(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo december 2018 og omhandler en entreprenørs krav på betaling for ekstraarbejder og forstyrrelse mv.

I 2015-2016 udførte entreprenør (E) forskellige anlægsarbejder for bygherre (BH). Efterfølgende opstod der tvist om E’s udførelse af ekstraarbejder samt for forstyrrelse mv.

E anlagde således voldgiftssag mod BH med påstand om BH’s betaling for den samlede regning for ekstraarbejderne og kompensationskrav grundet forsinkelse samt forstyrrelse af arbejdets udførelse.

Under sagen blev der indhentet skønserklæring angående hvorvidt regningens størrelse var ubillig.

BH fremhævede under sagen, at nogle af E’s krav i henhold til regningen ikke var afregnet efter parternes aftale om håndtering af krav på ekstraarbejder, at nogle af kravene var fremkommet efter slutafregning og derfor var prækluderet (læs: fremsat for sent og derfor ophørt), at nogle krav vedrørte kontraktarbejder og derfor ikke skulle honoreres som ekstraarbejder, herunder støbningen af en lyskasse, at nogle krav ikke var afregnet i overensstemmelse med parternes aftale, og at øvrige ekstraarbejder var afregnet ud fra markedsprisen, jf. købelovens § 5.

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten lagde til grund, at E havde krav på betaling for en del af ekstraarbejderne, mens resten måtte afvises.

For så vidt angik det krav, som BH mente var prækluderet, fandt voldgiftsretten, at BH klart havde tilkendegivet over for E, at BH ønskede separate afregninger for kontraktarbejder og ekstraarbejder. Samtidig fandt voldgiftsretten, at det måtte have stået klart for BH, at E ved fremsendelse af sin slutopgørelse, ikke havde opgjort alle sine krav på ekstraarbejder, var E’s krav ikke prækluderet. E var således ikke afskåret fra at rejse yderligere krav i medfør af AB 92 § 22, stk. 7.

For så vidt angik støbningen af lyskassen, lagde voldgiftsretten til grund, at arbejdet ikke var medtaget i tilbudslisten. Det fremgik imidlertid tydeligt af tegningsmaterialet, at støbningen af lyskassen skulle være indeholdt i tilbuddet. Voldgiftsretten fandt således, at arbejdet måtte afvises som ekstraarbejde og derfor ikke kunne honoreres i yderligere omfang end hvad kontrakten tilsagde.

Angående hvorvidt de øvrige ekstraarbejder var afregnet ud fra markedsprisen efter købelovens § 5, fandt voldgiftsretten, at BH ikke havde bevist, at de krævede priser var ubillige. Dette var på trods af, at skønsmanden havde vurderet, at markedsprisen var betydeligt lavere end E’s priser for ekstraarbejderne. Voldgiftsretten lagde herved særligt vægt på, at arbejderne var specialopgaver af kompleks karakter, hvorfor E ikke var forpligtet til at udføre regningsarbejde til ”markedspris”. E fik derfor medhold i størstedelen af disse krav. BH fik imidlertid medhold i nedsættelsen af et af disse.

E fik ydermere medhold i sit krav om godtgørelse for spildtid.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Det kan på baggrund af ovenstående kendelse udledes, at det altid er en god ide, at have et tydeligt aftalegrundlag i orden, så man er sikker på, hvilke arbejder, der er aftalt og skal udføres. På den måde imødekommer man også efterfølgende krav, der eventuelt kan være ekstraarbejder.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere på https://nexusadvokater.dk/kurser/

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2019.207 / Sag nr. C-14435

 

-oOo-

 

Kendelsen i fuld længde

Entreprenør E (advokat Kristian Skovsgaard) mod Bygherre BH (advokat Stine Kalsmose Jakobsen)

  1. Indledning

Mellem klageren, entreprenør E, herefter E, og indklagede, bygherre BH, herefter BH, er der opstået en tvist om krav om betaling for ekstraarbejder og forstyrrelse mv. vedrørende anlægsarbejder på stationerne … rup, … skov og …borg i forbindelse med BH’s opførelse af 150kV elkabler mellem … og … til erstatning af eksisterende luftledninger.

I den anledning er der nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af kontraktschef Hans Henrik Clemmesen, ingeniør Kai Nicolaisen og landsdommer Henrik Twilhøj med sidstnævnte som formand.

