(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Tvist mellem en entreprenør og en bygherre angående aftalegrundlaget 

Sagens faktum

I efteråret 2017 afgav entreprenør (E) et tilbud til bygherre (BH) på montering af porebetonvægge, indvendige vægge og dækelementer i forbindelse med BH’s boligbyggeri. Prisen på tilbuddet var ca. 3,5 mio. kr. ekskl. moms og inkluderende en formand i 16 uger. BH accepterede tilbuddet og udarbejdede herefter et kontraktudkast, hvor hovedtidsplanen var anført som ”13.10.17”. Parterne aftalte en byggeperiode på 16 uger og at E’s arbejder skulle være færdigt i uge 15 2018.

E påbegyndte arbejdet i december 2017, men der opstod imidlertid flere forsinkelser i projektet på grund af vejrlig og forsinkede leverancer. E reklamerede over dette og suspenderede arbejdet i en periode grundet frostvejr.

I maj 2018 ønskede E at finde en økonomisk løsning på den forlængede tidsplan, som bygherren var ansvarlig for.

BH afviste dette og henviste til entreprisekontrakten, hvor hovedtidsplanen nu var dateret “13.10.2017, rev. 05.12.2017”, hvilket betød, at E først skulle afslutte sine arbejder i slutningen af juli. BH påstod, at E var bundet af kontrakten, da han selv havde underskrevet den.

E trak straks sin underskrift tilbage og anførte, at den reviderede hovedtidsplan aldrig havde været drøftet. E påstod derfor, at BH havde “listet” en tidsplan ind i kontrakten, som E ikke var opmærksom på.

Sagen blev forelagt voldgiftsretten for at afgøre, hvilken kontrakttidsplan der var aftalt mellem parterne.

 

Voldgiftsretten

Under sagen gennemgik voldgiftsretten parternes skriftlige mailkorrespondance, E’s tilbud og vidneudsagn. Følgende omstændigheder blev betydningsfulde for sagens udfald:

  • Der var ingen korrespondance mellem parterne eller andre beviser for ændring af tidsplanen. Det blev derfor antaget, at BH havde ændret tidsplanen ensidigt.
  • E afviste straks den ændrede tidsplan, da han opdagede, at datoen var angivet som “05.12.2017”.
  • Alle byggemødereferater inden E underskrev kontrakten angav, at hovedtidsplanen var “13.10.2017”.

Ud fra disse omstændigheder konkluderede voldgiftsretten, at E ikke ville have underskrevet kontrakten, hvis han havde været bekendt med ændringen af hovedtidsplanen. Retten fandt også, at BH burde have indset dette.

Derfor var E ikke bundet af den ændrede hovedtidsplan, selvom han havde underskrevet kontrakten.

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

  1. Kendelsen illustrerer, at bygherren ikke kan ”lokke” entreprenøren til at acceptere en strammere tidsplan ved at revidere indholdet af den i umiddelbar forbindelse med underskrivelsen af kontrakten.
  2. Kendelsen viser også, at voldgiftsretten tillægger parternes forudsætninger stor betydning. Det er derfor altid vigtigt, at parterne erklære deres forudsætninger på skrift.
  3. Kendelsen påpeger derudover, at der forventes at være en grundlæggende loyalitet i kontraktforhold, og voldgiftsretten sandsynligvis vil være tilbøjelig til at annullere tidsplaner eller andre betingelser, der forsøges indgået på en måde, der virker illoyal.

 

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet. Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB2023.238 / Sag nr. C-15404

 

 


TBB2023.238 / Sag nr. C-15404

Entreprenør E mod Bygherre BH 

Indledning

Mellem klageren, entreprenør E A/S (herefter: E), og indklagede, bygherre BH A/S (herefter: BH), er der opstået en tvist om betaling for ekstraarbejder, om erstatning og godtgørelse for forsinkelse, om mangler m.m. vedrørende E’s montering af porebetonvægge, indvendige bærende vægge og dækelementer i forbindelse med BH’s opførelse af nye boliger, ….

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed«

 

1.   Påstande og hovedforhandling

Hovedforhandling har fundet sted den 15., 16. og 19. september 2022 i Voldgiftsnævnets lokaler, København.

