(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGD 2022.24.1

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo november 2021 og omhandler en underentreprenør der stillede krav om erstatning eller godtgørelse på ca. 3 mio. kr. på grund af byggeriets forsinkelse.  

En storentreprenør (SE) og en underentreprenør (UE) indgik i juni 2014 en entreprisekontrakt om, at UE skulle udføre en del af tagarbejdet på et byggeri. Kontrakten henviste til en udbudstidsplan.

Byggeriet blev afleveret i november 2016 med ca. 2 1/2 måneders forsinkelse i forhold til oprindelig udbudstidsplan.

UE påstod herefter, at UE var berettiget til erstatning eller godtgørelse på ca. 3 mio. kr. efter AB 92 § 27.

SE påstod frifindelse og nedlagde selvstændig påstand om, at UE skulle betale ca. 50.000 kr.

Voldgiftsretten
Voldgiftsretten afviste, at UE have krav på erstatning eller godtgørelse for forsinkelse, fordi UE først varslede et krav i januar 2017, hvilket var efter aflevering.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?
Ifølge AB 92 § 27 gælder en pligt til at reklamere snarest muligt, fordi der skal gives modparten ”mulighed for at vurdere den enkelte forsinkelse og årsagen hertil, ligesom modparten skal have mulighed for at rette sig”.

Såfremt UE skulle have fået medhold, skulle UE have bevist, at man i byggeperioden helt frem til aflevering havde reklameret over det nu påberåbte forhold, enten mundtligt eller skriftligt.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2022.466 / Sag nr. C-14815

#ugensdom #entrepriseret #forsinkelse

 

-0O0-

 

Underentreprenør UE (advokat Christian Lomborg Jessen)mod Storentreprenør SE (advokat Tina Braad)
1. Indledning
Mellem underentreprenør UE A/S, herefter UE, og storentreprenør SE A/S, herefter SE, er der opstået en tvist om krav på betaling for primært forsinkelser og tilbagegange på et byggeri i København.

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af direktør, akademiingeniør Per Mohr Hansen, direktør Sven Mortensen og landsdommer Ole Græsbøll Olesen, med sidstnævnte som formand.

2. Påstande og hovedforhandling
UE har nedlagt endelig påstand om, at SE skal betale 4.366.823,69 kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra sagens anlæg den 21. august 2018.

SE har nedlagt påstand om betaling af 49.596 kr.

Hovedforhandling har fundet sted den 12. og 13. januar 2022 i Voldgiftsnævnets lokaler København V.

UE-V1, UE-V2, UE-V3, SE-V1, V4, og SE-V2, har afgivet forklaring under hovedforhandlingen. Endvidere er skønsmand, ingeniør Per Søndergaard blevet afhjemlet.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren, men alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat
Omkostninger som følge af forlænget byggetid, herunder yderligere anvendelse af kran, og tilbagegange

UE har til støtte for kravene i første række henvist til udbudstidsplanen og efterfølgende hovedtidsplaner samt et betydeligt antal periodeplaner, som er suppleret af forklaringer, herunder om behovet for tilbagegange og om opgørelsen af antallet af tilbagegange.

Af udbudstidsplanen, der senest er revideret den 22. januar 2014, fremgår, at den del af tagarbejdet, som UE efterfølgende påtog sig at udføre, skulle påbegyndes den 28. august 2014 og afsluttes den 17. juni 2015, og at denne del af arbejdet skulle udføres i afgrænsede tidsrum inden for den samlede periode. Endvidere fremgår, at entreprisen samlet skulle afleveres den 16. august 2016.

Ved hovedtidsplan, rev. A, af 31. maj 2014 blev perioden for udførelsen af denne del af arbejdet ændret, således at arbejdet skulle påbegyndes den 30. september 2014 og afsluttes den 17. juni 2015, mens det samlede afleveringstidspunkt blev fastholdt.

Parterne underskrev entreprisekontrakten henholdsvis den 23. og 30. juni 2014. Der er heri henvist til ovennævnte udbudstidsplan.