  1. Påstande og hovedforhandling

E har nedlagt påstand om, at BH skal betale 1.857.883,97 kr., hvoraf 1.312.931,47 kr. er inklusive moms, og 544.952,50 er eksklusive moms, tillige med renter efter rentelovens regler, således:

BH har nedlagt påstand om frifindelse.

Hovedforhandling har fundet sted den 6., 7. og 8. december 2018 på ….

[7 personer] har afgivet forklaring under hovedforhandlingen.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

  1. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat

Sagen angår, om E har helt eller delvist krav på betaling for ekstraarbejder og kompensationskrav som følge af forsinkelse og forstyrrelse. BH har overordnet gjort gældende bl.a., at nogle krav er omfattet af indgåede forlig (… rup), at nogle krav er fremkommet efter slutafregning, og derfor er prækluderet (… skov), at nogle krav vedrører kontraktarbejder og derfor ikke skal honoreres som ekstraarbejder, at nogle krav ikke er afregnet i overensstemmelse med parternes aftale, og at øvrige ekstraarbejder er afregnet til markedspris, jf. herved princippet i købelovens § 5.

… rup

E har opgjort sit krav for ekstraarbejder således (eksklusive moms):

Aftaleseddel 5: Etablering af fælles bundplade 46.000 kr.
Aftaleseddel 6: Støbning af lyskasse 22.500 kr.
Aftaleseddel 16: Rydning af korn 9.500 kr.
Aftaleseddel 26: Ekstra brønd 5.414 kr.
Aftaleseddel 29: Leje/drift af midlertidig pumpe 17.390 kr.
I alt 100.804 kr.

Det er ubestridt, at arbejderne er udført. BH har for så vidt angår aftalesedlerne 5, 6, 16 og 26 gjort gældende, at arbejderne ikke er ekstraarbejder, men kontraktarbejder, og har for så vidt angår aftaleseddel 29 gjort gældende, at kravet er omfattet af et indgået forlig.

Aftaleseddel 5

Voldgiftsretten finder, at udførelsen af en fælles bundplade er et ekstraarbejde, som E kan kræve særskilt betaling for. Voldgiftsretten har herved navnlig lagt vægt på, at det ikke fremgår entydigt af tegningsmaterialet, at BH ønskede en fælles bundplade i … rup, modsat projekterne i … skov og … borg, og at tilbudslisten for så vidt angår de omhandlede bundplader er udformet ens for de tre stationer. E skal herefter have medhold i kravet på 46.000 kr. eksklusive moms.

Aftaleseddel 6

Voldgiftsretten finder, at det tydeligt fremgår af tegningsmaterialet og de særlige betingelser, at støbning af lyskasse skal være indeholdt i tilbuddet. Det kan ikke heroverfor tillægges afgørende betydning, at lyskassen ikke er medtaget i tilbudslisten. E kan derfor ikke få medhold i kravet om, at arbejdet skal honoreres som ekstraarbejde.

Aftaleseddel 16

Voldgiftsretten finder, at der er tale om et ekstraarbejde, som E kan kræve særskilt honoreret. E, der på tilbudstidspunktet var bekendt med, at arealet var tilsået med korn, kunne med rette forvente, at kornet var høstet på udførelsestidspunktet, og tilbudslistens pos. 4.3.01. vedrører rydning af træer og buske ved nye veje og ikke fjernelse af vækstlag. E skal herefter have medhold i kravet på 9.500 kr. eksklusive moms.

Aftaleseddel 26

Drænbrønden fremgår ikke tydeligt af tegningsmaterialet. Selve drænbrønden er skjult af en »kote« på afvandingsplanen, og drænbrønden fremgår ikke i øvrigt af tegningsmaterialet med tilstrækkelig tydelighed. Voldgiftsretten finder det ikke bevist, at E har accepteret, at udførelsen af brønden er et kontraktarbejde, eller at kravet er forligt mellem parterne. E har herefter krav på ekstrabetaling for udførelsen af drænbrønden og skal have medhold i kravet på 5.414 kr. eksklusive moms.

