliggjort dette i byggeprogrammet. Da der ikke er tvist om størrelsen af beløbet, tages TE’s krav om ekstrabetaling til følge på dette punkt.

Kommunen skal derfor betale 295.099 kr. ekskl. moms som ekstrakrav til TE for installation af motordrevne vinduesopluk.

Ad C12 (sprinklersystem på spidsloftet) – 220.299,75 kr.

Der var ikke oprindeligt aftalt sprinkling ved projektet. Det blev senere aftalt som et ekstraarbejde efter en politisk beslutning i kommunen. Af Teknisk Forespørgsel nr. 9, version 3 …, fremgår bl.a., at TE den 16. november 2015 tilbød at udføre sprinkleranlæg i bygning A for en pris på ca. 1,35 mio. kr. Der er samtidig i tilbuddet opstillet en liste med 10 betingelser, herunder at sprinkling udføres som traditionelt vådt sprinkleranlæg, at der sprinkles i skakte samt rørkasser, at evt. omkostninger til sagsbehandling mv. ifm. dispensationsansøgning for adgang gennem skarnrum er ekskl., at der ikke udføres sprinkling i skunkrum, og at der i stedet herfor udføres skunkvæg med 2 lag brandgips, at det blev forudsat, at … Forsyning leverer den nødvendige vandmængde, og at der ikke skal udføres reservoir. Den 23. november 2015 … har F (fra … Kommune) påtegnet, at tilbudsprisen blev accepteret, samt at der blev knyttet nogle bemærkninger, der ikke er relevante for tvisten om sprinkling på spidsloft.

Efterfølgende har TE den 18. maj 2016 … udarbejdet et udkast til projektændringsaftale om ekstra sprinkling. I beskrivelsen er det anført bl.a.: »Grundet brandkrav i forbindelse med brandstrategien er det nødvendigt at sprinkle spidsloftet. Det er ikke indeholdt i tidligere oplyste udgifter omkring sprinkling«. Det fremgår yderligere, at prisen herfor blev beregnet til 220.299,75 kr. I dette beløb indgår projektering med 10 %, administrationsgebyr med 8 % og DB med 15 %.

Kommunen har nægtet at betale beløbet på 220.299,75 kr. for spinklere på spidsloftet. Kommunen kan derimod acceptere at betale beløbet på 201.839 kr., der udgør sidste rate på den faste pris på ca. 1,35 mio. kr. [Der er i øvrigt i kommunens processkrifter angivet forskellige beløb for det, der kan accepteres. Det er en fejl, der er gennemgående tilbage fra svarskriftet af 3. maj 2017, idet der på s. 26/53 … er angivet 201.839 kr., mens der s. 48/53 … er byttet om på tallene i den samlede opgørelse, således at der står 201.389 kr. Voldgiftsretten lægger beløbet på 201.839 kr. til grund, da det også er det beløb, som TE benytter i sin opgørelse]. Ifølge kommunen er der således indgået en fastprisaftale på ca. 1,35 mio. kr. om sprinkling af bygning A, og dette inkluderer også sprinkling af spidsloft, da det er et brandkrav. Kommunen har endvidere bestridt opgørelsen af kravet på 220.299,75 kr.

Voldgiftsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at hverken TE eller bygherren forud for aftalen var bekendt med, at der også ville blive fremsat krav om sprinkling af spidsloftet. Det bestyrkes bl.a. af den forklaring, som kommunens bygherrerådgiver, …, har afgivet under hovedforhandlingen. Han forklarede bl.a., at han ikke kunne huske, om han, da han skulle vurdere TE’s tilbudspris på ca. 1,35 mio. kr., også havde regnet med, at sprinkling af spidsloft var inkluderet. Hans tjek af TE’s tilbudspris var bl.a. baseret på en kvadratmeterpris. Foreholdt, at det i den tekniske forespørgsel er anført, at sprinkling udføres som traditionelt vådt sprinkleranlæg, forklarede han under hovedforhandlingen, at der i så fald muligt kunne opstå et problem i forhold til risiko for frostsprængning.

Voldgiftsretten finder, at der ikke er givet en fast pris på ca. 1,35 mio. kr. for sprinkling af bygning A, som også inkluderer sprinkling af spidsloftet. Ved afgørelsen heraf lægger voldgiftsretten vægt på, at der ved tilbudsafgivelsen i november 2015 blev knyttet en række vilkår, ligesom der blev indføjet specifikke beskrivelser vedrørende bl.a. skunkrum. Det ville i den forbindelse være naturligt også at beskrive spidsloftet, hvis parterne havde været opmærksomme på, at det også var et brandkrav, at spidsloftet skulle være omfattet. Det tillægges i den forbindelse også betydning, at der er tale om vurdering af omfanget af et ekstraarbejde. Endelig lægger voldgiftsretten vægt på, at det af TE blev betinget, at sprinkling skulle udføres som traditionelt vådt sprinkleranlæg.

Voldgiftsretten finder, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte den pris på 220.299,75 kr., som TE har forlangt.