E-V1, BH-V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 og skønsmanden C´´X har afgivet forklaring under hovedforhandlingen.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

 

2.   Overordnet sagsfremstilling

Den 20. november 2017 afgav E tilbud til BH på montering af porebetonvægge, indvendige vægge og dækelementer i forbindelse med BH’s opførelse af nye boliger på …. Tilbudsprisen på 3.567.025 kr. ekskl. moms var i det væsentlige beregnet ud fra enhedspriser pr. m2, og tilbuddet angav at inkludere bl.a. en formand i 16 uger til en pris af 250.000 kr. ekskl. moms. I en mail af 22. november 2017 til E anførte BH bl.a., at formand i 16 uger burde rettes til en medarbejdende formand med formandsarbejde i højst 1-2 dage om ugen i 16 uger, hvortil E i en mail senere samme dag, svarede, at der var behov for en formand på pladsen hele tiden.

BH udarbejdede betinget udkast til entreprisekontrakt, dateret 12. december 2017, om E’s montering af porebeton, indvendige bærende vægge og dækelementer i forbindelse med BH’s opførelse af nye boliger, …, bygning B1-B6, på …. Af kontraktudkastet fremgik bl.a., at entreprisesummen var 3.110.775 kr. ekskl. moms og fast i hele byggeperioden, at hovedtidsplan »13.10.2017« var en del af aftalegrundlaget, at E skulle stille en nærmere angiven sikkerhed, og at betalingsfristen var løbende måned + 30 kalenderdage. Det fremgik endvidere, at årstidsbestemte vinterforanstaltninger var indeholdt i entreprisesummen, men at vejrligsbestemte vinterforanstaltninger ikke var. Af entreprisekontraktens bilag B, dateret 29. november 2017, fremgik bl.a., at BH stillede en Manitou til rådighed for E fra primo december 2017 til primo april 2018, mod at E selv stod for eventuelle interne flytninger af porebeton og øvrige materialer på byggepladsen.

E påbegyndte arbejderne på byggepladsen ultimo december 2017.

Udkast til betinget entreprisekontrakt, dateret 10. januar 2018, var uden ændringer i forhold til det ovenfor gengivne i det oprindelige kontraktudkast.

I en mail af 17. januar 2018 til BH tog E forbehold for tidsplan »13.10.2017«, da dækelementer var forsinkede. E anførte, at E grundet den manglende dækleverancer havde folk i tomgang, at BH efterfølgende ville blive afkrævet betaling herfor, og at E i tilfælde af ansvarspådragende forsinkelse fra BH’s eller tidligere entreprenørs side ville kræve erstatning efter AB 92 § 27. I en mail den følgende dag bekræftede BH, at leverancen af dækelementer var rykket tre dage. I en mail den 31. januar 2018 anførte E over for BH bl.a., at opstart på bygning B6 først var mulig 2 dage efter tidsplanen, der skred mere og mere, og E gentog samtidig sit forbehold for kontrakttidsplan og krav om økonomisk kompensation for manglende omsætning. BH anerkendte i en mail senere samme dag 1 dags tidsfristoverskridelse for støbt terrændæk, men afviste i øvrigt skred i tidsplanen.

Udkast til betinget entreprisekontrakt, dateret 12. februar 2018, var også uden ændringer i forhold til ovenfor gengivne i det oprindelige kontraktudkast.

I en mail fredag den 23. februar 2018 anførte E over for BH bl.a., at BH’s vejrligsbestemte vinterforanstaltninger var utilstrækkelige, da det ikke var muligt at opvarme materialerne til 5 grader, og at E ville gå i stå mandag, hvis der ikke blev iværksat yderligere tiltag. I en opfølgende mail mandag den 26. februar 2018 til BH anførte E, at emner skulle være mindst 5 grader i hele hærdningsperioden på 2 timer for at kunne limes sammen, men at emnerne i det opvarmede telt kun var ca. 1 grad. I en mail senere samme dag svarede BH, at man var klar over problemerne med at komme op på de 5 grader, som producenten af porebetonvæggene foreskrev i forhold til omkringliggende bygningsdele og indbyggede materialer, men at E måtte forsøge at komme så tæt på som muligt. BH foreskrev anvendelse af vintermåtter, opvarmning af vægge med gasbrænder m.m. og oplyste, at BH tog ansvaret for det udførte arbejde, så længe de angivne foranstaltninger blev iagttaget. Den 27. februar 2018 meddelte E i en mail til BH, at man havde set sig nødsaget til at hjemsende folk grundet kulde og blæst, og gentog, at BH’s vinterforanstaltninger var utilstrækkelige, og at man ville udarbejde aftalesedler for de hjemsendte folk for resten af ugen. I en mail den følgende dag svarede BH, at med den kraftige frost og vind var det ikke muligt at skærme byggepladsen. Senere samme dag orienterede E i en mail BH om, at man måtte indstille arbejderne, og E gentog på ny sit forbehold for tidsplanen og krav om fuld økonomisk kompensation for hjemsendte folk og udskudt tidsplan. I en mail den 17. marts 2018 meddelte E BH, at man grundet frost ikke kunne mure den pågældende dag. Af referat af byggemøde den 3. april 2018 fremgår bl.a., at der indtil da var registreret 9,5 vejrligsdage i relation til E og til dels andre vejrligsdage for murerentreprisen.