Aftaleseddel 29

Der er under hovedforhandlingen afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt kravet er medtaget i et forlig, som parterne tidligere har indgået vedrørende »afvanding/forsinkelsesbassin«, og aftaleseddel 29 er ikke som aftalesedlerne 28 og 31 nævnt i den bekræftelsesmail vedrørende forliget, som BH’s jurist … sendte til … (fra E) den 15. december 2015. Voldgiftsretten finder herefter og efter en samlet vurdering af den øvrige bevisførelse, at BH ikke har bevist, at E’s krav er omfattet af forliget. E skal derfor have medhold i kravet på 17.390 kr. eksklusive moms.

E har herefter for så vidt angår … rup fået medhold i sit krav for i alt 78.304 kr. eksklusive moms

… skov og … borg

Der har været foretaget syn og skøn, og parterne har stillet spørgsmål til skønsmanden vedrørende markedsprisen på de ekstraarbejder vedrørende … skov og … borg, som E ønsker betaling for. Skønsmanden har i det væsentlige vurderet markedsprisen betydeligt under E’s priser for ekstraarbejderne. Voldgiftsretten bemærker hertil, at der efter bevisførelsen er tilvejebragt et sikkert grundlag for at skønne over, om E’s priser er ubillige, jf. princippet i købelovens § 5, og at voldgiftsretten efter sin sammensætning er fuldt ud kompetent til at udøve et selvstændigt skøn over prisernes billighed. Voldgiftsretten har derfor ikke på nogen måde været bundet af skønsmandens vurderinger.

… skov

Det må lægges til grund, at BH klart har tilkendegivet over for E, at BH ønskede separate afregninger for kontraktarbejder og ekstraarbejder, og voldgiftsretten finder, at det må have stået klart for BH, at E ikke havde opgjort alle sine krav på ekstraarbejder, da E fremsendte slutopgørelse den 1. juni 2016. Voldgiftsretten finder på denne baggrund og efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder, at E ikke er afskåret fra at rejse yderligere krav i medfør af AB 92 § 22, stk. 7.

Voldgiftsretten finder det ikke bevist, at E på noget tidspunkt efter kontraktindgåelsen har accepteret, at foreløbige aftalesedler skal betragtes som maksimerede tilbud på de omhandlede ekstraarbejder.

Herefter, og da BH ikke konsekvent har ageret i overensstemmelse med Fællesbetingelsernes pkt. 14.4.1. om afregning af ekstraarbejder eller formkravet om skriftlighed i forbindelse med aftaleindgåelse om ekstraarbejder, finder voldgiftsretten, at E’s ekstraarbejder i forhold til pris skal vurderes som arbejder udført efter regning.

E har opgjort sit krav for ekstraarbejder og spildtid således (eksklusive moms):

Aftaleseddel 3: Ændret og dybere afvanding 15.817,50 kr.
Aftaleseddel 6: Ændring af fundamenter 67.122,20 kr.
Aftaleseddel 7: Etablering af grusplads ved reaktor 9.976 kr.
Aftaleseddel 9: Reparation af eksisterende fundamenter ved type 17 a-c 198.237 kr.
Aftaleseddel 14, 17 og 18: Leje af jernplader 320.000 kr.
Aftaleseddel 19: Fliser langs eksisterende kabelkanal 4.020 kr.
Ekstraarbejder i alt 615.172,70 kr.
Aftaleseddel 20: Spildtid på grund af ekstra arbejdsgang 413.362,50 kr.

Aftalesedler 3, 6, 7 og 19

Voldgiftsretten finder efter en samlet vurdering af karakteren og omfanget af det arbejde, som E har udført, at BH ikke har bevist, at de krævede priser er ubillige, jf. princippet i købelovens § 5. Der er herved navnlig lagt vægt på, at der er tale om specialopgaver af kompleks karakter udført på transformerstationer til dels i drift, og at E ikke er forpligtet til at udføre regningsarbejde til en »markedspris«. E skal derfor have medhold i sine krav om betaling af i alt 96.935,70 kr. eksklusive moms.

Aftaleseddel 9

Voldgiftsretten finder efter en samlet vurdering, at BH har bevist, at E’s pris på 209.970 kr. for det omhandlede arbejde er ubillig, jf. princippet i købelovens § 5.

Voldgiftsretten finder, at en rimelig pris for arbejdet skønsmæssigt kan fastsættes til 140.000 kr. eksklusive moms. Voldgiftsretten tager derfor E’s påstand til følge med 140.000 fratrukket det beløb på 11.732,50 kr., som BH har betalt, eller med i alt 128.267,50 kr.