Kommunen skal derfor betale 220.299,75 kr. ekskl. moms som ekstrakrav til TE for etablering af sprinklere på spidsloftet.

Ad C13 (parkeringsplads og brandvej) – 15.446,26 kr.

Dette krav blev fremsat i forbindelse med slutopgørelsen, der som nævnt ovenfor blev fremsendt til kommunen den 6. februar 2017. Beløbet på 15.446,26 kr. fremgår på s. 5 i slutopgørelsen …. Der er her henvist til en aftaleseddel om opfyldelse af brandredningsarealer, der går ud over entreprisegrænsen anvist i udbudsmaterialet. Den anførte aftaleseddel er dateret den 30. januar 2017 …. Den er ikke underskrevet af nogen af parterne. Aftalesedlen indeholder en beskrivelse af diverse arbejder med rydning af asfalt ved gavl, opgravning af asfalt, bortkørsel, udlægning af græsarmering med bundsikring, muld og græssåning samt administration og db på 8 % og 15 %.

Det er TE, der har bevisbyrden for, at dette krav er berettiget. Som sagen foreligger oplyst, har TE ikke løftet denne bevisbyrde. Kravet tages derfor ikke til følge.

Ad D1-D8 (tidsfristforlængelse) – 15.822.842,30 kr.

Dette krav er i TE’s sammenfattende processkrift 2 af 2. november 2018, pkt. 13.1, opdelt på følgende krav:

Tidsfristforlængelse
D1 Ansættelse af ekstra funktionærer 2.196.521,00 kr.
D2 Kontor- og produktionschef 1.102.268,75 kr.
D3 Rådgivere 2.019.459,56 kr.
D4 Tab som følge af indsættelse af ekstra mandskab 3.805.922,85 kr.
D5 Drift af byggeplads 1.992.339,80 kr.
D6 Øvrige omkostninger 1.524.096,00 kr.
D7 Mistet fortjeneste for fire mand i fem måneder 3.000.000,00 kr.
D8 Indeksregulering – ud over det, som BH har accepteret 182.234,34 kr.
I alt ekskl. moms 15.822.842,30 kr.

En væsentlig del af dette krav blev fremsat i forbindelse med slutopgørelsen …, der som nævnt ovenfor blev fremsendt til kommunen den 6. februar 2017. Udgifterne til byggeplads er dokumenteret ved henvisning til en række fakturaer og bilag, der er vedlagt slutopgørelsen. Udgifterne til funktionærer, produktionschef mv. er ifølge den forklaring, som C (fra TE) har afgivet for voldgiftsretten, opgjort på baggrund af en skønnet ekstratid for den enkelte medarbejder og ganget med en timeløn på hhv. 550 kr., 1.050 kr. og 1.250 kr. Udgiften til rådgivere er udregnet på baggrund af en opgørelse fra A Arkitekter. Udgiften til tab som følge af indsættelse af ekstra mandskab er i det væsentlige udgifter opgjort i perioden fra juli til oktober 2016, og det er i slutopgørelsen anført, at der er tale om kostpris for håndværkere med et tillæg på 41 % i sociale omkostninger. Disse udgifter er tillagt 8 % administration og 12 % dækningsbidrag. Øvrige omkostninger dækker efter forklaringen fra C (fra TE) over skønnede ekstraudgifter til betaling for [direktøren for] TE, J (fra TE) og vidnet selv som følge af det atypiske og forlængede entrepriseforløb. Disse udgifter er tillagt 8 % administration og 12 % dækningsbidrag. Mistet fortjeneste på 3 mio. kr. er udregnet som mistet fortjeneste for 4 mand i 5 måneder med 150.000 kr. pr. mand pr. måned. Endelig er der angivet indeksregulering med et beløb på 182.234,34 kr., der kræves ud over det beløb på 82.888 kr., som kommunen har accepteret at betale.

Ved vurderingen af berettigelsen af kravet på ca. 15,8 mio. kr. som følge af tidsfristforlængelse må der i første omgang tages stilling til, hvem der skal bære ansvaret for, at projekt- og byggeperioden blev væsentligt forlænget og forskudt i forhold til det planlagte.

TE har som begrundelse for sit krav opgjort et samlet behov for tidsforlængelse på 313 dage. Opgørelsen indeholder følgende dele:

Forsinket kontrakt (2.12.14-23.1.15) 33 dage
Forsinket tildeling af sagsbehandler (5.2.15-9.6.15) 82 dage
Kommunens forsinkede godkendelse proces (som BH 2.6.15-12.11.15 og som byggemyndighed 30.6.15-12.11.15) 118 dage
Ekstra tid vedr. affaldsskakte (10.5.16-17.5.16) 5 dage
Ekstra tid vedr. sprinklere på spidsloft (3.5.16-2.6.16) 23 dage
Ekstra tid vedr. tag (forstærkning og undertag 11.2.16-18.4.16) 44 dage
Ekstra tid vedr. fjernelse af olietank (5.5.16-9.5.16) 3 dage
Ekstra tid vedr. arealberegning (30.11.15-4.12.15) 5 dage

Som det er anført ovenfor i indledningen, var det oprindelig aftalt, at entreprisekontrakten skulle have været indgået den 2. december 2014, hovedprojektet skulle have været afleveret den 30. april 2015, og byggeriet skulle have været afleveret den 10. juni 2016.

