(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Efter en nylig dom fra EU-Domstolen står det klart, at mellemmænd (i det konkrete tilfælde en forpagter af en fysisk markedshal med små boder), underlægges de samme betingelser for et påbud, når lejerne af disse boder krænker intellektuelle ejendomsrettigheder (f.eks. ved at sælge kopivarer), som gælder for ”udlejere” af en online-markedsplads (f.eks. eBay).

Disse betingelser blev udstukket i en tidligere dom fra EU-Domstolen, hvor det blev opsummeret, at foranstaltningerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til krænkelsen og have afskrækkende virkning, og de må ikke skabe hindringer for lovlig samhandel. Det fremgår tillige af denne dom, at en sådan foranstaltning kan være udelukkelse, hvorfor der altså kan være tale om ganske indgribende påbud.

EU-Domstolen afstår imidlertid fra at tage stilling til det i sagen hypotetiske men ganske interessante spørgsmål om, hvorvidt mellemmænd på helt andre områder, f.eks. en udbyder af elektricitet, også falder ind under det samme begreb og betingelser. Der er imidlertid intet i den nye dom, der tyder på, at dette ikke skulle være tilfældet, og dommen lægger således op til en ganske bred fortolkning af begrebet mellemmand på dette område.

Samlet synes dommene at være udtryk for en styrkelse af rettighedshaveres værktøjskasse til at bremse salg af kopivarer og andre krænkelser af deres intellektuelle ejendomsret, idet de lægger op til muligheden for – ganske vidtgående – påbud overfor en bred gruppe af erhvervsdrivende, til trods for at disse erhvervsdrivende ikke selv står for krænkelsen.

Dette bør rettighedshavere holde sig for øje, når de føler sig krænket, ligesom udlejere, og andre erhvervsdrivende der udbyder tjenesteydelser, bør have fokus på denne udvikling, når de indgår aftaler.

Kontakt advokat Rasmus Balle for en uddybende drøftelse af ovenstående domme eller for andre spørgsmål omkring intellektuelle ejendomsrettigheder.