(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGD 2022.16.1

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio december 2021 og omhandler spørgsmålet om hvorvidt det udgør en forringelse, hvis entreprenøren anvender alternative materialer til de aftalte, dog med iagttagelse af udbudsmaterialets udfaldskrav.

I august 2017 indgik en bygherre (BH) en kontrakt med en hovedentreprenør (HE) om udskiftning af faldstammer og brugsvandsstigestrenge.

AB 92 var vedtaget, men der opstod tvist mellem parterne, da BH mente, at HE havde brugt et dårligere fabrikat end aftalt til at udføre rørsystemet. Dertil mente BH at der ikke var sket gennemskylning og trykprøvning af vandinstallationen, og at konsekvensen af dette var, at man havde fortabt den 10-årige producentgaranti.

Voldgiftsretten
Voldgiftsretten fandt, at der forelå dokumentation for, at der mellem BH og HE var givet mulighed for, at anvende alternative materialer end de aftalte, så længe udbudsmaterialets udfaldskrav blev overholdt og godkendt.

Voldgiftsretten fandt derefter, at HE i overensstemmelse med aftalen havde gennemført både trykprøvning og gennemskylning af vandinstallationen, samt bestilt en udvidet 10-års garanti.

HE blev derfor frifundet for BH’s påstand.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?
Denne dom illustrerer, at bygherren ikke altid kan påstå, at der foreligger forringelse af materiale alene af den grund, at materialet afviger fra det oprindeligt aftalte.

Dette bunder i, at sagen viser, at hovedentreprenøren i det konkrete tilfælde, havde mulighed for at anvende alternative materialer, og selv bestille en udvidet 10-års garanti.

Bygherren havde altså intet at anfægte, da materialet overholdt samme udfaldskrav som beskrevet i aftalen.

Vil du vide mere?
Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2022.337 / Sag nr. C-15333

#ugensdom #entrepriseret #fravigelse

 

-0O0-

 

Hovedentreprenør HE (adv. Rasmus Hoffery Nielsen) mod A/B BH (adv. Christian Tornvig Jensen)
Voldgiftsnævnet
1. Indledning
Mellem klager, hovedentreprenør HE A/S (herefter HE), og indklagede, A/B BH, er der opstået en tvist om betalingen af udstedte fakturaer af HE for udførte udbedringer på andelsboligforeningens ejendom beliggende på ….

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af murermester Ivan Stubbe, projektdirektør, civilingeniør Steffen Moe og landsdommer Thomas Jønler, med sidstnævnte som formand.

2. Påstande og hovedforhandling
Klageren, HE, har nedlagt påstand om, at indklagede, A/B BH, skal betale 124.253,11 kr. til HE med tillæg af sædvanlig procesrente af 300.000 kr. fra den 11. april 2018 til den 28. juni 2018, af 102.042,85 kr. fra den 28. juni
2018 til den 12. august 2018, af 109.520,35 kr. fra den 13. august 2018 til den 4. februar 2019 og af 124.253,11 kr.
fra den 5. februar 2019.

A/B BH har heroverfor påstået frifindelse.

A/B BH har endvidere nedlagt følgende selvstændige påstande:

Påstand 1

HE skal til A/B BH betale 354.480 kr. med procesrente fra sagens anlæg.

Påstand 2

HE skal anerkende at være forpligtet til at holde A/B BH skadesløs for tab som følge af, at der af HE ved udførelse af rørsystemet på andelsboligforeningens ejendom er anvendt et fabrikat, som ikke giver en udvidet systemgaranti på 10 år, og at der ikke er sket gennemskylning og trykprøvning af ejendommens nye vandinstallationer før ibrugtagning.

Over for disse påstande har HE påstået frifindelse.