Det er voldgiftsrettens vurdering, at der ikke er grundlag for tidsfristforlængelse som følge af, at kontrakten først blev underskrevet den 23. januar 2015. Ved afgørelsen heraf lægger voldgiftsretten vægt på, at TE ikke i den forbindelse fremsatte krav om en tilsvarende forrykning af udbudstidsplanen. Hertil kommer, at der blev begået fejl af både bygherre og entreprenør i denne periode med hensyn til at fremskynde processen, herunder i forbindelse med tegning af forsikringer. De fremlagte mails og de afgivne forklaringer efterlader det indtryk, at ingen af parterne i denne periode tog det særlig alvorligt, at der skete en udsættelse i forhold til den vedtagne tidsplan.

Ved vurderingen af betydningen af, at der først på et sent tidspunkt blev tildelt en ansvarlig byggesagsmedarbejder i … Kommune som byggesagsmyndighed, finder voldgiftsretten, at der ikke kan ses bort fra, at denne omstændighed har været med til at forsinke processen. Det har således været med til at forrykke tidspunktet for den endelige myndighedsgodkendelse og har herved været medvirkende årsag til at forlænge den samlede projekt- og byggeperiode. Den omstændighed, at kommunen indsatte en midlertidig sagsbehandler, kan ikke føre til en anden vurdering. Heraf følger dog ikke, at der så må gives TE medhold i, at der herved er grundlag for en tidsfristforlængelse på 82 dage. Tidsforløbet må vurderes samlet, og heri må også med betydelig vægt indgå, at det er voldgiftsrettens vurdering, at der var en række væsentlige mangler i de projektudkast, der løbende blev fremlagt. Det er således TE’s ansvar, at de projekter, der blev forelagt myndigheden og bygherren, også var gennemarbejdede og i overensstemmelse med det aftalte projekt, byggelovgivning mv.

Det fremgår af ABT 93 § 24, stk. 1, nr. 6, at entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af, at nødvendig tilladelse fra myndighederne til byggesagens gennemførelse ikke foreligger senest 30 arbejdsdage efter, at fyldestgørende projektmateriale er blevet indsendt til myndighederne. Der er i forbindelse med bevisførelsen om den forsinkede godkendelsesproces fremlagt et betydeligt antal mails, udskrifter fra byggeweb, mødereferater mv.

Det er voldgiftsretten vurdering, at der på den ene side har været tale om, at der har været en række betydelige mangler i det projektmateriale, der blev fremlagt fra TE og A Arkitekter. De frister, der er angivet i § 24, stk. 1, nr. 6, kan derfor ikke regnes fra foråret 2015, idet der ikke på dette tidspunkt blev fremlagt fyldestgørende materiale. Hvornår der blev fremlagt fyldestgørende projektmateriale, er en skønspræget vurdering. Bevisførelsen giver ikke grundlag for at fastslå dette præcist.

På den anden side er det voldgiftsrettens vurdering, at … Kommune både som byggesagsmyndighed og som bygherre har været medvirkende årsag til, at der blev tale om en så betydelig forlængelse af projekteringsperioden som følge af den forsinkede godkendelsesproces. Der er tale om en totalentreprise, og det er voldgiftsrettens vurdering, at der er blevet rettet og kommenteret i et omfang, der ligger noget ud over det sædvanlige for denne type entreprise. Voldgiftsretten finder derfor, at TE har krav på en tidsfristforlængelse som følge af den forsinkede godkendelsesproces.

Med hensyn til spørgsmålet om tidsfristforlængelse i byggeperioden i foråret og forsommeren 2016 finder voldgiftsretten ikke grundlag for og anledning til at gennemgå de enkelte byggeopgaver. Der er flere af de anførte opgaver, som muligt har ligget på kritisk vej. Det kan således ikke afvises, at det kan have medført en forsinkelse i et vist omfang, at der f.eks. skulle foretages forstærkning af tagkonstruktionen, og at der skulle monteres sprinklere. Voldgiftsretten finder derfor, at TE også har krav på en tidsfristforlængelse som følge af den forsinkede byggeproces.

Den samlede forlængelse af tidsfrister, som kommunen må bære ansvaret for, beror i meget betydeligt omfang på et skøn. Voldgiftsretten finder, at TE har krav på en tidsfristforlængelse, således at afleveringsfristen udskydes fra den 10. juni 2016 til den 1. oktober 2016.

TE har derfor krav på en økonomisk kompensation for særligt den forlængede projekteringsperiode, mens der i mindre omfang er grundlag for en kompensation for byggeperioden, der i det væsentlige ikke blev tidsmæssigt forlænget i forhold til det planlagte. Dog kan der ikke bortses fra, at der som forklaret af flere af TE’s vidner blev afholdt ekstraudgifter som følge af forcering i byggeperioden.

