(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGD 2021.41.1

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo juni 2021, og vedrører en under-underentreprenør der havde accepteret AB 18 og dermed voldgift ved Voldgiftsnævnet ved at udføre arbejde iht. arbejdsseddel, der henviste til AB 18.

En bygherre (BH) havde antaget en totalentreprenør (TE) til at opføre et nyt klubhus.

TE antog en underentreprenør (UE) der antog en under-underentreprenør (UUE).

BH lagde sag an mod TE med krav om erstatning i anledning af mangler.

UUE påstod sagen afvist med henvisning til, at der ikke var aftalt anvendelse af AB 18 mellem UE og UUE.

Spørgsmålet var, om AB 18 var gældende, således at sagen kunne fortsætte hos Voldgiftsnævnet.

Voldgiftsretten
Voldgiftsretten fandt, at det af aftaleforholdet mellem de to parter fremgik, at UUE den 19. april 2019 til UE havde fremsendt en underskrevet aftaleseddel på anslået 683 m2 terrændæk lydende på ca. 500.000 kr.

Af aftalesedlen fremgik: ”Arbejdet udføres iht. AB 18”.

UUE havde herefter udført arbejder i henhold hertil.

Retten fandt det godtgjort, at parterne var klar over, at der ved fremsendelse af tilbuddet den 19. april 2019 og ved UE’s besvarelse heraf den 15. maj 2019 blev indgået en aftale om udførelse af terrændækket. Da udførelse af dette arbejde var foreskrevet i en aftaleseddel hvoraf det tydeligt fremgik, at arbejdet skulle udføres iht. AB 18, måtte AB 18 anses for vedtaget. Aftalesedlen var desuden overskuelig.

Sagen blev derfor ikke afvist, men fortsatte som voldgiftssag.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?
Ved udførelse af en aftale er det vigtigt at medkontrahenten på en tilstrækkelig klar og tydelig måde gøres bekendt med aftalevilkårene forud for aftaleindgåelsen og accepterer at have set vilkårene.

Vilkår kan være i fare for at blive tilsidesat såfremt de ikke fremgår tydeligt nok af det pågældende dokument. I dette tilfælde var der dog tale om et dokument som var ’overskueligt’ og underskrevet, hvorfor det må have været iøjnefaldende nok, til at fastlægge at AB 18 var antaget.

Vil du vide mere?
Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.
Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising
Som gengivet i TBB 2021.1142 / Sag nr. C-15355
#ugensdom #entrepriseret #henvisning

 

-0O0-

 

Totalentreprenør TE (advokat Jan Wittenborn) mod Bygherre BH (advokat …) Adciteret af TE: Underentreprenør UE (advokat …) Adciteret af UE: Under-underentreprenør UUE (advokat …)
Voldgiftsnævnet

Advokat Jan Wittenborn har ved klageskrift modtaget den 30. januar 2020 anmodet Voldgiftsnævnet om at nedsætte en voldgiftsret til afgørelse af en tvist mellem totalentreprenør TE og bygherre BH om betaling for kontraktarbejder og ekstraarbejder i forbindelse med opførelse af et nyt klubhus i ….

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« med landsdommer Ole Dybdahl som eneste voldgiftsdommer.

Ved adcitationsklageskrift modtaget den 8. marts 2021 har TE inddraget underentreprenør UE i sagen.

Ved adcitationsklageskrift modtaget den 6. april 2021 har UE inddraget underunderentreprenør UUE i sagen.

Der har under sagens forberedelse været afholdt telefonmøde den 18. maj 2021 med voldgiftsrettens formand.

Under voldgiftssagen er akademiingeniør Flemming Koch udmeldt som skønsmand. Der er afgivet skønserklæring af 15. januar 2021.
Parterne har under sagens forberedelse fremlagt følgende processkrifter:

UUE har navnlig vedrørende spørgsmålet om værneting anført:
»Sammenfattende så kan det konkluderes
at der ikke foreligger en skriftlig aftale om anvendelse af AB 18 parterne i mellem,
at der ikke i UUE’s tilbud er henvist til AB 18,
at den fremlagte aftaleseddel ikke underskrevet af UUE,
at aftalesedlen er et nyt tilbud som ikke er accepteret af UUE,
at der i UUE’s fakturaer ikke er henvist til aftalesedlen som aftalegrundlag, men til en aftale med … (som ikke er aftalesedlen), hvor det ikke er bevist,
atAB 92 skulle være aftalt,
at der ikke er fremlagt dokumentation for at UE – før nu – lægger vægt på om AB 18 var aftalt imellem parterne,
at den leverede ydelse ikke naturlig forudsætter en regulering efter AB 18, der er da heller ikke forlangt en AB 92 entreprenørgaranti.«

UE har om dette spørgsmål anført bl.a.:
»Det væsentlige faktum i forhold til spørgsmålet om rette værneting er, at AB 18 … er vedtaget mellem UE og UUE, hvilket sker ved UE’s accept af UUE’s tilbud med angivelse af, at arbejdet skal udføres i henhold til AB 18.

Dette er tilstrækkeligt til, at AB 18 anses for vedtaget.

AB 18 er, som det naturligvis er alle parter bekendt, et standardvilkår – et såkaldt agreed document – som er blevet til efter forhandling mellem byggeriets parter, herunder Dansk Byggeri, som både UUE og UE er medlem af.