Udkast til betinget entreprisekontrakt, dateret 4. april 2018, var også uden ændringer i forhold til det ovenfor gengivne i det oprindelige kontraktudkast, herunder angivelsen af hovedtidsplan »13.10.2017« som en del af aftalegrundlaget. Ved mail af 11. april 2018 rykkede E for kontrakttidsplanen, og samme dag fremsendte BH tidsplan »13.10.2017, rev. 05.12.201[7]«. I mails senere samme dag og den følgende dag protesterede E mod den fremsendte tidsplan under henvisning til, at det ikke var den rigtige tidsplan.

Udkast til betinget entreprisekontrakt, dateret 13. april 2018, var ligeledes uændret i forhold til det ovenfor gengivne i det oprindelige kontraktudkast bortset fra angivelsen af hovedtidsplan, der nu var »13.10.2017, rev. 05.12.201[7]«. Ved mail af 16. april 2018 fremsendte BH til E tidsplan »13.10.2017«, men anførte samtidig, at E havde »kørt« efter tidsplanen af 5.12.2017. BH anmodede E om samme dag at underskrive kontrakten, hvilket E gjorde. BH underskrev kontrakten den 14. maj 2018.

I en mail af 22. maj 2018 tilkendegav E over for BH, at E ifølge kontrakttidsplanen nu skulle have afsluttet sine arbejder, og at man derfor ønskede et møde med henblik på at finde en løsning på økonomien grundet den udskudte tidsplan. Ved mail af 23. maj 2018 svarede BH, at E ifølge hovedtidsplan »13.10.2017, rev.

05.12.201[7]« først skulle afslutte sine arbejder i uge 30 (23.-27. juli). E anførte i en mail senere samme dag, at BH havde »listet« en tidsplan ind i kontrakten, som E ikke havde været opmærksom på, da den ikke havde været drøftet. E trak derfor sin underskrift tilbage og imødeså fremsendelse af en ny kontrakt med angivelse af den aftalte tidsplan.

Ved mail af 3. juli 2018 varslede E’s advokat arbejdsstandsning over for BH med et varsel på 5 arbejdsdage under henvisning til BH’s manglende betaling for ekstraarbejder. Efter en mailkorrespondance blev E og BH den 6. juli 2018 enige om, at BH samme dag betalte nærmere angivne fakturaer, at parternes tvist om bl.a. aftaleseddel 55 blev udskudt til efter sommerferien, og at E ikke standsede arbejderne. I en mail den 10. juli 2018 til BH meddelte E, at man påbegyndte afrigning af pladsen. I en mail senere samme dag beklagede BH over for E, at et par betalinger ikke havde fundet sted som aftalt, men at betalingerne ville ske den følgende dag, og at tvisten omkring bl.a. aftaleseddel 55 fortsat udestod til efter sommerferien. Den 13. juli 2018 genoptog E arbejderne. Faktura 5476, som bl.a. omfatter aftaleseddel 55, blev betalt i juli 2018. I en mail den 17. august 2018 anmodede BH E om at tilbagebetale beløb bl.a. vedrørende aftaleseddel 55, da faktura 5476 var betalt ved en fejl.

I en mail den 25. juli 2018 til BH meddelte E, at arbejderne forventedes færdiggjort inden ugens udgang bortset fra blok B4, der grundet anden entreprenørs stade ikke kunne opstartes efter tidsplan »13.10.2017«. Af parternes mailkorrespondance den 14. august 2018 fremgår, at opstart af B4 da var rykket en uge, og at E krævede økonomisk kompensation herfor.

Ifølge byggemødereferater blev E sidst registreret på byggepladsen den 4. september 2018 (uge 36).

Af en af E udarbejdet oversigt over aftalesedler fremgår, at E har faktureret BH for ekstraarbejder i byggeperioden med i alt 1.175.433 kr. ekskl. moms.

Der har under sagen været udmeldt syn og skøn ved civilingeniør Thomas Cornelius, som har afgivet skønserklæring den 26. marts 2021.

 

3.   Parternes hovedsynspunkter

Parternes hovedsynspunkter er gengivet nedenfor under de enkelte tvistepunkter.

 

4.   Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat

Aftalt kontrakttidsplan

E har anført, at parterne har aftalt tidsplan »13.10.2017« og en byggeperiode på 16 uger, og at tidsplan

»13.10.2017« også var gældende ifølge byggemødereferaterne frem til maj 2018. E har bestridt at være bundet af tidsplan »13.10.2017, rev. 05.12.201[7]«, da BH ikke loyalt gjorde E opmærksom på ændret angivelse i kontrakten af tidsplan i forhold til de forudgående kontraktudkast. BH har heroverfor anført navnlig, at kontrakten angiver tidsplan »13.10.2017, rev. 05.12.201[7]«, og at denne tidsplan derfor er bindende for E. Af parternes mailkorrespondance i dagene op til E’s underskrivelse af kontrakten fremgår endvidere, at parterne nøje drøftede, hvilken tidsplan der gjaldt for kontrakten. Efter tidsplan »13.10.2017« var E’s byggeperiode i øvrigt ikke 16 uger (til 9. april 2018), idet E efter denne tidsplan først skulle afslutte sine arbejder med udgangen af uge 22 2018 (1. juni 2018).

Efter bevisførelsen, herunder E’s tilbud af 20. november 2017 med angivelse af formand i 16 uger og parternes efterfølgende mailkorrespondance herom samt BH’s daværende byggeleder V4’s forklaring, lægger voldgiftsretten til grund, at E’s tilbud på montering af porebeton, indvendige bærende vægge og dækelementer blev afgivet på baggrund af oplysning fra BH om, at arbejderne var estimeret til at vare 16 uger, og at denne oplysning var baseret på hovedtidsplan »13.10.2017«.

E påbegyndte monteringsarbejderne i uge 51 2017, og i perioden 12. december 2017 til 4. april 2018 udarbejdede BH fire udkast til entreprisekontrakt, som alle angav hovedtidsplan »13.10.2017« som gældende for kontrakten. Da E i relation til kontraktudkast, dateret 4. april 2018, anmodede BH om at få tilsendt kontrakttidsplanen, fremsendte BH den 11. april 2018 hovedtidsplan »13.10.2017, rev. 05.12.201[7]«, som E afviste var den rigtige tidsplan. BH udarbejdede herefter udkast til entreprisekontrakt, dateret 13. april 2018, der samme dag blev fremsendt til E, og hvori BH uden forudgående drøftelse med E havde ændret angivelsen af hovedtidsplan fra

»13.10.2017« til »13.10.2017, rev. 05.12.201[7]«. Den 16. april 2018 fremsendte BH tidsplan »13.10.2017« til E, men angav, at E havde arbejdet efter tidsplanen dateret 5.12.2017, og BH opfordrede samtidig E til at underskrive kontrakten samme dag, hvilket E herefter gjorde. Da E i maj 2018 anmodede BH om drøftelser under henvisning til forsinkelse i forhold til kontrakttidsplanen, svarede BH, at der ikke forelå forsinkelse i forhold til kontrakttidsplan »13.10.2017, rev. 05.12.201[7]«. E meddelte herefter BH, at E ikke havde været opmærksom på, at BH havde »listet« denne tidsplan ind i kontrakten, og at E derfor trak sin underskrift tilbage og imødeså fremsendelse af en ny kontrakt med angivelse af den aftalte tidsplan.

På denne baggrund, og da alle byggemødereferater forud for E’s underskrivelse af kontrakten angav, at hovedtidsplan »13.10.2017« var gældende, finder voldgiftsretten det godtgjort, at E ikke ville have underskrevet kontrakten, hvis E havde været opmærksom på, at BH i kontrakten ensidigt havde ændret de forudgående kontraktudkasts angivelse af hovedtidsplan »13.10.2017« til »13.10.2017, rev. 05.12.201[7]«. Voldgiftsretten finder endvidere, at BH burde have indset dette, og at E derfor ikke er bundet af kontraktens angivelse af en hovedtidsplan »13.10.2017, rev. 05.12.201[7]«, jf. princippet i aftalelovens § 32, stk. 1. Den mellem parterne gældende kontrakttidsplan er herefter hovedtidsplan »13.10.2017«, hvorefter E’s arbejder er planlagt afsluttet i uge 15 2018.

E’s omtvistede krav

Faktura 5516 (aftaleseddel 60)

Kravet angår ifølge aftaleseddel 60 »ekstraarbejde ifm tilbagegang for montage af gasbeton«. Af et underliggende Excel-ark fremgår, at E har beregnet montage af indvendige vægge udført som regningsarbejde til en timepris på 500 kr. ekskl. moms og herfra trukket prisen beregnet ud fra den kontraktuelt aftalte pris på 225 kr. pr. m2 ekskl. moms.

E har gjort gældende, at kravet angår ekstraomkostninger i forbindelse med yderligere materialehåndtering grundet ændret arbejdsgang. E har herom nærmere anført, at det ikke som forudsat i kontrakten var muligt for E med en Manitou at løfte porebetonelementer ind i bygningerne, idet bygningerne forinden var lukket med facadepartier, og at elementerne derfor måtte bæres ind i bygningerne. BH har bestridt kravet, herunder berettigelsen af at udtage montering af indvendige vægge fra entreprisekontrakten for i stedet beregne arbejderne udført som regningsarbejde, ligesom BH har bestridt rigtigheden af angivelsen af ændret arbejdsgang.

Efter bevisførelsen finder voldgiftsretten, at E ikke var berettiget til at udtage monteringen af indvendige vægge fra entreprisekontrakten og i stedet beregne arbejderne udført som regningsarbejde. Voldgiftsretten finder endvidere, at E ikke har godtgjort at have haft de angivne ekstraomkostninger til yderligere materialehåndtering. Voldgiftsretten godkender derfor ikke kravet.

Faktura 5518 (aftaleseddel 59)

Den omtvistede del af fakturaen angår krav vedrørende kørsel og anden håndtering af blokke til B3, oprydning på pladsen efter arbejdsstandsning og opsætning af rækværk omkring trappehuller.

E har anført, at E grundet ændret logistik havde ekstraomkostninger i forbindelse med kørsel og anden håndtering af materialer til B3. Efter arbejdsstandsningen havde E endvidere omkostninger til nødvendig oprydning på byggepladsen efter andre håndværkere, og på grund af forsinket levering af trapper opsatte E efter anmodning fra BH rækværk omkring trappehuller for at sikre mod nedstyrtning. BH har afvist kravene som udokumenterede.

Ifølge entreprisekontraktens bilag B stillede BH en Manitou til rådighed for E, mod at E selv stod for eventuelle interne flytninger af materialer på byggepladsen. Herefter, og da E’s arbejder med B3 fandt sted uden for vintersæsonen, godkender voldgiftsretten ikke kravet vedrørende kørsel og anden håndtering af blokke til B3. Voldgiftsretten finder ikke, at E har godtgjort at have haft omkostninger til oprydning efter andre håndværkere, og voldgiftsretten godkender derfor heller ikke dette krav.

Efter bevisførelsen, herunder E-V1’s forklaring, lægger voldgiftsretten til grund, at E efter anmodning fra BH opsatte rækværk omkring trappehuller. Voldgiftsretten godkender kravet herfor på 15.000 kr. ekskl. moms, eller 18.750 kr. inkl. moms.

Faktura 5741 (aftaleseddel 58)

Fakturaen angår kørsel og anden håndtering af blokke til B4, nedtagning af blokke fra dæk på B4 for tagdækker og leje af elementstøtter. Fakturaen angår endvidere reetablering af huller i elementer efter elektriker samt udskæring af huller for trækbånd i elementer i B2 og B3. BH har afvist kravene principalt som følge af passivitet, idet aftalesedlen er dateret 7. august 2018, mens fakturaen er dateret 19. september 2019, subsidiært som følge af manglende dokumentation.

Af de af voldgiftsretten anførte grunde vedrørende faktura 5518 (aftaleseddel 59) godkender voldgiftsretten ikke kravet vedrørende kørsel og anden håndtering af blokke til B4. Efter bevisførelsen, herunder E-V1’s forklaring om arbejdernes udførelse og angivelsen i referat af byggemøde den 16. januar 2018 om E udskæring af huller til trækbånd, lægger voldgiftsretten til grund, at E som ekstraarbejde m.m. har udskåret huller for trækbånd, retableret huller efter elektriker, nedtaget blokke fra dæk for tagdækker samt lejet elementstøtter som angivet i fakturaen. Herefter, og da kravene ikke findes at være bortfaldet som følge af passivitet, godkender voldgiftsretten kravene med 31.732 kr. ekskl. moms, eller 39.665 kr. inkl. moms.

Forsinkelse

  • Mistet dækningsbidrag

Kravet angår erstatning for mistet dækningsbidrag i den forlængede byggeperiode opgjort på grundlag af et kalkuleret dækningsbidrag på 12% af entreprisesummen. E har anført, at betingelserne for at pålægge BH et erstatningsansvar efter AB 92 § 27, stk.1, nr. 1 og 2, er opfyldt, da forsinkelsen skyldtes BH’s mangelfulde byggestyring og murerentreprenørens ansvarspådragende forsinkelse, og at størrelsen af det kalkulerede dækningsbidrag er i overensstemmelse med voldgiftsretspraksis. BH har afvist kravet og anført navnlig, at E ikke har godtgjort, at erstatningsbetingelserne i AB 92 § 27, stk. 1, er opfyldt, og at kravet i øvrigt er udokumenteret.

  • Kapacitetsomkostninger

Kravet vedrører godtgørelse for kapacitetsomkostninger i den forlængede byggeperiode fra uge 16 til uge 38 2018. E har anført, at E ifølge kontrakttidsplan »13.10.2017« skulle have afsluttet sine arbejder i uge 15, men grundet kontinuerlige forsinkelser, som E ikke hæftede for, kunne E først færdigmelde entreprisen den 20. september 2018 (uge 38). BH har bestridt kravet som uberettiget, udokumenteret og uhjemlet og har herunder anført navnlig, at parternes kontrakttidsplan var »13.10.2017, rev. 05.12.201[7]«, hvorefter E’s entreprise først skulle afsluttes i uge 30, at E selv efter tidsplanen »13.10.2017« først skulle afslutte sine arbejder i uge 22, at E færdigmeldte entreprisen ultimo juli 2018, og at en eventuel godtgørelse ikke kan opgøres som sket.

  • Ad hoc-udførelse

Kravet angår dækning af omkostninger som følge af, at arbejderne ikke kunne udføres i overensstemmelse med den forventede og aftalte arbejdsgang, hvilket bevirkede, at arbejderne blev udført ad hoc og dermed ikke var rentable for E. Kravet er opgjort som 20% af entreprisesummen. BH har afvist kravet som uberettiget og udokumenteret.

Ad 1), 2) og 3)

Som nævnt finder voldgiftsretten, at parternes kontrakttidsplan for entreprisen med en entreprisesum på ca. 3,1 mio. kr. var tidsplan »13.10.2017«, og at E efter denne skulle påbegynde entreprisen i uge 51 2017 og afslutte den i uge 15 2018. Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at E påbegyndte entreprisen efter tidsplanen, at E i hele byggeperioden adskillige gange reklamerede over forsinkelse, og at E ifølge byggemødereferater sidst er registreret på byggepladsen den 4. september 2018 (uge 36). Ved vurderingen af omfanget af BH’s hæftelse for forsinkelsen og erstatning/godtgørelse herfor efter AB 92 § 27 må der på den ene side henses til forlængelsen af byggeperioden fra uge 16 til uge 36, men på den anden side også til, at der i byggemødereferaterne er registreret 9,5 vejrligsdage for E og til dels andre vejrligsdage for murerentreprisen, som BH ikke hæfter for, jf. AB 92 § 27, stk. 3, jf. § 24, stk. 1, nr. 4, og til at E i byggeperioden i ikke ubetydeligt omfang har haft indtjening ved ekstraarbejder, idet E ifølge egen opgørelse har faktureret BH herfor med i alt ca. 1.175.000 kr. ekskl. moms.

Der er tale om en forlænget byggeperiode på 20 uger, og BH er trods den markante forsinkelse ikke fremkommet med oplysninger til belysning af årsagerne hertil. Voldgiftsretten finder herefter, at betingelserne i AB 92 § 27, stk. 1, for at pålægge BH et erstatningsansvar er opfyldt. Efter en samlet vurdering af det ovenfor anførte og de i øvrigt foreliggende oplysninger, herunder om E’s kapacitetsomkostninger, finder voldgiftsretten, at E er berettiget til skønsmæssigt fastsatte beløb til erstatning for mistet dækningsbidrag og kapacitetsomkostninger i den forlængede byggeperiode med henholdsvis 250.000 kr. og 350.000 kr., eller i alt 600.000 kr.

Voldgiftsretten finder ikke, at E herudover har godtgjort tab som følge af ad hoc-udførelse af entreprisen. Voldgiftsretten godkender derfor ikke dette krav.

BH’s krav

Faktura 5476 – delvis tilbagebetaling (aftaleseddelseddel 55) Faktura 5530 – tilbagebetaling (aftaleseddel 61 og 62)

Aftalesedlerne 55 og 61 med underliggende Excel-ark angår E’s ekstra krav i forbindelse med »tilbagegang«. Af Excel-arkene fremgår, at E har beregnet montage af indvendige vægge udført som regningsarbejde til en timepris på 500 kr. ekskl. moms og herfra trukket prisen beregnet ud fra den kontraktuelt aftalte pris på 225 kr. pr. m2 ekskl. moms. Aftaleseddel 62 angår kørsel af blokke til B4.

I mailkorrespondancen den 6. juli 2018 blev E og BH enige om at udskyde en tvist om bl.a. aftaleseddel 55 til efter sommerferien. Faktura 5476, som bl.a. omfatter aftaleseddel 55, blev imidlertid betalt i juli 2018. Den 17. august 2018 anmodede BH E om tilbagebetaling af beløb bl.a. vedrørende aftaleseddel 55, da faktura 5476 var betalt ved en fejl. Faktura 5530 vedrørende aftalesedlerne 61 og 62 blev betalt den 5. februar 2019 og krævet tilbagebetalt den 8. februar 2018.

BH har bestridt rigtigheden af aftalesedlerne 55, 61 og 62 og har herunder henvist til de samme synspunkter, som BH har gjort gældende vedrørende faktura 5516 (aftaleseddel 60). BH har ved en fejl betalt faktura 5476 for så vidt angår aftaleseddel 55 og ved en fejl betalt faktura 5530 (aftaleseddel 61 og 62), hvorfor disse beløb kræves tilbagebetalt. E har heroverfor fastholdt berettigelsen af fakturabeløbene under henvisning til de samme synspunkter, som E har gjort gældende vedrørende faktura 5516 (aftaleseddel 60).

Som anført under faktura 5516 (aftaleseddel 60) og faktura 5518 (aftaleseddel 59) finder voldgiftsretten, at E ikke var berettiget til at udtage monteringen af indvendige vægge fra entreprisekontrakten og i stedet beregne arbejderne udført som regningsarbejde, ligesom E ikke var berettiget til at beregne sig ekstra betaling for kørsel af blokke på byggepladsen. E’s krav vedrørende aftalesedlerne 55, 61 og 62 var derfor uberettigede.

På den ovenfor anførte baggrund godkender voldgiftsretten herefter BH’s tilbagebetalingskrav vedrørende aftaleseddel 55 på 333.387,75 ekskl. moms, eller 416.734,69 kr. inkl. moms, og vedrørende aftalesedlerne 61 og 62 på i alt 21.875,00 kr. ekskl. moms, eller 27.343,75 kr. inkl. moms.

Manglende garantistillelse

Kravet angår kontant betaling som følge af E’s manglende garantistillelse. BH har anført, at E trods gentagne rykkere aldrig stillede en garanti over for BH efter AB 92 § 6, og at en garanti på nuværende tidspunkt ville være nedskrevet til 10% af entreprisesummen ekskl. moms grundet påberåbte mangler. E har afvist kravet og anført navnlig, at pligt til at stille garanti først indtræder, når der foreligger en af begge parter underskrevet kontrakt, men at E aldrig modtog en kontrakt underskrevet af BH, og at E derfor ikke var forpligtet til at stille en garanti. Hertil kommer, at en garanti på nuværende tidspunkt ville være nedskrevet til 2% af entreprisesummen.

Voldgiftsretten lægger til grund, at E først kunne stille sikkerhed, efter at der den 14. maj 2018 forelå en af begge parter underskrevet kontrakt. BH havde herefter mulighed for at hæve kontrakten på grund af manglende sikkerhedsstillelse, men BH valgte at gennemføre entreprisen uden sikkerhedsstillelse. Herefter, og da BH ikke har godtgjort et aktuelt tab som følge af den manglende sikkerhedsstillelse, godkender voldgiftsretten ikke betalingskravet.

Fejl og mangler

Kravet angår fejl og mangler i form af revner, som kan henføres til E’s arbejder. BH har anført navnlig, at det ved syn og skøn er dokumenteret, at kravet relaterer sig til revner, der udelukkende kan henføres til E’s mangelfulde arbejder. E har afvist kravet og anført navnlig, at det af skønserklæringen fremgår, at revnerne kan være opstået, såfremt terrændæk er støbt eller vægge opstillet og limet ved temperaturer under 3-5 grader, og at BH i mailudvekslingen den 27. og 28. februar 2018 tog ansvaret for, at limning grundet frost ikke kunne ske i overensstemmelse med producentens anvisninger.

Efter skønserklæringen og parternes nævnte mailudveksling finder voldgiftsretten, at BH ikke har godtgjort, at E er ansvarlig for revner i boligerne. Voldgiftsretten godkender derfor ikke kravet.

Modkrav til kompensation 

Kravet angår manglende udførelse af finisharbejder og diverse skader, som kan henføres til E’s forhold. BH har anført navnlig, at E efter påkrav ikke udbedrede forholdene, og at BH derfor lod udbedringsarbejderne udføre for E’s regning og risiko. E har bestridt kravet som udokumenteret.

Voldgiftsretten finder, at BH ikke har dokumenteret de angivne mangler ved E’s arbejder. Voldgiftsretten godkender derfor ikke kravet.

Renter

Under hensyn til usikkerheden om den korrekte beløbsmæssige opgørelse af E’s krav godkender voldgiftsretten ikke en forrentning af kravet med procesrente allerede fra forfaldstid, jf. rentelovens § 3, stk. 3, men først fra klageskriftets indgivelse til Voldgiftsnævnet den 12. marts 2020, jf. lovens § 3, stk. 4.

Konklusion

På den ovenfor anførte baggrund opgøres parternes mellemværende således:

E’s krav  

 

ekskl. moms

 

 

inkl. moms

faktura 5518 (aftaleseddel 59)   18.750,00 kr.
faktura 5741 (aftaleseddel 58)   39.665,00 kr.
forsinkelse 600.000,00 kr.  
diverse fakturakrav anerkendt af BH   272.638,49 kr.

 

summer 600.000,00 kr. 331.053,49 kr.
eller i alt 931.053,49 kr.    
BH’s krav    
faktura 5476 – delvis tilbagebetaling (aftaleseddel 55)   416.734,69 kr.
faktura  5530  – tilbagebetaling   27.343,75 kr.
(aftaleseddel 61 og 62)    
i alt   444.078,44 kr.

 

BH skal herefter til E betale 931.053,49 kr. – 444.078,44 kr. eller 486.975,05 kr., der forrentes med procesrente fra den 12. marts 2020.

Sagsomkostninger

Efter de under sagen nedlagte påstande og sagens forløb og udfald skal BH til E betale 50.000 kr. til udgift til advokatbistand ekskl. moms. Hver part afholder egne omkostninger vedrørende syn og skøn.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af parterne hver med halvdelen efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.

 

Thi bestemmes

BH skal til E betale 486.975,05 kr. med procesrente fra den 12. marts 2020. I sagsomkostninger skal BH betale 50.000 kr. til E.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af BH og E hver med halvdelen efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.