Beløbene i HE’s påstand og andelsboligforeningens påstand 1 omfatter moms. Hovedforhandling har fundet sted den 6. december 2021 på Hotel ….
HE-V1, der er tidligere ejer af HE, og A/B-V1, der er A/B BH’s formand, har afgivet forklaring under hovedforhandlingen. R-V1 og R-V2, tidligere R, har tillige afgivet forklaring, ligesom skønsmanden har været afhjemlet.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3. Sagens baggrund
Med A/B BH som bygherre og HE som hovedentreprenør indgik parterne i august 2017 entrepriseaftale, der omhandlede udskiftning af faldstammer og brugsvandsstigestrenge på andelsboligforeningens ejendom, …, der for hovedpartens vedkommende omfatter beboelseslejligheder og en mindre del erhvervsenheder. Entreprisesummen androg 4.659.353,75 kr. inkl. moms.

HE, der er vvs-installatør og aut. kloakmester, benyttede underentreprenører til en del af arbejdet.

A/B BH havde forinden antaget R som bygherrerådgiver. R udarbejdede projektets udbudsmateriale, der dannede grundlag for det tilbud fra HE, som foreningen senere antog. R var tilsynsførende og deltog bl.a. i byggemøder, hvor virksomheden fungerede som referent.

Det fremgår af parternes entreprisekontrakt, at aftalegrundlaget bl.a. omfattede et referat af projektgennemgangsmøde dateret den 17. august 2017 og et udbudsmateriale med byggesagsbeskrivelse og arbejdsbeskrivelse. Aftalegrundlaget omfattede også Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og

anlægsvirksomhed (AB 92), og disse betingelser var ved aftalen ændret eller uddybet på flere punkter, herunder med hensyn til arbejdets aflevering.

HE anlagde voldgiftssagen den 20. december 2019 og nedlagde den påstand, som fremgår ovenfor.

A/B BH afgav svarskrift den 17. februar 2020 og påstod frifindelse for HE’s påstand. Andelsboligforeningen nedlagde endvidere en selvstændig påstand om betaling af 80.650 kr. ekskl. moms med procesrente fra sagens anlæg. I duplikken af 4. marts 2021 forhøjede foreningen den selvstændige påstand til 265.444 kr., der blev yderligere forhøjet i påstandsdokumentet af 26. november 2021 til 283.584 kr. med tillæg af moms, hvilket svarer til betalingspåstanden, som foreningen har nedlagt ved hovedforhandlingen. Foreningen nedlagde i duplikken endvidere en anerkendelsespåstand svarende til den selvstændige påstand 2, som fremgår ovenfor.

Under voldgiftssagens forberedelse har bygningsingeniør Henrik Larsen været udmeldt som skønsmand. Der er afgivet skønserklæring af 29. april 2020 samt tillægserklæring af 6. oktober 2021. Skønsomkostningerne på samlet 107.950,25 kr. inkl. moms og afgift til Voldgiftsnævnet er foreløbigt betalt med 86.600 kr. af A/B BH og med 21.350,25 kr. af HE. Endvidere har A/B BH foreløbig betalt skønsmandens honorar med 2.750 kr. inkl. moms for afhjemlingen ved hovedforhandlingen.

4. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat
4.1 HE’s betalingspåstand

HE’s påstand på 124.253,11 kr. angår et restbeløb for entreprisesummen og for en række ekstraarbejder. Kravet er nærmere specificeret i HE’s kundekontokort for perioden 1. januar 2018-23. september 2019.
I opgørelsen indgår fakturanr. 16040 af 29. maj 2018 på 377.671,88 kr., som ifølge fakturaens tekst omfatter
»Ekstra-arbejde i forbindelse med udskiftning af faldstammer og stigestrenge«. Det er anført, at leveringsadresse er »[ ] X 77-81 & Y 18-20«, og at den angår »Varebetegnelse … Aftalesedler 1-40 tidligere fremsendt…«

Restbeløbet ifølge opgørelsen omfatter også fakturanr. 16364 af 30. juni 2018 på 7.477,50 kr., som ifølge fakturaens tekst omfatter »Aftaleseddel nr. 17 … Diverse malerarbejde i henhold til aftale« med »Y 18, st.th.« angivet som leveringsadresse.

