(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Kendelsen er afsagt af Voldgiftsretten medio januar 2018. Tvisten angik hvorvidt et udbudsmateriale var uklart i et sådant omfang, at der forelå udbudsmangler, således entreprenøren (E) havde krav på betaling for ekstraarbejder.

Den 30. september 2016 udbød bygherre (BH) murerentreprisen ved tilbudsliste/beskrivelse med efterfølgende revisioner med ”Ombygning af erhvervsenhed – – – gade 26 og 28 – – -” i en fagentreprise ved underhåndsudbud. Tildelingskriteriet var ”laveste pris”. Samme dag blev udbudsmaterialet sendt til E ved mail fra BH’s rådgiver (R) med emnet ”Ombygning – – – gade 26 + (28)”.

Tilbud skulle afleveres fra de bydende senest den 14. oktober 2016.

Det fremgik af tilbudslisten/beskrivelsen, at der ville blive afholdt en fælles besigtigelse den 6. oktober 2016, og at sidste frist for spørgsmål var den 11. oktober 2016. E deltog imidlertid ikke i denne, men foretog egen besigtigelse samme dag. E afgav tilbud på murerentreprisen den 14. oktober 2016.

Med en pris, der lå 114.945 kr. under næstlaveste bud, tilfaldt entreprisen E som lavest bydende. Ved aftale mellem parterne blev AB 92 vedtaget.

Ved opstartsmøde afholdt den 25. oktober 2016 mellem BH’s rådgiver (R) og E’s repræsentant D kom det frem, at der var uoverensstemmelser mellem det arbejde, som BH forventede udført og tilbuddet fra E i henhold til tilbudsliste/beskrivelse. Uoverensstemmelsen vedrørte hvorvidt renoveringsarbejdet på facaden på den bygning, der viste sig at være gade 28, var omfattet af E’s tilbud.

Dagen efter opstartsmødet den 26. oktober 2016 fremsendte E således et tillæg til tilbuddet af den 14. oktober 2016. Heraf fremgik en reduceret tillægpris på 120.000 kr. inklusive moms for ekstraarbejdet vedrørende facaden på gade 28 med henvisning til, at udbudsmaterialet var uklart. Dette afviste BH imidlertid ved brev af den 31. oktober 2016, hvorved det anførtes, at E var forpligtet til at udføre renoveringen af facaden på gade 28, som en del af arbejdet omfattet af selskabets oprindelige tilbud. E udførte herefter arbejdet med facaden på gade 28 og fremsendte således den 31. oktober aftaleseddel på 128.000 kr. eksklusive moms som et ekstraarbejde.

Da BH afviste kravet, blev sagen herefter anlagt af E.

Under henvisning til AB 92 § 2, stk. 2, 2. pkt. anførte E, at omfanget af arbejdet, som BH mente tilbuddet omfattede, ikke kunne udledes entydigt af udbudsmaterialet, hverken på grundlag af tegningerne eller arbejdsbeskrivelsen. BH anførte at udbudsmaterialet ikke var mangelfuldt eller uklart i et sådant omfang, at der forelå en udbudsmangel. Til støtte herfor henviste BH til, at det i udbudsmaterialet fremgik flere steder, jf. bl.a. overskriften og afsnittet ”Generelt omfang”, samt i overskriften til et punkt i tilbudslisten. Samtidig var det angivet på en tegning ”F100” i relation til murværket ”samme princip gade 28”.

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten anførte indledningsvist i sine bemærkninger og resultat under henvisning til AB 92 § 2, stk. 2, 2. pkt., at det er fast antaget i voldgiftspraksis, at udbudsmaterialet skal være udformet og opbygget logisk og lettilgængeligt med klare og fyldestgørende oplysninger om de komponenter, der indgår i entreprisen.

Voldgiftsretten fandt, at det ikke med tilstrækkelig sikkerhed var muligt for E af materialet at udlede, at facaderenoveringen ligeledes skulle omfatte bygning på gade 28. På denne baggrund fandt Voldgiftsretten, at E på baggrund af det fremsendte havde været berettiget til at gå ud fra, at den facade, som renoveringen skulle omfatte, fremgik af disse. Der var herved lagt vægt på, at der ikke var tydelige markerin  ger af bygningernes husnumre, heller ikke på tegningsmaterialet. Voldgiftsretten lagde endvidere vægt på, at E ikke i forbindelse med besigtigelsen fik eller burde have fået kenskab til, at renoveringen skulle omfatte flere meter facade end det, som E med føje kunne gå ud fra efter en gennemgang af udbudsmaterialet.

