(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Hos NEXUS Advokater har vi specialister ansat til at rådgive dig trygt gennem bolighandlens mange facetter, så du undgår de mange potentielle faldgruber, som kan være forbundet med en bolighandel.

For mange kan en bolighandel forekomme som en enkel opgave, da man bare skal have en købsaftale og et skøde, og så er den handel overstået. Desværre er det ikke så enkelt, og det er sjældent i købsaftalen og i skødet at problemerne ligger. En ejendomshandel omfatter foruden købsaftalen og skødet oftest følgende dokumenter (typisk på et samlet antal sider på mellem 100-200):

Tilstandsrapport eller huseftersynsrapport

Det er to sider af samme sag. Rapporten må maksimalt være 6 måneder gammel, når den udleveres til køber. Rapporten udarbejdes af en byggesagkyndig, der er beskikket af Erhvervsstyrelsen. Den byggesagkyndige beskriver bygningens forhold på baggrund af en visuel gennemgang. Rapporten er vigtig for dig som køber, da den beskriver de synligt konstaterbare mangler, der måtte være ved ejendommen og skal læses i sammenhæng med sælgers tilbud om tegning af ejerskifteforsikring. Hos NEXUS Advokater hjælper vi dig med at forstå rapporten og sammenhængen mellem ejerskifteforsikringen, så du kender til ejerskifteforsikringens omfang.

Forsikringstilbud

Ejerskifteforsikringstilbuddet er det mange købere fokuserer på. Der er mange forhold der skal tages højde for, når man tegner en sådan forsikring. Skal det være en 5-årig eller en 10-årig? Skal det være en forsikring med almindelig eller udvidet dækning? Hvilke forhold er dækket og hvilke er ikke? For at sælgers ansvar begrænses, skal sælger have fremlagt tilstandsrapporten og et tilbud på en ejerskifteforsikring samt betaling af 50 % heraf. Du skal som køber være opmærksom på, at du ikke er forpligtet til at tage imod sælgers tilbud, men at du gerne må tegne forsikringen i et andet forsikringsselskab. Du kan måske opnå en bedre dækning og/eller pris ved at samle alle dine forsikringer i et forsikringsselskab. Vælger du en bedre – og dyrere – forsikring vil sælger kun være forpligtet til at betale 50 % af den billigste forsikring.

Tingbogsattesten

Vi gennemgår også tingbogsattesten for ejendommen. Det er Tinglysningsrettens fortegnelse over hæftelser, der typisk er sælgers egne lån, men det kan også være udlæg og andet pant.

Servitutter

Servitutter er udtryk for forskellige rettigheder og pligter over den faste ejendom. Mange servitutter kan være gamle og uden større relevans på handelstidspunktet, men vi ser stadig mange, der kan have stor betydning for dig som køber. Det kan være hjemfaldspligter til kommunen, færdselsrettigheder på ejendommen, som du som køber må acceptere, hvis du køber ejendommen. Eksemplerne er kun to af mange forskellige servitutter. Vi hjælper dig med at forstå indholdet af servitutterne og sætter dem i relation til din handel.

BBR-meddelelse

BBR-meddelelsen, eller Bygnings- og Boligregistrets meddelelse, er en fortegnelse over de registrerede forhold på ejendommen. Det kan være alt fra antallet af køkken- og toiletinstallationer til typen af tagbelægning til nedgravede olietanke, der kan udgøre en forureningsfare, hvis de ikke er håndteret korrekt. Vi gennemgår BBR-meddelelsen og sammenholder den med bl.a. tilstandsrapporten, herunder sørge for at indhente supplerende oplysninger om oplysninger, der ikke stemmer overens eller som bare kræver en afklaring.

Ejendomsdatarapporten

Ejendomsdatarapporten indeholder kommunens register over de overordnede forhold om ejendommen. Det kan være alt fra skatterestancer henover til byggelinjer, fredninger og andre forhold, der gør det forbudt at ændre, nedtage eller opføre bygninger til grundvandsinteresser. Vi sørger for at gennemgå ejendomsdatarapporten og oplyser dig om alle de forhold, der kan være relevant for dig som køber, så du kan tage stilling til disse, inden du endeligt bliver bundet i handlen.

Forureningsoplysninger

Som en del af handlen gennemgår vi også forureningsoplysningerne og rådgiver dig om, hvordan du skal forholde dig, hvis ejendommen viser sig at være forurenet. Er du ved at købe en ejendom, der ligger i byzone, vil den altid være registreret som lettere forurenet. Det har ikke den store betydning for dig som køber. Det sker dog til tider at ejendommen er kortlagt forurenet i større grad, hvilket kræver handling.

Energimærke

Energimærket synliggør bygningens energiforbrug og giver samtidig nogle forbedringsforslag til at kunne opnå en bedre udnyttelse af energien. Energiforbruget angives som et energimærke fra A-G, hvor A henviser til den bedst opnåelige energiudnyttelse. Energimærket er lovpligtigt, og du har som køber krav på at få det udarbejdet for sælgers regning, hvis sælger ikke selv har fået udarbejdet et energimærke. Energimærket har ikke indflydelse på handlens gyldighed og det ændrer heller ikke på sælgers ansvarsfritagelse.

Vi gennemgår mærkningen og rådgiver dig i forhold til evt. forbedringsmuligheder.

Ejerforeningsdokumenter

Hvis du ønsker at købe et hus eller en ejerlejlighed vil du i mange tilfælde blive en del af en ejerforening. Du har som ejer i langt de fleste tilfælde pligt til at være medlem af ejerforeningen og kan ikke melde dig ud. Det er i den forbindelse vigtigt at kende de pligter, der følger af medlemsskabet. Vi gennemgår derfor regnskaberne for ejerforeningen, generalforsamlingsreferaterne og vedtægterne og giver dig en samlet fremstilling af dine pligter og rettigheder i ejerforeningen.

Ovennævnte dokumenter er nogle af de væsentligste i en bolighandel. Omfanget svinger lidt afhængigt af, om du er ved at købe en villa, en ejerlejlighed eller en andelsbolig.