(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGD 2022.21.1

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo november 2021 og omhandler en urigtig oplysning vedrørende jordforhold der medførte, at der skulle bortkøres en del mere jord end beregnet.

I april 2017 indgik en underentreprenør (UE) en aftale med en totalentreprenør (TE) om, at UE skulle udføre nogle jordarbejder.

Der viste sig imidlertid at være en sket en fejl vedrørende beregning af jord, hvorfor UE var nødt til at bortkøre 14.000 tons jord.

TE mente dog, at UE ikke kunne kræve ekstraarbejdet betalt, idet kravet ifølge TE var forældet.

Voldgiftsretten
Voldgiftsretten gav UE medhold i krav om ekstrabetaling for bortkørsel af 14.000 tons jord.

UE’s krav var ikke forældet, da det tidligst havde kunnet opgøres efter afslutning af kørslerne, og da der i øvrigt tilkom TE 30 løbedage. TE havde derfor ikke godtgjort, at der forelå forældelse, ligesom der heller ikke var grundlag for at anse kravet for bortfaldet ved passivitet.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?
For så vidt angår forældelse følger det af forældelseslovens § 2, at forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt.

Det betyder den dag, som pengene skulle have været betalt tilbage i henhold til aftalen eller den dag hvor ekstraarbejderne er udført.

Såfremt bygherren påstår, at kravene er forældede, er det bygherren, der har bevisbyrden for, at de ekstraarbejder, som begrunder kravene, er udført så tidligt, som bygherren hævder.

Når der er indrømmet skyldneren løbedage, regnes forældelsesfristen fra betalingens udløb.

Det anbefales derfor, at entreprenøren har styr på sin dokumentation for, hvornår entreprenøren har udført ekstraarbejderne således, at bygherrens bevisforsøg let kan modbevises.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2022.321 / Sag nr. C-15516

#ugensdom #entrepriseret #forældelse

 

-0O0-

 

Underentreprenør UE A/S (adv. Mathilde Sundby Raagaard) mod Totalentreprenør TE (adv. Karina Dolmer Andersen)
Voldgiftsnævnet
1. Indledning
Mellem underentreprenør UE A/S, herefter UE, og totalentreprenør TE A/S, herefter TE, er der opstået en tvist om påståede ekstrakrav for arbejde udført i henhold til underentrepriseaftale om udførelse af jordarbejder, kloakarbejder, betonarbejder og anlægsarbejder vedrørende belægninger ved opførelse af byggeri i ….

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af afdelingsdirektør Lars Skårup, akademiingeniør Flemming Koch og fhv. landsdommer Ulla Langholz, med sidstnævnte som formand.

2. Påstande og hovedforhandling
UE har nedlagt endelig påstand om, at TE tilpligtes at betale 4.225.963,00 kr. med tillæg af moms og 22.500 kr. uden tillæg af moms samt rente i henhold til renteloven:

• af DKK 2.726.410,00 inkl. moms fra den 31. juli 2018 og til betaling sker.

• af DKK 77.130,00 inkl. moms fra den 31. august 2018 og til betaling sker.

• af DKK 172.180,00 inkl. moms fra den 31. august 2018 og til betaling sker.

• af DKK 46.125,00 inkl. moms fra den 31. august 2018 og til betaling sker.

• af DKK 513.710,00 inkl. moms fra den 1. oktober 2018 og til betaling sker.

• af DKK 134.167,50 inkl. moms fra den 1. oktober 2018 og til betaling sker.

• af DKK 4.000,00 inkl. moms fra den 1. oktober 2018 og til betaling sker.

• af DKK 4.875,00 inkl. moms fra den 1. oktober 2018 og til betaling sker.

• af DKK 13.750,00 inkl. moms fra den 1. oktober 2018 og til betaling sker.

• af DKK 220.676,25 inkl. moms fra den 31. oktober 2018 og til betaling sker.

• af DKK 469.347,50 inkl. moms fra den 1. december 2018 og til betaling sker.