Hovedtidsplanen blev efterfølgende revideret flere gange, senest den 5. februar 2016, rev. G, hvorefter UE’s arbejde skulle afsluttes den 12. maj 2016, mens den samlede aflevering skulle ske den 1. november 2016.

Ifølge periodeplan, rev. 2, af 12. august 2014 skulle UE’s arbejde begynde den 3. september 2014. Tagentreprisen bortset fra sedumtag, der ikke var en del af UE’s entreprise, fremgår efter det oplyste ikke af periodeplanerne efter rev. 70 af 11. marts 2016, hvorefter tagarbejdet skulle være afsluttet ved udgangen af uge 11.

UE har dog i en opgørelse over sin bemanding på pladsen, der efter det oplyste er lavet på grundlag af de ansattes timesedler, anført at have arbejdet i det væsentlige frem til afleveringen den 1. november 2016.

Der er mellem parterne enighed om, at råhusentreprenørens arbejde var forsinket, men der er uenighed om, hvorvidt og i givet fald i hvilket omfang dette forsinkede UE’s arbejde, og om UE’s arbejde også blev forsinket undervejs.

UE udførte i byggeperioden ekstraarbejder svarende til ca. ¼ af entreprisesummen på ca. 10,7 mio. kr., ligesom det efter de afgivne forklaringer må lægges til grund, at der var et ikke ubetydeligt antal vejrligsdage. Dette er begge forhold, der kan forlænge byggeperioden, men UE har ikke på nogen måde oplyst, hvorledes der er taget højde for de pågældende forhold ved fastlæggelsen af den påberåbte forsinkelse. Endvidere foreligger der ikke

nærmere oplysninger om, hvorvidt den påberåbte forsinkelse har medført flere arbejdsdage eller arbejdstimer, end hvad der kunne forventes.

Med hensyn til spørgsmålet om tilbagegang finder voldgiftsretten efter indholdet af arbejdsbeskrivelsen om bl.a. lynafledere, interimsbrønde og murkroner, herunder som fæste for interimsrækværker, sammenholdt med, at en række andre entrepriser skulle udføre arbejder på tagfladen, at UE ikke kan have haft en berettiget forventning om at kunne udføre arbejdet på hver tagflade i 2 fortløbende processer. Dette gælder uanset indholdet af udbudstidsplanen. UE måtte således forvente tilbagegang i et vist større omfang end påstået.

UE har rejst kravet i medfør af AB 92 § 27 som enten et erstatningskrav eller et godtgørelseskrav.

Der er mellem parterne enighed om, at sådanne krav forudsætter, at UE i medfør af AB 92 § 24 har krav på tidsfristforlængelse. UE har ikke snarest muligt rejst sådanne krav, som det er forudsat i bestemmelsens stk. 3. Det er endvidere på grundlag af praksis antaget, at der for krav efter AB 92 § 27 gælder en pligt til at reklamere snarest muligt. Forhold, der skal give mulighed for at vurdere den enkelte forsinkelse og årsagen hertil, ligesom modparten skal have mulighed for at rette for sig. Tilsvarende må antages at gælde for den enkelte tilbagegang.

UE har i sagen ikke godtgjort, at man i byggeperioden helt frem til afleveringen har reklameret over det nu påberåbte forhold, hverken mundtligt eller skriftligt, og SE har derfor haft anledning til at tro, at der ikke ville blive rejst krav som følge af de nu påberåbte forhold.

Herefter, og da UE først har varslet et krav ved mail af 12. januar 2017, har UE fortabt eventuelle krav i anledning af forsinkelse, herunder forøgede kranudgifter, og tilbagegang ved passivitet.

Denne del af kravet tages derfor ikke til følge.

Indeksering

Det følger af entreprisekontrakten, at tilbudssummen er fast i hele byggeperioden og ikke vil blive indeksreguleret, og det fremgår ikke, hvad der skal ske i den anledning i tilfælde af en eventuel forsinkelse.

