(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Desværre har mange prøvet at have en vandskade i deres hus eller også kender de nogen, der har haft en vandskade i huset.Det kan være en rørskade nede i gulvkonstruktionen, hvor der fx blev ”strømpeforet” af forsikringsselskabet, så utætheden blev standset. Eller det kan være en utæthed i taget, hvor der kom vand ned ad/ind i væggene og som blev udbedret ved at tætne utætheden i taget.

Spørgsmålet er herefter, hvor blev det udstrømmende eller indtrængende vand af ?

Forsikringsselskaberne er typisk færdige med udbedringen, når der ikke længere tilgår vand til konstruktionerne. Umiddelbart kan vægge og gulve se pæne ud efter aftørring, men hvad sker der bag ved beklædningen/belægningen.

Sundhedsskadelig skimmel opstår typisk efter vandskader. Derfor bør der ske en skimmelsanering. Det er ikke tilstrækkeligt, at tømme gulvkonstruktionen for forekomst af vand og herefter genopbygge gulvkonstruktionen.

Typisk skal den skimmelramte bygningsdel affugtes, afrenses med fx Protox Hysan og støvsuges med HEPA-filter efterfølgende i et defineret nødvendigt omfang.

Spørgsmålet er, om forsikringsselskabet kan undlade at skimmelsanere efter en vandskade.

Forsikringsselskaberne kender problemstillingen, men ved også at det kan være dyrt, at udbedre følgeskader i form af affugtning og skimmelsanering med kvalitetssikring.

Modsat så er netop kvalitetssikringen også selskabets dokument for, at de har erstattet en tilstrækkelig udbedring, hvis kvalitetstesten godkender saneringen.

Praksis

Praksis på området hos Ankenævnet for Forsikring er, at i det omfang, at værdierne for forekomst af skimmel overstiger det, som man med rette kan forvente er almindeligt i den givne type ejendom, kan en skimmelsanering ofte dækkes af hus-/ejerskifteforsikringen, hvis årsagen til at der konstateres en uhensigtsmæssig skimmelsituation skyldes en forsikringsdækket skade.

I kendelse 88507, hvor skimmel i gulvkonstruktionen ikke blev anerkendt af selskabet, var det ankenævnets vurdering, at skimmeludbedringen burde erstattes udbedret.

Det samme gjorde sig gældende i kendelse 83975, hvor ankenævnet udtalte, at forsikringsselskabet ”skal anerkende, at det er forpligtet til at dække foranstaltninger til reduktion af opfugtningen og afrensning af skimmelsvampeangrebet i krybekælderen, og skal på den baggrund genoptage sagen”.

Ankenævnets vurdering var, at ”Forholdet findes at gå ud over, hvad klagerne måtte kunne forvente på baggrund af oplysningerne i tilstandsrapporten. Nævnet finder derfor, at selskabet skal betale for afrensning af skimmelsvampeangrebet i krybekælderen.”.

Om problemstillingen se eksempelvis følgende sager: 77569 og 92442

Ankenævnets vurdering

Ankenævnets vurdering er, at forsikringsselskabets forpligtigelse i forbindelse med en dækningsberettiget bygningsskade består i, at opgøre en forsikringserstatning.

I det omfang, at bygningen har en forekomst af skimmelsvampesporer, der ligger over det niveau som med rette ville kunne forventes i en tilsvarende bygning og er en skade i henhold til de respektive forsikringsvilkår, kan en skimmelsanering som udgangspunkt kræves dækket af forsikringsselskabet.

Afgørende

Graden af skimmel er afgørende for dækningen og dens årsag og omfang er af betydning for, hvordan Ankenævnet vurderer sagen.

Overvejelser

Forsikringsselskaberne kan opleves uvillige til, at gå ind i skimmelsaneringer i forbindelse med vandskader, fordi skadesagernes økonomiske omfang ofte øges i takt med kendskabet til skimmelsituationen og ofte også medfører genhusning.

Derfor er det en god idè, at få involveret yderligere undersøgelse i skadesagen med henblik på, at få afklaret, hvad årsagen er til en skimmelforekomst i bygningen samt om omfanget og udbedringsmetode ud fra et professionelt firmas vurdering i den forbindelse.

Skal vi hjælpe dig?

Hos Nexus Advokater har vi erfaring med ovenstående sager. Vi behandler både sager for forsikringskunder og entreprenører.