• af DKK 3.250,00 inkl. moms fra den 1. december 2018 og til betaling sker.

• af DKK 83.198,75 inkl. moms fra den 1. december 2018 og til betaling sker.

• af DKK 42.062,50 inkl. moms fra den 1. december 2018 og til betaling sker.

• af DKK 30.875,00 inkl. moms fra den 1. december 2018 og til betaling sker.

• af DKK 17.750,00 inkl. moms fra den 1. december 2018 og til betaling sker.

• af DKK 5.625,00 inkl. moms fra den 1. december 2018 og til betaling sker.

• af DKK 8.625,00 inkl. moms fra den 1. december 2018 og til betaling sker.

• af DKK 2.812,50 inkl. moms fra den 1. december 2018 og til betaling sker.

• af DKK 13.437,50 inkl. moms fra den 1. december 2018 og til betaling sker.

• af DKK 6.562,50 inkl. moms fra den 1. december 2018 og til betaling sker.

• af DKK 7.437,50 inkl. moms fra den 1. december 2018 og til betaling sker.

• af DKK 6.750,00 inkl. moms fra den 1. december 2018 og til betaling sker.

• af DKK 413.715,00 inkl. moms fra den 31. december 2018 og til betaling sker.

• af DKK 1.875,00 inkl. moms fra den 31. december 2018 og til betaling sker.

• af DKK 3.875,00 inkl. moms fra den 31. december 2018 og til betaling sker.

• af DKK 11.330,00 inkl. moms fra den 31. december 2018 og til betaling sker.

• af DKK 3.593,75 inkl. moms fra den 31. december 2018 og til betaling sker.

• af DKK 16.750,00 inkl. moms fra den 31. december 2018 og til betaling sker.

• af DKK 509.247,50 inkl. moms (DKK 514.872,50 – DKK 5.265) fra den 3. marts 2019 og til betaling sker.

• Procesrente af DKK 25.069 ekskl. fra sagens anlæg og til betaling sker.

Subsidiært tilpligtes TE at betale UE 4.225.963,00 kr. med tillæg af moms og 22.500,00 kr. uden tillæg af moms samt procesrente af 4.225.963,00 kr. med tillæg af moms og 22.500,00 kr. uden tillæg af moms fra sagens anlæg og til betaling sker.

TE har nedlagt endelig påstand om frifindelse mod betaling af 22.983,00 kr. ekskl. moms. TE har ikke fremsat bemærkninger til rentepåstandene.
UE har over for indklagedes selvstændige påstand nedlagt påstand om frifindelse.

Hovedforhandling har fundet sted den 1. og 2. november 2021 i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3. Forklaringer
Der er afgivet af UE-V1, TE-V1, UE-V2, … og TE-V2.

Endvidere har skønsmand Jesper Dyhrfjeld Christensen vedstået sine skønserklæringer af 7. januar 2021 og 15. februar 2021 samt afgivet forklaring.

4. Procedure
Parterne har procederet i overensstemmelse med deres påstandsdokumenter.

5. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat
Sagens baggrund

Pensionsselskabet PS rettede i begyndelsen af 2016 henvendelse til TE, idet PS agtede at erhverve byggefelt 1.3 og
1.4 i … Syd, hvorpå man ville opføre 50 rækkehuse samt ca. 115 lejligheder, og i den forbindelse ønskede PS TE som totalentreprenør. TE, der tidligere havde samarbejdet med UE, sendte PS’s udbudsmateriale til UE og anmodede om en pris på udførelse af byggeplads, jordarbejde, kloakarbejde, betonarbejde og belægningsarbejde. Den 6. marts 2016 sendte PS’s rådgivende ingeniør rettelsesblad 2 vedrørende byggefelt 1.3. og 1.4 … Syd til udbudsmaterialet. I rettelsesbladet var angivet bl.a.: »Eksisterende, omgivende terræn kan forudsættes at ligge ca. i kote 1,80«.

