(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGD 2021.38.1

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo juni 2020, og vedrører en fagentreprenør der havde krav på godtgørelse, men ikke erstatning for bygherreforsinkelse efter AB 92 § 27.

I januar 2018 antog en kommune som bygherre en fagentreprenør (FE) til at udføre en el-entreprise i forbindelse med opførelse af nogle plejeboliger.

Byggeriet blev afleveret med ca. 9 måneders forsinkelse, og FE krævede herefter 2.6 mio. kr. i erstatning for forlænget byggeperiode efter AB 92 § 27, stk. 1. Kommunen påstod frifindelse.

Voldgiftsretten
Indledningsvist fandt voldgiftsretten, at det ikke var klarlagt, hvad forsinkelsen skyldtes, men retten lagde dog til grund, at forsinkelsen opstod i forbindelse med, at der blev konstateret forurening på grunden. Retten mente derfor, at en væsentlig del af forsinkelsen måtte skyldes bygherrens og andre entreprenørers forhold.

FE havde dog ikke godtgjort, at forsinkelsen skyldtes mangelfuld projektering eller forsømmelse fra byggeledelsen og det var heller ikke godtgjort, at der forelå forhold som kunne anses for ansvarspådragende for bygherren eller andre entreprenører.

Opsummerende var der ikke grundlag for at tilkende FE erstatning.

Under hovedforhandlingen påberåbte FE AB 92 § 27, stk. 2 om godtgørelse som subsidiært grundlag for økonomisk kompensation. Retten fandt hertil, at et sådant subsidiært anbringende ikke ville have gjort nogen forskel, idet processkrifterne angik de relevante spørgsmål. Retten meddelte herefter, at muligheden for godtgørelse efter stk. 2 måtte anses ”som det mindre i det mere” ift. erstatningsbeføjelsen i stk. 1.

Retten fastsatte derfor et skønsmæssigt godtgørelsesbeløb på 340.000 kr.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?
For at der kan kræves erstatning for forlænget byggeperiode i medfør af reglen i AB 92 § 27, stk. 1, skal det godtgøres, at forsinkelsen enten skyldes bygherrens forhold, og at denne har udvist fejl eller forsømmelse efter stk. 1, nr. 1, eller at forsinkelsen skyldes anden entreprenørs eller anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse efter stk. 1, nr. 2.

En godtgørelse er ikke betinget af bygherrens fejl eller forsømmelser, men en vurdering af, hvem der skal bære risikoen for uforudsete forstyrrelser og meromkostninger.

Godtgørelse omfatter det tab, som entreprenøren har lidt, men ikke entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende videregående tab, som alene dækkes, hvis bygherren eller øvrige entreprenører har handlet ansvarspådragende.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2021.1192 / Sag nr.C-15542

#ugensdom #entrepriseret #godtgørelse

 

-0O0-

 

Fagentreprenør FE A/S (advokat Michael Melchior) mod … Kommune (advokat Casper Moltke-Leth)
Voldgiftsnævnet

1. Indledning
Mellem fagentreprenør FE A/S, herefter FE, og … Kommune er der opstået en tvist om tvist om forskellige krav i anledning af for forsinkelse i forbindelse med udførelse af en el-entreprise på byggesagen »… Plejecenter« i ….
Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« med deltagelse af ingeniør m.ida. / e*mba Henrik Rohlin, arkitekt m.a.a Kim Christiansen og landsdommer Mogens Heinsen med sidstnævnte som formand.
2. Påstande og hovedforhandling
Klageren, FE, har nedlagt påstand om, at … Kommune skal betale 2.615.545,66 kr. til FE med tillæg af procesrente af 339.026,84 kr. fra den 25. december 2019, af 113.915,66 kr. fra den 29. december 2019, af 1.659.558,75 kr. fra den 30. december 2019, af 79.467,68 kr. fra den 18. januar 2020, af 28.450 kr. fra den 6. februar 2020, af 28.450 kr. fra den 17. juni 2020, af 28.928,20 kr. fra den 18. juli 2020 og af 339.200 kr. fra den 10. juli 2020 til betaling sker, subsidiært et mindre beløb.

Over for den af … Kommune selvstændigt nedlagte påstand påstås frifindelse.
… Kommune har nedlagt påstand om frifindelse.
… Kommune har nedlagt selvstændig principal påstand om at FE tilpligtes at betale 780.000 kr. med tillæg af procesrente fra datoen for indlevering af nærværende processkrift, subsidiært at FE tilpligtes at betale et mindre beløb fastsat af voldgiftsretten.
Hovedforhandling har fundet sted den 26. maj 2021 på ….
FE-V1, Kommune-V1, Arkitekt-V1, Arkitekt-V2, FE-V2 og Arkitekt-V3 har afgivet forklaring under hovedforhandlingen.
I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og gengivelse af proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande, de afgivne forklaringer og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3. Forklaringer
FE-V1 har forklaret, at han har været ansat hos FE i over 20 år. Han blev byggeleder på projektet fra starten. Han har ikke kalkuleret prisen, men han deltog allerede i de første møder. På opstartsmødet talte de om, at det var vigtigt at få styr på byggestrømmen, da der var regler om, hvem der skulle tilmelde, og hvor det skulle ske, herunder at det var bygherren, der skulle vælge leverandør af strøm. Uden dette valg fra bygherren kunne FE intet foretage sig, de kunne således ikke selv sætte en måler op. Det fik ikke den store betydning for deres egne arbejder, da de ikke havde så mange opgaver på det tidspunkt, men det var kendetegnende for hele forløbet, herunder den manglende forståelse fra bygherren for sin egen rolle. Det samme var tilfældet med hensyn til el til projektet hvor der ikke var valgt el-leverandører.

De var fra starten så småt i gang løbende med nedgravning af kabler med 1-1½ mand på pladsen.
Hvis de havde fået en tidsplan, der viste, hvornår de fik elementtegninger, kunne de have lagt gennemgangen heraf ind i deres egen detailplanlægning, nu kom tegningerne bare lige pludseligt. De måtte ikke korrespondere direkte med elementleverandøren, hvilket ellers er ret normalt for at undgå, at tingene falder mellem to stole.

Tidsplanen for el-arbejderne er ofte meget overordnet, så derfor kom FE med mange kommentarer til udbudstidsplanen og forslag til en mere detaljeret tidsplan for at få deres arbejder bedre fastlagt i forhold til andre arbejder mv. Han kan ikke huske, om det oprindeligt var tanken at starte med centerbygningen. Rækkefølgen på arbejderne er vigtig, da føringsveje skal laves før, der kan laves installationer. De havde ABA [Automatiske Brandalarm-Anlæg] med i deres forslag til ændringer i tidsplanen, da installationen af ABA altid er det, der ligger sidst, eftersom detektorer først kan komme op, når der er gjort rent. Det er rart, at det er vist på tidsplanen, så det kan koordineres med rengøring. Det var et problem, at der ikke kom input fra de andre entreprenører. FE fik ikke kritik for deres input, deres forslag blev bare ikke indarbejdet i tidsplanen. De kan ikke lave føringsveje, før der er opsat brandgips.

I sommeren 2018 kom FE for alvor i gang. De gjorde tidligt opmærksom på, at tidsplanen skred, og at de havde brug for en tidsplan, der var realistisk. Der gik meget lang tid, inden de fik nødvendige oplysninger. Foreholdt sin mail af 7. juni 2018, ekstrakten side 120, har han forklaret, at han brugte udtrykket »næsten på daglig basis«, da de ikke havde en detaljeret tidsplan, og derfor var det meget svært at planlægge arbejderne. Derfor rykkede han for en endelig tidsplan. Revision B kom meget sent, og der var stort set ikke indarbejdet noget af FE’s input. Ændringen, hvorefter centerbygningen skulle bygges til sidst, gjorde det mere problematisk med installationen af ABA, da styringsenheden skulle sidde centralt i centerbygningen. Som det ses ekstrakten side 132-33 var der meget mailkorrespondance om tidsplanen. Det burde være muligt at indarbejde det input, der var kommet fra de fire entreprenører, der svarede på anmodningen om bemærkninger til tidsplanen. Så måtte de andre, der ikke havde svaret, bare rette ind. FE’s anlæg af føringsveje er afhængige af brandgipsen. Først derefter kan de komme i gang, og installationerne er afhængige af føringsveje. Der kom ikke det møde, han efterspurgte i mailen af 22. juni 2018, ekstrakten side 132-133. FE sendte efter modtagelsen af revision B en opgørelse over deres økonomiske krav. Han kan ikke huske, om der lå en tidligere version heraf. Arkitekt-V3 havde skrevet, at han godt var klar over, at det kunne have økonomiske konsekvenser, at tidsplanen skred. Der blev holdt møder, hvor byggeledelsen imidlertid ikke kunne forstå, at FE skulle have penge for det, da det jo var de samme arbejder, der skulle laves.

Rådgiverne var utrolig længe om at svare på entreprenørernes forespørgsler, og entreprenørerne ville gerne have ingeniører og arkitekter med på byggemøder, så man kunne få nogle svar. Mailkorrespondancen ekstrakten side 153-158 udsprang af, at det igen var et problem at få styr på rækkefølgen. Der var lagt op til, at mange håndværkere skulle gå oven i hinanden, og det betød rigtig meget for den forsinkelse, der opstod. I tidsplan revision C var aflevering skubbet til 5. august 2019. Elementerne og murstenene var forsinkede. Det blev fra starten sagt, at elementerne ikke kunne leveres som forudsat i udbudstidsplanen. Kommentarerne til revision C, ekstrakten side 163, er sendt med en mail. Der var mange gengangere i FE’s indsigelser mod tidsplanerne. Hans kommentarer førte som tidligere blot til bemærkning om, at man ville prøve at indpasse det. Der var fire forskellige byggeledere på under vejs. En aktivitet kom ofte først på aktivitetsplanen, når den var igangsat. Han bad om at få deres arbejder opdelt, men det blev afvist, da angivelserne af arbejdernes stade angiveligt bare var til brug for acontofakturering. Det så hele tiden ud, som om FE var bagud. Mailen af 29. oktober 2018, ekstrakten side 168 blev skrevet, fordi det ikke duede, at føringsveje og installationer i tagrum skulle udføres samtidig. Der skulle også tages hensyn til helligdage; planen kunne jo lige så godt være retvisende.

Foreholdt referat af byggemøde nr. 19, ekstrakten side 175, har han forklaret, at han ikke var enig i, at der ikke skulle ske yderligere revidering af tidsplaner.
Foreholdt angivelsen af stadet for brandgips i referatet af byggemøde nr. 26, tillægsekstrakten side 17, har han forklaret, at forsinkelsen rykkede deres opstart af etablering af føringsveje og derefter alt det øvrige arbejde. Han er ikke enig i, at tidsplanen fulgtes i det store hele. Han gjorde i utallige mails opmærksom på, at han ikke var enig heri. De var nu reelt tre måneder forsinkede, men han ved ikke, hvorfor de øvrige entreprenører var forsinkede med de foregående arbejder. Foreholdt mailkorrespondancen 28. marts til 2. maj 2019, tillægsekstrakten side 26-32, har han forklaret, at det ikke var muligt at komme i gang, når der gik over en måned, inden de fik en tegning, de kunne arbejde efter. Det gik utroligt trægt med at få svar. Foreholdt sin mail af 24. maj 2019, tillægsekstrakten side 50, har han forklaret, at alt terrænarbejde stadig manglede. ABA manglede også, og det skulle jo efter beskrivelsen undergives test i 30 dage inden aflevering. De døjede rigtig meget med vand i gruben til elevator, og i starten kunne de slet ikke komme til at arbejde der, fordi vandet stod højt. Firma X skulle montere demenssikringen, som var en bygherreleverance. Centralen sad i centerbygningen, men de trak kabler til internt varsling, hvilket var i henhold til en aftaleseddel. … var pedel og burde ikke have været blandet ind i det. Firma X var ikke FE’s underentreprenør, og det var bekymrende, at byggeleder mente det, jf. mailen af 18. oktober 2019, tillægsekstrakten side 82.

…, som han korresponderede med, tillægsekstrakten side 97-98, var el-ingeniør og den, der havde projekteret el-arbejderne. Det var noget, der manglede i projektet, og så var det vigtigt at få afklaret, hvad det var, FE skulle levere. Tavlen skulle leveres af 3. mand, firma Y.
Foreholdt rapporten vedrørende mangelgennemgang den 24. oktober 2019, ekstrakten side 261, har han forklaret, at der ikke kunne være udført lampeudtag. Han er ikke enig i, at installationen ikke var færdig. Der skulle også være monteret loftskinner på begge ledder, hvilket der ikke er på det første billede.
Det blev aftalt, at kabler til demenssikring skulle laves i foråret, når anlægsarbejderne udenfor var færdige. Der var mange entreprenører, der hang, men el-arbejderne er jo noget af det sidste.

Den væsentligste årsag til forsinkelsen på 9 mdr. var mangelfulde tidsplaner, dårligt projektmateriale og lange responstider. Det var et problem, at der var fire forskellige byggeledere på over 1½ år. Det var som om, byggeledelsen ikke helt forstod opgaven. De andre entreprenører havde nok den holdning, at de kom bare, når der var brug for det.

Han var på pladsen hver uge. Han har deltaget i 95% af de byggemøder, han var indkaldt til. Han brugte meget tid på sagen.
Foreholdt sin mail af 7. juni 2018 om endelig tidsplan, ekstrakten side 120, sammenholdt med byggemødereferat nr. 8 af samme dato, ekstrakten side 122, hvoraf det fremgik, at de kun var en mand på pladsen, har han forklaret, at det var for planlægningens skyld, at de havde behov for en tidsplan. De startede selvfølgelig med føringsveje, inden brandgips var helt færdig.

Det var deres … -afdeling, der beregnede tilbuddet. Han ved ikke, om de stillede spørgsmål til tidsplanen. FE skulle komme med input til tidsplanen, og det havde de god tid til. Det er helt normalt. Der var fra starten problemer med rækkefølgen, men de skulle jo også komme med input. FE kunne ikke tage forbehold i tilbuddet, da det så ikke ville være konditionsmæssigt. Det var … Arkitekter, de korresponderede med som byggeledelse.
Han havde et glimrende samarbejde med de andre entreprenører, som han kender fra andre opgaver, og generelt var stemningen god nok. Han har en økonomi, han skal forsvare. FE’s bemanding på pladsen slog ikke til, når de andre mandede op, og de havde også en ekstra mand på pladsen. De havde hele tiden regnet med at skulle have flere folk i perioder. De skulle vide, hvor de skulle tage strømmen, før de kunne lave byggestrøm. Der skulle ikke master op fra starten. De kunne højst have skåret en dag fra. Det krævede mere projektledelse at styre de fremmede folk.

Kommune-V1 har forklaret, at han er uddannet bygningskonstruktør. Han er afdelingsleder på de kommunale ejendomme i … Kommune. Han har været med på projektet fra starten. Tidsplanen var stram, hvilket såvel kommunen som de bydende vidste på forhånd. Det krævede samarbejde, hvilket fremgik af udbudsmaterialet. …, som havde råhusentreprisen, ønskede at gå tidligt i gang, så de fik byggestrøm fra naboejendommen, der også var et kommunalt byggeri. Han kan ikke se, at der var noget i vejen for, at FE gik i gang med at anlægge byggestrømmen med det samme.

Der blev fundet forurening på grunden. Da de konstaterede det, tog de fat i kommunens miljøafdeling, som var myndigheden, for at afklare, hvad de skulle gøre. De fik taget prøver for at finde ud af, hvor meget jord, der skulle køres væk. De orienterede i hvert fald om situationen på det førstkommende byggemøde. Kommunen krævede derfor tidsfristforlængelse, og det var på den baggrund, FE opgjorde et økonomisk krav. Forsinkelsen førte så også til ændring af elementleverancen. Elementerne var ellers bestilt. De fik et krav fra FE, og bygherren skulle selvfølgelig betale for de byggepladsforanstaltninger, der skulle forlænges, men de ville have dokumentation for det forøgede tidsforbrug. FE havde kun få folk på pladsen, derfor kunne det kun være et begrænset ekstra tidsforbrug. Tidsplanen blev parallelforskudt, men også strukket lidt for enkelte entreprenører. Kommunen fik aldrig mere dokumentation for kravet, som de først hørte om igen, da de fik mailen fra advokat Michael Melchior. Der kom ikke krav fra andre entreprenører. Han mener ikke, at etableringen af byggestrøm fik betydning for FE’s arbejder. Foreholdt mailkorrespondancen den 23. august 2018, ekstrakten side 156-57, har han forklaret, at det var rådgiver Z og byggeledelsen, der styrede det med tidsplanen. Hans opfattelse var, at byggeledelsen prøvede at indarbejde det input, der kom, men der kom hele tiden noget nyt.
Mailen af 20. august 2019 fra advokat Michael Melchior, ekstrakten side 222, blev han lidt overrasket over. De opfattede det som en slags afpresning for at få betaling for noget, FE ikke kunne dokumentere. Han havde ikke tidligere hørt tale om krav af denne størrelsesorden. På mødet den 21. august 2019 fik de at vide, at byggeriet ikke ville blive færdigt til indflytning som planlagt, hvilket kunne føre til genhusning af ældre beboere. De valgte at forsøge at fremskynde byggeriet og sikre indflytning. Genhusning ville være kostbar og problematisk. FE sagde, at de ikke kunne skaffe folk, men det kunne kommunen derimod selv. De talte ikke om erstatningskravet på mødet.

Foreholdt referat af møde den 4. september 2019, tillægsekstrakten side 70 f., har han forklaret, at de gerne ville have FE til at gøre entreprisen færdig, da andre entreprenører ventede. FE, der havde 4-5 folk på pladsen, afviste imidlertid at mande op, medmindre der blev betalt for forcering. Han vil mene, at FE godt kunne have opsat centralen til ABA anlæg, navnlig kunne de opsætte en midlertidig sløjfe. Det har man gjort ved andre byggerier. Det ville dog have krævet to godkendelser. Foreholdt referat af byggemøde nr. 33 den 20. juni 2019, tillægsekstrakten side 62, har han forklaret, at der var nogle entreprenører, herunder tømreren, der ikke ville pålægges sanktioner, fordi FE ikke var færdig med installationer. Stadet i referaterne er opgjort efter acontofakturering, så man kunne godt være længere fremme end indikeret. Det er baseret på entreprenørernes egne opgørelser. Det er normalt, at der flere faggrupper i gang på samme tid på en byggeplads.

Da ABA anlægget ikke var opsat, skulle de opsætte brandalarmer i alle boenheder i A og B, og så skulle der være to nattevagter plus en ekstra vagt, hvilket var mere end deres normale bemanding. De har krævet godtgørelse herfor efter det tidspunkt boenhed C skulle have været færdiggjort.
Generelt synes han, at samarbejdet med entreprenørerne var godt, men det var ikke altid tilfældet med FE, navnlig når FE-medarbejder-A kom ind over. Der har ikke været aftaler om, hvilket antal folk FE skulle have på pladsen, og der blev heller ikke bemærket noget herom ved aftaleindgåelsen. Der kom ikke indsigelser mod udbudstidsplanen. Kommunen har ikke krævet dagbod fra andre entreprenører, og ingen andre entreprenører har krævet forceringsudgifter, bortset fra gulvmanden for at arbejde i sommerferien.

Han var ikke bekendt med mailen af 1. februar 2019, ekstrakten side 186. Det var tilbuddet om at lande på 1.400.000 kr. uden dokumentation og sammenkoblingen med forcering, han opfattede som pression.
Arkitekt-V1 har forklaret, at han er uddannet arkitekt, og han arbejdede for …Arkitekter A/S, som var underrådgiver for … -Arkitekter A/S. De havde byggeledelsen. Der var en meget stram tidsplan, men det var kendt fra starten, og der var i udbudsmaterialet angivet krav om intern koordinering mellem entreprenørerne. I det lys var tidsplanen egentlig meget detaljeret. Forsinkelsen på grund af forureningen og derefter elementleverancen førte blot til en parallelforskydning. Det var rådgiver Z, der rettede tidsplanen til efter input. Det er meget normalt, at meget af koordineringen sker på byggemøder. Kommentarer til tidsplanen blev indarbejdet i det omfang, det kunne holdes inden for den samlede tidsramme. De fremlagte mails af 23. august 2018, ekstrakten side 156-57 er typisk for den måde, det blev håndteret på, når der kom input. Det er ikke sædvanligt at lave detailtidsplan på et byggeri som det foreliggende. Kommentarer til tidsplan, f.eks. ekstrakten side 163, blev generelt sendt videre til rådgiver Z. Den første opgørelse af krav fra FE i anledning af forsinkelse blev sendt til bygherren, der ville godkende nogle af posterne, navnlig byggepladsforanstaltninger, hvis de blev dokumenteret. Dette blev meddelt til FE.

FE’s mail af 5. oktober 2018 med reaktion på ny tidsplan, tillægsekstrakten side 9, husker han ikke, men der har nok været en drøftelse, da byggeledelsen var meget imødekommende. De tog hensyn til hovedparten af FE’s bemærkninger. FE-medarbejder-A’s mail af 1. februar 2019, ekstrakten side 186, sidste linje, opfattede han som afpresning. Entreprenøren skal ikke godkende en revideret tidsplan, når de har godkendt udbudsplanen. Mailen var karakteristisk for dialogen med FE-medarbejder-A. Der var en godkendt tidsplan, og i hele foråret påstod FE, at de arbejdede efter tidsplanen. Det var deres begrundelse for ikke at sætte flere folk på i den periode.

Der var ikke kommet en anmodning om tidsfristforlængelse fra FE. Den skulle indeholde en begrundelse, og svaret ville have været, at de skulle mande op. Så måtte de jo også opgøre eventuelle omkostninger.
Foreholdt mails af 17. august og 20. august 2019, ekstrakten side 217-18, har han forklaret, at reaktionen var den samme, hver gang FE blev bedt om at tilpasse bemandingen, nemlig afslag. FE havde ikke nok folk på pladsen, de kom stadig længere og længere bagud. Elektrikeren kan ikke regne med at køre med den samme bemanding gennem hele forløbet. Der blev ikke bedt om forcering, kun bemandingstilpasning. Der blev afholdt et møde, hvor det blev aftalt, at kommunen skaffede flere elektrikere. FE sagde, at de ikke kunne skaffe flere folk, og de ville heller ikke uden yderligere betaling. Allerede før sommerferien kunne man se, at det ville gå galt. Havde FE mandet op, var byggeriet blevet færdigt til tiden. De andre entreprenører tilpassede bemandingen og samarbejdede i det hele taget rigtig meget.

På mødet den 2. oktober 2019, jf. referatet ekstrakten side 250, ridsede han situationen og forløbet op. Mødet var indkaldt for at få noget til at ske, og FE lagde ud med at sige, at de kunne skaffe flere folk, men så kom det, at det var mod betaling og mod indgåelse af aftale om det tidligere mellemværende. Så kunne der ikke findes en aftale. I første omgang nægtede FE at samarbejde med de andre elektrikere og stille indkøbte materialer til rådighed, men det kom dog i stand. Det var alt det manglende arbejde, de andre elektrikere tog, og det var alt sammen FE’s arbejder. FE’s formand på pladsen var let at samarbejde med, men det var FE-medarbejder-A, der var problemer med.

Han mødte kun FE-medarbejder-A, når der var byggemøder. Han kan ikke se, at det er sandsynligt, at FE-medarbejder-A kan have brugt halvdelen af sin arbejdstid på sagen. Tømreren mandede på et tidspunkt noget op, og det blev andre også opfordret til, men FE-medarbejder-A henholdt sig bare til tidsplanen.
Arkitekt-V2 har forklaret, at han er uddannet tømrer og bygningskonstruktør og ansat i det tidligere … Arkitekter A/S. Han kom ind i sagen i februar 2019.
Foreholdt tidsplanen, ekstrakten side 46, har han forklaret, at de gerne ville fremme samarbejdet mest muligt, når der var opstået en forsinkelse, der kunne gøre nogen skeptiske. Det er ikke usædvanligt, at der er noget kamp mellem de enkelte fagentrepriser. På et tidspunkt mente FE, at der var andre entreprenører, der var i vejen for deres arbejde, men det var nok noget med at dele arbejdet op i sektioner. Han ved ikke af, at FE har sendt folk hjem, fordi der ikke var noget, de kunne lave. På et tidspunkt manglede en tegning, der skulle vise et stik, der havde betydning for FE og VVS-entreprenøren, men begge entreprenører kunne i stedet fremme entreprisen andre steder. Det var usædvanligt, at det tog så lang tid for bygherrens køkkenleverandør at lave den tegning. Foreholdt sin mail af 22. maj 2019, ekstrakten side 52, har han forklaret, at det var nødvendigt at opprioritere boenhederne A og B, da de nærmede sig tidspunktet for indflytning i disse. Entreprenørerne flyttede folkene over på denne del af entreprisen, og det gjorde FE måske også, men så gik det i stå i de andre bygninger. Der var behov for flere folk fra FE’s side.

FE-V2 har forklaret, at han var ansat som afdelingsleder i FE’s afdeling i … på det tidspunkt. Han havde det overordnede økonomiske ansvar for entreprisen og var med ved aftaleindgåelsen. Han var derimod ikke involveret i kalkulationen af FE’s tilbud eller i øvrigt tilbudsfasen. Han kan ikke genkende billedet af manglende samarbejdsvilje fra FE, snarere tværtimod. FE-medarbejder-A gjorde meget for at undgå de problemer, som opstod i byggeriet. Han har ikke hørt om samarbejdsproblemer med FE-medarbejder-A i forbindelse med andre projekter. Han var med på sidelinjen på entreprisen, herunder ved månedlige interne gennemgange og på nogle møder.

Han var med til at udarbejde kravet for forlænget byggeperiode, ekstrakten side 300-301. Prisen for formand mv. var fastsat i tilbudslisten. Man kalkulerer med en vis mængde projektledelse på en entreprise, og halv tid på et sådant projekt passer meget fint. Hans indtryk var, at FE-medarbejder-A var særdeles aktiv i sagen, også uden at være fysisk på pladsen. Der blev også registreret mange timer på sagen, jf. udskriften ekstrakten side 302 ff. Registreringerne af tidsforbruget blev brugt for at vurdere, om projektet har været rentabelt. Man kan se på korrespondancen, at FE-medarbejder-A har haft et højere forbrug end registreret. Hans egen tid er bl.a. anvendt på mails og sparring med FE-medarbejder-A. 435 timer indtil forventet aflevering er meget passende, vil han mene. Der er tale om et udtræk af deres system. Formandstimer registreres og bogføres hver dag.

Opgørelsen af kravet vedrørende byggestrøm er strengt taget ikke helt korrekt, men det er til bygherrens fordel, da opgørelsen indeholder etablering og nedtagning af anlægget, men til gengæld baseret på arbejdsdage i stedet for kalenderdage. Det er i opgørelsen tale om udstyr, som FE ejer, men det slides jo. Skure og containere var også deres egne. Kravet er opgjort skønsmæssigt, hvilket også gælder kontor-/IT-udstyr, som bl.a. omfatter udgift til licenser.
Der er tabt avance for så vidt angår FE-medarbejder-A. Omsætningen angivet i skemaet ekstrakten side 283 indeholder den konkrete entreprise. De direkte omkostninger er bl.a. FE-medarbejder-A’s løn. Dækningsgraden, der i skemaet er angivet TGO, er 13,6.

Man kunne ikke etablere ABA anlæg i bygning A og B, da brandstrategien var lavet ud fra, at alle bygninger var koblet op på et centralt anlæg. Det var ikke FE, der sinkede byggeriet, og der kom da heller ikke henvendelser herom fra byggeledelsen. FE kan ikke forcere, uden at det har omkostninger, og Arkitekt-V2 var da også interesseret i at få en pris. Hvis man forcerede, kunne man blive hurtigere færdige og dermed spare de daglige udgifter til byggetidsforlængelse. De kunne, som han husker det, godt forcere, hvis de fik betaling for det. Han mener, at byggeledelsen bad om en pris for forcering, men den blev ikke accepteret. Den første gang, der blev sat andre elektrikere på, var efter en klar aftale.
På mødet den 2. oktober 2019 var der en mailkorrespondance, hvor man kunne se, at de ikke kom nogen vegne med drøftelser om det økonomiske krav. Derfor skrev han, at det for FE var en betingelse, at der blev fundet en løsning på deres krav for forlænget byggeperiode. Derfor var det en kendt præmis og ikke udtryk for afpresning.

Man kalkulerer med 130 arbejdstimer om måneden. Normalt regner man med ca. 8 % af entreprisesummen til byggeledelse.
Det skal nok passe, at de typisk havde 4-5 mand på pladsen. På et tidspunkt mandede tømreren kraftigt op, fordi der var en anden byggeplads, der var forsinket, så han fik frigjort mandskab. Da fik FE svært ved at følge med.

Arkitekt-V3 har forklaret, at han er uddannet tømrer og bygningskonstruktør. Han har arbejdet 22 år hos rådgiverfirmaer, herunder på det relevante tidspunkt for … -Arkitekter. Nu arbejder han hos … Kommune. Rådgiver Z lavede udbudsmateriale og tidsplan, og … -Arkitekter skulle have byggeledelsen. Der var en stram tidsplan, men der var også 4 bygningskroppe, så håndværkerne behøvede ikke at gå oven i hinanden. Det er normalt at etablere byggestrømanlægget, så det kan sættes i stikket, når leverandøren af el er fundet. Arbejdet med at etablere det behøvede derfor ikke at afvente leverandørvalg, og han tolkede det som om, FE reelt ikke havde tid til at udføre det. De kunne så tage det fra en byggeplads, som kommunen havde på naboejendommen.
Der blev konstateret forurening på grunden, og derfor kontaktede de kommunen. De fik en ekstern konsulent på, og konklusionen blev, at der var forurening, der skulle fjernes, før der kunne bygges på grunden. Derfor kunne betonmanden ikke komme i gang, og de måtte springe en bygning over i første omgang.
Han vil hellere end gerne indarbejde entreprenørernes input i tidsplanen, men det er ikke muligt at imødekomme alle fuldt ud. Det må, som han skrev i sit svar af 22. juni 2018 til FE-medarbejder-A’s mail af samme dag, ekstrakten side 132, koordineres.

Foreholdt mails af 22. og 23. maj 2018, ekstrakten side 113-114, har han forklaret, at elementleverancerne udgjorde en udfordring. På grund af forureningen og forsinkelsen, der opstod i konsekvens heraf, måtte deres ordre på elementer enten bag i køen, eller de skulle have elementerne opmagasineret. I starten kom elementtegninger med meget kort varsel, og det måtte han også påtale over for …, der havde råhusentreprisen. … mandede op for at indhente forsinkelsen, således som der blev opfordret i byggemødereferat nr. 7 af 24. maj 2018, ekstrakten side 118.
Han mødte ikke FE-medarbejder-A så ofte på pladsen. De folk, der gik der, var lette at samarbejde med, men det var sværere, når det var FE-medarbejder-A, der var tale om.

4. Procedure
Parterne har i det væsentlige procederet sagen i overensstemmelse med de indleverede påstandsdokumenter.
FE har under hovedforhandlingen yderligere gjort gældende, at der, såfremt der ikke er grundlag for erstatning i medfør af AB 92 § 27, stk. 1, i det mindste er grundlag for godtgørelse i medfør af § 27, stk. 2.
… Kommune har anført, at dette er et nyt anbringende, som er for sent fremsat og derfor ikke kan tages i betragtning.

5. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat
Det fremgår af parternes aftale fra januar 2018, at byggeriet skulle udføres i henhold til FB4 Udbudstidsplan, Revision A, dateret den 20. december 2017, og at arbejdet skulle påbegyndes senest den 5. februar 2018 og afleveres fuldt færdigt og uden mangler til bygherren senest den 21. marts 2019.
Det fremgår af afleveringsprotokollen, som parterne har underskrevet den 9. juli 2020, at byggeriet blev afleveret den 19. december 2019, dvs. ca. 9 måneder senere end det, der fremgik af udbudstidsplanen.

FE har under denne sag gjort gældende, at selskabet er berettiget til erstatning for forlænget byggeperiode i medfør af reglen i AB 92 § 27, stk. 1. Dette fordrer, at det godtgøres, at forsinkelsen enten skyldes bygherrens forhold, og at denne har udvist fejl eller forsømmelse, jf. § 27, stk. 1, nr. 1, eller at forsinkelsen skyldes anden entreprenørs eller anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse, jf. § 27, stk. 1, nr. 2.
… Kommune har som sit selvstændige modkrav krævet dagbod for den del af den forlængede byggeperiode, der ligger efter den 2. oktober 2019. En sådan dagbod kræver bl.a., at forsinkelsen var ansvarspådragende for FE, fordi den ikke gav FE ret til tidsfristforlængelse.

Voldgiftsretten finder ikke, at det under bevisførelsen er blevet klarlagt fuldstændigt, hvad forsinkelsen – eller i hvert fald dens fulde og betydelige omfang – skyldes. Det kan dog lægges til grund, at der på et tidspunkt opstod forsinkelse i forbindelse med, at der blev konstateret forurening på grunden, hvilket som afledet effekt betød, at betonelementleverancerne blev forsinket. Det fremgår af en række referater af byggemøder i foråret og sommeren 2018, at det forventedes, at forsinkelser i forbindelse med forurenet jord, elementleverance og vejrligsdage skulle forsøges indhentet, og at der blev bemandet op i fornødent omfang. Det er ikke nærmere klarlagt under sagen i hvilket omfang, dette faktisk skete, men det kan konstateres, at der samlet skete en betydelig forsinkelse af byggeriet, og voldgiftsretten finder efter bevisførelsen, herunder de fremlagte referater, den fremlagte korrespondance og de afgivne forklaringer, at forsinkelsen ikke kan anses at skyldes FE’s forhold, jf. også nedenfor, men derimod – i hvert for en væsentlig del – bygherrens og andre entreprenørers forhold. Efter korrespondancen udvekslet mellem parterne under byggeriet, må det have stået klart for … Kommune, at FE anså sig for berettiget til tidsfristforlængelse.
Uanset at det kan tiltrædes, at tidsplanerne, herunder udbudstidsplanen, indeholdt angivelser af FE’s arbejder, som på nogle punkter forekommer uhensigtsmæssige, bl.a. med hensyn til den indbyrdes rækkefølge, er det ikke godtgjort, at dette i sig selv var anledning til forsinkelsen. Selvom der er fremlagt eksempler på lang ventetid på relevant projektmateriale, er det heller ikke godtgjort, at dette har haft et omfang ud over det forventelige, og det er således efter en samlet vurdering ikke godtgjort, at forsinkelsen skyldes mangelfuld projektering eller forsømmelse fra byggeledelsen.

Det er heller ikke godtgjort, at der foreligger forsinkelse af en karakter, der kan anses for ansvarspådragende, og som beror på andre entreprenørers forhold.
FE har på denne baggrund ikke løftet sin bevisbyrde for, at forsinkelsen skyldtes forhold som kan anses for ansvarspådragende for bygherren eller andre entreprenører, jf. AB 92 § 27, stk. 1. Der er derfor ikke godtgjort det fornødne grundlag for at tilkende FE erstatning i henhold til denne bestemmelse.
FE har først under hovedforhandlingen udtrykkeligt påberåbt sig bestemmelsen i AB 92 § 27, stk. 2, som subsidiært grundlag for økonomisk kompensation. Imidlertid finder voldgiftsretten, at FE’s processkrifter indeholder argumentation for, at forsinkelsen skyldtes bygherrens forhold eller andre entreprenørers forsinkelse, hvilket er et krav for godtgørelse i medfør af § 27, stk. 2, nr. 2, og der er redegjort for opgørelsen af de dele af erstatningskravet, som også vil kunne indgå i fastsættelsen af godtgørelse i medfør af § 27, stk. 2. … Kommune har heroverfor i sine processkrifter argumenteret for, at forsinkelsen ikke skyldtes bygherrens forhold eller andre entreprenører end FE’s forsinkelse, og … Kommune er også fremkommet med indsigelser mod de enkelte poster i kravopgørelsen, herunder dem, der vil kunne danne grundlag for en godtgørelse. Der er efter voldgiftsrettens vurdering ikke grundlag for at antage, at indholdet af disse indsigelser ville være påvirket af et udtrykkeligt subsidiært anbringende om godtgørelse. Det bemærkes herved yderligere, at repræsentanter for … Kommune under byggeriet ikke bestred, at FE kunne have et krav vedrørende nogle af de poster, der indgik i FE’s krav, men blot anmodede om dokumentation for disse. Herefter, og da muligheden for godtgørelse i medfør af § 27, stk. 2, i vid udstrækning må anses som det mindre i det mere i forhold til erstatningsbeføjelsen i medfør af § 27, stk. 1, tager voldgiftsretten anbringendet om godtgørelse under påkendelse.

Som ovenfor anført finder voldgiftsretten det godtgjort, at i hvert fald en væsentlig del af forsinkelsen skyldes bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse, jf. AB 92, stk. 2, nr. 2, jf. § 24, stk. 1, nr. 2. Forsinkelsen findes som anført ovenfor ikke at kunne henføres under § 27, stk. 1., og der er efter bevisførelsen intet grundlag for at henføre forsinkelsen eller i det mindste en væsentlig del heraf til § 24, stk. 1, nr. 3 eller 4. Der er herefter mulighed for godtgørelse af FE’s tab i medfør af § 27, stk. 2, nr. 1.

En godtgørelse i medfør af AB 92 § 27, stk. 2, omfatter det tab, som entreprenøren har lidt, men ikke entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden, eller lignende vidtgående tab. FE’s krav på godtgørelse kan herefter indeholde kravene relateret til forøget timeforbrug for projektlederen og formanden på pladsen, leje af byggestrøm, drift af kontor mv. og omkostninger til forlænget sikkerhedsstillelse.
Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at såvel FE-V1 som FE-medarbejder-B har brugt flere timer, end FE med rette oprindelig kunne have kalkuleret med. Imidlertid findes de fremlagte opgørelser ikke i lyset af den øvrige bevisførelse, herunder de afgivne forklaringer, at godtgøre, at merforbruget har været af et omfang som anført af FE. På denne baggrund kan denne del af kravet samlet skønsmæssigt fastsættes til 300.000 kr. plus moms.
Som erkendt af FE er kravene vedrørende forøgede udgifter til byggestrøm, drift af kontor mv. og omkostninger til forlænget sikkerhedsstillelse delvist skønsmæssigt opgjort. Voldgiftsretten finder efter bevisførelsen, at disse poster samlet skønsmæssigt kan fastsættes til 40.000 kr. plus moms.
FE’s godtgørelseskrav fastsættes herefter til 340.000 kr. plus moms.

Som anført ovenfor finder voldgiftsretten det ikke fuldt ud klarlagt, hvad der har ført til den betydelige forsinkelse af byggeriet, men som anført ovenfor lægger voldgiftsretten til grund, at i hvert fald en væsentlig del skyldes bygherrens eller andre entreprenørers forhold. … Kommune har da heller ikke forud for mødet den 2. oktober 2019, hvor der ifølge referatet blev fremsat krav om dagbod fra dette tidspunkt, udtrykkelig bestridt, at FE havde ret til tidsfristforlængelse. Dette er tilfældet, uanset at advokat Michael Melchior i sin mail af 20. august 2019 anførte, at »Det er uomtvistet, at FE ikke bærer nogen del af ansvaret for forsinkelsen, og at FE dermed har krav på tidsfristforlængelse«. Tværtimod har … Kommune den 21. august 2019 accepteret at betale for andre elektrikeres udførelse af arbejde på pladsen, uanset at arbejderne henhørte under FE’s entreprise. … Kommune har på denne baggrund ikke godtgjort, at nogen del af forsinkelsen skyldes FE’s forhold. Det fremsatte krav på dagbod kan derfor allerede af denne grund ikke tages til følge.

Det fremgår af referatet af den aftale, parterne indgik på mødet den 21. august 2019 om … Kommunes fremskaffelse af øvrige elektrikere, at … Kommune betalte for disse, og at der ikke ville blive krævet fradrag for dette, hvilket må forstås således, at aftalen ikke ville betyde en reduktion af FE’s krav på betaling for kontraktarbejderne, selvom disse delvist blev udført af andre elektrikere, som blev betalt af … Kommune. På denne baggrund, og da det ikke er godtgjort, at FE’s arbejde var behæfter med mangler, der berettigede … Kommune til at lade disse udbedre for FE regning, eller at behovet for brandvagt efter indflytningen i blokken A og B skyldes forhold, der kunne lægges FE til last, er der ikke godtgjort noget grundlag for, at … Kommune kan undlade at honorere FE’s acontobegæringer på i alt 449.070,70 kr. plus moms. FE’s krav på dette beløb tages derfor til følge.

FE’s aftaleseddel nr. 33 må efter bevisførelsen anses for at omfatte det arbejde med midlertidig intern varsling, som FE afgav tilbud på i mail af 5. september 2019. Parterne korresponderede herom de følgende dage, og den 18. september 2019 skrev Kommune-V1, at »jeg vil have arbejdet udført NU!«. Den midlertidige interne varsling findes efter bevisførelsen at være nødvendiggjort af den ændrede byggeplan, der betød, at centerbygningen, der skulle indeholde de centrale varslingsanlæg, blev udskudt. På denne baggrund kan arbejdet ikke anses for en del af kontraktarbejderne. Herefter, og da der ikke er godtgjort et grundlag for at reducere kravet, tages denne del af FE’s krav til følge med 22.760 kr. plus moms.

Som anført ovenfor fremgår det af parternes aftale, at arbejdet skulle påbegyndes senest den 5. februar 2018 og afleveres fuldt færdigt og uden mangler til bygherren senest den 21. marts 2019. Den bestemmelse, som er indeholdt i aftalens pkt. 5.3, hvorefter entreprisesummen er fast i hele byggeperioden, må forstås således, at prisen er fast i hele kontraktbyggeperioden. Da det som anført ovenfor ikke er godtgjort, at forsinkelsen skyldes forhold, der kan lægges FE til last, kan bestemmelsen ikke udstrækkes til også at omfatte den del af byggeperioden, som ligger ud over kontraktbyggeperioden. FE’s krav om indeksregulering tages derfor til følge med 21.598,83 kr. plus moms.
FE’s krav tages herefter til følge med i alt 833.429,53 kr. plus moms, eller i alt 1.041.786,91 kr.
FE frifindes for … Kommunes selvstændige krav.

Efter sagens forløb og udfald forholdes med sagens omkostninger som nedenfor bestemt.

Thi bestemmes
Indklagede, … Kommune, skal til klageren, FE A/S, betale 1.041.786,91 kr. med procesrente af 339.026,84 kr. fra den 25. december 2019, af 113.915,66 kr. fra den 29. december 2019, af 425.000 kr. fra den 30. december 2019, af 79.467,68 kr. fra den 18. januar 2020, af 28.450 kr. fra den 6. februar 2020, af 26.998,54 kr. fra den 17. juni 2020 og af 28.928,20 kr. fra den 18. juli 2020.
I sagsomkostninger skal indklagede til klageren betale 75.000 kr.
De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af klageren med halvdelen og af indklagede med halvdelen efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.
Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter dens modtagelse.