A/B BH har anerkendt HE’s krav størrelsesmæssigt bortset fra beløbet på 7.477,50 kr., og foreningen har gjort gældende, at dette beløb er indeholdt i fakturaen 16040, som er den samlede opgørelse for alle aftalesedler.

A/B-V1 har forklaret, at foreningen modtog faktura 16364, efter hun havde efterspurgt en særlig specifikation for de arbejder, som var udført for lejligheden Y 18, st.th., da den var udlejet. Specifikationen skulle anvendes som dokumentation til brug for lejlighedens vedligeholdelseskonto.

Der foreligger ikke oplysninger om andre aftalesedler end de angivne 1-40, som faktura 16040 omfatter, og leveringsadresse ses at angå alle adresser for andelsboligforeningen. De 40 aftalesedler er ikke fremlagt, og det er ikke belyst, hvordan beløbet på 377.671,88 kr. fremkommer. Faktura 16364 angiver at vedrøre aftaleseddel nr. 17 og en bestemt bolig. Herefter og under hensyn til A/B-V1’s forklaring, der ikke er imødegået, er det ikke godtgjort, at HE har krav på beløbet på 7.477,50 kr. ifølge denne faktura.

HE’s samlede krav skal derfor nedsættes med dette beløb til 116.775,61 kr.

4.2 A/B BH’s krav

Påstand 1 (betalingspåstanden)

Vedrørende denne post har A/B BH i forbindelse med hovedforhandlingen udarbejdet støttebilag A og B, som beskriver og opgør de krav, som påstanden angår.

Støttebilag A omfatter følgende fem krav vedrørende påståede mangler ved arbejderne: 1) KS- og DV-materiale, 2) manglende opstropninger, 3) reduceret isoleringstykkelse, 4) pakninger og rødgods og 5) afløbsinstallationer til taghætter. Kravene er samlet opgjort til 228.000 kr. ekskl. moms.

Støttebilag B omfatter følgende to krav vedrørende »mindre ydelser«: 1) manglende kuglehaner og 2) manglende hulboringer. Disse krav er opgjort til samlet 107.584 kr. ekskl. moms.

Ved voldgiftsrettens stillingtagen til A/B BH’s påstand 1 er der efter proceduren taget udgangspunkt i angivelserne i støttebilagene.

Ad KS- og DV-Materiale

Efter indholdet af afleveringsprotokollen for den 5. marts 2018 lægger voldgiftsretten til grund, at KS- og DV- materialet ikke forelå på dette tidspunkt, så det kunne udleveres til A/B BH, men at det var udleveret, da der blev afholdt 1-årseftersyn i slutningen af marts 2019, jf. herved bilag 11, der er en mail fra R med et referat af drøftede punkter, herunder det omhandlede KS- og DV-materiale. Det fremgår heraf, at A/B BH påtalte flere forhold, der efter foreningens opfattelse ikke var korrekt ved materialet.

Skønsmanden har i sin besvarelse af spørgsmål 1 om KS- og DV-materialet anført, at han vurderer, at kvalitetshåndbogen lever op til gældende normer og standarder. Vedrørende drifts- og vedligeholdelseshåndbogen er det skønsmandens vurdering, at den lever op til gældende normer og standarder, idet håndbogen dog kunne suppleres med en funktionsbeskrivelse, der angiver anlæggets funktion som anført, ligesom enkelte komponentspecifikationer kunne tydeliggøres. Skønsmanden har samlet vurderet, at KS- og DV-materialet fremstår som »som sædvanlig standard« for tilsvarende sager, og at det er korrekt og lever op til gældende normer og standarder med de førnævnte præciseringer.

Voldgiftsretten finder på denne baggrund og efter en samlet vurdering af de få forhold, som skønsmanden har præciseret, at det ikke er godtgjort, at KS- og DV-materialet er mangelfuldt. Det forhold, at skønsmanden i besvarelsen af spørgsmål 2 om »værdien« af materialet for A/B BH har prissat de nævnte præciseringer til 4.000 kr. ekskl. moms, kan ikke føre til en anden vurdering.