UE afgav den 8. marts 2016 et tilbud på udførelsen af arbejdet lydende på 14.080.407 kr. (byggefelt 1.3) og
17.356.018 kr. (byggefelt 1.4) i alt 31.436.425 kr. I prisen indgik afgravning og bortkørsel af henholdsvis 20.775 t jord (byggefelt 1.3) og 26.222 t jord (byggefelt 1.4). Tilbuddet blev revideret den 12. juni 2016 til 11.960.625 kr. + 14.615.812 kr., i alt 26.576.437 kr. Der var ingen ændring i jordmængderne eller den angivne pris pr. ton.

Ifølge TE-V1’s forklaring indgik TE i juli 2016 en totalentrepriseaftale med PS om byggeriet.

UE og TE fortsatte forhandlingerne om byggemodningens nærmere udformning. Undervejs konstaterede PS, at der mellem byggefelterne lå en jordvold, som ønskedes fjernet. TE anmodede UE om at fjerne volden, hvilket skete efter regning i perioden november 2016-januar 2017. En medarbejder i UE fik i den forbindelse foretaget en fladenivellering den 14.-19. december 2016, som viste jordhøjder mellem 2,085 m og 3,107 m svarende til en gennemsnitskote på 2,675 m.

TE indhentede en geoteknisk undersøgelse af jordbunds-, grundvands- og funderingsforholdene på byggefelterne fra firmaet …. Af en tabel i rapporten af 12. januar 2017 angående nødvendige funderingsdybder fremgår, at … i 18 boringer havde konstateret terrænkoter mellem 2,3 og 3,1.

Parterne udformede i forbindelse med deres forhandlinger om jord og kloakarbejderne nogle entreringsnotater indeholdende de ændringer, som parterne drøftede, og de deraf følgende prisjusteringer.

I løbet af foråret sendte TE flere udkast til kontrakt, og den 5. april 2017 fremsendte UE-V1 sine kommentarer til et kontraktsudkast. I udkastet var anført bl.a.:

»1.6. Entreprenøren skal i entreprisesummen have alt medregnet til fuld færdiggørelse af entreprisen, det vil sige aflevering af et fuldt færdigt produkt. Alle biydelser er omfattet af entreprisen, uanset om de er særskilt nævnt/angivet i beskrivelser eller på tegninger. Med mindre der i projektmaterialet er angivet faste mængder, opfattes de af Entreprenøren opgivne mængder og specifikationer kun som orienterende, og entreprisesummen dækker derfor arbejdet uafhængigt af, om de nævnte vejledende mængder m.v. svarer til de faktiske.«

UE-V1 kommenterede bestemmelsen som følger:

»Dette gælder begge veje – såfremt vi fx kan genindbygge jord i stedet for grus er TE ikke berettiget til fradrag for dette.«

Parterne holdt derefter endnu et forhandlingsmøde, som resulterede i et revideret entreringsnotat af 11. april 2017, hvori den samlede entreprisesum var specificeret og opgjort til 26.172.090 kr. I entreringsnotatet var endvidere anført bl.a.:

»Entreprisesummen er fast i hele byggeperioden, dog regulerbar for optioner, tillæg/fradrag i forhold til mængder og enhedspriser samt ydelse der tilgår og udgår«

I entreringsnotatet var der desuden angivet enhedspriser for leje af mandskab samt forskelligt materiel. Herudover indeholdt entreringsnotatet 39 aftalepunkter af mere specifik karakter, som parterne var blevet enige om under forhandlingsforløbet.

Den 12. april 2017 underskrev parterne kontrakt indeholdende bl.a. den ovenfor anførte bestemmelse i pkt. 1.6. I kontraktens gengivelse af aftalegrundlaget er udover selve kontrakten som nr. 2 henvist til en projektmaterialeoversigt nr. 07 dateret 11. april 2017, hvori en henvisning til …’s rapport indgik, entreringsnotat af 11. april 2017 (nr.3), udbudsmateriale fra PS, som TE havde afgivet tilbud på grundlag af med tilhørende bilag, herunder rettelsesblad 2 (nr. 4) og endelig som nr. 5 entreprenørens tilbud af 12. juni 2016. Det er anført, at materialet er gældende i prioriteret rækkefølge, således at i tilfælde af indbyrdes uoverensstemmelse gælder det ranghøjeste dokument.