Ved vurderingen af størrelsen af den økonomiske kompensation finder voldgiftsretten ikke grundlag for direkte at tage udgangspunkt i den slutopgørelse, som TE har fremlagt. Det er voldgiftsrettens vurdering, at en betydelig del af det ekstraarbejde, som TE og A Arkitekter har anført i forbindelse med projekteringen, skyldes egne forhold, idet der ikke blev fremlagt fyldestgørende og gennemarbejdede projekter. Med hensyn til byggeperioden finder voldgiftsretten, at der ikke kan ses bort fra, at den forskudte byggeperiode har medført en række ekstraomkostninger til TE, herunder til vintervedligeholdelse, forcering mv. Også på dette punkt finder voldgiftsretten imidlertid, at der ikke er fornødent grundlag for direkte at tage udgangspunkt i slutopgørelsen.

Voldgiftsretten finder, at fastsættelsen af den økonomiske kompensation i betydeligt omfang må bero på et samlet skøn. I dette samlede skøn har voldgiftsretten også indregnet det indeksreguleringskrav, som TE har fremsat – ud over det, som kommunen har accepteret at betale. Voldgiftsretten finder, at TE herefter har krav på en økonomisk godtgørelse som følge af tidsfristforlængelsen på i alt 3 mio. kr. ekskl. moms.

Kommunen skal derfor betale 3 mio. kr. ekskl. moms i godtgørelse til TE som følge af tidsfristforlængelsen.

Kommunens krav

Kommunens krav indeholder bl.a. følgende poster:

Bygherrens krav
E1 Dagbod (196 kalenderdage a 44.000 kr.) 8.624.000,00 kr.
E2 Fradrag pga. levering af mindre elevator 297.500,00 kr.
E3 Fradrag pga. færre solafskærmninger og vinduesopluk 910.092,00 kr.
E4 Fradrag pga. manglende brandsikring af bygning A 171.345,00 kr.
E5 Anerkendte mangler 752.775,00 kr.
E6 Ikke-anerkendte mangler 1.208.070,00 kr.
I alt ekskl. moms 11.963.782,00 kr.
Moms af BH’s fradrags- og mangelskrav (ej dagbod) 834.946,00 kr.
I alt bygherrens krav inkl. moms 12.798.728,00 kr.

Ad E1 (dagbod) – 8.624.000 kr

Efter det, der er anført ovenfor om tidsfristforlængelse, skulle afleveringen have fundet sted senest den 1. oktober 2016. TE mente sig berettiget til aflevering af byggeriet den 31. oktober 2016 …, men kommunen mente ikke, at byggeriet var klar til aflevering, og efter udførelse af diverse udbedringer underskrev kommunen først den 23. december 2016 … en betinget afleveringsprotokol, efter at der den 22. december 2016 … var meddelt en midlertidig ibrugtagningstilladelse.

TE har gjort gældende, at byggeriet var klar til aflevering den 31. oktober 2016, og at der alene var tale om mindre betydende mangler, der ikke burde medføre en udsættelse af afleveringen, samt at det også skyldtes kommunens forhold, at afleveringen først blev foretaget så sent. TE har endvidere anført, at der ikke er reklameret rettidigt, samt at en evt. dagbod alene skal betales pr. arbejdsdag. Endelig har TE påberåbt sig risikoreglen i ABT 93 § 2, stk. 2, samt aftalelovens § 36.

I byggeprogrammet s. 127 … er det som tilføjelse til ABT 93 § 28, stk. 2, om afleveringsforretningen anført bl.a., at mangler omfatter forsinkelse og fordyrelse af ibrugtagningen. Flere uvæsentlige mangler medfører, at manglerne vil opfattes som væsentlig mangel. Manglende drifts- og vedligeholdelsesdokumentation samt kvalitetsdokumentation vil blive betragtet som væsentlig mangel.

Det fremgår af afleveringsprotokollen, der er underskrevet af P (fra TE) den 31. oktober 2016 …, at TE mente, at entreprisen kunne overdrages til ibrugtagning, mens bygherren fastholdt, at entreprisen først er afleveret, når der foreligger minimum en midlertidig ibrugtagningstilladelse. I afleveringsprotokollen er der dels en opregning af konstaterede mangler samt en opregning med overskriften: »Udfordringer i forhold til godkendelse af byggeriet i forhold til midlertidig ibrugtagning fra myndighederne«. Der er herefter anført 8 forhold: Blowerdoor-rapport mangler, lydberegning mangler, fugtrapport, sprinklerattest, indvendige værn ved vinduesnicher i hovedhuset mangler, brandglas, sikkerhedsforanstaltninger ifm. opgangsstige til tagteknikrum og mangler godkendelse fra AT af elevator i bygning E. Under overskriften: »Bygherrens bemærkninger« er anført bl.a.: »Omlægning af svingbane på …. Bygherre varetager herefter selv kontakt til bygningsmyndighed for endelig ibrugtagningstilladelse af svingbane«.