Aftalesedler 14, 17 og 18

… (fra E) har forklaret, at E i tilbuddet har indregnet stålplader i byggefeltet efter eget behov, men ikke stålplader til afdækning af den omkringliggende asfaltvej. Efter hans opfattelse er det i overensstemmelse med udbudsmaterialet.

Det fremgår af de særlige betingelser bl.a., at »Alle byggepladsarealer og -veje fra faste veje til arbejdsområdet etableres af entreprenøren«, og det fremgår af rettelsesblad nr. 1 under overskriften Byggeplads bl.a., at »Det markerede omfang skal betragtes som et oplæg, i prisen skal være indeholdt alle nødvendige adgangsveje for gennemførelsen af entreprisen«. Den omtvistede vej er markeret på en revideret tegning, der fulgte med rettelsesblad nr. 1, og det fremgår af signaturforklaringen til markeringen, at »Adgangsvej som stålpladevej (aftales under udførelsen)«. Stålplader er medtaget i tilbudslisten som en stipuleret variabel ydelse uden loft.

På denne baggrund og efter en samlet vurdering af den øvrige bevisførelse, herunder de afgivne forklaringer, finder voldgiftsretten, at udbudsmaterialet ikke har været entydigt for så vidt angår omfanget af stålplader, og at leje af de omhandlede stålplader derfor ikke har været en del af tilbuddet. BH må bære risikoen herfor. Voldgiftsretten finder, at der ikke er tvivl om det omfang af udlagte stålplader, som E har opgjort, og da E har anvendt en aftalt enhedspris herfor, skal E have medhold i kravet på 320.000 kr. eksklusive moms vedrørende leje af stålplader.

Aftaleseddel 20

Voldgiftsretten finder, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte …’s (fra E) forklaring om, at E’s medarbejdere anvendte et betydeligt større antal arbejdstimer på anlægsarbejdet, end han havde kalkuleret med. Voldgiftsretten finder det imidlertid fuldstændigt udokumenteret, at BH helt eller delvist er erstatningsansvarlig eller skal bære risikoen herfor. E kan derfor ikke få medhold i nogen del af dette krav.

E har herefter for så vidt angår … skov fået medhold i sit krav for i alt 545.203,20 kr. eksklusive moms

… borg

E har opgjort sit krav for ekstraarbejder og spildtid således (eksklusive moms):

Aftaleseddel 1: Stilstand på grund af fiberrør i udgravning 17.800 kr.
Aftaleseddel 2: Nyt stag fundament 21.007 kr.
Aftaleseddel 3: Fjerne bardunfundament 12.043 kr.
Aftaleseddel 4: Ny kabelkanal og reparation af eksisterende lyskasse 71.177,50 kr.
Aftaleseddel 5: Nyt byggepladshegn 4.022 kr.
Aftaleseddel 6: Leje af jernplader 18.085 kr.
Aftaleseddel 9: Kloakarbejder med rustfrie rør fra eksisterende transformer 44.711,50 kr.
Aftaleseddel 10: Ændring af brandvægsfundamenter 140.079,48 kr.
Aftaleseddel 11: Jordprøver og bortkørsel af ekstra jord 4.081 kr.
Aftaleseddel 12: Tilkørsel af muld 1.545 kr.
Aftaleseddel 13: Stilstand 6 dage 112.790 kr.
Aftaleseddel 15: Højere vægge i reaktorrummet 3.032 kr.
Aftaleseddel 18: Ventetid på grund af spærret tilkørselsvej 1.000 kr.
Aftaleseddel 19: Tillæg for jordarbejde i udkoblingsperioden 12.910 kr.
Aftaleseddel 21: Ændring af føler til olieudskiller samt kabelrør 1.675 kr.
Ekstraarbejder i alt 334.368,48 kr.
Spildtid i alt 131.590,00 kr.

Aftaleseddel 1

Voldgiftsretten finder, at det omhandlede fiberkabel var en uforudset hindring, som E ikke bærer risikoen for, og at E med rette forespurgte og afventede BH’s stillingtagen, jf. AB 92 § 15, stk. 1. E skal derfor have medhold i sit kompensationskrav på 17.800 kr. eksklusive moms.