Herefter følger det af AB 92 § 22, stk. 6, at UE ikke har krav på indeksregulering af entreprisesummen. Denne del af kravet tages derfor ikke til følge.
Aftaleseddel 22 – trapezstave i trapezplader

Af arbejdsbeskrivelsen fremgår, at i tagtrapezplader på bygning 7a skal ilægges mineraluldsstave, der udfylder profilering i de perforerede trapezplader. På den fremlagte tegning er ikke vist denne isolering, ligesom der ikke er vist perforerede trapezplader.

Under disse omstændigheder finder voldgiftsretten, at projektet på dette punkt indeholder en uklarhed, jf. AB 92
§ 2, og at tilføjelsen til bestemmelsen i byggesagsbeskrivelsen ikke dækker et sådant tilfælde, hvorfor kravet i henhold til aftalesedlen er berettiget.

Det er ubestridt, at arbejdet er udført, og SE har ikke godtgjort, at kravet er ubilligt.

Herefter, og da SE ikke har godtgjort, hvornår arbejdet er udført, er der ikke grundlag for at afvise kravet som følge af forældelse eller passivitet.

Denne del af kravet tages derfor til følge med det krævede beløb på 90.852 kr. ekskl. moms.

Aftaleseddel 27 og 30 – tagpap i kummer og midlertidig lukning af afkasthuller

SE har anerkendt kravene, der samlet udgør 49.596 kr. ekskl. moms.

Aftaleseddel 28 – udførelse af huller for ventilationsgennemføringer i trapezplader

Det lægges efter de afgivne forklaringer sammenholdt med indholdet af aftalesedlen til grund, at andre håndværkere ved en forglemmelse ikke havde udført det forudgående arbejde, som UE skulle arbejde videre på, og at UE derfor måtte tilbage og udføre det beskrevne arbejde, der var omfattet af entreprisen. Det lægges derfor også til grund, at arbejdet er udført.

Denne tilbagegang er af en anden karakter end den ovenfor omtalte, der havde sammenhæng med påståede forsinkelser.

Efter skønsmandens besvarelse af spørgsmål 11 er det godtgjort, at kravet ikke er ubilligt, og der henvises i øvrigt til det under aftaleseddel 22 anførte om forældelse og passivitet.

Denne del af kravet tages derfor til følge med 22.800 kr. ekskl. moms, hvilket beløb ikke er et erstatningskrav og derfor skal tillægges moms, jf. nedenfor.

Aftaleseddel 29 – tilbagegang for lukning af murkroner udført som selearbejde

Denne tilbagegang har en meget nær tilknytning til de ovenfor anførte påståede tilbagegange ved murkronerne, og som ligeledes anført ovenfor, måtte der efter arbejdsbeskrivelsen forventes sådanne tilbagegange. Kravet behandles derfor som de øvrige tilbagegange ovenfor.

Denne del af kravet tages derfor ikke til følge.

Aftaleseddel 31 – tabt dækningsbidrag for sedumentreprisen

Der er enighed om, at dette arbejde ikke var en del af entreprisen, og det må efter mails af 5. og 6. november 2015 lægges til grund, at det mellem UE og SE blev aftalt, at UE skulle udlægge grønne tage mod et dækningsbidrag på 8%.

Der er også enighed om, at UE ikke kom til at udføre de grønne tage, og som det fremgår af SE’s mail af 6. november 2015 var intet godkendt endnu hos rådgiver, og der kunne ikke skrives kontrakt. Der er herefter ikke indgået en aftale om dette dækningsbidrag, som nu kan gøres gældende mod SE.

Denne del af kravet tages derfor ikke til følge.

Sammenfatning og sagsomkostninger

Efter det ovenfor anførte skal SE til UE betale 163.258 kr. ekskl. moms, svarende til 204.072,50 kr. inkl. moms, med procesrenter fra den 21. august 2018.

Efter sagens forløb og udfald forholdes med sagens omkostninger som nedenfor bestemt, idet UE endeligt skal afholde samtlige omkostninger til syn og skøn. De tillagte sagsomkostninger er ekskl. moms.

Thi bestemmes
I sagsomkostninger skal klageren til indklagede betale 180.000 kr.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af klageren efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.