E havde således krav på at få arbejderne betalt som ekstraarbejde, da uklarheden i udbudsmaterialet måtte komme BH til skade.

At E ikke deltog i den fælles besigtigelse, eller at man ved fortolkning af det samlede udbudsmateriale, herunder navnlig den enkelte mindre tekstdel på tegning F100, som BH henviste til under sagen, kunne ifølge Voldgiftsretten ikke føre til et andet resultat. Der havde været berettiget tvivl om forståelsen af udbudsmaterialet, og E havde haft forholdsvist begrænset tid til rådighed ved beregningen af tilbud i en entreprise som den foreliggende.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Som bygherre er det væsentligt at udbudsmaterialet fremstår logisk, lettilgængeligt og med klare og fyldestgørende oplysninger om de komponenter, der indgår i entreprisen. Det er således ikke tilstrækkeligt blot at tegne tegninger for så vidt angår én bygning, såfremt entreprisen som helhed angår to bygninger, og derved i en overskrift henvise til, at entreprisen ligeledes skal udføres på en bygning mere.

Det bemærkes, at Voldgiftsretten i sin begrundelse henviser til, at entreprenøren havde haft begrænset tid til rådighed ved beregningen af tilbuddet. Dette peger således i retning af, at relativt begrænset tid til beregning af tilbud, stiller højere krav til udbudsmaterialets klarhed.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2018.522 / Sag nr. C-14289

 

-oOo-

 

Kendelsen i fuld længde

Entreprenør E (advokat Niels Wulff ved adv.fm. Johanne Tofting Schaarup) mod Bygherre BH (advokat Jacob Schougaard)

  1. Indledning

Mellem klageren, entreprenør E, og indklagede, bygherre BH, er der opstået en tvist om betaling for ekstraarbejder vedrørende facaden på ejendommen – – – gade 28 beliggende i – – -.

I den anledning er der nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« med afdelingschef Niels Bank, arkitekt Klaus Christensen og landsdommer Thomas Jønler, med sidstnævnte som formand.

  1. Påstande og hovedforhandling

E har endeligt nedlagt påstand om, at BH skal betale selskabet 160.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 17. marts 2017.

BH I/S har nedlagt påstand om frifindelse.

Hovedforhandling har fundet sted den 7. december 2017 i – – -.

A fra E, C fra BH, D fra E og rådgiver R har under hovedforhandlingen afgivet forklaring.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

  1. Sagsfremstilling

Sagen drejer sig om, hvorvidt E A/S – herefter E – har krav på betaling for arbejderne med renovering af facaden på ejendommen – – – gade 28 i – – -. E har overordnet anført, at BH’s udbudsmateriale er uklart i et sådant omfang, at der foreligger en udbudsmangel, og at selskabet har krav på at få betaling for renoveringsarbejdet som et ekstraarbejde. BH I/S – herefter BH – der ikke størrelsesmæssigt har bestridt E’s krav, har overordnet anført, at udbudsmaterialet ikke er uklart, og at de arbejder, som selskabets krav på 128.000 kr. + moms omfatter, ikke er ekstraarbejder, men derimod er en del af arbejderne omfattet af selskabets tilbud.

BH udbød ved tilbudsliste/beskrivelse af 30. september 2016 med efterfølgende revisioner arbejdet med »Ombygning af erhvervsenhed – – – gade 26 og 28, – – -« i fagentreprise ved underhåndsbud med tildelingskriteriet »laveste pris«.

Udbudsmaterialet blev sendt til E ved mail af 30. september 2016 fra bygningskonstruktør R, som var BH’s rådgiver. Mailens emne var »Ombygning – – – gade 26 + (28).« De bydendes tilbud skulle afleveres senest den 14. oktober 2016.

I tilbudsliste/beskrivelse er det anført, at der blev afholdt fælles besigtigelse den 6. oktober 2016, og at sidste frist for spørgsmål var den 11. oktober 2016.

E deltog ikke i den fælles besigtigelse, men foretog selv en besigtigelse af stedet den 6. oktober 2016. Selskabet afgav herefter tilbud på murerentreprisen den 14. oktober 2016. Selskabet blev senere valgt til at udføre murerentreprisen, og det blev aftalt, at AB 92 var gældende for entreprisen. Det er oplyst, at selskabets pris lå 114.945 kr. under næstlaveste bud, og at selskabet blev antaget som det laveste bud.

Den 25. oktober 2016 blev der afholdt et opstartsmøde mellem R og E, der var repræsenteret ved D. På mødet kom det frem, at der var uoverensstemmelse mellem det arbejde, som BH forventede udført, og tilbuddet fra E i henhold til tilbudsliste/beskrivelse. Uenigheden angik, om renoveringsarbejdet på facaden på den bygning, der viste sig at være – – – gade 28, var omfattet af tilbuddet.

E fremsendte den 26. oktober 2016 et tillæg til tilbuddet fra den 14. oktober 2016 med en reduceret tillægspris på 120.000 kr. inklusive moms for ekstraarbejdet vedrørende facaden på – – – gade 28, og selskabet henviste til, at udbudsmaterialet var uklart.

BH afviste i brev af 31. oktober 2016 fra advokat Jacob Schousgaard, at der var tale om et ekstraarbejde, og anførte, at E var forpligtet til at udføre renoveringen af facaden på – – – gade 28 som en del af arbejderne omfattet af selskabets oprindelige tilbud.

E udførte efterfølgende arbejdet med facaden på – – – gade 28 og fremsendte den 31. oktober 2016 aftaleseddel på 128.000 kr. eksklusive moms som et ekstraarbejde. Det fremgår af aftalesedlens beskrivelse af arbejdet, at det omfattede »Stillads arbejde, udkradsning, afrense puds på friser og sokkel, samt overligger over port (da overliggeren er tæret).«

Sagen blev herefter anlagt, da BH afviste kravet, idet interessentskabet fastholdt, at der ikke var grundlag for at kræve dette arbejde betalt som et ekstraarbejde.

  1. Forklaringer

A har bl.a. forklaret, at han er medejer af E og selskabets direktør. Selskabet havde ikke tidligere udført arbejder for BH, men han kendte interessentskabets rådgiver, R. Han kom først ind i sagen efter opstartsmødet, og han har således ikke deltaget i besigtigelsen eller arbejdet med tilbudsgivningen.

C har forklaret bl.a., at han har drevet udlejningsvirksomhed med fast ejendom i mere end 30 år. Han fik kontakt til D i februar eller marts 2016, hvor han spurgte til et overslag til en renovering af ejendommen i – – – gade i – – -, og han modtog efterfølgende et tilbud herpå. Overslaget omfattede alene – – – gade 26. Han mødte D et par dage efter den fælles besigtigelse i oktober 2016, som D ikke deltog i. Han viste D, hvor han skulle gå ind, da han besigtigede ejendommen alene. Facaderne på bygningerne – – – gade 26 og 28 var ikke ens. Husnummeret til – – – gade 26 forsvandt efter tilbudsgivningen. Husnummeret til nr. 28 hang dengang inde i portåbningen i den venstre side ved nogle postkasser, og her hænger det fortsat.

D har bl.a. forklaret, at han startede E for omkring 35 år siden, og hans søn A blev medejer på et tidspunkt. Selskabet blev af R fra – – – mere end 6 måneder før tilbudsgivningen i oktober 2016 bedt om at lave en overslagspris på en ombygning af – – – gade 26, og de var rundt i ejendommen sammen ved den lejlighed. Efter tilbudsliste/beskrivelse (bilag 1.2) blev modtaget, besigtigede han selv stedet, da han blev forhindret i at deltage i den fælles besigtigelse den 6. oktober 2016. Han er ikke lokalkendt i – – -, og han kunne efter at have læst tilbudslisten med beskrivelsen mv. ikke tro andet, end at arbejderne alene omfattede de facader, som fremgik af tegningerne. Da han udregnede tilbuddet, var han klar over, at der i udbudsmaterialet var nævnt to bygningsnumre, men han gik ud fra, at tegningerne viste de facader, som facaderenoveringen skulle omfatte. Han lagde ikke mærke til et husnummer med nr. 28 i portåbningen i forbindelse med besigtigelsen. Der er en forskel i fugerne mellem bygningerne nr. 26 og 28, og stenene er også vidt forskellige. Han hæftede sig ikke ved bemærkningen på tegningen om »samme princip som 26«, jf. tegning F100, for der var mange forskellige opgaver på facaden, og for – – – gade 26 var der f.eks. også arealer med plastikmaling, som skulle afrenses. Det blev først oplyst i forbindelse med opstartsmødet, at renoveringen også skulle omfatte den bygning, som viste sig at være – – – gade 28.

R har forklaret bl.a., at han er uddannet tømrer og bygningskonstruktør. Han driver rådgivningsvirksomheden – – – sammen med en arkitekt, og virksomheden udfører bl.a. sædvanligt skitse- og projekteringsarbejde indenfor byggeri. Arbejderne, som tilbuddet skulle omfatte, angik en indvendig ombygning/renovering af – – – gade 26, medens arbejder med renovering af facaden angik både – – – gade 26 og 28. I udbudsmaterialet var kun vedlagt tegninger på – – – gade 26, fordi det var den bygning, som ombygningen angik, og der forelå heller ikke gamle facadetegninger for – – – gade 28. De under sagen fremlagte tegninger, herunder F100 med byggesag »Nyindretning af butik – – – gade 26, – – -«, viser således alene facaden for – – – gade 26. Meningen med angivelsen »MURVÆRK (samme princip – – – gade 28) Afrensning, udskiftning af beskadigede sten, nye fuger og imprægnering« på tegning F100 var at forklare entreprenørerne, at facaden på – – – gade 28 skulle udføres på samme måde som – – – gade 26. Efter hans opfattelse var der ikke plastikmaling, som skulle afrenses på facaden for – – – gade 26. Det var der derimod på den nederste del af – – – gade 28. I et tilfælde som dette, hvor selve ombygningen alene omfatter den ene ejendom, plejer de ikke at indtegne den anden ejendom, som tilbuddet skal omfatte, heller ikke selvom der var facaderenovering på den anden ejendom.

  1. Procedure

E har bl.a. anført, at omfanget af det arbejde, som BH mener, at tilbuddet skal omfatte med hensyn til – – – gade 28, ikke som forudsat i fast voldgiftspraksis og AB 92 § 2, stk. 2, 2. pkt., kan udledes entydigt af udbudsmaterialet, hverken på grundlag af tegningerne eller arbejdsbeskrivelsen. Det har ikke været muligt for selskabet at konstatere efter en umiddelbar gennemgang af udbudsmaterialet eller besigtigelsen, at facaderenoveringen omfattede mere facade end det, som fremgik af tegningsmaterialet, der ubestridt kun angik facaden for – – – gade 26. Uklarheden skal komme BH til skade, og interessentskabet er derfor forpligtet til at betale for dette renoveringsarbejde som et ekstraarbejde.

BH har bl.a. anført, at både – – – gade 26 og 28 er nævnt flere steder i udbudsmaterialet, jf. bl.a. overskriften og afsnittet »Generelt omfang« samt i overskriften i punkt 41 i tilbudslisten. Endvidere er det angivet på tegning F100 i relation til murværk: »samme princip – – – gade 28«. Udbudsmaterialet har derfor ikke været mangelfuldt eller uklart i et sådant omfang, at der foreligger en udbudsmangel. Arbejderne med at renovere facaden på – – – gade 28 er herefter ikke et ekstraarbejde, der berettiger til merbetaling.

  1. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat

Det er fast antaget i voldgiftspraksis, at udbudsmaterialet skal være udformet og opbygget logisk og lettilgængeligt med klare og fyldestgørende oplysninger om de komponenter, der indgår i entreprisen, jf. herved også AB 92 § 2, stk. 2, 2. pkt.

Ifølge »tilbudsliste/beskrivelse« af 30. september 2016 fra R (bilag 1.2) vedrørte arbejderne »Ombygning af erhvervsenhed – – – gade 26 og 28« i – – -, og det var anført om arbejdets generelle omfang, at det omfattede bl.a. »Facaderenovering med fuger, puds og teglsten« udført »på ejendommene – – – gade 26 og 28.« I tilbudslisten med særlig beskrivelse af murerarbejde er det anført i punkt (41) om »Facade renovering nr. 26 og 28«, at »Fuger udkradses og omfuges«, og at »Begyndende nedbrudte sted skiftes« begge steder på »facaderne 26 og 28 mod – – – gade«. I samme punkt er der flere steder henvist til et »skraveret areal på facade mod – – – gade – tegning F100« uden at det er angivet, om der menes – – – gade 26 og/eller 28. Endvidere er det anført at »Alt maling skrabes af og plasticmaling på – – – gade 28 afrenses helt fra facaden.«

Det tegningsmateriale, herunder tegning F100, der var vedlagt som en del af udbudsmaterialet (bilag 1.2), omfattede alene tegninger for bygningen – – – gade 26. Voldgiftsretten finder på denne baggrund, at det havde været nærliggende at angive klart i udbudsmaterialets generelle beskrivelse eller i tilbudsspecifikationerne, at – – – gade 28 er en særskilt bygning i forhold til – – – gade 26, og bygningen ikke fremgår af de medfølgende tegninger. Som et alternativ kunne der i udbudsmaterialet have været angivet længde og højde på den samlede facade, som de samlede renoveringsarbejder skulle have omfattet, hvilket imidlertid ikke var sket.

Voldgiftsretten finder efter det anførte og en samlet vurdering af udbudsmaterialet, at det ikke med tilstrækkelig sikkerhed har været muligt at udlede af materialet, at facaderenoveringen også skulle omfatte en bygning, der ikke fremgik af de ledsagende tegninger, og at E derfor på baggrund af det fremsendte udbudsmateriale har været berettiget til at kunne gå ud fra, at den facade, som renoveringen skulle omfatte, fremgik af disse. Der er herved også lagt vægt på, at facaderenoveringen med hensyn til bygningen – – – gade 26 også omfattede de samme arbejder som – – – gade 28, herunder afrensning af plasticmaling, og at der ikke var tydelige markeringer af bygningernes husnumre, heller ikke på tegningsmaterialet. Der er endvidere lagt vægt på, at E heller ikke i forbindelse med besigtigelsen fik eller burde have fået kendskab til, at renoveringen skulle omfatte flere meter facade end det, som selskabet med føje kunne gå ud fra efter en gennemgang af udbudsmaterialet.

Herefter, og da uklarheden i udbudsmaterialet ved forståelsen af entreprisens omfang må komme BH til skade, har E krav på at få arbejderne ifølge aftalesedlen af 31. oktober 2016 betalt som et ekstraarbejde.

Det kan ikke føre til et andet resultat, at E ikke deltog i den fælles besigtigelse, eller at man ved fortolkning af det samlede udbudsmateriale, herunder navnlig en enkelt mindre tekstdel på tegning F100, kunne nå til det resultat, som BH ønskede, idet der som anført har været en berettiget tvivl om forståelsen af udbudsmaterialet, og at E har haft forholdsvis begrænset tid til rådighed ved beregningen af tilbud i en entreprise som den foreliggende.

Voldgiftsretten tager derfor E’s påstand til følge, dog med hensyn til rentepåstanden således, at 128.000 kr. forrentes fra sagens anlæg den 17. marts 2017, medens det resterende beløb på 32.000 kr. forrentes fra den 7. december 2017, hvor påstanden blev forhøjet.

Efter sagens forløb og udfald forholdes med sagens omkostninger som nedenfor bestemt, herunder skal BH betale de omkostninger, der er forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen.

Thi bestemmes

Indklagede, BH I/S, skal til klageren, E A/S, betale 160.000 kr. med procesrente af 128.000 kr. fra den 17. marts 2017 og af 32.000 kr. fra den 7. december 2017.

I sagsomkostninger skal BH I/S til E A/S betale 25.000 kr.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, skal betales af BH I/S efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.

Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter dens modtagelse.