Aftalesedler 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 19 og 21

For så vidt angår aftaleseddel 9 finder voldgiftsretten, at udbudsmaterialet ikke fremstår klart og utvetydigt, og at E derfor kan kræve ekstra betaling for rustfrie rør. Det må for så vidt angår aftaleseddel 19 efter bevisførelsen, herunder …’s forklaring, lægges til grund, at arbejdet skulle udføres i udkoblingstiden, og at det har medført meromkostninger for E. Der er dog alene grundlag for at tage kravet på 12.910 kr. til følge med i alt 10.770 kr. eksklusive moms, da der ikke skal betales overtid for maskiner.

Med disse bemærkninger og under hensyn til det tidligere anførte vedrørende betydningen af skønsmandens besvarelser i forhold til voldgiftsrettens kompetence finder voldgiftsretten efter en samlet vurdering af karakteren og omfanget af det arbejde, som E har udført, at BH ikke har bevist, at de krævede priser er ubillige, jf. princippet i købelovens § 5. Der er herved navnlig lagt vægt på, at der i vidt omfang er tale om specialopgaver af kompleks karakter udført på transformerstationer til dels i drift, og at E ikke er forpligtet til at udføre regningsarbejde til »markedspris«.

E skal efter det anførte have medhold i kravene om betaling for ekstraarbejder med 332.228,48 kr. eksklusive moms

Aftaleseddel 13

Det er ubestridt, at BH har været i forsinkelse, og at denne forsinkelse isoleret set har medført 6 dages spildtid for 4 mand. BH har anført, at E kunne have udført andet kontraktarbejde, hvis ikke E havde forceret og dermed var forud for tidsplanen, og at E derfor må bære risikoen for spildtid.

Voldgiftsretten finder, at det efter bevisførelsen, herunder …’s forklaring, må lægges til grund, at BH havde accepteret, at E forcerede arbejdet, og at der i den omhandlede periode ikke var andet arbejde, som E kunne udføre, samt at E’s ansatte stod til rådighed i perioden.

På den anførte baggrund, og da voldgiftsretten ikke finder grundlag for at nedsætte kravet, skal E have medhold i sit kompensationskrav på 112.790 kr.

Aftaleseddel 18

BH har accepteret, at E har krav på betaling for ventetid, men har afvist den del af kravet på 1.000 kr., der vedrører »Estimering og opfølgning styring«.

Voldgiftsretten finder, at E i en situation som den foreliggende, hvor mandskabet ikke kunne komme ind på pladsen på grund af en parkeret bil, har krav på et beløb til dækning af medgået funktionærtid med at få skabt adgang til pladsen, og at dette beløb passende kan fastsættes til 1.000 kr. eksklusive moms. E skal derfor have medhold i kompensationskravet.

E har herefter for så vidt angår … borg fået medhold i sit krav om kompensation for forsinkelse og forstyrrelse på 131.590 kr. eksklusive moms (aftalesedler 1, 13 og 18)

Konklusion

Krav for ekstraarbejder uden tillæg af moms i alt 955.735,68 kr.
Krav for ekstraarbejder med tillæg af moms i alt 1.194.669,60 kr.
Krav for kompensation for forsinkelse og forstyrrelse i alt 131.590,00 kr.
E får hermed medhold i sin påstand med i alt 1.326.259,60 kr.

Vedrørende rentepåstanden bemærkes, at der ikke er grundlag for at pålægge BH at betale renter af beløbet på 31.250 fra den 20. oktober 2016 til den 28. december 2016, idet beløbet efter det oplyste blev berettiget tilbageholdt af BH.

Efter sagens forløb og udfald forholdes med sagens omkostninger som nedenfor bestemt, idet det bemærkes, at parterne efter den begrænsede betydning for sagens afgørelse, som skønsrapporterne har haft, hver især skal afholde egne udgifter til syn og skøn.

Thi bestemmes

Indklagede, BH, skal til klageren, E, betale 1.326.259,60 kr., hvoraf 1.194.669,60 kr. er inklusive moms, og 131.590 kr. er eksklusive moms, med renter efter renteloven således:

I sagsomkostninger skal BH til E betale 110.000 kr.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af BH og af E med 1/3 efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.

Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter dens modtagelse.