Voldgiftsretten finder derfor, at A/B BH ikke har krav på beløbet på 4.000 kr. med tillæg af moms.

Ad manglende opstropninger og reduceret isoleringstykkelse.

Efter skønsmandens besvarelse af bl.a. spørgsmål 3, der er foretaget på baggrund af en gennemgang af bl.a. projektmaterialet og en besigtigelse ved skønsforretningen, lægger voldgiftsretten til grund, at opstropningen af SLF-systemet i ejendommens kælder på anviste steder er udført fagligt korrekt og i overensstemmelse med gældende normer og standarder, idet det dog ifølge skønsmanden mangler to steder.

Efter skønsmandens besvarelse af spørgsmål 11 lægger voldgiftsretten endvidere til grund, at isoleringen af vandledninger for varmt brugsvand i kælder og i lejligheder visse steder ikke opfylder den isoleringstykkelse, der er angivet i projektet. Om omfanget heraf henvises til skønsmandens bemærkninger herom i skønserklæringen. I byggemødereferat nr. 6 af 16. november 2017 fremgår det endvidere i afsnit 6.7 »Projekt – aftaler« i punkt 6.7.15, at R-V1 fra R oplyste, at der ville være problemer med at få plads til isolering, hvis rørkasser skulle genmonteres, og at A/B BH godkendte hendes anbefaling om, at isoleringstykkelsen blev minimeret ved steder med pladsproblemer, så eksempelvis rørkasser kunne genmonteres.

Efter oplysningerne i sagen, herunder forklaringen afgivet af R-V2, blev der foretaget en løbende gennemgang og kontrol af lejlighederne, når arbejderne med disse var gennemført for de berørte forsyningsstrenge. Således gennemgik man løbende lejlighederne til venstre/højre i hver opgang, som arbejderne blev færdige. Der blev udført mangellister, der blev kontrolleret efterfølgende. Der blev gennemført afleveringsforretning i henhold til AB 92 den 5. marts 2018 og derefter 1-årseftersyn i marts 2019.

Efter bevisførelsen, herunder indholdet af R’s afleveringsprotokol af 5. marts 2018 og virksomhedens mail af 26. marts 2019 (bilag 11) med referat af punkter, der blev drøftet ved 1-årseftersynet, lægger voldgiftsretten til grund, at A/B BH først på et tidspunkt efter 1-årseftersynet reklamerede over disse forhold.

Skønsmanden har i sin besvarelse af spørgsmål A og B vurderet, at forholdene vedrørende opstropning og reduceret isoleringstykkelse må antages at være konstaterbare ved en sædvanlig afleveringsforretning og/eller 1- årseftersyn.

På denne baggrund og under hensyn til karakteren af forholdene finder voldgiftsretten, at A/B BH ikke inden rimelig tid efter, at forholdene er eller burde have været opdaget, har påberåbt sig disse over for HE, jf. AB 92 § 32, stk. 2.
A/B BH har derfor fortabt sit eventuelle krav vedrørende disse forhold som følge af for sen reklamation.

Ad pakninger og rødgods pasrør

Dette forhold angår utætheder omkring de monterede vandrør, der efter det oplyste blev konstateret i flere af de berørte lejligheder.

Skønsmanden har ved besvarelsen af spørgsmål 15 anført, at der ved skønsforretningen er registreret utætheder omkring pasrør for vandmålere i de fleste af de registrerede lejligheder, hvorfor problemet antages at være generelt. Skønsmanden har vurderet, at utæthederne skyldes, enten at forskruninger ikke er tilspændt tilstrækkeligt, er tilspændt for meget, eller at pakninger mellem pasrør og tilstødende fittings ikke har nødvendig kvalitet.
Skønsmanden har i besvarelsen af spørgsmål 16 angivet et forslag til, hvordan forholdet afhjælpes, og han har vurderet, at det kan udføres for 20.000 kr. med tillæg af moms.