Om forløbet frem til den 23. december 2016 er der endvidere bl.a. fremlagt en mail af 24. november 2016 … fra TE ved J til D i myndighedsafdelingen. Det fremgår heraf, at der forud for den 24. november 2016 havde været dialog om en række forhold vedrørende statik (3 punkter) og brand (6 punkter), ligesom der er omtalt en stigeprøve, der skulle finde sted samme dag.

De forklaringer, der er afgivet herom ved hovedforhandlingen, bekræfter, at det især var de sikkerhedsmæssige forhold vedrørende brand, der var i fokus i perioden efter den 31. oktober 2016. Efter forklaringerne lægger voldgiftsretten endvidere til grund, at det ved stigeprøven den 24. november 2016 viste sig, at der skulle laves nogle mindre ændringer ved brandvejen, for at brandbilen kunne komme frem, herunder flytning af en lygtepæl. Det fremgår endvidere af forklaringerne, at der også i bygningerne blev konstateret enkelte mangler af brandsikkerhedsmæssig karakter, herunder at der ikke var tilstrækkeligt tryk på vandet til en sprinklerprøve. Et forhold, der i øvrigt var omfattet af bygherrens ansvar.

Voldgiftsretten finder, at det ved beregning af dagbod ikke er rimeligt, at dagbøderne skal betales helt frem til den 23. december 2016. Der blev som anført konstateret nogle alvorlige mangler, da TE ønskede at aflevere byggeriet den 31. oktober 2016, hvorfor denne dato heller ikke kan benyttes som slutdato. Ud fra et skøn over manglernes karakter og omfang er det voldgiftsrettens vurdering, at dagbod alene skal betales frem til den 1. december 2016.

Det fremgår af sagen, at kommunen ved adskillige lejligheder har varslet dagbøder. TE’s indsigelse om manglende reklamation tages derfor ikke til følge.

I byggeprogrammet s. 127 … er det som tilføjelse til ABT 93 § 25, stk. 2, anført bl.a., at »totalentreprenøren skal betale dagbod for forsinkelser. Dagbodssatsen fastsættes til 1 promille af totalentreprisesummen pr. kalenderdag«. Entreprisesummen er 44 mio. kr. Dagboden er derfor på 44.000 kr. pr. kalenderdag. I tidsrummet fra den 1. oktober 2016 til den 1. december 2016 er der 61 kalenderdage. Dagboden kan derfor udregnes til 2.684.000 kr.

TE skal herefter i dagbod til kommunen betale 2.684.000 kr. Beløbet er uden moms.

Ad E2 (fradrag pga. levering af mindre elevator) – 297.500 kr

Kravet angår, om kommunen skal have et fradrag i entreprisesummen som følge af, at TE leverede to elevatorer, der har mindre størrelse (stolemål) i forhold til, hvad der fremgår af udbudsmaterialet og TE’s tilbud.

Af byggeprogrammet s. 41 … fremgår bl.a., at elevatorer skulle dimensioneres til senge/båre og være i mål 1,85 x 2,40. Det var også, hvad TE gav tilbud på, idet der under pkt. 66 om transportanlæg er anført sengeelevator med indvendig mål i bygning A og E med 1,85 x 2,40 …. Under projekteringsfasen oplyste TE, at det ville forudsætte nogle konstruktive ændringer i bygning A og E, såfremt elevatorerne skulle have den størrelse, der var givet tilbud på. TE anmodede derfor om, at bygherren accepterede, at der blev installeret elevatorer med reducerede indvendige mål. TE har efter det oplyste herefter installeret elevatorer med indvendige mål på hhv. 1,40 x 2,40 og 1,35 x 2,40.

Kommunen har på denne baggrund rejst krav om fradrag, da TE har sparet penge, ligesom der er leveret en ringere løsning, der bl.a. har medført, at elevatorerne ikke opfylder SBI-kategori A. Det medfører bl.a., at der ikke kan foretages en 180 graders vending med en kørestol i elevatoren. Kommunen kræver 297.500 kr., der er den besparelse, som skønsmændene har vurderet ved besvarelsen af spørgsmål 29.2.

TE har anført bl.a., at den oprindeligt ønskede størrelse på elevatorerne ikke er standard hos leverandøren. Det afvises, at der er grundlag for et fradrag, idet der ikke er tale om en besparelse, da det under hele projektet har været den »lille elevator«, der var projekteret med, hvilket kommunen også var bekendt med. Hertil kommer, at der i Byggeprogrammet er angivet forskellige størrelser på elevatorerne. Under afsnit 7.17.6 om elevatorer s. 91 … er der således angivet en stoledimension på 1,40 x 2,40.

Voldgiftsretten finder, at TE’s ydelse har været mangelfuld. Den omstændighed, at der i byggeprogrammet er angivet forskellige mål, kan ikke føre til et andet resultat. Voldgiftsretten lægger i den forbindelse vægt på, at TE i sit tilbud har angivet målene 1,85 x 2,40. I det omfang TE har sparet penge som følge af, at der er leveret nogle elevatorer med et mindre grundareal, skal det derfor komme kommunen til gode i form af fradrag.