AB-Udvalget har i deres betænkning nr. 1570 fra juni 2018 beskrevet de meget lave krav til vedtagelse af AB 18 således:
»Vedtagelse af AB 18

AB 18 er standardvilkår, som kun finder anvendelse på et konkret retsforhold, hvis parterne har aftalt, at de skal finde anvendelse. AB 18 er i vidt omfang i overensstemmelse med almindelige obligationsretlige principper, men vilkårene indeholder også en række bestemmelser, som ikke er, f.eks. reglerne om sikkerhedsstillelse, forsikring, mangelansvarets ophør og voldgift. Da vilkårene er bredt anvendt og meget indarbejdet på entrepriseområdet, er retspraksis dog i nogle tilfælde kommet frem til, at AB er gældende mellem parterne, selvom betingelserne ikke er direkte vedtaget for den konkrete aftale. I praksis er der bl.a. lagt vægt på, om AB må anses for sædvanlig inden for den branche, som aftaleparterne driver virksomhed i, om der er tale om aftaleparter, som hovedsageligt udøver deres erhverv inden for entrepriseområdet, samt om aftaleparterne i deres tidligere samarbejde har aftalt AB for lignende aftaler.« [min understregning]

Erik Hørlyck har i bogen Entreprise – AB 18 med kommentarer, side 48, beskrevet det således:
»Den principielle forskel på en normering ved lovgivning og en normering ved standardkontraktsvilkår er, at lovregler finder anvendelse uden særlig vedtagelse, hvorimod kontraktvilkårene skal vedtages i det konkrete kontraktforhold.

På den anden side skal der næppe meget til, før AB må betragtes som stiltiende vedtaget som led i kontrakter vedrørende bygge- og anlægsvirksomhed, idet AB er almindelig bekendt og sædvanligvis anvendes.« [min understregning]

Der er med andre ord i modsætning til det advokat Høxbro anførte intet krav om forhandlinger, udarbejdelse af entreprisekontrakter, henvisninger i fakturaer med videre, ligesom UE’s bevæggrunde for at ønske AB 18 vedtaget, er uden betydning. I nærværende sag er bevæggrunden dog klar og tydelig, idet der er vedtaget AB 18 i entrepriseforholdet mellem TE og UE, hvorfor UE naturligvis også ønsker AB 18 vedtaget i forhold til underentreprenøren UUE, herunder for at undgå den uhensigtsmæssige situation, som UUE angiveligt opsøger, at en tvist om mangler skal afgøres ved flere fora. Det er ikke hensigtsmæssigt, og også af den grund bør anmodningen om inddragelse af UUE under nærværende sag imødekommes.

Endelig og afslutningsvis bemærkes, at AB 18 er så sædvanlig inden for entreprisebranchen, hvor både UUE og UE driver virksomhed i, at det nærmere har formodningen imod sig, at AB 18 ikke er vedtaget, hvilket ej heller er tilfældet i nærværende sag, hvor AB 18 blev vedtaget ved UE’s aftaleseddel af 15. maj 2019, … som UUE stiltiende og de facto accepterede, da de påbegyndte og udførte arbejdet omfattet af aftalesedlen.«
Der afsagdes sålydende

Kendelse
TE har den 30. januar 2020 for Voldgiftsnævnet indbragt en sag mod BH vedrørende betaling for kontraktarbejder og ekstraarbejder i forbindelse med opførelse af et nyt klubhus i … i totalentreprise.
Af de to entreprisekontrakter, der er indgået mellem parterne, fremgår, at entreprisesummen udgør 12,8 mio. kr.

Ved adcitationsklageskrift modtaget den 8. marts 2021 har TE inddraget UE som i sagen. UE har i underentreprise udført jord-, kloak-, beton- og belægningsarbejder på byggeriet. Af entreprisekontrakten mellem disse parter fremgår, at entreprisesummen udgør 1,8 mio. kr.

Det fremgår af kontrakterne mellem BH og TE og mellem TE og UE, at ABT 93, respektive AB 92, finder anvendelse i forholdet mellem disse parter.

Ved adcitationsklageskrift modtaget den 6. april 2021 har UE inddraget UUE i sagen, idet UUE som underentreprenør for UE har udført terrændæk.

UUE har påstået sagen afvist, idet selskabet gør gældende, at der ikke er aftalt anvendelse af AB 18.

Om aftaleforholdet mellem disse to parter fremgå det af sagens oplysninger, at UUE den 19. april 2019 til UE fremsendte et tilbud på udførelse af terrændækket ved klubhuset, opgjort til 757 m2, pris 567.750 kr. Den 15. maj 2019 fremsendte UE en underskrevet aftaleseddel på anslået 683 m2 terrændæk lydende på 512.250 kr. Af aftalesedlen fremgår, at antal m2 skal opmåles efter udførelse, og at betaling skal ske med den af UUE anførte m2-pris på 750 kr. Af aftalesedlen fremgår endvidere: »Arbejdet udføres iht AB 18«.

UUE har herefter udført de omhandlede arbejder.

Voldgiftsretten finder det på baggrund af sagens oplysninger godtgjort, at parterne har opfattet, at der ved fremsendelsen af tilbuddet den 19. april 2019 og ved UE’s besvarelse heraf den 15. maj 2019 blev indgået en aftale om udførelse af terrændækket.

Under disse omstændigheder, og da bestemmelsen om, at arbejdet udføres iht. AB 18, fremstår tydeligt i en overskuelig aftaleseddel, må AB 18 anses for vedtaget.

Sagen er derfor med rette anlagt ved Voldgiftsnævnet og afvises ikke.