Voldgiftsretten kan tiltræde skønsmandens vurdering og finder, at det er godtgjort, at forholdet er en mangel ved arbejdets udførelse, som A/B BH har krav på bliver udbedret. HE har ikke størrelsesmæssigt bestridt udgiften til udbedring.

Efter skønsmandens besvarelse af spørgsmål A og B, hvori skønsmanden vurderede, at dette forhold ikke må antages at være konstaterbart ved en sædvanlig afleveringsforretning og/eller 1-årseftersyn, og den øvrige bevisførelse er det ikke godtgjort, at A/B BH har fortabt dette krav som følge af for sen reklamation.

A/B BH har derfor krav på beløbet på 25.000 kr. inkl. moms vedrørende dette forhold.

Ad afløbsinstallation til taghætter

A/B BH har gjort gældende, at der er tale om et mangelfuldt forhold, idet projektet i arbejdsbeskrivelsens 2487-5, side 30, pkt. 22.3.1, angiver udskiftning af afløbsinstallation til taghætter, hvilket af foreningen ikke kan konstateres udført. Foreningen har endvidere henvist til skønsmandens besvarelse af spørgsmål 20 og 21.

HE har bestridt, at der foreligger mangler ved forholdet og har i øvrigt anført, at A/B BH har reklameret for sent.

Det fremgår af byggemødereferat nr. 9 af 5. december 2017, at parterne drøftede udskiftning af faldstammer. I referatets punkt 8.7.9 er det anført, at HE-V1 fra HE foreslog, at faldstammerne kunne skiftes til lige under loftet i den øverste lejlighed, hvis der er rørkasser, eller til lige over loft i øverste lejlighed, hvis der ikke er rørkasse, og at A/B BH i så fald ville få et fradrag. Det fremgår endvidere, at R-V1 anbefalede forslaget, og at foreningen senere

godkendte det. R-V1 har under hovedforhandlingen bekræftet, at referatets gengivelse af drøftelsen er korrekt. Voldgiftsretten lægger på den baggrund til grund, at de udførte forhold vedrørende faldstammerne er udført efter aftale.

Der foreligger ikke oplysninger om – heller ikke i skønsmandens besvarelse – at der er konstateret fejl eller gener, som har sammenhæng med den måde, at faldstammerne med udluftning er udført.

På den anførte baggrund er det ikke godtgjort, at der foreligger mangler vedrørende dette forhold.

Som det fremgår af byggemødereferaterne, blev der løbende foretaget registreringer af eventuelle »tillægs-, ekstra- eller fradragsarbejder« i punktet om »Aftaler/økonomi«, hvilket R-V2 også har forklaret om. Der foreligger ikke oplysninger om, at forholdet vedrørende afløbsinstallationen er behandlet i denne sammenhæng. Voldgiftsretten finder det efter den foreliggende bevisførelse ikke godtgjort, at A/B BH har et krav på et fradrag vedrørende dette forhold, og der er således ikke grundlag for at tilkende foreningen et beløb som »mindre ydelse«. Skønsmandens besvarelse af spørgsmål 21 om omkostningerne til udskiftning af udluftsledninger ændrer ikke herved.

Ad manglende kuglehaner

A/B BH har gjort gældende, at arbejdsbeskrivelsen forudsatte, at der blev monteret kuglehaner både før og efter vandmålerne, og at HE’s besparelse ved, at det aftalte arbejde ikke er udført, skal komme foreningen til gode.

HE har gjort gældende, at den manglende montering af en ekstra kuglehane er sket med tilsynets viden, og uden at tilsynet havde anmodet om et nedslag i entreprisesummen. Kravet blev først fremsat efter 1-årseftersynet, og A/B BH har herved fortabt retten til at gøre et eventuelt krav gældende. I øvrigt er besparelsen ubetydelig, når der henses til, at entreprenøren i så fald skulle kompenseres for avancen.