Skønsmændene har ved besvarelsen af spørgsmål 29.2 … vurderet bl.a., at den af bygherren oprindeligt ønskede størrelse ikke er standard hos leverandøren. På denne baggrund er udgiften til en større elevator i sig selv ansat til 2 x 100.000 kr. Hertil er skønnet en ekstraudgift til kvist med mere i bygning A og ekstra ydervæg i bygning E samt dispensation fra lokalplan, i alt yderligere 97.500 kr. ….

Voldgiftsretten finder, at TE skal godtgøre beløbet på 200.000 kr., som TE må antages at have sparet ved at levere to elevatorer med en mindre dimension. Derimod findes der ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at der er sparet det anførte beløb på 97.500 kr. Ved afgørelsen heraf har voldgiftsretten bl.a. lagt vægt på, at også skønsmændene giver udtryk for usikkerhed herom, jf. i den forbindelse besvarelsen af spørgsmål 29.2 …, hvor skønsmændene anfører, at de »har svært ved at gennemskue bygherrens opgørelse«, og at der »vurderes ikke at være merudgift i forbindelse med forøgelse af elevatorskaktenes areal«.

Kommunens påstand tages herefter til følge med et beløb på 200.000 kr.

Ad E3 (fradrag pga. færre solafskærmninger og vinduesopluk) – 910.092 kr.

Som anført ovenfor ved gennemgang af TE’s ekstrakrav på dette punkt (Ad C9) finder voldgiftsretten, at TE ikke var forpligtet til efter totalentreprisen at udføre hverken solafskærmning eller motoriserede vinduesopluk i bygning A. TE var forpligtet til at udføre solafskærmning i punkthusene (bygning C-E) på karnapperne på facader mod syd, øst og vest, hvilket efter det oplyste også er sket. Voldgiftsretten finder derfor, at bygherren heller ikke har krav på yderligere efter kontrakten med hensyn til solafskærmning ved bygning C-E. Med hensyn til motoriserede vinduesopluk finder voldgiftsretten endvidere, at der i soveværelse og opholdsstue er udført de vinduesopluk, som kommunen efter entrepriseaftalen har krav på. Derimod er der efter det oplyste ikke udført motoriserede vinduesopluk i badeværelser i bygning C-E. På dette punkt gives kommunen medhold, og der henvises i den forbindelse til TE’s beskrivelse af sit projekt, hvor der om punkthusene er skrevet bl.a.: »Vi har også fundet det vigtigt, at give dagslys og udluftningsmulighed til badeværelset i form af et lille højtliggende kvadratisk vindue« …. Af bilag GW … fremgår, at der mangler at blive udført motoriserede vinduesopluk ved 11 vinduer i bygning C-E. Det er også det tal, der fremgår af indklagedes sammenfattende processkrift af 12. oktober 2018 under punkt 10.2. I det samme processkrift er udgiften på baggrund af skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 30.2 … udregnet til 3.356 kr. pr. vinduesopluk. Den samlede udgift kan derfor beregnes til (11 x 3.356 kr. = 36.916 kr.).

Voldgiftsretten tager på denne baggrund kommunens påstand til følge med et beløb på 36.916 kr.

Ad E4 (fradrag pga. manglende brandsikring af bygning A) – 171.345 kr.

Voldgiftsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at der blev udført brandsikring af bygning B, der ikke var en del af entreprisen. TE har som følge heraf afslået at lade dette arbejde være en del af totalentreprisen. Der er uenighed imellem parterne om, hvorfor brandsikringen ikke blev udført på bygning A, herunder om det var som følge af usikkerhed om, hvorvidt bygning A og bygning B var matrikuleret sammen eller på hvert sit matrikelnummer. Under hovedforhandlingen har [byggelederen fra TE] endvidere forklaret, at bygning A både ved tagkonstruktion og facader er brandsikret forskriftsmæssigt.

Det er kommunen, der har bevisførelsen for, at man har et fradragskrav som opgjort. Som sagen foreligger oplyst, finder voldgiftsretten ikke tilstrækkeligt grundlag for at give kommunen hverken helt eller delvist medhold på dette punkt.

Ad E5 (anerkendte mangler) – 752.775 kr.

Disse mangler er ikke bestridt af TE, der har oplyst, at selskabet er indstillet på at udbedre de anerkendte mangler, men at det ikke indtil videre har været muligt. Beløbet på 752.775 kr. medtages derfor i den samlede opgørelse over parternes krav og modkrav. Og det må så være op til parterne, når denne voldgiftskendelse foreligger, selv at finde ud af, hvorledes der skal forholdes med hensyn til både de anerkendte og de ikke anerkendte mangler, herunder om TE skal gives mulighed for at udbedre manglerne, således at beløbene ikke skal modregnes i TE’s krav.

Ad E6 (ikke-anerkendte mangler) – 1.208.070 kr.