Om betalinger er der i kontraktens pkt. 1.17 anført:

»Entreprisesummen betales efter a conto betalingssystemet, jf. AB 92 § 22, stk. 1, dog skal stadeopgørelser være bygherren (TE) i hænde senest den 24. i måneden, senest den sidste arbejdsdag i den følgende måned (løbende

måned + 30 dage).«

Under pkt. 1.22 er anført: »Aftalesedler skal faktureres på særskilte fakturaer og vedhæftet underskrevet aftaleseddel. Aftalesedler under kr. 300.000 kan ikke a conto faktureres.«

UE påbegyndte arbejdet med bortkørsel af jord ultimo marts 2017 og dette blev afsluttet 25. juli 2017 ifølge de fremlagte køresedler. Resten af entreprisen pågik frem til december 2018. Den 25. juni 2018 fremsendte UE aftaleseddel 31 og den 30. juni en faktura på 2.181.128 kr. for bortkørsel af ekstra jord i forhold til tilbud.

Primo november drøftede parterne ekstra jordarbejde, og UE opgjorde i mail af 14. november ekstrakravet til 3.057.675 kr. ekskl. moms for en ekstra jordmængde på 23.282,38 tons.

Entreprisen blev afleveret 14. december 2018, og den 2. januar 2019 fremsendte UE slutopgørelse.

Der er af parterne fremlagt forskellige oversigter over økonomien i sagen. Begge parter har taget udgangspunkt i en af TE udarbejdet økonomiopgørelse af 11. september 2018 (bilag K). TE har oprindelig anerkendt, at UE havde et samlet krav på 30.110.239, 25 kr., men har endelig opgjort den anerkendte entreprisesum inkl. fradrag og ekstrakrav til 29.882.389,25 kr. ifølge støttebilag D, idet der fejlagtigt var medtaget et beløb på 227.850 kr. to gange. Der er enighed om, at der af TE er betalt 29.955.609 kr.

UE har fremlagt en oversigt (bilag 57) over de krav, som indgår i påstanden på 4.248.463 kr.

I klagers krav indgår 2.181.128 kr. (AS 31) + 876.547 kr. (slutopgørelse) = 3.057.675 kr. vedrørende bortkørsel af jord. I opgørelsen indgår dog 496.654,25 kr., som efter det oplyste er betalt. Herudover kræves 622.359 kr. i yderligere ekstrakrav i henhold til aftalesedler, og endelig kræves der 1.207.910 kr. i forstyrrelseskrav mv., hvilket er medtaget på slutopgørelsen. Indklagede har endelig anerkendt 264.083 kr. i ekstrakrav.

Derudover er der mellem parterne enighed om, at TE har krav på fradrag for udbedring af en altan på 13.100 kr., ligesom UE har anerkendt fradrag på 105.000 kr. vedrørende et udgået linjedræn, mens TE har krævet 228.000 kr. for linjedrænet.

Vedrørende jordkravet

UE har til støtte for kravet anført, at veje- og køresedlerne viser, at der er bortkørt 69.893,38 tons jord, hvilket er 23.282,38 tons mere jord end de tons, der var forudsat i tilbuddet. Der er i tilbuddet anført enhedspriser, hvilket er sædvanligt i forbindelse med jord, jf. herved også skønsmandens besvarelse af spørgsmål 3, og det fremgår også af entreringsnotatet, at enhedspriser finder anvendelse i entreprisen, hvorfor UE har krav på betaling for den ekstra jord.

TE har anført, at UE efter entreprisekontraktens pkt. 1.6 har mængdeansvaret, hvorfor UE selv må bære risikoen for, at der var mere jord end beregnet. Opgørelsen bestrides, og endvidere er kravet i givet fald forældet eller fortabt ved passivitet. Der er betalt 496.654,25 kr. for 3.725 tons ekstra jord, hvilket var et forsøg på at forlige sagen, jf. TE-V1’s forklaring under hovedforhandlingen.

Voldgiftsretten er enig med TE i, at UE efter indholdet af entreprisekontraktens pkt. 1.6 og oplysningerne om parternes kontraktsforhandlinger har påtaget sig mængdeansvaret og derfor som udgangspunkt selv må bære, at der er mere jord end oprindelig beregnet, og at den faktiske jordfylde gør, at omregningsfaktoren ændres fra 1,8 til 2,08.

Det er ubestridt, at UE afgav sit tilbud på grundlag af bl.a. rettelsesblad 2, og således under forudsætning af, at koten på 1,8 kunne lægges til grund for beregningerne, og det er ligeledes ubestridt, at koten efterfølgende viste sig at være 2,675. Da grunden var 8.861 m2, indebar den ændrede kote, at der i forhold til de oprindelige beregninger

måtte afgraves 0,875 x 8.861 m2 = 7.753 m3 svarende til 13.955,4 tons jord ved den i tilbuddet anvendte omregningsfaktor. Der foreligger således en urigtig forudsætning for UE’s oprindelige beregning af mængden af jord, der skulle bortkøres. Spørgsmålet er herefter, hvem af parterne der bør bære risikoen for forudsætningens svigten. Der er i entreprisekontrakten henvist til den geotekniske rapport af december 2016, hvori der som anført ovenfor indgik en tabel med målte koter, og hvorefter der på grundlag af tabellen kunne beregnes et gennemsnit på 2,72.

Både UE-V1 og TE-V1 har forklaret, at i forbindelse med forhandlingerne blev spørgsmålet om jordarbejde og mængderne i den forbindelse ikke drøftet efter 12. juni 2016. Hverken TE-V1, som havde rekvireret den geotekniske rapport, eller UE-V1, som fik den tilsendt, var opmærksomme på tabellen i rapporten, der havde til formål at belyse jordens bæreevne. Henset til den klare ordlyd af rettelsesblad 2, som også var en del af kontraktsgrundlaget, finder voldgiftsretten – uanset den angivne rangfølge i kontrakten – at TE må bære risikoen for forudsætningens svigten, og UE har derfor krav på betaling for bortskaffelse af 13.955,4 tons jord.

På baggrund af de fremlagte veje- og køresedler lægger voldgiftsretten til grund, at bortskaffelsen rent faktisk er sket. Det oplyste om den foretagne fladenivellering i forbindelse med jordvoldens fjernelse findes ikke at kunne føre til et andet resultat.

Med hensyn til forældelse bemærkes, at efter forældelseslovens § 2 regnes forældelsesfristerne fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt. Såfremt der er indrømmet skyldneren løbedage, regnes forældelsesfristen fra betalingsfristens udløb.

Klageskriftet er indgivet 23. juni 2020, og bortkørslen af jord foregik i perioden 21. marts til 20. juli 2017 og blev varetaget af fremmede vognmænd, som fremsendte køresedler. Det er voldgiftsrettens opfattelse, at det først ved eller umiddelbart før afslutningen af denne del af jordarbejdet, og køre- og vejesedlernes fremkomst kunne konstateres, at der var kørt mere jord væk end forudsat. Hertil kommer, at der ifølge kontrakten tilkommer TE 30 løbedage, hvilket også gælder ekstraarbejder. TE har derfor ikke godtgjort, at der foreligger forældelse, ligesom der heller ikke er grundlag for at anse kravet for bortfaldet ved passivitet.

UE har herefter krav på betaling af 13.955,4 x 131,33 kr. = 1.832.762,68 kr. med fradrag af allerede betalt 496.654,25
= 1.336.108,43 kr.

Vedrørende ekstrakrav i form af aftalesedler

Aftaleseddel 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 52, 54, 56 og 57 er anerkendt af TE, der desuden har anerkendt
58.350 kr. vedrørende aftaleseddel 33 og 7.500 kr. vedrørende tillæg til septiktank, i alt 264.083 kr.

AS 32 – sætning af brønde 61.704 kr.

Ifølge aftalesedlen vedrører kravet ekstraarbejde i forbindelse med sætning af 3 brønde. TE har afvist kravet under henvisning til, at det er kontraktsarbejde.
Voldgiftsretten finder ikke, at UE har bevist, at der er grundlag for ekstrakravet, som derfor ikke tages til følge.

AS 33 – leje af jernplader m.v. 38.860 kr. + AS 35 – leje af jernplader 107.334 kr. I aftaleseddel 33 indgår leje af jernplader i maj og juni 2018 for 38.860 kr. Aftaleseddel 35 vedrører leje af yderligere jernplader fra maj til 31. juli 2018. Der er fremlagt billeder, hvoraf fremgår, at der er udlagt jernplader under stilladser.

TE har afvist kravet under henvisning til, at det fremgår af entreringsnotatet, at entreprisen omfattede udlægning af jernplader på blød bund, og idet der ikke er fremlagt fakturaer for kravet.

UE-V2 har forklaret, at der blev lagt jernplader under murernes stilladser og over udgravningen til skraldesug, som lå åben længe. Det var af hensyn til bl.a. køkkenleverandøren. De har ikke lavet arbejde for andre end TE, og det var TE-V2, som bestilte pladerne.

TE-V2 har forklaret, at han ikke vil afvise, at han har bestilt nogle jernplader. Der var ikke andre end UE, som leverede jernplader.

Skønsmanden har i besvarelsen af spørgsmål 10 anført, at placeringen af støtteben uden for pladerne, som vist på billederne, kan anses for en entydig indikation af, at der ikke er manglende bæreevne af underlaget og at stålpladerne derfor ligger der af andre årsager, end at der er tale om en nødvendighed af hensyn til jordens bæreevne/blød bund.

Efter de afgivne forklaringer, de fremlagte billeder og skønsmandens vurdering finder voldgiftsretten godtgjort, at der er leveret ekstra jernplader, som kan kræves betalt. Som sagen er oplyst, fastsættes udgiften skønsmæssigt til
100.000 kr.

AS 42 – Gravearbejde for … 24.700 kr. og AS 43 gravearbejde for VVS 14.200 kr.

UE-V2 har forklaret, at gravearbejdet for … og vvs-manden blev udført efter aftale med TE-V2. Denne har bestridt dette, og anført at arbejdet normalt udføres af … efter aftale med bygherre. Der foreligger ikke yderligere til belysning af kravene, der derfor ikke tages til følge.

AS 45 Oprydning efter aftale med TE-V2 m.fl. – 4.500 kr. og AS 46 Belægning ved skraldesug på 1.4 – 6.900 kr. TE-V2 har forklaret, at kravene nok er rigtige. De tages herefter til følge.
AS 49 ventetid den 27/8 2018 – 5.250 kr. og AS 50 – Ekstra brønd i byggefelt 1.3 nord 5.950 kr.

Kravene er bestridte, og der foreligger ikke oplysninger, som underbygger disse, hvorfor de ikke tages til følge. AS 51 Kørsel af svejste plantekasser til gårdrum – 5.400 kr.
TE-V2 har bekræftet, at UE udførte dette arbejde. Kravet tages til følge.

Forstyrrelseskrav, manglende styring m.v.

UE har i slutopgørelsen fremsat en række ekstrakrav på i alt 1.207.910 kr. Det drejer sig om udgifter til supplerende styring, forøget projekttid, forsinket opstart af gårdrummet, ændret placering af skraldesug, ekstrakrav vedrørende afløbsanlæg, udfordringer vedrørende tværvej, TV-inspektion og manglende dækningsbidrag ved opretning af belægning.

Generelt om disse ekstrakrav gælder, at der ikke er udarbejdet aftalesedler, at der ikke foreligger forudgående korrespondance mellem parterne i form af mails eller sms til belysning af kravene, og at bevisførelsen har bestået i parts- og vidneforklaringer.

Ad manglende styring og forøget projekttid.

UE har krævet 222.000 kr. for manglende styring og 126.500 kr. for forøget projektcheftid. Beløbene dækker ifølge klageskriftet over udgift til ekstra formand i alt 555 timer samt 230 timers ekstra arbejde til UE-V1.

Det fremgår af korrespondance fra sommeren 2018 mellem UE-V1 og bl.a. … fra TE, at der var en dårlig stemning på byggepladsen og at UE-V1 mente, der var dårlig ledelse af byggepladsen, hvilket forsinkede fremdriften, mens …

(fra TE) mente, at UE var bagud. Kravene blev ikke varslede bortset fra at UE-V1 den 7. december 2018 i svar på en mail fra TE vedrørende mangelsudbedring forud for afleveringen skrev at »vi snarest hos UE vil opgøre de krav vi har mod TE baseret på de udfordringer og omkostninger den manglende styring generelt har medført.

Voldgiftsretten bemærker, at der er aftalt en fast pris for entreprisen og bevisbyrden for, at TE’s forhold har bevirket, at UE desuagtet kan kræve yderligere betaling, er UE’s. Som sagen foreligger oplyst, og mod TE’s protest, finder voldgiftsretten ikke, at UE har ført fornødent bevis for kravene.

Forsinket opstart af gårdrummet

UE har krævet 294.960 kr. for forsinket opstart af gårdrummet i 1.4 og har i den forbindelse henvist til to mails fra …, der var projektleder hos TE og hvoraf fremgår at etablering af gårdrummet blev ændret til uge 35, mens det ifølge UE skulle være sket i uge 30, hvilket gav stilstand og ventetid ligesom det krævede ekstra mandskab og byggeledelse.

UE-V2 har forklaret, at gårdrummet var vanskeligt tilgængeligt og besværligt at arbejde i, idet der var lidt plads og mange håndværkere, som skulle til på samme tid. De måtte ofte rydde op efter de andre, før de kunne komme til.

TE-V2 har forklaret, at UE efter hans opfattelse var forsinket, hvilket var årsagen til, at det blev vanskeligt for dem at komme til at udføre deres arbejde.

Voldgiftsretten finder ikke, at der er ført fornødent bevis for kravet.

Ad skraldesug og yderligere tidsforbrug som følge af ændring af dette.

UE har krævet 199.400 kr. yderligere for ændring af skraldesug samt 276.900 kr. som skyldes ekstra tidsforbrug som følge af ændringen af skraldesuget i forbindelse med udførsel af afløbsanlæg på hvert byggefelt.

Voldgiftsretten lægger til grund som ubestridt, at skraldesug var en del af aftalen, men placeringen blev ændret til at gå langs byggefelterne, hvilket medførte ekstraarbejde for UE. TE har på aftaleseddel 33 og 34 anerkendt 39.850 kr.
+ 29.700 kr. for opgravning til skraldesug. Ifølge klageskriftet kræves der dels for 4 ugers ekstra arbejde med udgravning af skraldesuget dels for 1 mand og en gummiged i yderligere 6 uger samt stamper og jordlop.

TE har bestridt kravene. Der foreligger ikke syn og skøn eller andet som kan nærmere belyse kravet og voldgiftsretten finder ikke, at UE har ført det fornødne bevis for kravet.

Udfordringer ved tværvejen 50.650 kr.

Kravet vedrører dels ekstra afretning af kantzone i forbindelse med anden entreprenørs nedgravning af postkasser dels stilstand som følge af, at UE’s maskiner blev spærret inde i forbindelse med udgravning og asfaltering af tværvejen.

UE har anført, at kravene skyldes TE’s tilrettelæggelse af arbejdet og har fremlagt fotografier af forholdene. Efter bevisførelsen tages kravet til følge.
Tv-inspektion

UE har krævet betaling af 15.000 kr. i ekstraudgifter i forbindelse med at tv-inspektionen ikke kunne færdiggøres pga. igangværende arbejder ved anden entreprenør. Tv-inspektørerne måtte således ud på pladsen en ekstra gang for at færdiggøre arbejdet, hvilket resulterede i en ekstraudgift til tv-inspektørerne.