Det fremgår af Bygningsdelsbeskrivelse, 14 Vandinstallation, punkt 14.1, at der på hver side af vandmåler skal monteres afspærringsventiler (kuglehaner). Skønsmanden har i sin besvarelse af spørgsmål 5 oplyst på baggrund af en registrering i 12 lejligheder, at installationen ikke er forsynet med vandmåler i den enkelte lejlighed, men er forberedt herfor, idet der er monteret pasrør for vandrør ved afgrening til lejlighedsinstallation. I ingen af lejlighederne er der monteret kuglehaner efter pasrør, men der er monteret kuglehaner før pasrør, således at det er muligt at afspærre installation til den enkelte lejlighed.

Voldgiftsretten lægger til grund, at den udførte installation med anvendelse af alene én kuglehane er umiddelbar synlig ved en visuel besigtigelse, og at den ene kuglehane i flere lejligheder er udeladt, fordi det ville være vanskeligt at få plads til monteringen af yderligere en kuglehane på eksisterende installation. Der henvises herom også til skønsmandens besvarelse af spørgsmål 6. Der forligger ikke oplysninger om, hvorvidt kravet om »mindre ydelse« med hensyn til de kuglehaner, der ikke var monteret, blev drøftet under arbejdernes udførelse, eller at der blev gjort notater herom i fx referater fra byggemøder. Forholdet er heller ikke omtalt i afleveringsprotokollen fra den
5. marts 2018 eller i mailen af 26. marts 2019 vedrørende 1-årseftersynet.

Voldgiftsretten finder under disse omstændigheder, at A/B BH’s eventuelle krav om »mindre ydelse« vedrørende kuglehanerne er fremsat så sent, at foreningen ud fra almindelige passivitetsregler har fortabt retten til at gøre kravet gældende.

Ad manglende hulboringer

A/B BH har rejst et krav om »mindre ydelse« for manglende hulboringer. Foreningen har nærmere anført, at der ikke er foretaget nye hulboringer i forbindelse med monteringen af det nye rørsystem, og at det tilbudte brugsvandsanlæg kun kunne leveres lovligt ved boring af nye huller og lukning af oprindelige huller af hensyn til brandsikring. Foreningen har herefter opgjort prisen for sparede hulboringer til henholdsvis 13.344 kr. ekskl. moms for strenge ved bad og 22.240 ekskl. moms for strenge ved køkken.

HE har bestridt kravet og har gjort gældende, at det er fremsat for sent.

Voldgiftsretten finder efter bevisførelsen, at det ikke er godtgjort, at A/B BH har et krav på at få reduceret entreprisesummen vedrørende dette forhold. Voldgiftsretten bemærker i øvrigt, at kravet første gang ses fremsat i duplikken af 4. marts 2021, og at foreningen ud fra almindelige passivitetsregler også har fortabt retten til at gøre dette gældende. Voldgiftsretten har herved lagt vægt på de samme forhold, som er fremhævet ovenfor om kravet vedrørende kuglehaner.

Ad sammenfatning om A/B BH’s påstand 1

Det fremgår ovenfor, at HE skal betale A/B BH 25.000 kr. inkl. moms vedrørende udskiftning af pakninger og rødgods pasrør, mens HE i øvrigt frifindes for de krav, som er indeholdt i foreningens påstand 1.

Påstand 2 (anerkendelsespåstanden)

A/B BH’s påstand omfatter det rørsystem, der er angivet i arbejdsbeskrivelsens pkt. 14.1 »Som fabr. …, type Sanpress Inox«, hvor det også angives, at der skal anvendes nikkelfri rør og fittings af rødgods, og at det skal omfatte en udvidet systemgaranti på 10 år.

A/B BH har gjort gældende, at der med HE’s anvendelse af et … -system, der er 100 % rustfrit, er leveret et dårligere produkt med kortere levetid, hvilket udgør en forringelse. Foreningen har endvidere anført, at der ikke foreligger dokumentation for, at der er sket gennemskylning og trykprøvning af vandinstallationen inden brug, og at den 10- årige garanti fra … dermed ikke er gældende længere.

HE har gjort gældende, at det anvendte rørsystem fra … er godkendt af tilsynet og dermed af A/B BH, og at der ikke er bevis for, at den stillede garanti på 10 år fra …ikke er gældende længere. HE har herved også henvist til, at der er foretaget gennemskylning og trykprøvning af vandinstallationen før ibrugtagning.

Det fremgår af referatet af mødet om projektgennemgangen, der blev afholdt den 17. august 2017 mellem HE-V1 fra HE og R-V2 fra R, at R-V2 oplyste, at HE kunne anvende alternative materialer, hvis disse overholdt de samme udfaldskrav som udbudsmaterialet, og at alle materialer skulle godkendes af ham. Af byggemødereferat nr. 8 af 30. november 2017 fremgår bl.a., at HE-V1 oplyste, at alle rør i lejlighederne var gennemgået, at rør med rust var skiftet, og at der var bestilt en udvidet 10-års garanti fra ….

Det fremgår endvidere af byggemødereferat nr. 10 af 12. december 2017 som en tilføjelse til førnævnte punkt fra byggemødereferatet nr. 8, at HE-V1 oplyste, at han fik »10 års garantien inden for en uge«, og det er herefter noteret
»… R-V1 og R-V2 [R] modtager 10-års garanti onsdag d. 13.12.2017.«

HE har som sagens bilag 8 fremlagt en projektgaranti fra … dateret den 11. december 2017, hvoraf bl.a. fremgår, at garantien er generelt forlænget til 10 år. Voldgiftsretten lægger til grund, at det var denne garanti, som R modtog den
13. december 2017.

Anvendelsen af … og garantien er ikke omtalt ved afleveringsforretningen den 5. marts 2018 ifølge protokollen, og det fremgår af referatet fra 1-årseftersynet, at R-V2 oplyste, at R havde sagt god for anvendelse af … rustfri presrør og … rødgodsventiler i lejligheder og kælderen, og at de anvendte materialer overholdt samme udfaldskrav som de beskrevne.

Efter den forklaring, der er afgivet af HE-V1, som ikke er imødegået ved andre oplysninger i sagen, lægger voldgiftsretten endvidere til grund, at der blev foretaget trykprøvning og gennemskylning af vandinstallationen, hvilket skete successivt.

På den anførte baggrund frifindes HE for den selvstændige påstand 2, som A/B BH har nedlagt.

4.3 Sammenfatning

Det fremgår ovenfor, at HE’s fakturakrav er taget til følge med et beløb på 116.775,61 kr. Efter fradrag af A/B BH krav på 25.000 kr. vedrørende udskiftning af pakninger mv. skal foreningen herefter betale 91.775,61 kr. til HE.

HE’s rentepåstand tages til følge som nedenfor anført. Voldgiftsretten bemærker herved, at A/B BH’s modkrav på
25.000 kr. skal fradrages i HE’s tilgodehavende på 300.000 kr. den 11. april 2018, og at der tillige skal tages højde for, at foreningen er frifundet for beløbet på 7.477,50 kr. vedrørende faktura 16364.

HE skal herefter frifindes for de selvstændige påstande 1 og 2, som A/B BH har nedlagt.

4.4 Sagsomkostninger

Efter parternes påstande sammenholdt med sagens udfald og forløb, herunder at der har været gennemført syn og skøn, finder voldgiftsretten, at A/B BH i sagsomkostninger skal betale 60.000 kr. til HE. Beløbet vedrører udgifter til advokat med 50.000 kr. og dækning af en passende andel af HE’s udgifter til syn og skøn med 10.000 kr. Ingen af beløbene indeholder moms, da HE er momsregistreret.

De omkostninger, der er forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, skal betales af A/B BH efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.