De ikke-anerkendte mangler kan med udgangspunkt i en henvisning til skønsmændenes besvarelser opstilles således:

Spm. Ikke-anerkendte mangler
1.8 Ændring af altangang og trapper. Anslået af skønsmændene ekskl. byggeledelse, fagtilsyn og uforudsete udgifter 800.000,00 kr.
Byggeledelse og fagtilsyn (15 %) 120.000,00 kr.
Usikkerhed og uforudsete omkostninger (10 %) 80.000,00 kr.
Ændring af glasafskærmning (EI 60) 75.000,00 kr.
7.2 Udskiftning af emhætter (14 lejligheder a 3.500 kr.) 49.000,00 kr.
18 Montering af kulfilter (12.500 kr.) og skift af ventilator 27.500,00 kr.
24.2 Retablering af parkeringspladser 56.570,00 kr.
Sum 1.208.070,00 kr.

Ad spørgsmål 1.8 (ændring af altangang og trapper) – 1.075.000 kr

Under hovedforhandlingen har TE efter de forklaringer, som skønsmændene afgav, accepteret manglen ansat til 75.000 kr. for ændring af glasafskærmning.

Der udestår herefter spørgsmålet, om der er sådanne mangler ved de udvendige trapper og altangange ved bygning C-E, at der er grundlag for at give kommunen medhold. Manglerne består i, at der af TE på en række punkter er valgt nogle ringere og formentlig billigere løsninger end foreskrevet i udbudstegningerne … og også i forhold til de tegninger, som TE præsenterede i sit vinderprojekt …. De endelige løsninger fremgår af bl.a. bilag EG …, og i … er der fremlagt fotos optaget den 8. januar 2018 af bygherren.

Voldgiftsretten finder, at der i meget vidt omfang er tale om en skønspræget vurdering af, om og i hvilket omfang der er tale om mangler, der kan gøres gældende over for TE som totalentreprenør. På den ene side er der leveret den fysiske ydelse, der er stillet i udsigt i form af trapper og altangange. På den anden side er de leverede ydelser ikke særligt elegante. Det er voldgiftsrettens vurdering, at den valgte løsningsmodel skiller sig så meget ud i forhold til det, der blev stillet i udsigt af TE, at kommunen har krav på en delvis udbedring af den mangelfulde levering. Voldgiftsretten finder ikke grundlag for at give kommunen fuldt medhold i form af etablering af en ny konstruktion. Det er således voldgiftsrettens vurdering, at det må være muligt ved en række ændringer, justeringer og forskønnelser af de eksisterende trapper og altangange at etablere en løsning, der ligger tættere på den løsningsmodel, som TE stillede i udsigt ved sit vinderprojekt. En beløbsfastsættelse heraf må i sagens natur være meget skønspræget, og voldgiftsretten har på denne baggrund fastsat dette beløb til 300.000 kr.

Voldgiftsretten tager på denne baggrund kommunens påstand til følge for så vidt angår manglerne anført under spørgsmål 1.8 med et beløb på i alt 375.000 kr.

Ad spørgsmål 7.2 (udskiftning af emhætte) – 49.000 kr.

Det fremgår af skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 7.2 …, at emhættens lydniveau ikke overholder kravene i byggeprogrammet. Voldgiftsretten finder derfor, at kommunen som udgangspunkt har krav på en udbedring heraf. Den omstændighed, at TE under forløbet fremsendte et datablad om den valgte emhætte til kommunen, kan ikke føre til et andet resultat. I besvarelsen af spørgsmål 26.1 … er der angivet en budgetpris ekskl. moms på ca. 3.500 kr. pr. lejlighed. Der er 14 lejligheder i punkthusene, og der er derfor krævet 49.000 kr. ekskl. moms. Voldgiftsretten finder ikke grundlag for at tilsidesætte dette beløb.

Voldgiftsretten tager på denne baggrund kommunens påstand til følge for så vidt angår manglerne anført under spørgsmål 7.2 med et beløb på 49.000 kr.

Ad spørgsmål 18 (montering af kulfiltre) – 27.500 kr.

Voldgiftsretten finder bl.a. på baggrund af skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 18.1 …, at det er en mangel, at der ikke er monteret kulfilter i bygning A. Ved prisfastsættelse har skønsmændene ved besvarelsen af spørgsmål 26.1 … anført, at der kan monteres kulfilter for 10.000-15.000 kr., og at data for nuværende ventilator ikke er kendt, hvorfor en udskiftning skal udføres, hvilket er anslået til ca. 15.000 kr. Der er således forbundet en vis usikkerhed med opgørelsen af dette krav, og voldgiftsretten skønner på denne baggrund, at denne mangel kan opgøres til 20.000 kr.

Voldgiftsretten tager på denne baggrund kommunens påstand til følge for så vidt angår manglen anført under spørgsmål 18 med et beløb på 20.000 kr.

Ad spørgsmål 24.2 (retablering af parkeringsplads) – 56.570 kr.