Der foreligger dels en korrespondance med tv-inspektørerne, dels en reklamation af 20. december 2018 til TE’s byggeleder … over, at tv-inspektørerne ikke kunne komme til at færdiggøre inspektionen p.g.a. andre igangværende arbejder.

Voldgiftsretten finder det godtgjort, at der har været ekstra udgifter i forbindelse med at udføre tv-inspektionen. Da udgiften hertil ikke med sikkerhed kan udledes af den fremlagte faktura, tages kravet alene til følge skønsmæssigt med 7.500 kr.

Mistet dækningsbidrag.

UE har krævet 22.500 kr. i erstatning for mistet dækningsbidrag. Det fremgår af en mailkorrespondance mellem UE- V1 og … samt … fra TE, at parterne havde drøftet genopretning af belægning, som var beskadiget af andre entreprenører, og at UE efter aftale havde booket en brolægger, som havde vurderet, at der ville medgå ca. 2 uger for 2-3 mand med genopretning af de værste skader. Arbejdet blev udskudt og derefter udført af en anden entreprenør. I mail af 7. november 2018 gjorde UE opmærksom på, at der var tale om ekstraarbejde, som UE havde ret til at udføre og bad om oplysning om fakturabeløbet. UE-V1 har opgjort værdien af arbejdet til 150.000 kr.

Det er ubestridt, at belægninger indgik i UE’s entreprise, og voldgiftsretten finder derfor, at UE havde ret til at udføre ekstraarbejdet, jf. AB 92 § 14, og har derfor krav på erstatning af dækningsbidraget, hvorfor kravet tages til følge.

TE’s modkrav

Der er mellem parterne enighed om, at TE har et krav på 13.100 kr. til dækning af en skade i en altan og derudover har TE krævet nedslag på 228.000 kr. i entreprisesummen for et linjedræn, som udgik af entreprisen. UE har anerkendt kravet med 105.000 kr. og har anført, at der i kravet skal fradrages dækningsbidrag.

TE har fremlagt et overslag fra en entreprenør på udførelse af drænet lydende på 292.350 kr.

Skønsmanden har vurderet udgiften til linjedræn med stik under havelåger til 190.000 kr. ekskl. moms og med en usikkerhed på plus/minus 20% på prisen. Voldgiftsretten finder på denne baggrund, at TE har krav på et fradrag på
152.000 kr. Der er herved taget hensyn til det af UE anførte vedrørende dækningsbidrag.

TE’s samlede modkrav kan herefter opgøres til 13.100 kr. + 152.000 kr. = 165.100 kr.

Sammenfatning

På grundlag af ovenstående tilkommer der UE følgende ekstrakrav:

1.336.108 kr. +264.083 kr. + 100.000 kr. + 4.500 kr. + 6.900 kr. + 5.400 kr. + 50.650 kr. +7.500 kr. – 165.100 kr. =
1.610.041 kr. ekskl. moms, hvortil skal lægges 22.500 kr.

TE’s anerkendte krav ifølge entreprisen 29.882.389,25 kr.

Der er mellem parterne enighed om, at der er betalt 29.955.609 kr. Parternes samlede mellemværende kan herefter opgøres således:
Der tilkommer UE 29.882.389,25 kr. + 1.610.041 kr. = 31.492.430,25 kr. – 29.955.609 kr. = 1.536.821 kr. + moms 384.205 kr. = 1.921.026 kr. + 22.500 kr. = 1.943.526 kr.

Der tillægges renter som påstået af tilkendte beløb i henhold til renteloven.

Efter sagens forløb og udfald forholdes med sagens omkostninger som nedenfor bestemt.

Thi bestemmes

Hver part bærer egne sagsomkostninger.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af parterne med hver halvdelen efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.