Bevisførelsen om dette punkt har været præget af, at der er nogen usikkerhed om begivenhedsforløbet. Det kan således formentlig lægges til grund, at de parkeringspladser, der er angivet i lokalplanen og skitseprojektet, ikke er overensstemmende med den løsning, der endelig blev valgt. Der er endvidere usikkerhed om, hvorledes vejforløbet af brandvejen indvirkede på den endelige løsning ved etablering af parkeringspladser. Det er kommunen, der som bygherre har bevisførelsen for, at TE har leveret et mangelfuldt arbejde vedrørende parkeringspladserne og antallet heraf. Voldgiftsretten finder, at kommunen ikke har løftet denne bevisførelse.

Voldgiftsretten kan på denne baggrund ikke give kommunen medhold på dette punkt.

Kommunens bestridte mangelskrav kan herefter opgøres således

Spm. Ikke-anerkendte mangler
1.8 Ændring af altangang og trapper – anslået 300.000,00 kr
Ændring af glasafskærmning (EI 60) 75.000,00 kr.
7.2 Udskiftning af emhætter (14 lejligheder a 3.500 kr.) 49.000 kr.
18 Montering af kulfilter – anslået 20.000 kr.
24.2 Retablering af parkeringspladser 0,00 kr.
Sum 444.000,00 kr.

Samlet opgørelse

PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGERNE OVENFOR KAN TE’S KRAV OPGØRES TIL

Manglende betaling af entreprisesum .
A1 Ubestridt udestående, faktureret 3.797.446,00 kr.
A2 Kunstudsmykning, ubestridt 1.406,00 kr.
A3 Kunstudsmykning, bestridt 52.636,40 kr.
I alt ekskl. moms 3.851.488,40 kr.
Ubestridte ekstrakrav
B1 Omfugning af facade 12.193,00 kr.
B2 Fjernvarmerør 20.728,00 kr.
B3 Etablering af sprinklersystem (restfaktura) 201.839,00 kr.
B4 Flytning af olietank 26.117,00 kr.
B5 Indeksregulering – accepteret af BH 82.888,00 kr.
I alt ekskl. moms 343.765,00 kr.

 

Bestridte ekstrakrav
C1 Forstærkning af tagkonstruktion 400.000,00 kr.
C2 Opgradering af undertag 75.000,00 kr.
C3 Kviste 0,00 kr.
C4 Transformatorstation 0,00 kr.
C5 Glasoverdækning/vejrligsforanstaltninger 0,00 kr.
C6 Etablering af affaldsskakte 309.773,75 kr.
C7 Installation af skydedøre 502.716,00 kr.
C8 Ændringer ift. mursten 0,00 kr.
C9 Installation af motordrevne vinduer og solafskærmning 295.099,00 kr.
C10 Ændringer ift. køkken 0,00 kr.
C11 Fejl i arealberegning 0,00 kr.
C12 Etablering af sprinklersystem på spidsloft 220.299,75 kr.
C13 Parkeringsplads og brandvej 0,00 kr.
I alt ekskl. moms 1.802.888,50 kr.
Tidsfristforlængelse (samlet D1-D8) ekskl. moms 3.000.000,00 kr.

 

Samlet opgørelse (A1-A3, B1-B5, C1-C13 og D1-D8) 8.998.141,90 kr.
BH’s fradrag pga. sparet helstensvæg (ad C1) 45.000,00 kr.
I alt ekskl. moms 8.953.141,90 kr.

KOMMUNENS MODKRAV KAN OPGØRES TIL

Bygherrens krav
E1 Dagbod (61 kalenderdage a 44.000 kr.) 2.684.000,00 kr.
E2 Fradrag pga. levering af mindre elevatorer 200.000,00 kr.
E3 Fradrag pga. færre solafskærmninger og vinduesopluk 36.916,00 kr.
E4 Fradrag pga. manglende brandsikring af bygning A 0,00 kr.
E5 Anerkendte mangler 752.775,00 kr.
E6 Ikke-anerkendte mangler 444.000,00 kr.
I alt ekskl. moms 4.117.691,00 kr.

OG SAMLET KAN PARTERNES KRAV OPGØRES TIL

TE’s samlede krav ekskl. moms 8.953.141,90 kr.
Kommunens samlede modkrav ekskl. moms 4.117.691,00 kr.
Difference 4.835.450,90 kr.

Da TE’s krav overstiger kommunens krav, og da TE’s påstand er opgjort ekskl. moms, skal … Kommune herefter betale 4.835.450,90 kr. ekskl. moms til TE.

Efter sagens forløb og udfald skal hver part endeligt betale sine egne udgifter til advokat, rådgiver, vidner mv.

TE har betalt for skønsmændenes deltagelse i hovedforhandlingen og har herefter til syn og skøn foreløbigt betalt i alt ca. 154.000 kr. inkl. moms, mens kommunen har betalt ca. 254.000 kr. inkl. moms. Efter udfaldet af sagen finder voldgiftsretten, at parterne i det væsentligste hver skal dække halvdelen af udgifterne til syn og skøn. Det medfører, at TE til … Kommune skal betale 50.000 kr. inkl. moms til delvis dækning af kommunens udgifter til syn og skøn.

Endelig skal hver part dække halvdelen af de udgifter, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen.